Första behandling

Avbytarlagstiftning LF 14/2018-2019

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! Det här är ett till försök som nu görs för att rätta till avbytarlagstiftningen. I Höstas kom också en korrigering som vi tog beslut om, men som nu ytterligare behöver en runda via lagtinget, så med den ursprungliga lagen i åtanke, så blir det här tredje gången och man brukar väl säga tredje gången gillt.

  Vi hoppas nu efter noggrann genomgång i utskottet och några förtydliganden samt rättelser att allt blir bra nu. Det fanns alltså några brister i även detta lagförslag.

  I motiveringstexten, och även i lagförslagets presentationstext, framgår att den huvudsakliga ändringen utgörs av en ändring av omfattningen av en avbytardag från åtta timmar till tio timmar. Vi kunde konstatera att den ändring som framställdes i motiveringstexten inte hade sin motsvarighet i förslaget till lagtext. Vi såg då att lagtexten i förslaget hade ersatts med en tabell enligt vilken de avbytartimmar som kan beviljas med stöd av lagen nu definieras som årstimmar istället för den nu gällande lagtexten som anger antalet dagar och antalet timmar per dag.

  Det här är en rejäl förbättring med mer flexibilitet för dem som behöver avbytare. Med det här flexibla systemet kan man alltså välja att ta ut alla timmar i början eller i mitten eller i slutet på året eller egentligen när som helst eftersom det beräknas som årstimmar. Nu har vi fått veta att det är såhär man redan gör i praktiken, så övergången till att definiera rätten till avbytarhjälp som en årsresurs är en kodifiering av den praxis som redan råder.

  Ytterligare så har utskottet gjort en teknisk ändring i tabellen i 4 § där antalet djurenheter i mittenraden har korrigerats från 6-18 djurenheter till att vara 6-17 eftersom den övre startar på 18. Om vi inte gjorde den korrigeringen så skulle det bli oklarheter vad som gäller om antalet djurenheter är 18.

  Fru talman! Med det här sagt så vill jag slutligen framföra att utskottet alltså föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av teknisk karaktär vilka framgår i betänkandet.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, talman! Tack även till finans- och näringsutskottet och särskilt ordförande Carlsson för presentationen. Centergruppen välkomnar naturligtvis lagförslaget som sådant.

  Kvalitén på lagframställningarna som landskapsregeringen levererar är lite bekymmersam. Det är ju lite pinsamt när det är ganska självklara saker. Jag vill tacka finans- och näringsutskottet för att man verkligen tar den här problematiken på allvar. Frågan är igen om vi inte från lagtingets sida måste kräva att den så kallade laggranskningsnämnden införs. Det är ju den här typen av misstag som inte ska få inträffa i en lagprocess. Är det något som ordförande i finans- och näringsutskottet, efter de här händelserna kopplade till just det aktuella lagförslaget, kunde tänka sig att propagera för?

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Fru talman! Ltl Harry Jansson belyser en viktig fråga. När man ser enbart till det enskilda lagförslaget så är det de facto en brist i kvalitén när det kommer så små förändringar och det fortfarande trots allt finns en hel del felaktigheter. Ja, jag kan hålla med om att det brister i kvaliteten i det här lagförslaget. Nu är det så pass små förändringar och så lite som man behöver ändra i just det här specifika lagförslaget.

  Nästa ärende på agendan kommer jag också att få presentera och där har vi också behövt göra en hel del ändringar. När man tittar på helheten så är det verkligen viktigt att vi fundera på hur vi ska se till att vi säkerställer kvalitén på lagstiftningsarbetet i fortsättningen, det kan jag hålla med om.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Jag tar inte upp den här frågan för att jäklas med någon, ännu mindre med ansvariga ministrar. Det är ett tufft uppdrag att hålla reda på allting som händer och det handlar mera om lagtingets renommé som lagstiftningsproducent. De facto kommer vi nu ånyo att koppla in Ålandsdelegationen etc. för ett nästan pinsamt ändringsbehov.

  Nu kanske det ännu är för känsligt för sittande landskapsregering, men efter valet i höst måste vi allvarligt fundera på hur vi ser till att den här typen av incidenter i möjligaste mån kan förebyggas.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Fru talman! Jag delar den synen att vi behöver fundera på det och att vi i framtiden förbättrar hela processen så att vi säkerställer en bättre kvalitet på lagstiftningen.

  Jag kommer för egen del att återkomma efter ytterligare en lagstiftning som vi har i utskottet där vi måste arbeta relativt mycket med tekniska korrigeringar. Jag ser att det finns ännu mer omfattande förändringar i den lagstiftningen än vad det finns i den här lagstiftningen och i nästa ärende på listan. Jag kommer att återkomma med en reflektion om just den här frågan.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.