Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:03

  Tack, talman! Lagtinget gav den 14 februari 2020 sitt bifall till ett förslag till ändring av självstyrelselagens ekonomikapitel. I utskottets betänkande av den 6 februari 2020 framhölls att bifallet gavs under förutsättning att Finlands regering, efter att lagförslaget har stadfästs, för en regeringsproposition vidare till riksdagen innehållande en tillsvidare ändring av avräkningsgrunden från 0,45 procent till 0,47 procent från och med år 2021.

  Utskottet konstaterar nu att regeringens proposition till föreliggande förslag om ändring av avräkningsgrunden motsvarar de förväntningar som utskottet och hela lagtinget hade i samband med bifallet till det nya ekonomiska systemet. Från lagtingets sida framhölls också vikten av att höjningen av avräkningsgrunden inte skulle vara temporär varför utskottet välkomnar att regeringens förslag är att avräkningsgrunden ändras till 0,47 procent att gälla tillsvidare från och med 2021.

  Lag- och kulturutskottet har med stöd av 56 § i arbetsordningen för Ålands lagting inbegärt finans- och näringsutskottets utlåtande över föreliggande förslag.

  Den stora nedgången i Finlands och Ålands ekonomier sätter enligt finans- och näringsutskottet det nya systemet för grundfinansiering av självstyrelsen på prov. Utskottet konstaterar dock att bedömningen att det nya systemet är bättre än det gamla står kvar trots att de samhällsekonomiska förutsättningarna omkullkastats mer än vad man kunde föreställa sig när man utarbetade systemet.

  Lag- och kulturutskottet delar finans- och näringsutskottets bedömningar.

  Lagtinget önskade att framställningen skulle behandlas i brådskande ordning i lagtingets organ. Jag kan konstatera att presidenten undertecknade framställningen den 17 april. I dag har det förflutit 41 dagar sedan dess. Vi hoppas att den prioriterade behandlingen uppfattas som en positiv signal i den fortsatte handläggningen i riksdagen.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet. Tack, talman.


 • Tack, talman! Jag ber att för landskapsregeringens vägnar tacka utskottet för föredömligt snabbt hanterad handläggning av ärendet i samarbete med finans- och näringsutskottet. Jag vill personligen tacka utskottet för den markering man gör i fråga om självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag. Det är en välkommen markering från utskottets sida, ett särskilt tack för det!


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:05

  Jag vill bara tacka vicelantrådet för det påpekandet. Tack så mycket!


 • Talman! Det är på sin plats att vi också från finans- och näringsutskottets sida ger en kort presentation av vårt utlåtande.

  Alla i utskottet ställer sig enhälligt bakom förslaget till ny beräkningsgrund för det finansiella förhållandet mellan Finland och Åland. Alla som bor och verkar på Åland betalar skatt i Finland på samma sätt som alla andra som bor och verkar i republiken. I gengäld har vi varje år fått tillbaka en klumpsumma som de facto har minskat över tid, i motsats till det allmänna kostnadsläget och trots stark inflyttning. Ju fler människor som valt att flytta till Åland, desto mindre har klumpsumman blivit per person. Vår framgång har gjort att vår välfärd blir mindre hållbar.

  Detta nya system ändrar i någon mån på detta och vår egen förmåga ska framöver återspegla sig mer i finansieringen av självstyrelsen. Det ställer nya krav på näringspolitik och sättet på vilket vi fortsätter utveckla vårt samhälle. Därför är det viktigt att säga dessa ord kring vårt utlåtande.

  Alla svar kan absolut inte ges redan i dag men några saker går inte att blunda för. Till exempel att coronakrisen slagit extremt hårt mot landskapets allra viktigaste näringsgren, sjöfarten. Dels har efterfrågan och hela världshandeln sackat av till följd av pandemin och dels har resandet mellan Finland och Sverige upphört till följd av vad regeringarna i Finland och Sverige bestämt. Exakt vad detta kommer att innebära är för tidigt att säga men vi står inför stora förändringar och dessvärre och troligen inte till det bättre. Det betyder att det värsta scenariot när vi i vintras godkände förändringen i finansieringssystemet inte bara besannats utan förvärrats.

  Ändå tyder denna nya verklighet på att den så kallade säkerhetsmekanismen i den nya finansieringen inte aktiveras, av det enkla skälet att hela den finländska ekonomin förväntas falla kraftigt. Men trots att vår verklighet ställts på ända tyder ändå allt på att det nya systemet i finansiell mening är bättre än det gamla, vilket stärker vår slutsats att detta på sikt är bra för Åland och ålänningarna.

  Finans- och näringsutskottet tillstyrker alltså, som finansutskott, att Ålands lagting godkänner ändringen av avräkningsgrunden. Som näringsutskott påminner vi om det vi ofta brukar prata om men inte i lika hög grad genomföra. Nu hänger hela vår framtida välfärd på att vi, för det första, kan återstarta vårt samhälle så snabbt som möjligt. För det andra att vi hittar långsiktiga lösningar för att utbilda och fostra entreprenörer och företagare som bygger företag som genererar skatter och gör det möjligt att fortsätta utveckla Åland. Vi behöver ambitiösa ålänningar och vi måste vara redo att se över varenda del av vårt samhälle för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla vår välfärd.

  Detta förslag till ny finansiering av självstyrelsen är ett litet steg i den riktningen och nu är det upp till oss själva att ta nästa steg. Inte sedan Ålandsfrågan fick sin lösning för snart etthundra år sedan så har Julius Sundbloms ord känts lika viktiga som nu: "Mot bakgrund av allt som händer måste vi inte bara arbeta hårdare utan också smartare".


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Det var ett väldigt bra anförande. Jag tycker det var speciellt bra att ledamoten Pettersson lyfte upp behovet av näringspolitik. Finans- och näringsutskottet har i mångt och mycket varit ett finansutskott, men vi måste också börja bli ett näringsutskott, Hela den åländska politiken måste börja tänka i näringslivsbanor på ett helt annat sätt redan nu egentligen, dels för att komma ur pandemin men också för att få ett Åland 2.0. Jag tycker att det var ett väldigt, väldigt bra anförande som Pettersson hade.


 • Tack, talman! Skälet till att det är viktigt att säga är att i samband med behandlingen i utskottet så lyftes de här frågorna av många ledamöter av vilka ledamoten Holmberg var en. Där underströks vikten av att tänka på ett lite annorlunda sätt. Vi har kanske inte alltid gjort det. Man kan också fråga sig hur många i världen som har gjort det? Ingen såg den här pandemin komma. Ingen vet hur man ska göra. Och då är det nog egentligen den som agerar först som också kommer att vinna fördelar på det. Jag hoppas att vi från åländsk sida kan göra det. Vi ändå hyggligt agila, vi är tillräckligt små och vi har de rätta idéerna hoppas jag.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.