Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Om den tidigare lagen om reserbyråverksamhet handlade om att tydliggöra och förenkla går detta lagförslag i samma riktning, fast kanske inte riktigt lika tydligt. Det handlar nu om en tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikesfrågor under programperioden 2021 till 2027.

  Genom att anta programfondslagen blir det möjligt för åländska aktörer att fortsättningsvis söka medel från en EU-fond för asyl, migration och integration och från en EU-fond som beviljar medel för projekt som har att göra med EU:s inre säkerhet.

  Handläggningen av stöden ska enligt landskapslagen skötas av landskapsregeringen, men avsikten är att - så fort programfondslagen blivit tillämplig på Åland - tillse att skötseln av förvaltningsuppgifterna på motsvarande sätt, som är fallet för närvarande, handhas av berört ministerium med stöd av förordning.

  Ett exempel på användandet av dessa fonder är projektet "En säker hamn" som avslutades år 2021 och som lyftes av bland andra EU-kommissionen som ett exempel på ett lyckat integrationsprojekt med målet att förbättra mottagningsberedskapen för kvotflyktingar till Åland. Bland deltagarna i "En säker hamn" fanns landskapsregeringen, kommunerna, AMS, Medis och Röda korset till exempel.

  Detta lagförslag skapar möjlighet för åländska aktörer att fortsättningsvis ansöka om fondmedel direkt från EU:s asylmigrations- och integrationsfond samt från fonden för EU:s inre säkerhet. Finansieringsinsatsen från fonderna kan vara betydande då man kan erhålla upp till 90 procents projektfinansiering.

  Utskottet välkomnar den möjlighet som denna lag ger för åländska aktörer att söka finansiering för projekt inom områden där det annars kan vara svårt att få resurserna att räcka till.

  Med hänvisning till det anförda, talman, föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack.


 • Tack, talman! Tack till utskottet och ordförande Petersson för snabb handläggning av de två ärenden som i dag finns på parlamentets föredragningslista och som hör till mitt ansvarsområde. Jag välkomnar snabba, tydliga besked om att lagtinget, å utskottets vägnar, uttalar behovet av nämnda lagstiftning.

  Vad gäller den aktuella frågan om programfondslagen så ger ju detta nu möjlighet för landskapsregeringen att starta upp det som diskuterades i samband med remissen, dvs att aktivera olika aktörer inom tredje sektorn och naturligtvis att landskapsregeringen finns där som en samverkande och koordinerade faktor.


 • Tack, talman! Bra jobbat till vicelantrådet Jansson kring fondbolagen som nu är aktuell. Det ser ut som en händelse, men verkar vara en tanke att dessa saker kommer just nu när vi ändå står på randen till att bli kvitt den pandemi som har legat som en mörk, våt filt över samhället de senaste åren. Där finns det nog skäl att greppa alla möjligheter till att sätta fart på samhället igen, både när det gäller näringsliv och när det gäller civilsamhället och allt det som utgör själva livet som vi lever.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021-2027 för godkännande. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.