Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Mats Perämaa. Ordet ges först till lagtingsledamoten Wille Valve.


 • Ledamot Wille Valve (M) Fråga | 16:15

  Talman! Nyligen anordnade Ålands näringsliv ett möte för att ge svenska Tullen möjlighet att informera åländska företagare om konsekvenserna av det upphörda gränstullsamarbetet och det kommande, svenska elektroniska tullhanteringssystemet. Beskeden kring skattegränshanteringen mot Sverige var djupt oroväckande, bl.a. att hanteringen nu inte blir enklare, men mer elektronisk.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad gör landskapsregeringen för att snarast möjligt förenkla vardagen för de åländska företag som handlar med Sverige?


 • Fru talman! Om det tillåts så citerar jag inte, men nämner det som sades här förut i salen under föregående debatt, det vill säga att det visar sig allt mera att digitaliseringen, elektrifieringen inte alltid underlättar i vardagen.

  Ledamot Valve och även jag deltog i informationsmötet som svenska tullen ordnade för det åländska näringslivet. Vi häpnade när vi då fick det ganska krassa beskedet att från att tidigare har sagts att sen i oktober kommer det att bli digitalt och då blir det lite enklare så sades nu att det blir inte enklare utan det blir ungefär som tidigare, bara att det blir digitalt. Det är frustrerande i sig.

  Jag tror inte att det är särdeles ändamålsenligt att vi under det här svaret diskuterar i detalj vilka bekymmer som våra företag råkar ut för. Det är inte bara våra företag utan också svenska företag som ska sälja får kostnadsökningar.

  Men som åtgärd som bereds att ska göras är att landskapsregeringen har kommit överens med Ålands Näringsliv om att vi samordnar de negativa effekter som det här tycks föra med sig. Vi kommer att ställa det svenska Tullverket ett brev där vi pekar på problemen. Just nu finns det åtta bekymmer uppräknade i utkastet. I morgon ska finansavdelningen ha ett möte med Ålands Näringsliv för att ta del av deras synpunkter i den här frågan och de problem som Ålands Näringsliv har upplevt via sina företag. Det brevet kommer att översändas med förslag till konkreta åtgärder.

  Av respekt för våra goda grannar i Sverige så innan vi skickar brevet så har jag för avsikt att diskutera frågan med Sveriges representant här på Åland, för det bör man göra i den här situationen. Vi hör till landet Finland och vi har vissa umgängesformer, men i umgänget med Sverige så är det andra diplomatiska sätt så att respekten ska bibehållas i det här också.

  Vi får se vilka effekter och vilken verkan det har, utgående från sakkunskapen vid Ålands Näringsliv. Jag nämnde förut här när vi pratade om det politiska programmet att man bör ha sakkunskap för att kunna nå i mål. Vi får se vilken verkan det här brevet har och så får vi bedöma vad som bör göras därefter.


 • Ledamot Wille Valve (M) Tilläggsfråga | 16:19

  Talman! Som sagt så är vi djupt bekymrad över de ökade svårigheterna i handeln västerut. Möjligen är det så att min roll tillåter mig att vara lite friare än minister Perämaa.

  Vi får nu höra om lastbilar som kör en totalt meningslös omväg via Arlanda för förtullning, vilket kan bli en väldigt lång omväg om man ska norrut från Grisslehamn med sina varor. Vi hör också svenska företag som väljer bort åländska företag som samarbetspartners pga krångel. Och vi har till och med fått höra företagare säga det fyra hemska orden: Nu lägger jag ner.

  Vi hoppas att landskapsregeringen snarast tar initiativ på flera nivåer. Vi välkomnar initiativet gentemot generalkonsulatet. Personligen tror jag också att det är en klok strategi att involvera generalkonsulatet på så sätt som minister Perämaa har beskrivit, särskilt med tanke på att svenska tullen, på det tidigare nämnda mötet, signalerade att man gärna lyssnar på konkreta förslag. Man håller örat mot Åland, man lyssnar på förslagen bara de kommer.

  Det kan också på längre sikt vara läge att involvera riksdagsledamoten för att försöka återuppliva det avslutade gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland. Uppenbarligen finns det fog för att ha ett särskilt tullsamarbete mellan Sverige och Finland också i ljuset av de beskrivningar som finns i regeringen Orpos regeringsprogram.


 • Minister Mats Perämaa Tilläggssvar | 16:21

  Fru talman! I någon mån kanske man får gå in på de konkreta problemen. Det är precis så där som ledamoten Valve sade. Det väcker ju en frustration att vi går in för en digitalisering, men som ett led i det så blir det på ett sätt viktigt med vissa fysiska platser där tullplatsen ska vara. Om det för Ålands del ska vara på Arlanda i Stockholm så väcker det verkligen mycket frustration. Ett av de konkreta förslagen i det kommande brevet är att man inte ska ha det på det här viset. Man borde kunna sköta allting helt och hållet digitalt.

  En annan sak som väcker frustration är att de här problemen nu uppenbarligen har gett orsak till långa telefonköer. Det är en digitalisering som leder till att människor sitter och väntar på att någon ska svara i telefon och det känns inte heller som att man har nått ända fram när det blir på det sättet.

  Som en tredje sak vill jag ännu nämna att enligt vår uppfattning, men det är ju förstås vår uppfattning, så har man inte valt den mest avbyråkratiserade metoden till alla delar och det kanske inte Finland heller har gjort utifrån tullkodexen och de europeiska tullreglerna. Vi menar att i förhållande till EU-regelverket så bör det finnas utrymme att göra någonting bättre här också.


 • Ledamot Wille Valve (M) Tilläggsfråga | 16:22

  Tack för svaren! Jag kan inte annat än notera det sistnämnda, att de mest byråkratiska alternativen ibland har använts. Det är häpnadsväckande med tanke på att både den finländska och den svenska regeringen har som uttryckliga målsättningar i sina regeringsprogram att avbyråkratisera och det kommer dessutom väldigt tidigt i regeringsprogrammet.

  Jag tackar minister Perämaa för svaren.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.