Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården

Lagförslag LF 17/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om hälso- och sjukvård ändras. Genom de föreslagna ändringarna skapas rättsliga förutsättningar för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att behandla hälsouppgifter i kvalitetsregister i syfte att säkra verksamhetens kvalitet, möjliggöra statistikföring och tillgodose den vetenskapliga forskningens behov av information. Förslaget innebär att ÅHS får möjlighet att behandla känsliga personuppgifter för andra ändamål än de för vilka uppgifterna ursprungligen samla-des in, det vill säga för att ordna vård och omsorg. För att säkerställa att kvalitetsregister upprättas och förs under ordnade, kontrollerade och lag-enliga former, föreslås att det bildas en registerförvaltning inom ÅHS. Registerförvaltningen ska bestå av en registerstyrgrupp och registerhållare för varje kvalitetsregister som tas i bruk.
Vidare föreslås att bestämmelserna om vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården preciseras så att det tydligt framgår inom vilka tidsra-mar bedömningen av patientens vårdbehov ska utföras. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom tre månader från det att remissen anlände till den mottagande verksamhetsenheten inom ÅHS.
Det finns tydliga beröringspunkter mellan de föreslagna bestämmelserna om kvalitetsregister och vårdgarantin; ett kvalitetsregisters informationsinnehåll kan exempelvis användas för att utvärdera i vilken utsträckning vårdgarantin faktiskt uppfylls inom de angivna tidsramarna.
Avsikten är att de föreslagna bestämmelserna om kvalitetsregister ska träda i kraft vid samma tidpunkt som den i ett separat lagförslag före-slagna landskapslagen om cybersäkerhet och motståndskraft, varigenom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2555 (NIS2-direktivet) och direktiv (EU) 2022/2557 (CER-direktivet) genomförs på Åland. Den föreslagna bestämmelsen om vårdgarantin avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd