Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting och åhörare. Några ord här om den överenskommelsen med Japan om social trygghet. Den här överenskommelsen gäller den lagstiftning som tillämpas på pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Det rör sig om personer som rör sig från en fördragsstat till en annan och fastställer vilken fördragsstats lagstiftning som ska tillämpas.

  Med stöd av överenskommelsen ska pension betalas till de personer som inte längre bosatta i en fördragsstat där pensionen tjänas in.

  Vi har inhämtat ett utlåtande från näringsavdelningen som konstaterar att överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan gynnar finländsk företagsverksamhet i Japan och motsatsen, japansk företagsverksamhet i Finland genom att man förhindrar dubbelbeskattning om socialskyddsavgifter.

  Ytterligare är överenskommelsen ett bättre skydd för företagare och för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Japan. Liknande överenskommelser förutom de emellan inom EU så finns då bland annat med Förenta staterna, Indien, Kina och Australien och så vidare. Detta i sin korthet. Tack!


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 18:43

  Talman! Detta avtal om social trygghet med Japan följer motsvarande modell som ingåtts med Australien, Förenta staterna, Kanada, Indien, Kina och Republiken Korea.

  Man kan förstås i denna sena timme sätta pannan i djupa rynkor och fundera, vad har det här för betydelse för Åland? Man kanske inte blir direkt uppmuntrad när man läser att landskapsregeringen för närvarande inte betalar ut någon arbetspension till någon person som är bosatt i Japan. Men det här fördragets betydelse framgår väldigt tydligt i näringsavdelningens utlåtande, nämligen att en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Japan gynnar finländsk och därmed även åländsk företagsverksamhet i Japan och japansk företagsverksamhet i Finland. Det gäller att komma ihåg att vi på Åland har ett visst ekonomiskt utbyte med Japan, via våra företag och också via en viss export av fiskprodukter från Åland.

  Till den delen att vi undanröjer den här typen av otydligheter och förhindrar dubblering av socialförsäkringsavgifter så är detta positivt också för Åland. Tack för ordet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.