Remissdebatt

Ändringar i körkortslagen LF 21/2019-2020

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Ändringen av § 48. Nuvarande lagstiftning har tolkats som att om en individ har körkort på prövotid och gör sig skyldig till ett brott som föranleder körförbud under 1 år är denne inte skyldig att genomgå ny förarexamen för att behålla sitt körkort efter körförbudets upphävande.

  Att denna feltolkning skulle ske var inte avsikten med lagen och därför korrigeras nu detta genom ett förtydligande i § 48. "En individ som har körkort på prövotid och beläggs med körförbud oavsett tid skall med denna ändring också upprepa sin förarexamen samt genomgå en kurs i attityd och trafik som anordnas av landskapsregeringen."

  Det är rimligt att i huvudsak unga människor som bryter mot trafikreglerna så allvarligt att de beläggs med körförbud åläggs att upprepa sin förarexamen också för trafikbrott som understiger 1 år. Unga människor är överrepresenterade i olycksstatistiken och de som äventyrar trafiksäkerheten på ett så allvarligt sätt att de beläggs med körförbud behöver ytterligare en påminnelse om hur ett fordon skall framföras på ett säkert sätt.

  Ändringen av § 67. RESPER är ett nätverk för EU körkort som möjliggör informationsutbyte mellan medlemmarna i RESPER. Lagen behöver förändras till följd av EU direktiv. Snarlik förändring görs även i Finland. Före ändringen kunde endast via begäran uppgifter från ESS stater för erkännande av körkort utbytas, dvs. att erkänna körkorts giltighet mellan EES stater vid utfärdandet av ett nytt körkort. En granskad begränsad funktion.

  Efter ändringen kan även RESPER användas för kontrolländamål av den åländska polisen samt utländsk polis. Det gäller körkorts giltighet för personbilar. Det blir med andra ord enklare att utföra trafikkontroller när det gäller utländska personbilar.

  § 67 är ett exempel på den typ av åtgärder som EU ska hålla på med, dvs. att samordna de olika medlemsländernas informationssystem i syfte att underlätta rörlighet mellan gränserna och förenkla brottsbekämpning.

  Frågor som sköts bäst regionalt ska de däremot låta bli. I upprinnelse till det här så har EU har nu agerat tvärtemot genom att gå vidare med att fatta beslut om förordning som gäller automatisk förlängning av körkort bland annat. Det blir direkt då tillämpligt på alla EU medlemsländer inklusive Åland. Det är orsaken till att lagförslaget försenades, vilket också nämns i underlaget.

  EUs beslut om att frånta makten från medlemsländerna att tillåta regionala undantag gör att vi får leva med en förordning, eller en anpassning för COVID-19 som inte är anpassad för våra lokala behov. För vår del hade en lokal anpassning av körkortens giltighet varit betydligt lämpligare för folkhälsan och i syfte att tillgodose rörligheten för våra äldre och samtidigt skydda dem från COVID-19. Tack.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:28

  Tack, talman! Tack minister Wikström för presentationen av lagförslaget.

  Jag vill för den Liberala lagtingsgruppen vägnar säga att vi spontant stöder den här framställningen. Det gäller väl inte bara personbilar utan också godstransporter. Vi har ju på de åländska vägarna rätt mycket tunga fordonskombinationer av olika nationaliteter. Det är väl bra att polisen har tillgång till de här registren för att utreda körrätter. Det är väl helt i linje med digitaliseringen att dessa register används på ett lagligt sätt för att även skydda den personliga integriteten och helt i enlighet med den fria rörligheten, inte bara i Europa.

  Det som vi ändå tycker att vi kanske ska titta lite närmare på i utskottet är hur 68 § utfaller i praktiken, i vilken mån den nyttjas och vilka effekter den har. Det är ganska hårda brott som man måste göra sig skyldig till för att den här ska tillämpas. Men det oaktat så lite statistik vill vi väl kanske efterlysa i hörandet på torsdag.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.