Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:19

  Tack, herr talman! Ålands lagting väcker ett initiativ till riksdagen i enlighet med 22 § i självstyrelselagen för Åland. Initiativet syftar till en ändring av vallagen så att Åland utgör en egen valkrets i valet till Europaparlamentet.

  Motiven är följande: EU-medlemskapet innebar att stora delar av lagtingets lagstiftningsbehörighet överfördes till unionen men Åland kompenserades inte genom ett direkt inflytande i EU:s institutioner.

  Riksdagens grundlagsutskott har därför sagt att Åland har en legitim rätt till inflytande i EU och statsrådet har i sitt principbeslut 23.04.2009 bekräftat att det finns ett behov av att kompensera landskapet för behörighetsöverföringen.

  Representationen i Europaparlamentet är inte proportionell. Små länder som Finland gynnas av den degressiva proportionaliteten och har en representation som är nästan dubbelt så stor som befolkningsmängden motiverar.
  Det finns heller inga juridiska eller formella hinder för att Åland skulle bli en valkrets utan frågan är helt politisk.
  En rättsstat som Finland borde uppfylla tidigare givna löften om en utveckling av Ålands representation i Europaparlamentet.

  I dagens säkerhetspolitiska läge finns det i Europa ett stort behov av goda exempel i fråga om minoriteter och autonomier. Andra medlemsstater har redan garanterat motsvarande områden egen plats såsom de tyskspråkiga i Belgien. Det borde ligga i Finlands intresse att behandla sin autonomi lika bra som andra medlemsstater.

  Utskottet konstaterar att det konstitutionellt berättigade kravet på åländsk representation i Europaparlamentet varit föremål för upprepade initiativ från lagtinget till riksdagen. Trots att Finlands regering mycket tydligt åtagit sig att förbättra de åländska möjligheterna att påverka EU:s beslutsfattande, bl.a. i situationer där platser omfördelas, har Åland inte tillerkänts representation i Europarlamentet vid någon av de tillfällen Finlands representanter i parlamentet ökat till antalet.

  Frågan om åländsk representation i Europaparlamentet är med andra ord ytterst en demokratifråga. Självstyrelselagens delning av den politiska makten mellan Finland och Åland leder till att riksdagen och regeringen inte kan företräda Ålands befolkning i frågor som hör till självstyrelsen. Åland har dessutom egna, från det övriga Finland, fristående politiska organisationer och partierna i det övriga Finland och de representanter som väljs genom detta partiväsende kan inte anses representera det åländska folket.

  Frågan är rent politisk och det borde ligga i Finlands intresse att inte behandla sin autonomi sämre än vad andra medlemsstater gör.

  Utskottet delar också i övrigt till fullo de argument som framförs av talmanskonferensen med stöd av självstyrelsepolitiska nämnden och anser att det mot bakgrund av de utfästelser som givits vid flera tillfällen nu är hög tid att löftena infrias.

  Jag vill ännu personligen tillägga att frågan har ett mycket större principiellt symbolvärde än vad en parlamentsplats av över 700 kan åstadkomma i praktiken. Det kan vara värt att minnas att i parlamentet finns även några excentriska skeptiker till självstyrande Åland och att dessa sannolikt skulle sabotera åländska initiativ utöver dem som redan är företrädda i riksdagen. Det oaktat ska vi inte låta oss nedslås eller påverkas utan vi ska konsekvent framhärda vår ståndpunkt i demokratins namn.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget omfattar talmanskonferensens framställning. Tack, talman!


 • Talman! Det var en kort och koncis behandling av lag- och kulturutskottet och det får talmanskonferensen tackar för.

  Samtidigt så verkar det ju som om vår debatt har gett har gett klang ute i det åländska samhället att inte ens vi tror på en parlamentsplats och det tycker jag att är synnerligen olyckligt. Klart att vi själva ska tro på en egen parlamentsplats, klart att vi enhälligt ska driva det och klart att vi ska hålla en öppen dialog oberoende av vem som sitter i regeringen. Liberalerna kommer att jobba med den här frågan ända in i kaklet.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 14:25

  Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Alldeles riktigt, det är konsekvent som vi ska arbeta i den här riktningen. Vi ska också komma ihåg att det här är en post som faller under Finlands budget, så det kommer inte att belasta rent ekonomiskt Ålands budget i den bemärkelsen. Det är, som det sades här tidigare, mer än rättmätigt att vi tilldelas den här platsen vid det här tillfället.


 • Talman! Precis så är det. Det skulle vara ett synnerligen välkommet tillfälle för Finland att visa att man står vid sina utfästelser, samtidigt som det ser ut som det gör globalt sett och i Europa. Vi har ett brinnande krig precis vid Europas gränser och att då lyfta fram minoritets- och demokratifrågor så skulle nog ge klang över hela världssamfundet. Det är upp till bevis Finland!


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 14:26

  Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Ja, jag kan ju inte annat än till fullo hålla med om de värdeyttringarna som kom i den repliken. Tack så mycket!


 • Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

  Ärendets första behandling är avslutad.