Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den  22 december 2005 kl. 9.30.   

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Meddelas att landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga nr 3/2005-2006 kommer att avges vid plenum måndagen den 2 januari 2006.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 1/2005-2006 angående nya arbetslöshetsförmåner för arbetssökande. (FR 5/2005-2006).

   

  Ärendet bordläggs till plenum den 2 januari 2006. Godkänt..

   

   

  Föredras, fortsatt behandling ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande nr 3/2005-2006 angående budget för landskapet Åland 2006. (FR 4/2005-2006 jämte finansmotionerna nr 1-82/2005-2006).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 21 december. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag inte aviserats, föreläggs huvudtitlarna i sin helhet. Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i sin helhet, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

   

  Föreläggs 41 Ht enligt kapitel. 01 godkänd.

  41.05.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41.05.01 höjs med 15.000 euro för att få till stånd en datautveckling som möjliggör större interaktivitet mellan väljare och politiker, enligt finansmotion nr 3.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag under stöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att anslaget under moment 41.05.01 höjs med 15.000 euro i enlighet med finansmotion nr 3. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottet betänkande.

  Föreläggs 41.10. Godkänt. 41.20. Godkänt.

   

  Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 43 Ht enligt kapitel.

  43.01.Allmän förvaltning.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag föreslår dels, enligt finansmotion 21, att andra stycket i motiveringen under moment 43.01.01 angående inrättande av en förvaltningschef stryks samt att följande tillägg fogas till tredje stycket i motiveringen angående inrättande av en chef för en polisenhet: ”Tjänsten lediganslås och en tjänsteinnehavare rekryteras på vanligt sätt.” Vidare föreslår jag anslaget under moment 43.01.01 utökas med 75.000 euro för inrättande av tjänst som självstyrelseombudsman.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag understöder ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 43.01.01 enligt finansmotion nr 21. Vidare har ltl Sundman, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, har föreslagit att anslaget under moment 43.01.01 höjs med 75.000 euro enligt FM nr 41. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om de två förslagen var för sig.

   

  Först röstas om förslaget enligt finansmotion 21. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej.  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag understöder ltl Danne Sundmans förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Danne Sundman begärt öppen omröstning och förslaget har understötts varför det kommer att verkställas. Jag ber ltl Roger Eriksson och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: avstår, Roger Eriksson: avstår, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: avstår, Anders Eriksson: avstår, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: avstår, Sune Mattsson: avstår, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: avstår, Sjögren: avstår, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: avstår.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster, 3 nej-röster medan 10 ledamöter har avstått  från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Därefter röstas om förslaget enligt finansmotion nr 41. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.03. Extern informationsverksamhet. Godkänt. 43.04. Främjande av jämställdheten. Godkänt.

  43.05. Radio- och TV-verksamhet. Godkänt. 43.10. Lagtingsval. Godkänt. 43.15. Understödjande av politisk verksamhet. Godkänt. 43.20. Planläggnings- och byggnadsväsendet. Godkänt. 43.25. Främjande av bostadsproduktion. Godkänt. 43.27. Elsäkerhet och energi. Godkänt. 43.30. Brand- och räddningsväsendet. Godkänt. 43.32. Landskapsalarmcentralen. Godkänt. 43.40. Fastighetsförvaltning. Godkänt. 43.60 Ålands polismyndighet.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! I moment 43.60.74 Ombyggnad av polishuset föreslår jag enligt finansmotion 72 att 800.000 euro stryks från det anslaget.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Åke Mattssons förslag.

   

  TALMANNEN:Under detaljbehandlingen har ltl Åke Mattsson, understödd av ltl Katrin Sjögren föreslagit att anslaget under moment 43.60.74 sänks med 800.000 euro i enlighet med finansmotion nr 72. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Åke Mattssons  ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Åke Mattssons förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Roger Eriksson och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster och 13 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat utskottet förslag.

   

  43.70. Motorfordonsbyrån.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! För att möjliggöra en sänkning av besiktningsasvgifterna föreslår jag att anslaget under 43.70.20 skall sänkas med 70.000 euro i enlighet med finansmotion nr 14.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att  anslaget under moment 43.70.20. sänks med 70.000 euro i enlighet med finansmotion nr 14. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.80. Posten på Åland. Godkänt.

  43.95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade poster. Godkänt.

   

  44 Ht  Finansavdelningens förvaltningsområde

  44.01.05 Allmän förvaltning.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Under moment 44.01.05 finansmotion nr 7 föreslår jag att anslaget höjs med 12.000 euro: ”Utvecklingsarbete” höjs för att finansiera Ålands köpmannaförenings utredning och eliminera effekterna och avsaknaden av ett åländskt VAT-nummer.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag stöder ltl Brage Eklunds förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Brage Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 44.01.05 höjs med 12.000 euro i enlighet med finansmotion nr 7. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Brage Eklunds ändringförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Danne Sundman: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Peter Grönlund och ltl Raija-Liisa Eklöw att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja,

  Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej,  Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 12 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  44.05. Allmänna stöd till kommunerna.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår att moment 44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna höjs med 5,2 miljoner euro och i enlighet med ltl Mats Perämaas reservation som säger att utskottet omfattar motion nr 62 med en utökad kompensation av 5,2 miljoner euro till kommunerna och föreslår en fördelning i enlighet med lagmotion nr 1.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit att anslaget under 44.05.32 höjs med 5,200.000 euro och att ett tillägg görs till detaljmotiveringen i enlighet med ltl Mats Perämaa reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat finansutskottets betänkande.

   

  44.10. Särskilda understöd, lån och investeringar. Godkänt. 44.20. Penningautomatmedel. Godkänt.

  44.90. Pensioner och pensionsavgifter. Godkänt. 44.95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade poster.

   

  Ltl Danne Sundman: Fru talman! I enlighet med finansmotion 43 föreslår jag att anslaget under moment  44.95.08 minskas med 75.000 euro för att inte konstruera någon fallskärm åt någon tjänsteman.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! I enlighet med den reservation som jag har bifogat betänkandet föreslår jag under 44.95.08 Övriga avlöningar att anslaget minskas med 75.000 euro och i enlighet med den kläm jag har i reservationen.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag stöder ltl Danne Sundmans förslag.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas förslag.

   

  TALMANNEN: Är det möjligt att uppfatta ltl Danne Sundmans förslag så att det också omfattar det tillägg till detaljmotivering som ltl Mats Perämaa föreslår?

   

  Ltl Danne Sundman: Svar nej!

   

  TALMANNEN: Talmannen föreslår att de båda ändringsförslagen först ställs mot varandra, varefter det segrande förslaget ställs mot finansutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas?

   

  Ltl Danne Sundman: Nej, jag anser inte att det kan godkännas. Jag anser att förslagen skall röstas om var för sig.

   

  TALMANNEN: Önskar någon ytterligare uttala sig med anledning av ltl Danne Sundmans förslag?

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Med avsikt att nå så stor enighet som möjligt i den här frågan är vi beredda att dra tillbaka vårt förslag.

   

  TALMANNEN: Då uppfattar talmannen det så att vi har bara ett förslag.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag.

   

  TALMANNEN: Då finns det bara ett förslag under 44.95.08. Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under 44.95.08 sänks med 75.000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas förslag.

   

  TALMANNEN: Omröstningspropositionen är godkänd. Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Peter Grönlund och ltl Raija-Liisa Eklöw bistå vid omröstningen. Omröstning sker enligt upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 14 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Föreläggs 45 Ht Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.

  45.01 Allmän förvaltning.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Här vill jag föreslå två ändringsförslag, dels finansmotion nr 32 med följande tillägg till motiveringen under kap. 45.01 under rubriken Socialpolitik: ”att under första halvåret utreda hur ett kostnadstak för kommunernas kostnader för specialomsorg kan utformas och vilka kostnader det innebär”. Vidare föreslår jag i enlighet med finansmotion nr 37 följande tillägg till motiveringen under Hälso- och sjukvård samt Miljöhälsovårdspolitik: ”att utreda möjligheterna till allmän regelbunden prostataundersökning”.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Gun-Mari Lindholms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit två tillägg till detaljmotiveringen till kap. 45.01 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 32 och finansmotion nr  37. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas om de två förslagen var för sig.

   

  Först röstas om förslaget enligt finansmotion nr 32. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag ber om öppen omröstning i båda förslagen.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning i dessa angelägna frågor.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Roger Eriksson och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: avstår, Ltl Roger Eriksson: avstår, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej,  Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: avstår, Sune Mattsson: avstår, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: ja, Sjögren: avstår,  Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster, 6 nej-röster, medan 6 ledamöter avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag. 

   

  Därefter röstas om förslaget enligt finansmotion 37. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas Jag ber ltl Carina Aaltonen och ltl Roger Eriksson biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: avstår, Roger Eriksson: avstår, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: avstår, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: avstår, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: ja, Sjögren: avstår, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: avstår.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster, 6 nej-röster med 6 ledamöter avstått från att rösta.

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  45.10. Övriga sociala utgifter. Godkänt. 45.15. Av kommunerna anordnade sociala tjänster. Godkänt. 45.20. Mottagande av flyktingar. Godkänt. 45.25 Penningautomatmedel för social verksamhet. Godkänt. 45.30. Övriga hälso- och sjukvårdsavgifter .

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg om 40.000 euro i enlighet med finansmotion 51 Stödjande av vård för cancersjuka.

   

  Ltl Ronald Boman: Fru talman! Jag vill understöda ltl Sune Mattssons behjärtansvärda förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljmotiveringen har ltl Sune Mattsson, understödd av ltl Ronald Boman, föreslagit att ett anslag om 40.000 euro upptas under ett nytt moment 45.30.51 enligt finansmotion 51. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommr att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sune Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sune Mattssons förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Carina Aaltonen och ltl Roger Eriksson biträda vid omröstningen. Omröstningen verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: avstår, Anders Eriksson: ja, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej,

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster, 12 nej-röster, medan en ledamot avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  45.35 Miljöhälsovård. Godkänt. 45.50. Allmän miljövård. Godkänt. 45.52. Naturvård. Godkänt. 45.54. Vattenförsörjning och vattenvård. Godkänt. 45.56. Avfallshantering. Godkänt. 45.58. Ålands miljölaboratorium. Godkänt. 45.59. Ålands Miljöprövningsnämnd. Godkänt. 45.70. Ålands Hälso- och sjukvård.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag föreslår att motiveringen under 45.70 Specialsjukvården, stycket som berör akutenheten kompletteras med med följande mening: ”Det bör dock finnas en beredskap inom organisationen att tilldela akutenheten extra personella resurser.” Detta i enlighet med finansmotion 65.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Fru talman! Jag föreslår under det här momentet att momentet höjs med 50.000 euro för en extra resurs vid barn- och ungdomspsykiatrins öppna mottagning i enlighet med finansmotion nr 29.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag ber att få understöda både ltl Raija-Liisa Eklöws och ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Raija-Liisa Eklöw, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till kap. 45.70 enligt den lydelse som framgår av finansmotion 65. Vidare har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att anslaget under 45.70.20 höjs med 50.000 euro enligt finansmotion 29. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig. Först röstas om det förslag som ingår i finansmotion 65. De som röstar med finansutskottets förslag, de som röstar med ltl Raija-Liisa Eklöws ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om det förslag som ingår i finansmotion 29. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46 Ht

  46.01. Allmän förvaltning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag föreslår att i detaljmotiveringen under 46.01.04 fogas följande: ”att landskapsregeringen för att uppmuntra och stöda det positiva miljöarbete som Agenda 21 står för samt för att befrämja miljömedvetenheten hos barn och ungdomar upphandlar informationstjänsterna av Agenda 21.”

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag understöder ltl Katrin Sjögrens förslag.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber också att få föreslå att till detaljmotiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete kompletteras med följande: ”att behovet av och tillgången på stödfamiljer/personer för skärgårdsungdomar utreds”.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag ber också att få understöda förslaget om motion 75.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Raija-Liisa Eklöw föreslagit två tillägg till detaljmotiveringen under momentet 46.01.04, det ena enligt den lydelse som framgår av finansmotion 56 och det andra enligt den lydelse som framgår av finansmotion 75. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig. Först röstas om det förslag som ingår i finansmotion 56. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om det förslag som ingår i finansmotion 75. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.03. Studiestöd. Godkänt. 46.05. Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning. Godkänt. 46.07. Biblioteksverksamheten. Godkänt. 46.09. Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet. Godkänt. 46.11. Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott. Godkänt.

  46.13. Penningautomatmedel för kulturell verksamhet.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag föreslår en ändring av motiveringen under 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer, bl.a. Ålands ungdomsförbund, med följande tillägg: ”Verksamhetsmedlen till registrerade föreningar fördelas enligt samma förhållande som i 2005 års budget. Anslaget för självstyrelsedagsfirandet kan beviljas alla föreningar som visar intresse.”

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag vill först understöda ltl Danne Sundmans förslag. Ytterligare vill jag föreslå att anslaget under moment 46.13.58 höjs med 1 miljon euro som understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda ltl Gun-Mari Lindholms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 46.13.50 i enlighet med finansmotion 40. Vidare har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att anslaget under moment 46.13.58 höjs med 1 miljon euro i enlighet med finansmotion 42. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig. Först röstas om förslaget beträffande moment 46.13.50. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om förslaget beträffande moment 46.13.58. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.15. Grundskoleväsendet. Godkänt. 46.12. Yrkesutbildning. Godkänt.  46.19. Vuxenutbildning. Godkänt. 46.20. Europeiska unionen - Målgrupp 3, åtgärd 1 och 2 Godkänt. 46.25. Ålands läromedelscentral. Godkänt. 46.32. Ålands folkhögskola. Godkänt. 46.34. Ålands musikinstitut. Godkänt. 46.35. Ålands lyceum. Godkänt. 46.40. Ålands sjömansskola.

   

  Ltl Anders Eriksson:  Fru talman! Jag föreslår under moment 46.40.21 att anslaget höjs med 40.000 euro för att möjliggöra en uppgradering av skolfartyget m/s Michael Sars så att fartyget kan användas på ett optimalt sätt.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit att anslaget under 46.40.21 höjs med 40.000 euro enligt finansmotion 18. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.41. Ålands sjösäkerhetscentrum. Godkänt. 46.42. Ålands yrkesskola. Godkänt. 46.44 Ålands naturbruksskola. Godkänt. 46.48. Ålands hotell- och restaurangskola. Godkänt. 46.50. Ålands vårdinstitut. Godkänt. 46.52. Ålands handelsläroverk. Godkänt. 46.55. Högskolan på Åland. Godkänt. 46.60 Museibyrån.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag föreslår en strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin och att man i stället skulle anlita privata aktörer.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att anslaget under moment 46.60.75 om 800.000 euro utgår ur budgeten i enlighet med finansmotion 44. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.80. Ålands landskapsarkiv. Godkänt.

   

  Föreläggs 47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde.

  47.01. Allmän förvaltning. Godkänt. 47.03. Näringslivets främjande.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår att det sista momentet i betänkandet under 47.03 Näringslivets främjande ersätts med den kläm som jag har i reservationen vilken syftar till att det bredbandsprojekt, som kommunerna Kumlinge och Brändö gemensamt har projekterat och ansökt om medel för, skall kunna förverkligas.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att det sista stycket i detaljmotiveringen i betänkandet under kapitel 47.03 Stryks och ersätts med den text som ingår i ltl Mats Perämaas reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja. De som röstar med ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Roger Eriksson och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja,  Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej,  Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 14 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  47.05. Europeiska unionen – Regionala utvecklingsfonden. Godkänt. 47.15. Främjande av lantbruket. Godkänt. 47.17. Europeiska unionen – Program för landsbygdens utveckling. Godkänt. 47.19. Mark- och vattenplanering.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! För att inte dräneringsenheten vid näringsavdelningen skall skrotas föreslår jag att kapitelmotiveringen under 47.19 ändras så att sista meningen utgår och ersätts med: ”Målsättningen är att verksamheten på sikt skall vara självfinansierad, utom till de delar som det handlar om traditionell torrläggnings- och dräneringsrådgivning till lantbrukarna.”

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 19 enligt den lydelse som framgår av finansmotion 19. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag yrkar på öppen omröstning i denna för de åländska bönderna viktiga fråga.

   

  Ltl Fredrik Lindqvist: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Carina Aaltonen och ltl Roger Eriksson biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos:  ja,  Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 14 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  47.21. Främjande av skogsbruket. Godkänt. 47.22. Jakt- och viltvård. Godkänt. 47.24. Främjande av fiskerinäringen. Godkänt. 47.26. Europeiska unionens strukturprogram för fiskerisektorn. Godkänt. 47.30. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Godkänt. 47.41. Europeiska unionen – Målprogram 3, Åtgärd 3. 47.44. Ålands teknologicentrum. Godkänt. 47.46. Försöksverksamheten. Godkänt. 47.55. Skötsel av egna skogar. Godkänt. 47.58. Ålands fiskodling, Guttorp. Godkänt.

   

  Föreläggs 48 Ht Trafikavdelningens förvaltningsområde.

  48.01. Allmän förvaltning.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.01.05 höjs med 50.000 euro, enligt finansmotion 60, i syfte att de s.k. Bäröprojektet på norra linjen skall kunna gå vidare .

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Katrin Sjögren, föreslagit att anslaget under moment 48.01.05 höjs med 50.000 euro enligt finansmotion 60. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  48.10. Övrig trafik. Godkänt. 48.20. Sjötrafiken. Godkänt. 48.30. Kostnader för väghållning.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion 48 att anslaget under 48.30.77 höjs med 170.000 euro samt att motiveringen under momentet under rubriken Trafikområde 3 kompletteras med följande: ”Anslag upptas för förverkligande av en tunnel för gång- och cykeltrafik under Lemlandsvägen i Söderby.”

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, föreslagit att anslaget under moment 48.30.77 höjs med 170.000 euro samt att ett tillägg fogas till detaljmotiveringen enligt den lydelse som framgår av finansmotion 48. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  48.31. Vägunderhållsverksamhet.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag föreslår att kapitelmotiveringen under 48.31 ändras så att första stycket ersätts med följande: ”Vägunderhållsenheten handhar skötseln av lands- och bygdevägar, underhållet av broar och färjfästen samt driften av linfärjorna utifrån beställarens anvisningar. Enheten utför uppdrag internt och skall inte konkurrera med privata aktörer. Enheten anlitar i största möjliga utsträckning privata leverantörer för sina uppdrag omständigheten minimerar sin egen maskinpark och personal på sikt.” Enligt finansmotion 49.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag understöder gärna ltl Fredrik Karlströms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Fredrik Karlström, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 31 enligt den lydelse som framgår av finansmotion 49. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  48.32. Projekteringsverksamhet. Godkänt.

   

  Föreläggs 49 Ht godkänns i sin helhet.

   

  INKOMSTERNA

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar. Avd. 31. Lagtinget. Godkänd. Avd. 32. Landskapsregeringen. Godkänd. Avd. 33. Kansliavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 34. Finansavdelningens förvaltningsområde. Kap. 34.10. Särskilda understöd, lån och investeringar.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag föreslår två ändringar under 34.10.74 och 34.10.75, dels att Ab Ålands Turisthotell utbjuds på nytt utan koppling till kk-hus och därför höjs summan med 5 miljoner euro och att anslaget under 34.10.75 utgår.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår en ändring i moment 34.10.74 med ett tillägg till motiveringen som lyder: ”Landskapsregeringen bör återgå till de ursprungliga planerna och verkställa det av lagtinget fattade beslutet om att bilda ett driftsbolag där landskapet och staden är huvudägare. Aktier i ett driftsbolag kan också bjudas ut till övriga intressenter. Ett samhällsägt driftsbolag garanteras neutralitet gentemot olika företagare och tryggar också en aktiv kulturverksamhet i huset.”

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda ltl Gun-Mari Lindholms förslag.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag understöder vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 34.10.74 enligt den lydelse som framgår av ltl Mats Perämaas reservation till betänkandet. Vidare har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att anslaget under momentet höjs med 5 miljoner euro och att ett tillägg till detaljmotiveringen görs enligt finansmotion 27. Ytterligare har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att anslaget under moment 34.10.75 om 4.500.000 euro utgår och ett tillägg till detaljmotiveringen görs enligt finansmotion 28. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer först att verkställas om förslagen beträffande moment 34.10.74 och därefter om förslaget beträffande moment 34.10.75.

   

  Först röstas om 34.10.74. Talmannen föreslår att de båda ändringsförslagen först ställs mot varandra varefter det segrande förslaget ställs mot finansutskottets betänkande. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  I den första omgången ställs alltså vtm Viveka Erikssons förslag mot ltl Gun-Mari Lindholms förslag. De som röstar för vtm Viveka Erikssons förslag röstar ja, de som röstar för ltl Gun-Mari Lindholms förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Vi genomför en öppen omröstning för att avgöra saken. Jag ber ltl Peter Grönlund och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: nej, Gun Carlson: avstår, Eliasson: avstår, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: avstår, Grönlund: avstår, Jansson: avstår, vtm Ehn: avstår, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: avstår, Beijar: avstår, Sjöblom: avstår, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: avstår, Jan-Erik Mattsson: avstår, Lindström: avstår, Erlandsson: avstår, Thörnroos: avstår, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: avstår, Winé: avstår, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 7 ja-röster och 7 nej-röster, medan 16 ledamöter avstått från att rösta. Eftersom talmannen har röstat nej har ltl Gun-Mari Lindholms förslag segrat i denna omgång.

   

  Härefter ställs ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag mot finansutskottets betänkande. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter röstas om ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag beträffande 34.10.75. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Avd. 35 godkänns i sin helhet. Avd. 36 godkänns i sin helhet.

   

  Avd. 37 Näringsavdelningens förvaltningsområde.

  37.01 Allmän förvaltning. Godkänt. 37.03. Näringslivets främjande. Godkänt. 37.05. Europeiska unionen – Regionala Utvecklingsfonden. Godkänt. 37.15. Främjande av lantbruket. Godkänt. 37.17. Europeiska unionen – Program för landsbygdens utveckling. Godkänt. 37.19. Mark- och vattenplanering. Godkänt. 37.22. Jakt- och viltvård. Godkänt. 37.26. Europeiska unionens – Strukturprogram för fiskerisektorn. Godkänt. 37.30. Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Godkänt. 37.52. Skötsel av jordegendomar. Godkänt. 37.55. Skötsel av egna skogar.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Med tanke på den oklara situation som råder inom avfallshanteringen i landskapet föreslår jag att fastigheten Höghyra i Haddnäs inte avyttras och att anslaget under momentet 37.55.21 sänks med 200.000 euro.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att anslaget under moment 37.55.21 sänks med 200.000 euro i enlighet med finansmotion 80. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Avd. 38 Trafikavdelningens förvaltningsområde. Godkänd i sin helhet.

  Avd. 39 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster. Godkänd i sin helhet.

   

  KLÄMMARNA

  Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig. Begärs ordet?

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  ALLMÄNNA MOTIVERINGARNA

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna miljölagstiftning. Talmannen föreslår att motiveringarna föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  ”Ekonomisk översikt.” Godkänd.

  ”Självstyrelseutveckling.”

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår under rubriken Självstyrelseutveckling i enlighet med finansmotion nr 81 ett tillägg: ”Landskapsregeringen kommer under året att särskilt koncentrera sina ansträngningar då det gäller behörighetsöverföringar på de indirekta skatterna och på att ta fram ett tillräckligt beslutsunderlag i frågan.”

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag har ett ändringsförslag under rubriken Självstyrelseutveckling i enlighet med finansmotion nr 4 och lyder: ”Landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för utredning av förutsättningarna för en utvidgad åländsk beskattningsrätt inklusive förslag om vilka skatteformer som bör överföras till lagtingets behörighet.”

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit ett tillägg till motiveringen under rubriken Självstyrelseutveckling enligt den lydelse som ingår i finansmotion nr 4. Vidare har vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit ett tillägg till motiveringen enligt den lydelse som ingår i finansmotion nr 81.

   

  Omröstning kommer att verkställas så att ltl Anders Erikssons och vtm Viveka Erikssons förslag först ställs mot varandra och det segrande förslaget därefter mot finansutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  I den första omgången ställs alltså ltl Anders Erikssons förslag mot vtm Viveka Erikssons förslag. De som röstar för ltl Anders Erikssons förslag röstar ja, de som röstar för vtm Viveka Erikssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Fru talman! Med tanke på den intensiva debatt som var i detta ärende under remissen föreslår jag öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Lindqvist: Fru talman! Jag vill understöda ltl Danne Sundmans förslag i denna angelägna fråga.

   

  Eftersom öppen omröstning begärts och understötts kommer den att verkställas. Jag ber ltl Roger Eriksson och ltl Carina Aaltonen biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: nej, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: ja, Lindholm: ja, Sundman: ja, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 22 ja-röster och 8 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat ltl Anders Erikssons ändringsförslag.

   

  Härefter ställs ltl Anders Erikssons ändringsförslag mot finansutskottets betänkande. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  ”Åland och EU.”

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår under avsnittet Åland och EU att finansmotion nr 69 skulle antas, som anger att ”Landskapsregeringen skall förelägga lagtinget ett förslag till initiativ till riksdagen angående indelning av landet i valkretsar.”

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under rubriken Åland och EU det första stycket i betänkandet utgår och ersätts med en ny motiveringstext enligt den lydelse som ingår i finansmotion nr 69.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  ”Budgetutvecklingen.” Godkänd. 

   

  Ltl Danne Sundman: Jag vill göra ett ändringsförslag.

  TALMANNEN: Det är redan avgjort, klubban har fallit.

   

  ”Landskapet och kommunerna.”

   

  Vtm Viveka Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att finansmotion nr 76 antas med följande kläm:

  ”Landskapsregeringen kommer särskilt att analysera behörighetsfördelningen mellan landskapet och kommunerna inom den sociala sektorn och också utreda vilka effekterna skulle bli av behörighetsöverföringar av s.k. smala områden t.ex. missbrukarvård, barnskydd och specialomsorg från kommunerna till landskapet.”

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att till utskottets motivering fogas ett tillägg enligt den lydelse som framgår i finansmotion nr 76. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  ”Utveckling av förvaltningen.”

   

  Ltl Roger Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att under ”Utveckling av förvaltningen” i betänkandets allmänna motivering införs följande tillägg: ”Utskottet omfattar med hänvisning till finansmotion nr 53 inte landskapsregeringens synpunkter angående behovet att ändra lagstiftningen om tjänstledighet för politiska uppdrag och inte heller det föreslagna övergångsförfarandet för avdelningschefen vid näringsavdelningen.”

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Eriksson.

   

  TALMANNEN: Ltl Roger Eriksson, understödd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit ett tillägg motiveringen enligt ltl Mats Perämaas reservation.

   

  Ltl Roger Eriksson: Fru talman! Med hänvisning till finansmotion nr 66 föreslår jag att under första stycket i underrubriken ”Utveckling av förvaltningen” i den allmänna motiveringen införs en ny skrivning: ”Landskapsregeringen avser att föra en god personalpolitik där personalen garanteras möjlighet att bli hörd och delta i beslutsprocessen. Personalen garanteras möjlighet att delta i processen på ett för bägge parter givande sätt. För att uppnå denna målsättning eftersträvar landskapsregeringen att utarbeta ett bindande regelverk, förslagsvis på lag- eller avtalsnivå.”

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Eriksson.

   

  TALMANNEN: Ltl Roger Eriksson, understödd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit dels ett tillägg till motiveringen enligt ltl Mats Perämaas samt dessutom ett tillägg enligt lydelse som framgår av finansmotion nr 66. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas om de båda ändringsförslagen var för sig. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Först röstas om det förslag som ingår i ltl Mats Perämaas reservation. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Roger Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 66. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Roger Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  ”Bostadspolitik.” Godkänd.

  ”Energipolitik.” Godkänd.

  ”Social- och miljöpolitik.” Godkänt.

  ”Utbildnings- och kulturpolitik.” Godkänd.

  ”Näringspolitik.”

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 16 att ett nytt stycke skulle införas under rubriken enligt följande lydelse: ”Landskapsregeringens övergripande mål för turismen på Åland är att Åland skall ha hög attraktionskraft, turismen skall vara långsiktigt hållbar samt verka över hela Åland. För att uppnå detta bör en genomgripande utvecklingsstrategi för den åländska turismen utarbetas gemensamt av rederierna, de landbaserade turistföretagarna och landskapsregeringen.”

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att till utskottets motivering fogas ett tillägg enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 16. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  ”Finansförvaltning.” Godkänd.

   

  Begärs ytterligare ordet?

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag har ett ändringsförslag under en ny rubrik, samma rubrik som finns i budgeten, dvs. ”Trafik- och transportpolitik”. Det ändringsförslag är enligt finansmotion nr 20 och lyder: ”Trafikavdelningens organisation utvecklas med en effektivare verksamhet som mål. De olika rollerna beställar- och utförarfunktionerna renodlas under året. Under året utreds noggrant vilka av utförarfunktionens arbetsuppgifter som kan privatiseras. Samtidigt utreds vilka personalresurser som behövs för de båda enheterna.”

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons eminenta förslag.

   

  Ltl Danne Sundman: Jag ber att talmannen överväger huruvida vi kan gå tillbaka till rubriken ”Budgetuveckling”, eftersom talmannen där inte frågade ”begärs ordet?”.

   

  TALMANNEN: Vi tar först frågan om ltl Anders Erikssons förslag till ny rubrik ”Trafik- och transportpolitik”. Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Fredrik Karlström har föreslagit att under en ny rubrik ”Trafik- och transportpolitik” infogas en ny motiveringstext enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 20.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja. De som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Ltl Danne Sundman har önskat att lagtinget skulle pröva sitt beslut om ”Budgetutvecklingen” och eftersom det är min födelsedag i dag skulle jag önska att lagtinget återtog sitt tidigare beslut och att ltl Danne Sundman skulle få ställa sitt förslag som han har aviserat. Kan det godkännas? Godkänt.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag tackar för det! Så här i juletid vill jag för att påskynda en sänkning av skattetrycket för Ålands folk föreslå att sista meningen under rubriken ”Budgetutvecklingen” under ”Utskottets synpunkter/Allmänna motivering” som lyder: ”Utskottet anser att frågan om allmänna skatteavdraget bör ingå i den utredning om samhällsfinansiering där landskapsreformen ingår” stryks i sin helhet.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Fredrik Karlström, föreslagit att den andra meningen i andra stycket i utskottets motivering utgår. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber om öppen omröstning.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Peter Grönlund och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen. Omröstningen verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja,  Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 24 ja-röster och 6 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Allmänna motiveringen är därmed behandlad.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 3:

   

  Finansutskottets betänkande nr 4/2005-2006 angående ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. (LM 1/2005-2006).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Mats Perämaa:

  Fru talman!

  Vi föreslår under diskussionen att lagmotionen läggs till grund för behandlingen.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag om att lägga lagmotionen till grund för behandlingen.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Mats Perämaa, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att lagmotion nr 1/2005-2006 skulle läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. Ärendets sakliga behandling avbryts därför för fattande av beslut med anledning av ltl Mats Perämaas förslag. Önskar någon ytterligare uttala sig om ltl Mats Perämaas förslag?

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som omfattar att finansutskottets betänkande kvarstår som grund för behandlingen röstar ja; vinner nej, har lagtinget omfattat ltl Mats Perämaas förslag att lagmotion nr 1/2005-2006 läggs till grund för behandlingen. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har beslutat att fortsätta med finansutskottets betänkande som grund för behandlingen.

   

  Diskussionen fortsätter. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

   

  Detaljbehandlingen vidtar.

   

  Konstateras att utskottet föreslagit att det i lagmotionen ingående lagförslaget mått förkastas. Förslag om förkastande upptas till behandling vid ärendets tredje behandling.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum är den 2 januari 2006 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.11.25).