Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Alfons Röblom. Ordet ges först till lagtingsledamoten Nina Fellman.


 • Med hänvisning till 38 paragrafen första momentet i lagtingsordningen ställer jag följande fråga: Avser landskapsregeringen införa ett system för att klimatkompensera tjänsteresor? Hur långt har man i så fall kommit med arbetet?


 • Tack, talman! För att minska utsläppen från landskapsförvaltningens tjänsteresor måste vi: Steg 1: Välja bort utsläppen. Steg 2: Om vi inte kan välja bort dem - se till att hålla utsläppen så låga som möjligt. Steg 3: Kompensera för de utsläpp vi trots allt orsakar.

  Redan innan pandemin inledde regeringen diskussioner om att vi borde se över förvaltningens rese- och transportpolicy. Varje ton utsläpp räknas, också de ton som man släpper ut i vardagen nästan utan att reflektera över det.

  Av förklarliga skäl har antalet tjänsteresor inom landskapsförvaltningen varit väldigt få de senaste snart två åren. Men regeringen har utgått ifrån att det kommer en tid när gränserna öppnar och det blir möjligt att resa igen. Och därför har behovet av en uppdaterad resepolicy blivit än större.

  Det är viktigt att vi nu tar till vara de erfarenheter och färdigheter som uppstått i pandemins spår. Dit hör naturligtvis fördelarna med distansarbete och fördelarna med digitala möten. Det här är något som vi ska ta med oss internt i arbetet här på Åland, men främst externt till exempel inom det nordiska samarbetet.

  Arbetet med en förnyad resepolicy för landskapsförvaltningen inleddes redan under våren. Målet är att den ska vara uppbyggd kring tre punkter, åtminstone när det kommer till resorna. Vi ska undvika onödiga resor, vi ska resa klimatsmart och där det behövs kompensera.

  När det gäller att undvika onödiga resor. Här vill jag vara tydlig med att fysiska möten är viktiga för att skapa relationer. Jag sitter själv i ett antal nordiska ministerråd och har deltagit i en mängd sådana möten digitalt och också i andra möten via Zoom, Teams eller andra plattformar. Men när man inte får vara i samma rum, när man inte får dricka kaffe tillsammans eller prata strunt tillsammans så skapas inte relationerna på samma sätt. De fysiska mötena är viktiga. Trots det ska vi kanske inte resa ner till Köpenhamn varje gång det är möten. Det går att varva, kanske vart annat eller vart tredje möte fysiskt för att skapa relationer och sedan digitalt för att upprätthålla dem.

  Punkt nr 2: Resa klimatsmart. När vi reser t.ex. till Köpenhamn för att delta i möten så ska vi definitivt inte alltid flyga lika slentrianmässigt som tidigare. Det finns tåg och de går snabbt och bekvämt, och även om tåg kan ta längre tid så är den tiden inte bortkastad eftersom man idag kan jobba bra, med bra uppkoppling och bekvämt på dessa tåg.

  Punkt nr 3, till frågan som ledamoten egentligen ställde: Kompensera utsläpp. När det gäller klimatkompensation som verktyg så är det inte helt enkelt. Det ställs höga krav och ska ställa höga krav på att en klimatkompensation ska räknas som en riktig kompensation.

  För det första ska det vara en additionalitet, dvs. att åtgärden inte skulle ha skett av sig själv, utan att man betalar med sin kompensation för att bidra till något ytterligare. Utöver det finns det krav på att det ska vara beständigt. Pengar som till exempel går till trädplantering kan inte alltid räknas som beständigt. En träd suger åt sig koldioxid ja, men inte för evigt. Det ruttnar i sinom tid, det kan bli skogsbränder osv. En klimatkompensation får heller inte överskattas eller dubbelräknas, och de punkterna säger sig självt.

  De här aspekterna ska ingå i arbetet med landskapets nya resepolicy. I det här arbetet är vi i kontakt med åländska företag som är längre komna på den här vägen än vad landskapet är med att använda klimatkompensationer. Det är också naturligtvis väldigt viktigt att de klimatkompensationer som landskapsregeringen går in för håller de internationellt verifierade certifieringskraven. Tack!


 • Ledamot Nina Fellman (S) Tilläggsfråga | 14:55

  Det är väldigt uppmuntrande och trevligt att höra att landskapsregeringen jobbar med den här frågan och har kommit så här långt i sina tankar. Det skulle också vara intressant att höra när man tänker sig att den här policyn ska vara klar. Landskapsregeringen, både som myndighet och förstås det politiska ledarskapet, är en stor aktör på Åland och kan visa vägen på många sätt, även om det säkert finns privata företag som har kommit längre i sina tankar.

  Jag hoppas att det här sättet att tänka också sedan utsträcks till det värdskap som landskapsregeringen, nu när pandemin är över, ska uppvisa. Att man tar med de här tankarna också i sitt värdskap, både när det gäller transporter och miljöer som man väljer att bjuda på.

  När det gäller just de nordiska kontakterna så har jag redan före pandemin förespråkat att man kanske skulle övergå från de här korta fysiska mötena till kanske bara ett fysiskt möte per år inom de olika ministerråden, men ha dem längre i stället. I stället för en dag, med en övernattning, så kanske man skulle träffas tre dagar.


 • Minister Alfons Röblom (HI) Tilläggssvar | 14:57

  Tack, talman! Ja, pandemin har öppnat ögonen och snabbat på de här processerna. Vi är i landskapsregeringen politiskt överens om att vi ska fortsätta arbetet med revideringen av resepolicyn och gå brett fram med de olika erfarenheterna som vi har fått oss till livs under de senaste två åren. Jag tycker också att när det gäller resepolicyn så ska det kanske också ingå skärpta krav på hotell, vilka märkningar som man ska följa osv.

  Vad gäller det nordiska så tycker jag att ledamoten Fellmans idé är intressant. Jag är fullständigt övertygad om att man också i det nordiska ser över sina rutiner, är beredd att föreslå förbättringar och diskutera förbättringar till följd av det.

  Som sagt, jag vill understryka att det är väldigt viktigt främst för Åland som liten spelare och man kan inte underskatta vikten av träffarna i hissen, i hotellobbyn och på caféer osv. Jag tog själv, så fort jag hade möjlighet, chansen att äta lunch med ministerkollegor och så vidare. Så det är viktigt för Åland att vi har den möjligheten att träffas fysiskt, men, som sagt, kanske inte varenda gång och kanske inte så kort som ledamot Fellman sade.


 • Jag skulle gärna höra som avslutning, och det är ingen provokation alls, om landskapsregeringen har resonerat någonting i skillnader i flyg osv.? Jag menar, vi bor ju här på den här ön, vi kan inte ta tåget härifrån. Och då har vi två, på sitt sätt, ganska klimatosmarta sätt. Vi har färjorna med ganska stora utsläpp och vi har flygen med ännu större utsläpp. Har man resonerat någonting kring det eller eventuellt de pengar som landskapet nu sätter på att understöda flygtrafiken?


 • Tack, talman! Det där är frågeställningar som ingår i det här arbetet. Som så mycket när det handlar om utsläpp och klimatpolitik så handlar det ju om att man måste ha siffror på det ena och det andra för att veta hur verkligheten ser ut och sedan också vart man vill nå, kopplat till olika både medellånga och lite längre mål. Det här ingår i arbetet.

  Ledamoten frågade om tidpunkt. För den som lyssnar kanske det kan låta som en banal sak att förändra en sådan här policy. Men det har ju sina verkningar på många olika nivåer i förvaltningen vad gäller arbetstider, avtal och annat. Som sagt, de här beräkningarna ska komma till, vad som ska anses vara rimligt och vilka avstånd och så vidare. Det är inte så enkelt som man kanske tror. Men jag hoppas ju förstås att inom de kommande månaderna i alla fall så skulle vi kunna anta en sådan här policy, även fast jag ska vara försiktig med att utlova något datum och klockslag för precis vad som helst.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.