Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Talman! I egenskap av viceordförande i lag- och kulturutskottet kommer jag att presentera utskottets, odramatiska, förslag till betänkande gällande förslaget om godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

  ILOs konvention 190 antogs 2019 och utkastet till regeringsproposition var ute på remiss året därpå. Ålands landskapsregering hade i sitt yttrande inget att anmärka på propositionen.

  Syftet med konventionen är, som man låter sig förstå av rubriken, att skydda arbetstagare från våld och trakasserier i arbetslivet. Och som ILOs andra konventioner är det ett verktyg för att säkra grundläggande mänskliga rättigheter.

  Lag- och kulturutskottet kan efter behandling konstatera att konventionen som sådan inte förutsätter landskapet till några lagändringar. Utskottet lyfter därtill vikten av att konventionen efterlevs i praktiken och att ingen ska bli trakasserad eller våldsutsatt i sitt arbete.

  Utskottet föreslår därför att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland, till de delar de berör Ålands behörighet. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.