Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Talman! Finansieringen av medborgarinstitutet är en kommunal angelägenhet för vilket det fastställs en landskapsandel för kommunerna enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Strukturen på nuvarande landskapsandelssystem har gjort att landskapsandelen för medborgarinstitutet har minskat. För att kompensera det antog lagtinget under 2018 en temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut för att möjliggöra ett tillfälligt stöd under åren 2018 och 2019.

  Finans och näringsutskottet sade då i sitt betänkande, över den temporära lagändringen, att medborgarinstitutets verksamhetskostnader inte längre har någon direkt koppling till landskapsandelssystemet och att det borde tas fram en ny modell gällande dess finansiering.

  Avsikten var tidigare att förändra gällande finansiering av medborgarinstitutet i samband med de justeringar som skulle göras i landskapsandelssystemet med anledning av den nya kommunstrukturen. I december 2019, för ett år sen precis, beslöt lagtinget en förlängning av det temporära stödet och stödet fastställdes i budgeten för 2020 till 100 000€.

  Talman! Landskapsregeringen avser att under 2021 inleda ett lagstiftningsarbete för att definiera inriktningen på medborgarinstitutets verksamhet och för att trygga verksamheten långsiktigt och av den anledningen föreslås att det är ändamålsenligt att förlänga tiden för det temporära stödet för medborgarinstitutet till att gälla 2021 och 2022 samt att det temporära stödet utbetalas till kommunerna och fördelas procentuellt mellan kommunernas invånarantal dvs. på samma sätt som har gjorts tidigare med det temporära stödet. Stödet fastställs i budgeten och avsikten är att stödet fortsättningsvis ska uppgå till 100 000€ per år. Tack.


 • Tack, talman! Två frågor minister Hambrudd. Har landskapsregeringen haft någon ekonomisk analys av medborgarinstitutet? Jag tänker, nu ger man ånyo 900.000 euro. Har man gjort någon form av analys? Ministern är inne på att det ska göras, men har man gjort någon förhandsanalys som motiverar det här stödet? Sedan andra frågan, nu ger man då, har ett önskemål om ett tvåårigt stöd. Skulle det inte räcka med ettårigt innan man har analysen klar?


 • Tack, talman! Den ekonomiska analysen har ju tidigare gjorts utifrån att landskapsandelarna, man gjorde om hela systemet, så blev det att i dag finansierar landskapsandelen ungefär 35 procent av den tidigare beviljade landskapsandelen. Utifrån det så är det en radikal minskning, utifrån det som medborgarinstitutet tidigare gjort. Din andra fråga om det skulle räcka med ett år. Ja vi var nog inne på ett år. Men sen när man ser kring det arbete som ligger framför oss så vill säkerställa två år utifrån att vi tillsammans med kommunerna och medborgarinstitutet kan titta över det här och ha en dialog hur det här ska se ut framöver.


 • Talman! Medis har långa traditioner och startade sin verksamhet så tidigt som 1947. Uppdraget är tydligt "Att erbjuda vuxna medborgare möjlighet till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden, i så nära anslutning till hemorten som möjligt." Finansieringen av medis har varit i vågskålen många gånger. Ett tag var det på det viset att vissa kommuner ville sluta betala för verksamheten, vilket skulle ha blivit väldigt orättvist ur ett invånarperspektiv. Under förra mandatperioden gjordes landskapsandelssystemet om och renodlades så mycket som möjligt. Tanken var också att vi snart skulle ha större och mera bärkraftiga kommuner som skulle klara av även en finansiering av medis. Men kommunerna var inte intresserade att ta över helhetsansvaret och därför stiftades denna övergångslag som nu föreslås att förlängas. Det skulle ha varit ytterligt intressant att höra lite, få lite mera kött på benen hur landskapsregeringen tänker sig att det här ska fungera. Fungerar den här fördelningsnyckeln? Betalar alla kommuner nu sin rättmätiga del till medis?

  Talman! Jag tycker att det blir lite trist att man alltid drar upp den här chokladprovningen, lite hånfullt och den upprepar sig gång på gång. Det visar sig att Medias verksamhet, så är det till stor del kvinnor som nyttjar. Jag tror att det ligger på 73 % ungefär. Jag tycker att det är befogat och att man absolut kan diskutera medis verksamhet. Vad medis ska sysselsätta medborgarna med, vad man ska erbjuda för kurser och också se vad den privata marknaden erbjuder för kurser. Man skulle också kunna titta på hur det skulle kunna vara mer attraktivt för män att gå i mediskurser. Som sagt var, media gör en väldigt viktig insats för medborgarna på Åland och den är väldigt viktig för många och speciellt en hel del äldre kvinnor. Så jag hoppas att landskapsregeringen tar ett helhetsgrepp om den här frågan och att vi kan komma i mål och få en långsiktighet i finansieringen av medis. Med det sagt kan verksamheten också diskuteras.


 • Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Det var frågan om alla kommuner betalar sin andel. Den informationen som jag har fått så betalar alla kommuner sin andel. I de samtal som jag haft med medborgarinstitutets rektor så har samtliga kommuner i höst, vad jag förstått, tecknat ett nytt treårigt avtal kring finansieringen av medborgarinstitutet. Tack


 • Tack, talman! Tack så mycket till vicetalman. Jag blev väldigt glad för att vicetalman slår ett slag för den fria bildningen. Det är väldigt välkommet och har varit lite osäkert under den senaste tiden. Visst kan verksamheten diskuteras, men det finns också en fråga kring hur detaljerad man ska gå in med direktiv i den fria bildningen så att den fria bildningen inte blir ofri. Här skulle jag önska någon typ av klarläggande från partiordförande i Liberalerna. Hur ser egentligen Liberalerna på den fria bildningen? Hur mycket ska man från politiskt håll gå in och försöka styra med finanserna? Vill man dra in finanserna för just medisverksamheten, eller hur ska vi tolka det?


 • Talman! Jag tror inte någon kan tveka på det som lite har följt med historien, hur medis har varit viktigt också för liberalerna. Men jag tycker att ingenting kan ju vara så heligt att man inte kan diskutera det. Den fria bildningen medis har ju en direktion som också beslutar, där det sitter en del politiker som bestämmer hur kursutbudet ska se ut. Så att till den del, visst inte är den ju totalt fri. Den är begränsad av vad man tilldelas för resurser och också vem som sitter i direktionen och bestämmer hur utbildningsbehovet, fortbildningsbehovet ska se ut. Min uppfattning är den att medis har sitt öra mot marken och har aktuella kurser likväl som en annan slagpåse i den här salen, museibyrån har. Så att (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Det tycker jag var ett väldigt nyanserat och bra svar. Jag anser att just den här typen av verksamhet, den fria bildningen är väldigt väldigt viktig under just kristider och att det särskilt nu som man behöver värna den typen av verksamhet och inte komma med olika typer av attacker. Det här är en sådan grej som är en sidebusiness eller någonting som inte hör till kärnuppdraget för det offentliga. Jag uppskattar verkligen det svar som jag fick. Tack.


 • Talman. Samtidigt har vi också realiteter och det är väldigt svårt att blunda från det. Jag menar, man diskuterar också att dra ned på assistenter i vissa kommuner. Man diskuterar att man inte kan göra vissa investeringar. Det gäller att försöka hålla tungan rätt i mun och balansera. Det är en balansgång det här. Vi har stora utmaningar framför oss, men jag tycker att man ska ha en respektfull ton när man debatterar olika verksamheter och jag kan inte låta bli att dra paralleller till när vi pratar om jakt- och viltvård. Många av oss är kanske inte så jätte, jo jag är jätte intresserad av viltvård men kanske inte av direkt jakt. Det är liksom tonläge, om jämför med när man diskuterar medis och när man diskuterar jakt- och viltvårdsfrågor. Jag tycker att man ska ha respekt för olika verksamheter och det arbete som utförs.


 • Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Jag lyssnade på ditt anförande och i början så sa du om någonting med den privata sektorn, mot medis. Jag vill att du förtydligar Liberalernas synpunkt just i den frågan. Anser ni att medis verksamheter är ett hinder för privata entreprenörer att sköta sin egen verksamhet?


 • Talman! Som jag sak i replikskifte med ledamot Holmström. Medis har ofta haft örat mot marken och varit lite föregångare i vissa fritidsverksamheter och sysselsättningar. Sedan har det etablerats en privat marknad. Ta nu yoga, till exempel. Där tycker jag att det är en diskussion som man behöver ha.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Gruppanförande | 15:39

  Talman! Jag kan avisera på förhand att jag kanske går lite över tiden. Det är första gången av 160 anföranden så jag hoppas att det är okej. Medborgar- och arbetarinstitut är en unik finländsk lagstadgad bildningsform. Runt om i Finland finns det motsvarande medborgar- och arbetsinstitut som anordnar kurser och fortbildningar som medis på Åland gör. När jag förberedde mitt anförande, trots att jag sökte en hel del, ringde runt till vänner och bekanta som jobbar på motsvarande inrättningar i både Sverige och Finland så har jag aldrig stött på och inte de heller, en så omfattande kritik mot det fria bildningen som utbildningsforum, som det finns just här på Åland av alla ställen.

  Det är väldigt ledsamt, historielöst och pinsamt, att det finns ett bildningsförakt på Åland, samtidigt som man har fina svepande skrivningar om hur alla skall blomstra i ett bärkraftigt samhälle. Det är naivt att bortse från den fria bildningens roll i samhället. Nu när jag ändå är inne på lite integration osv., vi känner alla till att landskapsregeringen upphandlar sysselsättningsfrämjande utbildning i svenska och integrationsutbildning för vuxna inflyttade till Åland, den så kallade SFI utbildningen. SFI tillsammans med den allmänbildande utbildningen som sker både dag- och kvällstid har en viktig roll när människor ska integreras i samhället. Inte bara inflyttade utan också människor som är bofasta på Åland sinsemellan, som aldrig annars träffas och gör saker ihop.

  Människor på Åland integreras inte genom att fylla i blanketter på webben hos FPA och hos AMS, utan genom den personliga och mänskliga inblandningen och gemenskapen. I lag formuleras medis uppgift ”Att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfylld sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt.” Den fria bildningen, som betyder att institutet erbjuder utbildning i form av kurser, föredrag, studiebesök och liknande fortbildningar. För att vara med i en mediskurs behöver du inte ha någon tidigare kunskap i det du vill förkovra dig, det räcker med ett intresse och en vilja att utvecklas. Eftersom mediskursen verkligen är till för alla, så träffas alla möjliga människor med samma intressen och gör saker tillsammans, människor som aldrig annars skulle träffas och göra en gemensam sak.

  Talman! En lokalvårdare och en företagsdirektör står i blåkläder på samma gårdsplan och samarbetar för att de vill lära sig bygga en bandfast gärdsgård, en nyinflyttad och en lagtingsledamot sitter sida vid sida och lär sig dreja. Vill man pröva på något hantverk, lära sig mera It, lära sig använda motorsåg för att hjälpa grannen att reda upp katastrofen efter Alfrida - eller alltid undrat om man är tillräckligt rörlig för att börja med yoga? Då är mediskurser ett bra sätt att prova på och man bildar sig en uppfattning om vad kroppen och knoppen klarar av. Visar det sig sedan till slut att varken motorsåg eller yoga är något för dig, så gör det ingenting. Det är inte prestationen som är det viktigaste inom den fria bildningen utan gemenskapen och viljan att utvecklas och att alla medborgare på Åland har reella möjligheter till en allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden, i så nära anslutning till hemorten som möjligt.

  Talman! Hur hade det sett ut på Åland inom den fria bildningen, språket och hantverket i alla 16 kommuner om inte medis ges möjligheter att faktiskt ordna kurser runt om på Åland? Hur hade det sett ut med finskakunskaperna, ryskakunskaperna och datahanteringen bland småföretagarna inom turismen runt om i kommunerna, om medis inte hade sina kvällskurser? Hur hade det sett ut på julmarknaden om det inte fanns vävkurser, nål tovning och allehanda slöjd? Hade Åland fortfarande haft flest körer per capita, utan medis?

  Det fina med medis är att man inte är bunden till någon läroplan och man kan anpassa utbudet efter vad som är aktuellt just idag och vilka färdigheter samhället efterfrågar eller behöver just nu. Det som det finns efterfrågan på det blir av, inte allting i katalogen. I årets katalog kan du välja kurser om hur du kemikaliebantar ditt hem, sköter din trädgård, gå en nybörjarkurs i arabiska eller lära dig att "growla", som det heter på engelska, när du känner att du tröttnat på körsång och istället vill satsa på en karriär som metalsångare i ett band. Alla möjligheter finns på medis.

  Medis har varit i kontakt med Landskapsregeringen och framfört sin oro för de konsekvenser det nu temporära stödet för driftskostnader har för den fria bildningen och medis finansiering. Man anser att grunden för framräknandet av institutets landskapsandel är till stor nackdel för verksamheten. Man efterlyser en långsiktig och kontinuerlig finansiering och att den sena behandlingen av landskapets budget gör det svårt att planera nästa års verksamheter.

  Nu lämnar jag den sociala hållbarheten och går lite mera in på ekonomin. Man har skurit ner på medis verksamhet. Redan innan 2018 hade stödet från landskapsregeringen minskat avsevärt, år 2002 var det beräknade stödet för 11.200 timmar. Mellan 2004 och 2009 var grunden sänkt till 10.000 timmar för att sedan minskas till 7000 timmar. Nedskärningen man redan har gjort på medis resurser är redan 37,5%.

  Talman! Man kan konstatera att även grunden för framräknandet av landskapsandelarna har förändrats totalt och det är också en stor nackdel för verksamheten. Den tidigare uträkningsgrunden var en kostnad per undervisningstimme på 101,34 euro som sänktes till ett nytt basbelopp på 34,7 euro. Man har också ändrat på avräkningsgrunden för det kalkylerade antalet undervisningstimmar för att gälla istället för antalet invånare per kommun. Landskapsandelen för medis utgör sedan år 2018 35% av den tidigare beviljade landskapsandelen.
  Landskapsregeringen behöver prioritera åtgärder för att ändra landskapslagen om landskapsandelarna under 2021, så att man återgår till nivån innan den senaste lagändringen. Först då kan man garantera att institutets kurser ordnas i alla sexton kommuner och att man följer lagen.

  Till sist: Det finns en professor i vuxenpedagogik Jyri Manninen. Han skrev 2015 en rapport om medborgarinstitutens "social return on investment" alltså den sociala avkastningen på svenska, det betyder hur stor nytta samhället får tillbaka av de pengar man investerar i en fri bildning. Resultatet av Manninens forskning var att samhället får ut en nytta i storleksordningen 3,4-5,6 € för varje investerad euro. Samhällsnyttan var reda inbesparingar i hälso- och socialvården för personer som studerar inom den fria bildningen. Den här rapporten är väldigt intressant att läsa om ni vill ta del av den. Med forskning i ryggen, med vikt på att vi lever i svårare tider än annars, fri bildning håller mänskor friskare och motverkar marginalisering. Tack


 • Ledamot Simon Holmström (HI) Gruppanförande | 15:48

  Talman! Ökad psykisk ohälsa, ensamhet som breder ut sig bland äldre, det stora utbudet av fake news och omdömeslösheten på sociala medier. Det finns inga tecken på att dessa fenomen kommer att minska i kölvattnet av vår krissituation. Därför är begrepp som allmänbildning, livslångt lärande och meningsfull sysselsättning topprioritet för politiker idag.

  Den fria folkbildningen har på Åland länge ansetts vara en viktig del i politiken. Därför finns lagen om bildningsförbund, PAF-medel öronmärkta till tredje sektorn, Folkhögskolan och Medborgarinstitutet. Ty så älskade Åland medis, att vi gav dem en egen pott i landskapsandelssystemet för att alla som vill förverkliga sig själva i livslångt lärande får lika möjligheter att göra så.

  Talman! Då systemet med landskapsandelarna gjordes om 2017 förändrades grunderna för landskapsregeringens kommunfinansiering av medis. Från att ha fått ett årligt bidrag om ca 285 000 € blev den nya totala potten 104 000 €. Sedermera valde lagtinget att anta en lag som gav landskapsregeringen möjlighet att lägga till 100 000 €. Totalt alltså 204 000 €. Dvs. 85 000 € mindre än tidigare. Till er som kraftigt vill dra ner på anslaget till medis kan jag säga: Medis har redan påverkats av en stor neddragning. Låt dem vara i fred.

  Med det sagt kan självklart verksamheten, så som många andra, alltid ifrågasättas. Det är rentav ett positivt tecken att alla offentliga verksamheter granskas. Jag kan ändå inte undvika att kommentera det sporadiska tyckandet om vilka kurser som är nyttiga, jåliga, överflödiga eller onödiga. Vissa kommentarer liknar angrepp mot den fria bildningen i sig. Bara det i sig visar på behovet av fri bildning. Till er som fortfarande funderar kan jag säga: Medis är inget paller. Det är snarare medis styrka att vara mångsidig och ha kurser för alla smaker, inriktningar och åldrar. Det erbjuder en friare form än all annan utbildning som är väldigt styrd. Aktörer som utbildar för medis vittnar om att också de lärt sig färdigheter som varit viktiga för att starta egna företag och bygga färdigheter som är viktiga i arbetslivet.

  Det temporära finansieringssystemet vi diskuterar idag ska gälla 2021 och 2022. Det tryggar en långsiktighet. Det är nämligen påfrestande för medis att få besked så kort som 2 månader innan ett nytt år ska börja. Under tiden ska landskapsregeringen arbeta med revidering av finansieringsupplägget för medis. Definiera inriktningen, finansieringsgrad och smart resursutnyttjande.

  Talman! Vi lever i tider då den fria bildningen är satt under hot. Samtidigt som den fria bildningen behövs mer än någonsin. Andra delar av världen hanterar recessionen med ökade satsningar på utbildning och bildning. Tilläggsstödet till medis är en välmotiverad åtgärd, enligt Hållbart Initiativ. Det kan i själva verket ses som en social investering som ledamot Eckerman var inne på. Hållbart initiativ vill se en mångsidig mediskatalog 2021, 2022 och framåt. Tack så mycket.


 • Ledamot Roger Höglund Anförande | 15:52

  Tack, herr talman! Tänk er Bertil 78 år, det är jul han får en smartphone av sina barn. Enda problemet Bertil har, han har ingen aning om hur en smartphone fungerar. Vad gör man då? Jo man ringer en vän. Enda problemet här då är att Bertils bästa vän Edgar är lite äldre han också och till och med lite senil. Då är det bra att medis finns. För de har kurser där man använder smarttelefoner, plattor och datorer. Medborgarinstitutet är i grunden en fin verksamhet. Medis ger dem som vill möjlighet att för en ringa peng delta i kurser av olika slag. Den sociala biten att träffas och göra något tillsammans. Det är oerhört viktigt för många. Medis motverkar utanförskap. På medis hemsida kan man läsa att medis också profilerat sig som arrangör av integrationsutbildning. Våra nya inflyttade, de hittar enkelt vägen till medis och får undervisning i svenska och samhällskunskap på den nivå och vid den tidpunkt som passar dem bäst. Detta är viktigt både socialt och ekonomiskt. Språkkunskap är vägen in i vårt samhälle och vägen in i arbetslivet.

  Landskapsregeringen avser att under år 2021 inleda ett lagstiftningsarbete för att definiera inriktningen på medborgarinstitutets verksamhet och för att trygga verksamheten långsiktigt. Det är bra och absolut nödvändigt. I likhet med alla annan offentligt finansierad verksamhet bör kostnadsbilden samt kursutbud, i detta fall, ses över. Kurser i datakunskap är utmärkt för exempelvis våra äldre medborgare, kurser i språk är en självklarhet. Kursen om miljö och hållbarhet är helt vettigt. Sedan finns det kurser som kanske inte är av speciellt allmänt intresse och som riktar sig till en begränsad skara, kurser som säkert kan ordnas lika bra i annan regi. Jag är inte helt övertygad om att kurser i kulning och gregoriansk sång behöver vara en del av medis kursutbud. Vill du bli kustskeppare? Då kostar det dig 61.10 för 52 lektioner plus 90 spänn för material om jag minns rätt. 61,10 för 52 lektioner, jag förmår att de som går denna kurs utan problem kan betala det här dubbelt upp minst. Det finns andra kurser som ordnas i privat regi. Eftersom avsikten att se över medis verksamhet under 2021, avsikten är alltså att se över det 2021 då kommit att motsätta mig detta lagförslag. Jag uppmanar de som lyssnar som är involverade i verksamheten att anpassa kursutbud 2022 med tanke på det ekonomiska läget. Tack, herr talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Höglund. Jag tror att ledamoten Höglund har missförstått kurskatalogen. Det är ett jättebrett smörgåsbord av allting vad medborgare på Åland tänker att de har lust att erbjuda och dela med sig av sina kunskaper till andra som kan vara sugna. Det är ju inte så att alla kurser blir av, som står i katalogen, utan det är dem som det finns intresse för. Det är väldigt viktigt att man förtydligar. Så att ledamoten Höglund ska stå och välja vad det ska finnas sig i katalogen känns lite bakvänt på det viset. Kanske inte alla är intresserade av samma saker som just ledamoten.


 • Ledamot Roger Höglund Repliksvar | 15:56

  Tack för den kommentaren. Nu råkar det vara så att jag studerade kurskataloger i går kväll, när jag kom på att jag skulle hålla ett anförande om det här. Det är så vet jag, att alla kurser inte blir av förstås men ändå sitter någon någonstans och funderar på vem ska hålla kursen hur ska den administreras och så vidare, så det kostar. Även om de kurser som aldrig blir av så kostar pengar, tid och resurser och därför är det jätteviktigt att de som är ansvariga för det här kanske sållar ut de kurser som, nu tog jag kulning, det kanske är en jättepopulär kurs, kanske jättekul att det ordnas fler sådana, men att man där bland alla dessa mängder kurser också har ett ekonomiskt tänk. Det är det, det handlar om. För det är ju så att pengapåsen minskar överallt. Tack.


 • Tack. Jag skulle säga att det som står i kurs katalogen och det smörgåsbordet som finns där. Det är ju inte så att du betalar för champinjoner om du inte gillar dem, utan det som blir av blir av. Katalogen är ändå tryckt. Det skulle vara väldigt främmande för mig att man har någon slags avgift som man betalar för att det står en kurs i en katalog, men där kanske ledamoten Höglund kan höra efter med medis själv och få lite klarhet i det där. Tack.


 • Ledamot Roger Höglund Repliksvar | 15:57

  Tack, herr talman! Nu för att vi missförstår varandra. Jag menade, att när man skapar denna katalog så då har man ju varit i kontakt med någon som ska hålla kursen. Man har funderat lite på kanske när den ska hållas, var den ska hållas, hur den skall gå till. Blir inte kursen av så då har ju någon de facto lagt ned tid i onödan på just den här kursen. Det är därför man kanske i något läge behöver ha någon typ av tanke när man gör kurskatalogen eller före man gör den, vad som ska ingå där. Tack


 • Tack, talman! Jag vill ge ett tack till ledamot Höglund för att han skapade en viss nyans i den här debatten. Även fast man ifrågasätter vissa saker, så ifrågasätter man inte fria bildningens varande eller icke varande på något sätt, utan det handlar mer om att man ska ta varsamt hand om ålänningarnas skattemedel och på det sätt också se till att den fria bildningen blir såpass utbredd och så stor som möjligt. Tack för nyanseringen.


 • Ledamot Roger Höglund Repliksvar | 15:58

  Tack, ledamot Holmberg. Ibland hittar vi varandra riktigt fint här i salen, just nu gjorde vi det. Det jag sade också i början av mitt anförande, medis är i grunden en jättefin verksamhet. Jag tycker att den är bra och jag stöder den på alla sätt. Men blir pengapåsen mindre så då är man helt enkelt tvungen att anpassa verksamheten och göra det smart. Så tack.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.