Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1-2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods

Republikens presidents framställning RP 7/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder