Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.


  Diskussion.


 • Minister Tony Asumaa Anförande | 13:25

  Fru talman! Bästa nya lagting. I nuvarande landskapsregerings regeringsprogram har vi betonat vikten av det livslånga lärandet och vikten av den fria folkbildningen som en del av kulturpolitiken. De som ordnar fri folkbildning på Åland är bland annat Medborgarinstitutet.

  Landskapsregeringen har enlighet med finans- och näringsutskottet betänkande 14/2017-2018 påbörjat arbetet med en ny modell för att finansiera Medborgarinstitutet. Med beaktande att den här processen är i gång så kommer det inte att påverka landskapsandelar för Medborgarinstitutet för 2020. Landskapsregeringen anser att det ändamålsenligt att förlänga tiden för det temporära stödet för Medborgarinstitutet till att gälla också 2020. Det har också varit i kraft 2018 och 2019.

  Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att det temporära tillägget som gjordes för de här två åren 2018 och 2019 i landskapslagen om Medborgarinstitutet i paragraf 8a, dvs. att ge kommunerna ett temporärt stöd för riskkostnader för Medborgarinstitutet, förlängs till att gälla även år 2020. Tack, fru talman!


 • Tack, fru talman! Jag vill inledningsvis säga att Åländsk Center stöder det lagförslag som nu sittande landskapsregering lägger fram, dvs lagförslag 3/2019-2020. Orsaken till att vi gör det är att vi har under de senaste åren vid otaliga tillfällen här i Ålands lagting påtalat behovet av att säkra medis kursverksamhet.

  Den som egentligen hände här tidigare var ju att pengarna till medis drogs bort, närmare bestämt 283 000 euro vilket självklart påverkade undervisningstimmarna. Nu avser man att fortsätta med en korrigering i storleksordningen 100 000 euro så att kursutbudet kan fortsätta på nuvarande nivå.

  Men det som jag vill lyfta upp, som tangerar medis men som egentligen inte finns i varken lagen eller i förordning och som vi egentligen inte har diskuterat kring, är att medis inte bara har en fostrande och utbildande funktion, de erbjuder också någonting annat som saknas i vårt samhälle idag och det är gemenskap.

  Vi känner säkert alla till läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansén som säger att ensamhet för en människa är lika farligt som aktivt rökande eller fysisk inaktivitet.

  Tittar vi statistiskt sett så vet vi också att psykisk ohälsa som är ett folkhälsoproblem tenderar att öka. Medis kursverksamhet som tidigare har varit fostrande och i ett utbildade i syfte uppfattar jag nu att ha fått ett bredare samhällsuppdrag fast det inte är direkt utskrivet. Därför är det så viktigt att det också fortsättningsvis kan tryggas. Tack.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Gruppanförande | 13:31

  Tack, fru talman! Bästa lagting och åhörare. Jag kommer med ett kort personligt anförande där jag i grund och botten är väldigt för en organisation som som Medborgarinstitutet. Men jag har några frågeställningar.

  Vår offentliga kostym är så stor att vi då inte har råd att finansiera allt som vi vill finansiera. Ska vi lösa det så måste vi rätt förutsättningslöst titta både på smått och stort. Jag vill föra fram som sagt mina personliga åsikter kring medis och dess kursverksamhet.

  Det är ett väldigt digert utbud. Jag har full respekt för både personal och den kvalitet som Medborgarinstitutet står för. Jag tittade häromdagen i årets katalog och konstaterade att det finns drygt 70 olika kurser inom friskvård. Man kan också konstatera att samtliga kurser, i alla fall nästan samtliga kurser, har en motsvarighet via någon annan organisation eller företag.

  Vill vi på riktigt prata tillväxt och en ekonomi i balans så behöver vi uppnå en offentlig kostym som är anpassad efter våra resurser och det är den inte idag. Därför måste vi möjliggöra för privat initiativ att erbjuda motsvarande kurser där det är geografiskt och regionalt möjligt.

  Vi måste politiskt stanna upp och ställa oss frågan: Har vi råd med dagens kulturutbud? Enligt mig är svaret nej. På frågan om nuvarande kursutbud kunde hanteras av någon annan är mitt svar ja, inte allt men en del. Det skulle definitivt främja företagande och inte minst det kvinnliga företagande.

  Jag hoppas att denna fråga kan diskuteras under året som kommer och att vi inom den fria folkbildningen medis kan uppnå en 2.0 version som vi verkligen har råd med. Tack, fru talman!


 • Tack, fru talman! Jag vill tacka lagtingsledamot John Holmberg som lyfte upp vikten av det privata näringslivet. Det finns väldigt många friskvårdsföretagare därute som kämpar för att få det att gå runt och jag vill ge mitt understöd. Tack.


 • Tack fru talman! Tack för stödet för medis. Jag tror att vi alla tycker det är viktigt. Men jag måste säga att jag blir lite förvånad över ledamoten Holmbergs anförande. Är det inte så att vi gör väldigt mycket i samhället för friskvård? Det måste väl för samhällets del i sista ändan vara väldigt positivt att det finns många aktörer inom friskvårdsområdet så att människor är friska och inte hamnar på ÅHS så att det blir en kostnad för dem själva och för samhället.

  Jag menar den diskussion som ledamoten Holmberg bygger sätter igång nu handlar ju också om frågan om samhället ska bygga fotbollsarenor. Vilken del ska samhället ha och roll när det gäller människors välmående och hälsa?

  Vi ger också väldigt mycket pengar via PAF medlen till olika idrottsföreningar som i så fall också upprätthåller en konkurrerande verksamhet gentemot olika privata gymverksamheter till exempel. Är det här verkligen en väg som ledamoten Holmberg och Liberalerna i den här frågan vill gå vidare med? I så fall så tror jag att vi står inför många utmaningar i det åländska samhället.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:34

  Tack fru talman! Tack vicelantrådet Gunell. Det stämmer. Jag är väldigt, väldigt för friskvård och folkhälsa. Jag kan också konstatera hur utvecklingen har gått. Tittar vi 20 år tillbaka i tiden så fanns det nästan inget privat friskvårdsföretag på Åland. Det startades upp ett litet gym privat som ingen trodde att skulle bära sig. Det startades upp ett till och det första som startades upp växte och blev ännu större.

  Idag finns det en mängd enmansföretag som bedriver friskvårdsarbete. Jag är säker på att dessa företag gott och väl kan konkurrera både kvalitativt,kvantitativt och regionalt med mycket av det som medis erbjuder.

  Ska vi ha råd med allt? Vi har inte råd med allt idag. Vi kan säga att vi har råd med allt som vi tycker att vi har råd med, men det har vi inte. Vi måste titta både på stort och smått. Jag är helt övertygad om att främjar vi det privata företagande och speciellt det kvinnliga företagandet så har vi tillväxt och ännu mera friskvårdsmöjligheter för alla ålänningar.


 • Det jag noterar är att det handlar inte om konkurrens, utan det handlar om att i och med att både privat och offentlig sektor lyfter upp hälsa och friskvård som någonting viktigt i samhället då ökar helheten. Alltså allt fler ålänningar sysslar med någon typ av motion och idrott.

  Jag tror att det är viktigt att påminna sig om att de här aktörerna också behöver finnas på landsbygden och i skärgården. Oftast är det ju föreningar och olika medisverksamheter som upprätthåller ett nätverk över hela Åland.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:36

  Tack, fru talman! Jag är helt övertygad om att kan vi nå en struktur där vi kan lägga pengar på rätt sätt så finns det en mängd människor idag som sitter hemma stillasittande och mår både psykiskt och fysiskt dåligt. Den psykiska ohälsan växer och den fysiska ohälsan växer i vårt samhälle. Dessa människor når vi inte, även fast medis skulle få 2 miljoner till så når vi inte dessa människor. Däremot kan vi nå dessa människor via andra strukturer.

  Därför skulle jag gärna se att man kanske kan lägga en tiondel av dessa pengar från medis på någonting som gör att vi får igång flera människor som vi annars inte får igång. Dessa människor ser vi inte i våra idrottshallar, vi ser dem inte på zumba eller på yogakurser. Dessa människor syns inte. Där har vi en personlig tillväxt och där har vi också en samhällsekonomisk tillväxt som väntar. Det handlar bara om att tänka nytt och modernt.

  Det sätt som medis jobbar på idag så jobbade man kanske på för 20 år sedan. Men tiderna förändras och också efterfrågan och förutsättningarna.


 • Ledamot Tage Silander Anförande | 13:38

  Att medis är viktigt kan vi nog alla skriva under. Diskussionen om vad medis ska ha för uppgift kommer att fortsätta så länge vi lever. Ett sätt att fundera på om pengarna räcker till eller inte är att ha en tydlig rambudgetering. Det växer inte mer än de tillgängliga medel man ger. Sedan får man inom ramen för de pengarna se hur man prioriterar. Vad är viktigt? Det var ett litet svar på föregående inlägg.

  Det som jag tänkte fastna på nu är att där vi kan göra förenklingar administrativt så ska vi ta vara på möjligheterna. I det här fallet, vilket diskuterades också när lagen senast debatterades, så har man gjort en liten kringelikrok genom att de anslag som har beviljats först levereras ut i kommunerna och så ska vi ha en faktureringshysteri för att få de pengarna till rätt plats i slutändan.

  Som man ser här med de pengar som har tilldelats respektive kommun så är ju det bara en teknisk utredning. Av den anledningen hoppas jag att utskottet kan fundera på om man inte kunde hitta en väg som gör att man skulle slippa denna administrativa omväg. Tack.


 • Tack, fru talman! Tack ledamot Silander. Visst en strikt rambudgetering i all ära, men syvende och sist hamnar man på prioritering och jämka och ifrågasätta vad som är värt mera. I stället skulle det vara bättre om man kan konstatera att det här kan det privata och andra organisationer göra. Det här kärnverksamheterna ska vi fokusera på i vårt utbud av kurser, annars blir det varken bu eller bä. Det blir någonting mittemellan. Det är sällan bra. En tydlighet är att föredra, alltid.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:40

  Tack, fru talman! Det är väl svårt att säga emot det. Man prioriterar på ett klokt sätt. Det andra kan göra så må de göra. Det som är viktigt för medis att utföra får medis utföra också i fortsättningen. Det är jag fullständigt överens med ledamoten Holmberg om.


 • Tack, fru talman! Tack igen ledamot Silander. Jag går igång lite på det här. Jag funderar och jag frågar mig själv; hur kan man då ha ett utbud som består av drygt 70 olika friskvårdskurser när Åland består av många kvinnliga företagare inom samma nisch? Är det då vettigt att prioritera bort språkkurser och andra kurser som man kanske varit tvungen att göra för att få pengar att räcka till när det finns ett alternativ redan idag? Det är märkligt för mig.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:41

  Tack, fru talman! Det var inte det huvudsakliga i mitt inlägg, men för att nu svara på det så tycker jag att prioriteringarna må göras såsom jag tror att ledamot Holmberg och jag är hyfsat överens om.


 • Jag vill bara stöda de tankegångar som ledamot Tage Silander har när det gäller medisutbudet och speciellt av administrationen så bör man fundera över ett enklare sätt att hantera de här summorna. Det är ju en hel ganska många små transaktioner och det måste ju gå att få det lite enklare. Vi vill ju ha mervärde för pengarna, vi vill ju inte ha mera pappersvändare. Jag stöder fullt ut ledamotens förslag.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:42

  Tack, fru talman! Tack för det stödet. Det är väldigt naturligt, jag tror att det är många som stöder den här tankegången.

  Nu ska vi veta då, som presenterades här från början, att det är tänkt att man ska hitta en ny finansieringsmodell för just den här verksamheten och då får vi hoppas att man beaktar det som nu har sagts.


 • Talman! Om jag minns rätt så tror jag faktiskt att det var under under ledamot Tages Silanders ordförandeskap i finans- och näringsutskottet, där jag själv ingår som medlem, som ville ha det här eminenta förslaget åt landskapsregeringen att de borde se över de administrativa rutinerna vad gäller medis.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:43

  Tack, fru talman! Det gör inte detta förslag något bättre. Snarare är det så att vi borde ha lyckats förändra det redan då. Om vi inte lyckades då så får vi försöka lyckas nu.


 • Begärs ordet? Inga talare finns på listan. Jag förklarar diskussionen avslutad. Ärendet emitteras till lag- och kulturutskottet.