Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022

Lagförslag LF 18/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022. Landskapsgarantin skulle enligt förslaget beviljas sådana lantbruksföretag som har förutsättningar för en kontinuerlig lönsam verksamhet, men som tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av kostnadskrisen som drabbat lantbruket till följd av Ukrainakrisen och det paket av omfattande sanktioner som har införts gentemot Ryssland.
Syftet med den föreslagna landskapsgarantin är att trygga lantbruksföre-tagens fortsatta verksamhetsförutsättningar och förutsättningarna för den på Åland verksamma livsmedelsindustrin och därmed bidra till att trygga försörjningsberedskapen för det åländska samhället.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tillläggsbudget för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlig-het med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk