Skydd för visselblåsare

Lagförslag LF 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lag-stiftningen, visselblåsarlagen, som en så kallad blankettlag. Proposition RP 147/2022 rd i vilken förslaget till visselblåsarlagen ingår är ännu under be-handling i riksdagen vid tidpunkten för avgivandet av landskapsregeringens lagförslag.
Genom lagen ges skydd för personer som i ett arbetsrelaterat samman-hang fått information om missförhållanden och rapporterar om detta. La-gen föreslås också innehålla bestämmelser om skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler och Landskapsrevisionen föreslås få i uppdrag att fungera som centraliserad extern rapporteringskanal på Åland inom den åländska lagstiftningsbehörigheten.
Genom den föreslagna lagen genomförs Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet). Implementeringstiden för visselblåsardirektivet gick ut den 17 december 2021, varför lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder