Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:31

  Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola kompletteras med bestämmelser som fallit bort under tidigare ändringar samt att några mindre ändringar av lagen görs.

  Utskottet har inga invändningar till lagförslaget som till stora delar utgörs av en teknisk korrigering.
  Utskottet önskar dock framföra en synpunkt om barnperspektiv i lagstiftningsprocessen. Lagtinget har beslutat att FN:s barnkonvention ska gälla också på Åland och ett bra verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och att synliggöra barnets bästa är de s.k. barnkonsekvensanalyserna. Med hjälp av dessa analyser kan beslutsfattarna arbeta systematiskt för att försäkra sig om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.

  Enligt utskottets mening är lagstiftningen om barnomsorg och grundskola ett typexempel på ärenden där vikten av ett barnperspektiv är stor. Den föreslagna ändringen är av mera teknisk natur. Utskottet anser generellt att lagstiftning av den här typen bör föregås av en barnkonsekvensbedömning. Utskottet erfar att landskapsregeringen på ett förtjänstfullt sätt anlitat Rädda barnen för framtagande av en barnkonsekvensanalys under processen som utmynnade i det ursprungliga lagförslaget om barnomsorg och grundskola. Utskottet ställer också sin förhoppning till att landskapsregeringen ska uppmana skolorna att så långt det är möjligt involvera de berörda eleverna i arbetet med implementeringen av lagen så att barnperspektivet beaktas.
  Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd och juristen Laura Korpi.

  Fru talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack.


 • Tack, talman! Jag undrar om det finns några utredningar om vilka eventuella merkostnader lagförslaget blir för kommunerna?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:34

  Tack ledamot Häggblom. Mig veterligen så torde det finnas, ja. Landskapsregeringen har utlovat kompensation i form av landskapsandelar för de merkostnader som lagförslaget föranleder, explicit detta förslag föranleder väl inte, men det ursprungliga lagförslaget nog, särskilt och inte minst då det gäller språkprogrammet.


 • Tack, talman! Så med andra ord så kan kommunerna räkna med en kompensation då för tilläggskostnader?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:34

  Tack ledamot Häggblom. Jag är ju inte en företrädare för landskapsregeringen, men den information som kommunerna har fått i den här frågan så har man nog utlovat kompensation i form av landskapsandelar, ja.


 • Ledamot Annette Bergbo (HI) Anförande | 13:35

  Fru talman! Bästa lagting och åhörare. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola nu kompletteras med bestämmelser som föll bort vid tidigare ändring och även att några mindre ändringar görs. Huvudsakligen handlar det således om en teknisk korrigering.

  Lag- och kulturutskottet har inte några invändningar men fann det ändå relevant och på sin plats att lyfta upp och påminna om betydelsen av att barnkonsekvensanalyser görs i lagberedning – alldeles särskilt då lagen berör barn och unga.

  Jag vill ta tillfället i akt att ytterligare lite beröra vikten av barnkonsekvensanalyser och då i belysningen av inte minst paragraf 78 som väl beskriver den tid våra barn och ungdomar lever i, vad de har att hantera, oroa sig för och ta ställning till.

  Talman! Via nämnda paragraf kan vi också reflektera över det utökade och mycket viktiga ansvar som skolans personal allt mer ställs inför vid sidan om den pedagogiska huvuduppgiften. Skolans värld har, inte bara globalt, utan även i vår nära omvärld, kommit att bli arenor för vansinnesutbrott. De så kallade skolskjutningarna som också drabbat Finland och inte alltför länge sedan de facto var påannonserat vid en av våra högstadieskolor på Åland. Till all lycka var det inte mer allvarligt då än det allvarliga en diffus oro i sig, via ett anonymt uttalat hot, skapar och sprider. Måtte det räcka med det!

  Skolans inre och yttre område och närliggande platser är också lukrativt upptagningsfält för droghandel. I vissa delar av världen är därtill kidnappning av barn på väg till skolan ett reellt hot som familjerna lever med dagligen.
  Tiderna förändras snabbt och skolan finns med och influeras av tiden i både gott och ont. I just de här beskrivna scenarierna har inte tiden förändrats till det bättre alls. Barnen är utsatta på ett helt annat sätt i dag jämfört med min egen barndomstid i Strandnäs skola. Den tid som var framstår, i jämförelse med dagens skola och de hot som omsluter den, är som tagen ur Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn.

  Låt mig ta ett exempel där barnens röst måste höras och noga lyssnas till. Paragraf 78 i landskapslagen om barnomsorg och grundskola handlar bland annat om rätten att granska elevernas saker vid exempelvis stark misstanke om vapen eller droger. De bestämmelser som föll bort tidigare handlar om elevernas rättssäkerhet och är därför synnerligen viktiga. Paragrafen är tydlig och genomarbetad. Det märks att det är trygghet och respekt som är ledord. Eleven ska meddelas orsak till varför granskning ska genomföras innan den utförs och granskning av elevens kläder får sedan endast utföras av en person av samma kön. Vid granskningen ska också, förutom den som granskar, en annan myndig person ur skolans personal vara med. Eleven kan också själv välja en person ur skolans personal att vara med vid granskningen. Allt detta gäller såvida inte ärendet är så pass brådskande att man kan avvika från bestämmelsen på grund av säkerhetsaspekter. Den som ska dra slutsatsen om ärendets status, akut eller inte, kan ha ett ytterst svårt beslut att fatta, ett viktigt beslut. Detta beskriver en verklighet som ställer höga krav på skolans personal, samverkan med eleverna och familjerna. Paragraf 78 är nödvändig, tyvärr, ett resultat av vår tid. Barnens trygghet står alltid högst i prioritet.

  I betänkandet framför utskottet en förhoppning om att regeringen uppmanar skolorna att så långt det är möjligt härefter involverar eleverna i arbetet med att implementera lagen så att barnperspektivet beaktas.

  Utskottet berör också barnkonsekvensbedömningar och hänvisar till FN:s konvention om barnets rättigheter som detta lagting har beslutat om att även ska gälla på Åland.

  Talman! En kort repetition: Konventionen bygger på fyra grundprinciper.

  • Icke-diskriminering,

  • prioritering av barnets bästa,

  • barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

  • och barnets rätt att höras.

  Barnkonsekvensanalyser görs således utifrån konventionen. Syftet är helt enkelt att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet, i lagstiftningen.

  Att analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga är förvisso, och ska även så vara, en komplex process. Det tar tid, kräver dialog med barnen och deras sakkunskap men det är enbart genom ett systematiskt arbetssätt vi ökar möjligheterna för att barnets bästa finns med i besluten. Och det medverkar i sin tur till en högre kvalitet i verksamheter som berör barn och unga.

  Barnkonsekvensanalyser är kort och gott ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Låt oss alltid tänka på vår framtid när vi utformar lagar i vårt samhälle. Tack fru talman.


 • Tack ledamoten Bergbo. Det är viktigt att du lyfter fram just det systematiska arbetet. Jag saknar också det systematiska arbetet i den här frågan. Oftast lyfter utskottet fram just när det står barn i texten så kommer ledamöterna på att oj, kanske vi borde ha talat med de unga och barnen i de här frågorna. Men det är ju så att samhällets alla funktioner egentligen berör alla människor så att det borde vara mer barnperspektiv i allting.


 • Ledamot Annette Bergbo (HI) Repliksvar | 13:42

  Tack ledamot Eckerman. Det känns riktigt bra att vi båda sitter bredvid varandra i lag- och kulturutskottet. Vi förstår den här saken och vi har också gehör i de här frågorna, det ska jag tillstå. Det är inte svårt att göra rösten hörd.


 • Tack för det. Från Socialdemokraternas håll så hoppas vi nu att Hållbart Initiativ är en garanti i regeringsblocket för att det här ska implementeras i alla beslut och tas om hand, för vi har inte så stora påverkansmöjligheter där. Jag vill också passa på att tacka dig för ett gott samarbete i utskottet.


 • Tack ledamot Bergbo. Det var ett mycket förtjänstfullt anförande. Jag hann trycka på replikknappen lite för tidigt för det blev till en början lite oklart för mig hur ni förhåller till den här paragrafen rent allmänt, innan det sedan då klarnade. Men jag skulle ändå vilja fråga; har ledamot Bergbo förtroende för skolorna att tillämpa detta verktyg när man behöver garantera säkerheten i skolan?


 • Ledamot Annette Bergbo (HI) Repliksvar | 13:43

  Tack Juslin. Jag kan svara ja utan att alls darra på manschetten. Jag har stor tilltro till skolans personal och därför ville jag lyfta det här också, för jag vill att det ska synliggöra vad allt skolans personal gör. Det här är inte vanlig pedagogik som man har lärt sig när man har utbildat sig utan det här drar ännu längre. Det är mycket viktigt, det handlar om stort förtroende och det är inte lätta saker man handskas med. Så det är med all respekt jag lyfter fram det. Jag svarar ja på frågan.


 • Tack ledamot Bergbo. Jag kan konstatera att vi är helt överens i den här saken. Vi vet ju att lärarna har en gedigen utbildning också på det här området, förutom de här specifika ämneskunskaperna. Vi behöver ha tilltron till att de ska garantera elevernas säkerhet i skolan.


 • Tack, talman! Tack ledamot Bergbo för ditt anförande som tydliggör vikten av barnkonsekvensbedömningar och det systematiska arbetet. Det betonas inte nog hur viktigt det arbetet är och det avser landskapsregeringen också att utveckla.

  Nu gäller ju det här lagförslaget en teknisk ändring. Lagen har ju också tidigare genomgått en barnkonsekvensbedömning.

  Det är bra även att ledamoten lyfte upp att idag behöver skolan, lärarna och skolpersonalen hantera väldigt många olika frågor. I sammanhanget kan jag nämna att jag igår deltog på en mycket intressant föreläsning, som kan rekommenderas, kring vänskapande i skolan som faktiskt ABF ordnade.


 • Ledamot Annette Bergbo (HI) Repliksvar | 13:45

  Tack minister Hambrudd. Det var information som passar väldigt bra just nu i stunden med tanke på den debatt som vi hade innan. Tack för övrig information också.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.