Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:44

  Tack, talman! Bästa lagting. Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet.

  Ärendet gäller lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen.

  Syftet med överenskommelsen är att minska byråkratin för taxiåkare i Tornedalsregionen. Eftersom överenskommelsen inte uttryckligen är begränsad till Tornedalen är den även tillämplig på taxiresor mellan Sverige och Åland. År 2019 ägde en ändring av överenskommelsen rum och landskapsregeringen lämnade ett utlåtande där det konstaterades att den ursprungliga överenskommelsen inte tillställts Ålands lagting för godkännande.

  Gällande den praktiska effekten av överenskommelsen konstaterar landskapsregeringen att enstaka fall av taxiresor från Sverige till Åland har förekommit och att ett behov för taxiresor i motsatt riktning kan bli aktuella.

  Landskapsregering och utskottet ser positivt på att byråkrati samt gränshinder minskas för näringsidkare och kon-staterar att inga hinder föreligger mot att bifalla att överenskommelsen träder i kraft på Åland.

  Utskottet delar landskapsregeringens inställning i sakfrågan och konstaterar med tillfredsställelse att samtycke begärs till både den ursprungliga överenskommelsen, alltså överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg, och till de nu aktuella ändringarna. Förfaringssättet är enligt utskottets mening exemplariskt och samma förfarande bör tillämpas i alla fall där lagtingets bifall till ursprungskonventionerna inte har inhämtats.

  Utskottet föreslår därför att lagtinget ger sitt samtycke till de båda lagarna om ikraftträdande.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.