Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:14

  Tack, talman! Lagtinget har den 16 november 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

  Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bi-fall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey träder i kraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen faller inom landskapets behörighet.

  Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen. Landskapsregeringen bedömer att protokollet ger effekter i begränsad omfattning för landskapet.

  Propositionen rör ändringar som har som syfte att bekämpa skatteflykt och att förhindra kringgående och undvikande av skatt. Målet är att ändra avtalen så att de motsvarar OECD:s senaste bestämmelser mot kringgående av skatt. Finland har beslutat att anpassa sina inkomst-skatteavtal i enlighet med den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster.

  Talman. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet:
  Att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen med Guernsey faller inom landskapets behörighet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.