Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
  Diskussion.


 • Herr talman! Eftersom finansminister Torbjörn Eliasson i kraft av sin ålder idag arbetar hemifrån och på distans presenterar jag detta lagförslag.

  Landskapsregeringen föreslår att en lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar för skatteåren 2020-2023 görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. Det är inget kontroversiellt med det. I riket trädde den här lagen i kraft vid årsskiftet.

  Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under dessa år.

  Den höjda avskrivningsrätten innebär att det på den icke avskrivna anskaffningsutgiften för nya maskiner och anläggningar i stället för den ordinarie avskrivningen på 25 % får göras en årlig avskrivning på högst 50 %.

  När den tillfälliga lagen om höjda avskrivningar antogs av riksdagen var det en åtgärd för att stöda tillväxten och sysselsättningen med skatteincitament och syftet med åtgärden är att öka de privata investeringarna.

  Landskapsregeringen anser att åländska företag, näringsidkare och jordbrukare bör ha samma möjligheter att göra avskrivningar på liknande sätt som företagare i riket. Därtill delar landskapsregeringen statens syn och anser att lagförslaget är bra, för även om investeringar kanske inte är det första en stor del av företagen på Åland tänker på just nu i dessa coronatider så finns det fortfarande sektorer som går väldigt bra och har kontinuerligt behov av investeringar.

  Landskapsregeringen föreslår därför att lagen om höjda avskrivningar under åren 2020–2023 görs tillämplig här genom blankettlagstiftning under samma tidsperiod som i riket. Lagstiftningsbehörigheten på skatteområdet är delad mellan lagtinget och riksdagen. Eftersom vi har lagstiftningsbehörighet när det gäller kommunalskatt gäller den finska lagen om avdrag för närvarande bara vid statsbeskattningen på Åland, men genom de här förslaget kommer den att gälla även vid kommunalbeskattningen.

  Höjda avskrivningar innebär höjda avdrag, vilket leder till lägre skatteintäkter för kommunerna under åren 2020–2023, samtidigt leder de höjda avskrivningarna till att anskaffningsutgifterna skrivs av snabbare, vilket beräknas leda till höjda skatteintäkter för kommunerna under åren 2024-2027. För att kompensera förändringarna i skatteintäkter för kommunerna har man i riket ändrat fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna under dessa år. Lagförslaget innebär att de åländska kommunerna kompenseras på samma sätt som kommunerna i riket.

  Herr talman! Med det så önskar landskapsregeringen föreslå att skattesatserna för samfund och samfällda förmåner vid kommunalbeskattningen ändras under år 2020-2023 i enlighet med lagförslaget så att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade under hela perioden, det vill säga 20 % respektive 26,5 %.


 • Tack, herr talman! Tack minister Karlström för presentationen. Vi stöder i sak det som läggs fram här.

  Om talmannen tillåter så skulle det vara intressant att veta lite mera om vilka andra åtgärder som nu vidtas på rikssidan som vi också kommer att behöva lagstifta om här på Åland eller som kan komma våra företag till del, antingen direkta stöd eller skattelättnader. Känner ministern till om det finns någonting på kommande? Vad av det som nu redan har presenterats från regeringen i Finland kan våra företagare på Åland också komma i åtnjutande av?


 • Tack, herr talman! Jag måste säga att det var en stor fråga att svara på under en replik på en minut. Vi kanske kan ta det under frågestunden som kommer nästa vecka så kan vi diskutera den saken vidare.

  Vi lämnar det här förslaget som underlättar för företagare, det underlättar bl.a. administrationen och avskrivningarna kan göras med 50 procent istället för 25 procent de kommande åren.


 • Ledamot Roger Höglund (C) Anförande | 14:57

  Talman! Bästa lagting. När Finlands riksdag antog lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och liknande lösa anläggningstillgångar för skatteåren 2020-2023 var det en åtgärd för att stöda tillväxten och sysselsättningen med hjälp av skatteincitament.

  Det hela går egentligen ut på att under fyra år ge möjlighet till att en väsentligt högre avskrivning för nya maskiner, inventarier och liknande. I stället för att som nu avskriva max 25 % så kan man avskriva det dubbla, max 50%. Denna åtgärd stimulerar då att öka investeringarna eftersom skatteavdraget blir så mycket större. En investering leder förstås till att det behövs likviditet, ett avdrag i form av avskrivning leder förstås till lägre beskattning. Genom att tillåta denna högre avskrivning under en begränsad tidsperiod ger man näringslivet en boost. Ser man detta på lite längre sikt så har företaget, om man använt dessa höjda avskrivningar, efter år 2023 inte mycket restvärde kvar att avskriva på - med andra ord, då kanske man hamnar att betala lite mera skatt. Alla maskiner blir i slutändan avskrivna till noll euro, och i slutändan blir alla maskiner mer eller mindre värdelösa också i verkligheten. Som sagt, man ska se detta som en punktinsats.

  Landskapsregeringen anser, helt rätt, att åländska företag, näringsidkare samt jordbrukare bör ha samma möjligheter att göra förhöjda avskrivningar som företagare i Finland. Det finns samma behov av att stöda företagarna och öka tillväxten här på Åland som i Finland. Med tanke på det nya ekonomiska systemet är det till och med ännu viktigare här hos oss att stöda näringslivet.

  Landskapsregeringen föreslår att lagen om höjda avskrivningar under åren 2020-2023 görs tillämplig här genom blankettlagstiftning under samma tidsperiod som i riket.

  En följd av att avskrivningarna höjs är att kommunernas andel av samfundsbeskattningen minskar om inget mer görs. I Finland ändras fördelningen av samfundsskatten mellan stat och kommun.

  Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund ändras temporärt för att 2028 återgå till de kommunalskattesatser som gällde nu 2019, förutsatt att inga andra ändringar görs innan dess. På så sätt kompenseras de åländska kommunerna för det skattebortfall de ökade avskrivningarna innebär.

  Det är bra att Finlands riksdag har gått in för att ge näringslivet en injektion, Åland behöver i detta fall följa efter.

  Kanske Corona-epidemin gör att det inte investeras så mycket under år 2020, kanske företagen inte har behov av höjda avskrivningsmöjligheter. Men detta ger dock de företag som har möjlighet att investera ett incitament och tidsspannet för höjda avskrivningar sträcker sig trots allt fyra år framåt i tiden.
  Centern tycker att det här är bra och hoppas att det går igenom. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.