Första behandling

Resebyråverksamhet LF 7/2021-2022

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Politik och samhällsbygget handlar om att möjliggöra och skapa system som är tillåtande och lätta att begripa. Vi ska skapa förutsättningar för näringslivet att växa och trygghet för medborgarna i vetskapen att lagarna arbetar för allas bästa.

  Den föreslagna nya lagen om resebyråverksamhet är ett bra exempel på sådant. Den ersätter den nuvarande lagen som med tiden blivit föråldrad och delvis också svår att tillämpa. Den nuvarande lagen härstammar från 1975 och har bara ändrats en gång sedan dess, trots att t.ex. Internet har förändrat resebranschen i grunden.

  Denna nya lag om resebyråer innebär att tillämpningsområdet, villkoren för idkandet av verksamheten, ställande av säkerheter, tillsynen och straffbestämmelserna moderniseras. Det övergripande syftet med lagstiftningen är att fortsatt säkerställa att Åland uppfyller kraven i de delar av paketresedirektivet som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet.

  Finans- och näringsutskottet välkomnar enhälligt uppdateringen som gör verksamhetsförutsättningarna och reglerna tydligare för alla. I och med lagen klarläggs till exempel till vem säkerheter ska riktas. Tidigare har det rått viss osäkerhet huruvida säkerheten ska ställas till landskapsregeringen eller konkurrens- och konsumentverket i Finland, vilket har lett till att vissa aktörer har ställt säkerhet till båda instanserna. Den nya lagen gör det enklare för företag i branschen att även verka internationellt, vilket förhoppningsvis kan och borde leda till ett ökat antal arbetsplatser på Åland inom denna sektor.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet, talman, att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om resebyråverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.