Första behandling

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det var den 11 juni som lagtinget begärde social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget om fartygsavfall. Den här nya lagen genomför EU:s nya fartygsavfallsdirektiv och samtidigt upphävs landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester, som har varit lite otydlig. Det här nya fartygsavfallsdirektivet harmoniserar också EU-lagstiftningen med IMO:s MARPOL konvention.

  Syftet med lagen är att skydda havet, genom att se till att det finns adekvata mottagningsanordningar i hamnarna, eftersom det är avgörande för att förebygga föroreningar och nedskräpning i våra hav. Det nya direktivet medför administrativa lättnader, och även möjligheten att samarbeta hamnar emellan, där avståndet är rimligt. En annan administrativ lättnad är undantaget för fartyg i tidtabellsbunden trafik.

  Safe-sea-net-systemet, det är ett informationssystem för rapportering av inspektioner och övervakning för sjötrafik. Den delade behörigheten har lett till diskussioner med riksmyndigheterna om att Åland ska kunna sköta sin rapporterings- och informationsskyldighet till den del det rör åländsk behörighet, vilket utskottet anser ändamålsenligt, men utskottet anser också att landskapsregeringen principiellt bör ta ställning till hur Åland ska förhålla sig till och nyttja finländska IT-system och databaser i fortsättningen. Vidare kan vi konstatera att alla sorters avfall inte alltid kan tas omhand på Åland utan behöver transporteras bort vilket förstås ökar våra kostnader för avfallshantering, och ingen hamn kan nu vägra eller hänvisa fartyg vidare för att det skulle vara billigare någon annanstans.

  Till sist vill utskottet poängtera att både den gröna given och Fit for 55-paketet kommer att innebära många regleringar där vissa påverkar oss mera än intilliggande regioner, så som detta direktiv. Därför är det viktigt att landskapsregeringen arbetar proaktivt mot EU och den även åländska marknaden för att implementeringarna av dessa paket, samt andra direktiv, ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.
  Talman! Utskottets förslag är att lagförslaget antas med de ändringar och motiveringar som framgår av betänkandet. Tack, talman!


 • Jag vill begära att ärendet bordläggs till nästa måndag, alltså till plenum om en vecka.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 13:14

  Herr talman! Jag vill understöda bordläggningen och bordläggningstiden.


 • Eftersom bordläggning har begärts och understötts så kommer ärendet att bordläggas till nästa måndag den 22 november. Begärs ordet ytterligare angående bordläggningstiden? Ingen begär ordet.

  Ärendet bordläggas till plenum den 22 november 2021.