Näringsrätt och näringstillstånd

Lagförslag LF 26/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om åländsk nä-ringsrätt revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd. I den föreslagna lagen definieras närmare när näringsrätt med stöd av lag föreligger och på vilka grunder näringstillstånd beviljas och tillståndsvillkor fastställs. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn och de befogenheter landskapsregeringen har i förhållande till näringsidkare.
Den föreslagna landskapslagen motsvarar huvudsakligen den landskapslag som lagtinget antog den 25 april 2022 och som landskapsregeringen inte satte i kraft. I den föreslagna landskapslagen har beaktats att vissa bestämmelser förordnades att förfalla av presidenten, dock så att det i lagen ingår språkbestämmelser som i lagstiftningskontrollen ansågs stå i uppenbar konflikt med unionsrätten. I lagförslaget redogörs närmare för de förhållanden som motiverar en ny prövning av bestämmelsernas förhållande till unionsrätten.
Genom den föreslagna landskapslagen upphävs landskapslagen om rätt att utöva näring som har tillämpats sedan 1996. Landskapsregeringen före-slår att lagtinget antar landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd i kvalificerad ordning enligt 35 § i lagtingsordningen för Åland. Lagförslaget har samordnats med lagförslag nr 27/2022-2023 om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna