Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.
  Svaret kommer att ges av minister Holmberg-Jansson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Nina Fellman som får ställa sin fråga.


 • Tack, talman! Min fråga lyder så här: Minister Annette Holmberg-Jansson har i ett beslut den 16.3 konstaterat att styrelsen för ÅMHM agerat felaktigt vid beslut om en tjänstetillsättning men felet lämnas utan åtgärd då en förklaring avgivits muntligt av ordförande. I en intervju förklarar ministern att hon inte velat peka ut att myndighetschefen begått ett fel. Det saknas beredning och motivering av beslutet att lämna felet utan åtgärd och det finns ingen möjlighet för myndighetschefen att bemöta saken.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Uppfyller regeringens beslut kravet på god förvaltning, transparens och rättssäkerhet i beslutsfattandet om beslut fattas på hörsägen, utan beredning och dokumentation?


 • Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Fellman. Den skriftliga frågan rör landskapsregeringens handlingsutrymme i ärenden som rör klagomål till landskapsregeringen över en underlydande myndighets agerande.

  Det har inkommit ett klagomål till landskapsregeringen över förvaltningsförfarande då en tjänst lediganslagits vid ÅMHM. Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt att på ett behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en myndighet som är behörig enligt lag. Enligt förarbetena till förvaltningslagen 2008:9 för landskapet Åland kan den enskilde lämna in anmälningar om felaktigheter och lagstridigheter till exempelvis landskapsregeringen i ärenden som landskapsregeringen är tillsynsmyndighet över.

  Enligt 2 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är ÅMHM underställd landskapsregeringen. Omfattningen av landskapsregeringens befogenheter har inte definierats närmare i lagstiftning eller förarbeten annat än att landskapsregeringen sköter den allmänna styrningen och övervakningen av ÅMHM.

  Enligt landskapslagen om Ålands- miljö och hälsoskyddsmyndighet svarar ÅMHM:s styrelse inför landskapsregeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs lagligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

  Landskapsregeringen anser alltså att det faller inom ramen för landskapsregeringens övervakning av ÅMHM att behandla klagomål gällande påstådda lagstridigheter.

  Däremot är det inte landskapsregeringens uppgift att bedöma verksamhetens ändamålsenlighet hos underlydande myndigheter, vilket innebär att myndigheterna ansvarar för innehåll och konsekvenser och de beslut som fattas av myndigheterna.

  Landskapsregeringen anför därför i det aktuella fallet inte synpunkter på huruvida tjänsten enligt landskapsregeringen borde eller inte borde ha upplysts ånyo.

  Ett klagomål kan lämnas in av vem som helst. Klagomålet behöver inte röra klagande personligen. Det är inte fråga om ett besvärsinstitut och det är inte möjligt att besvära sig över beslut som landskapsregeringen har fattat med anledning av ett klagomål. Landskapslagstiftningen anger inte vilka eventuella åtgärder landskapsregeringen kan vidta i förhållande till underlydande myndighet. Klart är dock att landskapsregeringen inte kan upphäva ett förvaltningsbeslut som en underlydande myndighet har fattat. Landskapslagstiftningen innehåller inte heller möjlighet för landskapsregeringen att tilldela tjänsteman vid en underlydande myndighet anmärkning eller inleda disciplinära förfaranden. Landskapsregeringen kan i första hand utfärda vägledande uttalanden i syfte att främja en god förvaltning inom den underlydande myndigheten.

  Landskapsregeringen har i det aktuella ärendet gjort exakt det som förutsätts i klagomålsärenden, dvs. påtalat de juridiska bristerna i ärendehanteringen vid ÅMHM. Det finns således inget att anmärka på landskapsregeringens hantering av ärendet till denna del.

  Då det gäller frågan om vad som borde ha registrerats i ärendehandlingarna kan landskapsregeringen konstatera att de diskussioner, som det refereras till i beslutet, inte har påverkat innehållet i landskapsregeringens beslut och att anteckningar om dessa diskussioner därför inte har bedömts ha en sådan betydelse för ärendets avgörande att de måste fogas till ärendeakten.

  Landskapsregeringens beslut i ärendet följer lagstiftning och normala handläggningsrutiner och uppfyller således kravet på god förvaltning, transparens och rättssäkerhet i beslutsfattandet.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Tilläggsfråga | 16:49

  Det var nästan lite svårt att hänga med där. Jag backar bandet lite. Det som hände var att landskapsregeringen eller ministern fattar ett beslut att styrelsen i ÅMHM hade överskridit sina befogenheter eller hade agerat felaktigt, och man lämnade det utan åtgärd. I en senare intervju i tidningen så sade ministern att man lämnade det utan åtgärd berodde på att man inte ville peka ut att myndighetschefen hade begått ett fel. Hon hördes aldrig, hennes version av vad som hade inträffat fick man läsa i tidningen.

  Under hela mandatperioden så har det varit en väldig turbulens mellan ÅMHM och styrelsen som senast nu har manifesterats i en insändare i frågan. Ändå så tog ministern styrelseordförande på orden när han förklarade vad som hade hänt. Borde det inte vara en självklarhet att man skulle höra bägge parter i en sådan besvärlig situation som det är fortsättningsvis inom ÅMHM?


 • Givetvis har båda parter hörts och inte bara styrelseordförande. Det är vad man kan läsa i tidningen och ibland är inte allt det som står i tidningen det som man har sagt.

  Ledamot Fellman, som tidigare har varit kansliminister under förra mandatperioden, borde vara insatt i hur beslutsgången går. Att man som minister får ett ärende föredraget för sig av en tjänsteman och att denne då har gjort klart att det beslut man fattar, efter föredragningen, är lagligt.

  Om jag däremot som minister skulle föreslå någonting som är olagligt, då kan ju tjänstemannen givetvis reservera sig mot det beslutet om man anser att det kommer att bryta mot lagen. Så har inte skett.

  Jag vill gärna komma tillbaka till det jag sade tidigare i mitt inledningsanförande. Landskapsregeringens beslut i ärendet följer lagstiftning och normala handläggningsrutiner och uppfyller således kravet på god förvaltning, transparens och rättssäkerhet i beslutsfattandet.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Tilläggsfråga | 16:51

  Det är möjligt att en del av problemet finns i det faktum att väldigt mycket av vad som har hänt i detta ärende bara har förmedlats genom media. En bild som kvarstår av vad som har hänt var att myndighetschefen på något sätt hade agerat felaktigt och inte följt lagen eller rutiner när frågan hanterades.

  Jag tycker också att det skulle vara relevant att höra hur ministern ser på den handlingsplan som hon har sagt tidigare att ska råda bot på den här inflammerade situationen så att beredning, beslutsfattande och motiveringar i framtiden går till på ett korrekt sätt.

  För det som konstaterades i beslutet var att det hade begåtts fel. Så hur ska man komma tillrätta med det i framtiden och hantera till exempel det faktum att styrelsens majoritet nu agerar väldigt politiskt i den styrelsen? Man har förmöten där bara de ledamöter som hör till regeringsblocket diskuterar ihop sig utan de andra i styrelsen närvarande och utan beredande tjänstemän. Jag tycker att det är en oroväckande politisering av arbetet där.

  Jag skulle också gärna höra, om det finns tid för det, om det finns en agenda hos regeringen, om man ska omskapa den här myndigheten på något sätt som vi andra inte känner till? För jag kan inte hitta någonting sådant i regeringsprogrammet till exempel, men det förefaller finnas en avsikt som det skulle vara intressant att höra mera om.


 • Tack, talman! Ja, vi har en åtgärdsplan inom landskapsregeringen för hur vi ska jobba vidare med ÅMHM.

  Precis som jag sade i mitt inledningsanförande så har vi gjort exakt såsom förutsätts när det gäller klagomålsärenden. Vi har påtalat de juridiska bristerna i ärendehanteringen vid ÅMHM. Vi kan inte göra så mycket mera än det. Vi kan påtala till ÅMHM, till styrelsen, att man har begått ett fel. Det är ungefär där som gränsen går för vad vi kan åtgärda. Men vi har påtalat det och vi har, som sagt, en åtgärdsplan som vi jobbar efter just nu.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.