Ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar

Lagförslag LF 9/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar antas som ersätter den nuvarande landskapslagen (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar. Avsikten är att den före-slagna lagen ska tillämpas under perioden 2023 - 2027.
Som grund för lagförslaget och som ramar för bestämmelserna fungerar förutom Europeiska unionens lagstiftning även innehållet, strategierna och skrivningarna i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2023–2027 i fråga om unionsstöd som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Avsikten är att den förslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och ge grund för nya landskapsförordningar i vilka lagstiftningen ytterligare specificeras. Med beaktande av att den nya perioden för jordbruks-stöd inleds i januari 2023 är avsikten att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt. Lagförslaget behöver därför behandlas skyndsamt.


Åtgärder