Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 14:24

  Talman! Framför oss har vi en mycket viktig konvention. Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Finland skrev under konventionen den 20 februari 2007 och nu i ratificeringsskedet förutsätts lagtingets bifall till de delar av konventionen som berör Åland. Genom den här konventionen stärks andra människorätts- och humanitärrättsliga konventioner. Det är bra så.

  Den här konventionen ratificerades av Ukraina fullt ut år 2015. Ryska federationen har till dags dato varken signerat eller ratificerat konventionen. De flesta av oss tänker säkert på de påtvingade försvinnanden som ägt rum i ryskockuperade områden i Ukraina, vilket också lyfts av flertalet människorättsorganisationer, däribland Amnesty. Dessa försvinnanden utgör en grov kränkning av människovärdet. Krigstillstånd är faktiskt ingen förmildrande omständighet enligt denna konvention. I krigstid ser vi alltså beklagligt ofta spridda och systematiskt påtvingade försvinnanden. Det är dock skäl att minnas att enskilda påtvingade försvinnanden också kan äga rum här i fredstid, rentav utförda av våra egna myndigheter. Det räcker i princip med att du hamnar i förvar hos polisen som det heter och så råkar informationsgången vara riktigt dålig med konsekvensen att ingen riktigt vet var den förvarade befinner sig överhuvudtaget.

  I regeringens proposition kan vi läsa att det har bedömts som ringa konsekvenser för polis, åklagarväsendet, domstolsväsendet och brottspåföljdsmyndigheten. Under de senaste åren har 300 till 400 frihetsberövanden kommit fram i Finland årligen. I propositionen kan vi läsa vidare att det finns inga exakta uppgifter om antalet fall där en tjänsteinnehavare har varit gärningsman, men det finns ett antal sådana fall och det är i sig störande. Denna slutsats kan dras av vissa fall som har förts ända till Högsta domstolen, HD 202080, HD 202029 och HD 200938 som också har varit föremål för laglighetsövervakning.

  Sedan ger propositionen en rejäl brasklapp. I dessa fall har det emellertid inte varit fråga om påtvingat försvinnande, utan om tjänstefel. Från Moderat Samlings sida ber vi det behöriga utskottet att specifikt titta på konventionen utgående från myndigheternas verksamhetsförutsättningar i fredstid. Vi ska inte slå oss till ro och tänka att sådant här aldrig händer i vår rättsstat. Vi ska slå vakt om att så inte sker. Tack för ordet!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.