Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten Bert Häggblom, understödd av vicetalman Veronica Thörnroos, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen får i uppdrag att inom valperioden inkomma med en framställning om en egen åländsk lag inom hälsoskyddslagstiftningen”.

  Detta kallas ltl Bert Häggbloms förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Bert Häggblom

  Herr talman! Jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Veronica Thörnroos

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.  

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Harry Jansson och Roger Eriksson att biträda vid rösträkningen.

  Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Bert Häggbloms kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 13 ja-röster, 12 nej-röster och 5 var frånvarande.  

  Lagtinget har omfattat utskottets betänkande.

  Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.