Finansutskottets betänkande 3/2005-2006

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2006, Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna, Höjning av anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket, Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen, Höjning av anslaget under moment 42.05.60 Anslag för humanitärt bistånd, Ändring av allmänna motiveringarna, Näringspolitik, Ändring av motiveringen för moment 47.03.41 Turismens främjande, Höjning av anslaget under moment 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter, Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin, Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 – kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, Sänkning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 43.27.40 Understöd för främjande av förnybar energi, Höjning av anslaget under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet, Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter, Strykning av anslaget under moment 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet, Höjning av anslaget under moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetsutgifter, Höjning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 45.15. för kompensation för felaktig barnomsorgstaxa, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål, Tillägg till motiveringen under moment 45.52.20 Naturreservat, Ändring av motiveringen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.58 Ålands miljölaboratorium, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan, Ändring av rubriken och motiveringen under moment 46.09.26 Projekt för skärgårdskultur, Tillägg till de allmänna motiveringarna, 'Självstyrelseutveckling', Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer, Höjning av anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsuppgifter, Höjning av anslaget under moment 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum, Minskning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar, Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin, Höjning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter, Ändringar av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder, Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor, Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 48.31 Vägunderhållsverksamhet, Sänkning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar, Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård, Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka, Ändring av rubrik och motivering under moment 45.54.77 Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Utveckling av förvaltningen, Tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Tillägg till allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik, Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, Sänkning av anslaget under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning, Tillägg till motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av detaljmotivering under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, Höjning av anslaget under moment 48.05.01 Utredningar, Ändring i detaljmotiveringen under moment 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader, Komplettering av motiveringen till moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Ändring av allmänna motiveringen under rubrikerna 'Budgetutvecklingen' och 'Landskapet och kommunerna', Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, specialsjukvården, Tillägg till allmänna motiveringarna Utveckling av förvaltningen, Tillägg till motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, Ändring av allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Åland och EU, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete, Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Övriga sociala utgifter - verksamhetsutgifter, Höjning av moment 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia, Sänkning av anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset, Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Höjning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Landskapet och kommunerna, Höjning av anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Sänkning av anslaget under moment 42.05.05 Utredningar, Sänkning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Självstyrelsens ställning, Ändring av motiveringen till moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 42.50 Diskrimineringsombudsman
Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2005-2006

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2006

·       Landskapsregeringens framställning nr 4/2005-2006

·       Finansmotionerna nr 1-82/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Ekonomisk översikt 2

Självstyrelseutveckling. 2

Åland och EU. 2

Budgetutvecklingen. 2

Landskapet och kommunerna. 2

Utveckling av förvaltningen. 3

Bostadspolitik. 3

Energipolitik. 3

Social- och miljöpolitik. 3

Utbildnings- och kulturpolitik. 4

Näringspolitik. 4

Finansförvaltning. 4

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 9

Motioner 9

Rättelser 13

Hörande. 13

Närvarande. 14

Reservationer 14

Utskottets förslag. 14

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2006 antas för landskapet Åland uppgående till 274.091.000 €.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 82 finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgeten godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna. Utskottet föreslår att finansmotion nr 61/2005-2006 godkänns samt övriga finansmotioner förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Ekonomisk översikt

 

Utskottet anser att det är viktigt att ge akt på kostnadsutvecklingen på Åland så att landskapets konkurrenskraft kan förbättras i jämförelse med omvärldens. Vi lever i en global ekonomi och påverkas i hög grad av utvecklingen i omvärlden.

 

Självstyrelseutveckling

 

Utskottet har erfarit att vitboken om språk förväntas vara färdig under våren 2006. Utskottet har också erfarit att en eventuell språknämnd skulle vara ett expertorgan underställt landskapsregeringen. Utskottet anser att om en språknämnd tillsätts skall mandatet noga beskrivas.

     I vtm Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 81 föreslås att landskapsregeringen särskilt skall koncentrera sina ansträngningar, då det gäller behörighetsöverföringar, på de indirekta skatterna och på att ta fram ett tillräckligt beslutsunderlag i frågan. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet stöder landskapsregeringens arbete när det gäller utvecklingen av självstyrelsens ekonomiska system med avsikt att garantera sysselsättning och välfärd.

     Utskottet konstaterar att de medel som inflyter från Ålands penningautomatförenings verksamhet är synnerligen betydelsfulla för allmännyttan i landskapet. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen anser att penningautomatföreningens Internet-verksamhet bedrivs inom ramen för HD:s dom. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fortsätta arbetet för att trygga penningautomatföreningens Internet-verksamhet.

 

Åland och EU

 

I vtm Viveka Erikssons m.fl. finansmotion nr 69 föreslås att landskapsregeringen skall förelägga lagtinget ett förslag till initiativ till riksdagen angående indelning av landet i valkretsar. Utskottet föreslår att motionen förkastas då utskottet erfarit att landskapsregeringen bereder en framställning till lagtinget för behandling under vårsessionen 2006.

     Utskottet konstaterar att många för Åland viktiga frågor avgörs på EU-nivå i Bryssel. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen lämnar ett förslag om tilläggsresurser för EU-arbetet.

 

Budgetutvecklingen

 

Utskottet noterar att landskapsregeringen i likhet med finansutskottet anser att tonvikten i rambudgeten bör ligga vid den verbala delen och främst behandla aktuella förändringar och utvecklingstrender.

     Utskottet konstaterar att budgeten visar ett överskott och att en överföring görs till utjämningsfonden vilket är positivt. Utskottet anser att frågan om allmänna avdraget bör ingå i den utredning om samhällsfinansiering där landskapsandelsreformen ingår.

 

Landskapet och kommunerna

 

Utskottet konstaterar att det pågår ett stort arbete med flera utredningar som underlag för det finansiella systemet mellan landskapet och kommunerna. Utskottet förutsätter att utredningarna och på dem baserade reformer skapar en helhetssyn, största möjliga genomskinlighet, rättvisa och långsiktighet.

     Utskottet noterar att den utredning om en kommunreform som skall göras inte är en plan för sammanslagning av kommunerna.

 

Utveckling av förvaltningen

 

I ltl Roger Erikssons m.fl. finansmotion nr 66 föreslås ett tillägg till motiveringen om landskapsregeringens personalpolitik. Utskottet föreslår att motionen förkastas och hänvisar till sitt betänkande nr 2/2005-2006 om landskapsrevisorernas berättelse för år 2004.

     Utskottet hänvisar till finansutskottets betänkande nr 5/2004-2005 om rambudgeten för år 2006 och plan för åren 2007-2008 och avvaktar lagframställningen om reformen av förvaltningen.

     Utskottet vill upprepa behovet av att en polisstyrelse inrättas och hänvisar till sin skrivning i finansutskottets betänkande nr 2/2005-2006 om landskapsrevisorernas berättelse för år 2004.

     Utskottet anser att det behövs ett samlat grepp på all fastighetsförvaltning inkluderande också fastighetsförsäljning och -inköp och uppmanar landskapsregeringen att centralisera fastighetsförvaltningen. Utskottet vill framhålla att landskapsregeringen inför budgetberedning om försäljning av fastigheter bör inhämta en oberoende professionell värdering för att i budgetförslaget kunna ange ett förväntat värde på fastigheterna och att vid behov anlita professionella fastighetsmäklare vid försäljning. Utskottet anser även att huvudprincipen bör vara att bjuda ut fastigheterna på den öppna marknaden. Det är också viktigt att klara regler följs vid fastighetsförsäljning. Jord- och skogsbruksfastigheter bör i första hand säljas som helheter.

     Utskottet vill även framhålla att i de fall upphandling används bör regelsystemet följas. Om upphandlingen inte fullföljs bör tydlig information om det ges till berörda intressenter.

 

Bostadspolitik

 

Utskottet stöder landskapsregeringens åsikt att en aktivare användning av byggnadsplanering i skärgårdsmiljö bör utredas som en möjlighet att skapa förutsättningar för strandnära fast boende även för inflyttare utan åländsk hembygdsrätt.

 

Energipolitik

 

Utskottet anser att energipolitiken skall utformas så att den gynnar miljön och konsumenterna. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen utreder vilka förnyelsebara energiformer som kan vara aktuella för olika delar av landskapet. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att så snabbt som möjligt föreslå ett stödsystem för konvertering till befintliga förnyelsebara energiformer såväl som stöd för framställning av energi, bl.a. stöd för tillvaratagande av energivirke i första gallring. Utskottet anser att landskapet skall föregå med gott exempel och visa vägen när det gäller energilösningar. Utskottet föreslår att landskapsregeringen utarbetar en energistrategi som lämnas till lagtinget i form av ett meddelande.

 

Social- och miljöpolitik

 

Utskottet finner det positivt att socialvårdsplanen nu finns med i budgeten.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringens meddelande nr 3/2004-2005 om miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008 är under behandling i lagtinget och att lagtinget inte ännu tagit ställning till det. Utskottet upprepar behovet av att tydliggöra och förenkla miljölagstiftningen.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att prioritera arbetet för att utsläppen från fartyg i Östersjön upphör.

 

Utbildnings- och kulturpolitik

 

Utskottet upprepar att en god hantverksutbildning bör finnas på Åland. Utskottet förutsätter att ett långsiktigt och hållbart avtal upprättas mellan landskapsregeringen och en eventuell ny organisation för hantverksutbildning. Om detta inte kan förverkligas skall tidigare lagtingsbeslut verkställas. Utskottet stöder därför att landskapsregeringen upptar diskussioner med ledningen för folkhögskolan om en vidareutvecklad hantverksutbildning i folkhögskolans regi. Utskottet förutsätter att lösningen kan presenteras för lagtinget under vårsessionen 2006.

 

Näringspolitik

 

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att prioritera beredningen av golfsatsningarna i skärgården så att ansökarna kan erhålla finansieringsbeslut.

     Utskottet har erfarit att EU har fattat beslut om reformering av sockerpolitiken. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med en redogörelse för vilka verkningar beslutet får för jordbruket i landskapet.

 

Finansförvaltning

 

Utskottet uppmanar åter landskapsregeringen att lämna ett förslag på en reformerad finansförvaltningslag.

 

 

Detaljmotivering

 

INKOMSTER

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

                            

Utskottet föreslår att f.d. lotsstugan med tillhörande fastigheter på ön Espskär bjuds ut på den öppna marknaden. Utskottet hänvisar även till betänkandets allmänna motivering om fastighetsförvaltningen.

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

37.55.21.

Försäljning av fastigheter

                            

Utskottet hänvisar till betänkandets allmänna motivering.

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

38.30.88.

Försäljning av fastighet

                            

Utskottet hänvisar till betänkandets allmänna motivering.

 

 

 

UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

42.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 15 föreslås att ett anslag om 50.000 € tas upp för humanitärt bistånd till Pakistan.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas men att 50.000 € anslås för bistånd som betalas till Röda Korsets internationella katastroffond så att anslaget kan betalas ut utan fördröjning. Finansutskottet upprepar att landskapsregeringen bör överväga att utarbeta kriterier för bistånd.

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

Utskottet anser att landskapsregeringen skall föregå med gott exempel. I nyproducerade byggnader bör uppvärmningen ske med förnyelsebara bränslen, detta gäller exempelvis miljölaboratoriet och museimagasinet.

 

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

 

Utskottet efterlyser ett system för stöd för konvertering till förnyelsebara energiformer för uppvärmning av fastigheter för bostadsändamål. Landskapsregeringen bör återkomma i första tilläggsbudgeten med ett sådant stödsystem. Utskottet efterlyser även stöd för investeringar för produktion av förnyelsebara energiformer.

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet framhåller att det bör finnas tillräckligt med utbildad personal för alarmcentralen. Utskottet anser att landskapsregeringen vid bedömningen bör eftersträva kontinuitet och trygghet vid uppfyllandet av vakansen.

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

Utskottet hänvisar till betänkandets allmänna motivering.

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

 

Med anledning av den negativa utvecklingen av kommunernas ekonomi föreslår utskottet att anslaget höjs med 1.000.000 €. Utskottet konstaterar att utvecklingen är föranledd bl.a. av avgiftspolitiken för Gullåsen och specialomsorgen, kostnader för skolor i små kommuner samt av den uteblivna kapitalskatten.

     Utskottet vill framhålla att det är angeläget att landskapsregeringen prioriterar arbetet med reformeringen av landskapsandelssystemet i samarbete med kommunerna.

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 6 föreslås att detaljmotiveringen ändras.

     Enligt utskottets åsikt skall det i momentet avsedda understödet beviljas staden och den samarbetspart som ingått avtal med staden om villkoren för anslutningen till Lotsbroverket och deltagandet i driftskostnaderna för Lotsbroverket. Understödet beviljas i proportion till stadens och respektive avtalsparts nyttjandegrad av Lotsbroverket. Motionen föreslås med hänvisning till detta förkastad.

 

45.54.77

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

 

I ltl Sune Mattssons m.fl. finansmotion nr 52 föreslås att rubriken och motiveringen ändras. Utskottet föreslår att motionen förkastas men vill samtidigt upprepa vad som anges i finansutskottets betänkande nr 2/2004-2005 om budget för landskapet Åland år 2005.

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 35 föreslås att motiveringen ändras så att stöd även kan beviljas kommuner som inte ingår i Ålands miljöservice k.f.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att ge stöd för avfallshantering även till de kommuner som inte är med i Ålands miljöservice k.f. Om det visar sig att Ålands miljöservice k.f. inte blir en helåländsk lösning för avfallshanteringen bör landskapsregeringen överväga att föreslå överföring av behörigheten till landskapet.

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

 

Utskottet anser att behandlingen av ärendena i miljöprövningsnämnden behöver snabbas upp ytterligare. Den aktuella miljölagstiftningen bör förenklas och förtydligas så snabbt som möjligt.

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

Utskottet erfar att det är angeläget att etapp III av utbyggnaden av sjukhuset kommer igång så snabbt som möjligt. Därför föreslås att planeringen och bygget av etapperna II och III görs samtidigt. Vid behov av mera anslag för planeringen kan landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget.

     Utskottet anser att landskapsregeringen noggrant bör undersöka rimligheten och rättvisan i bestämmelserna om kontrollprogram för övervakning av hushållsvatten enligt Ålands landskapsstyrelses beslut angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten.

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

 

I ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. finansmotion nr 67 föreslås att utbildningsavdelningen utarbetar ett studerandekort för gymnasialstadiet. Utskottet noterar att ett arbete med ett sådant kort pågår. Motionen föreslås därför förkastas.

     I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 75 föreslås att behovet av och tillgången på stödfamiljer/personer för skärgårdsungdomar utreds. Utskottet föreslår att motionen förkastas men hänvisar till motiveringen i finansutskottets betänkande nr 2/2004-2005 om budget för landskapet Åland år 2005. Utskottet anser att situationen för alla ungdomar som flyttar hemifrån för att gå i gymnasieskola bör uppmärksammas.

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.26.

Projekt för skärgårdskultur

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 39 föreslås att rubriken för momentet och motiveringen ändras. Utskottet anser att landskapsregeringen behöver förtydliga verksamheten i en preciserad verksamhetsplan och förtydliga referensgruppens tillsättning och funktion. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i tilläggsbudget med redogörelsen. Motionen föreslås förkastad.

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

 

Utskottet tillstyrker att en person anställs för ungdomsrådet men begär att landskapsregeringen gör en utvärdering av upplägget efter två år.

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

Utskottet vill framhålla att det är viktigt att grundutbildning i djurskötsel ges i naturbruksskolan. Den planerade nya köttdjursbesättningen kommer att ge sådana möjligheter medan specialiseringen i mjölkproduktion kan ges hos privata mjölkproducenter.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 54 föreslås att kapitelmotiveringen ändras gällande befrielse av socialskyddsavgifter. Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i tilläggsbudget lämna förslag om fortsatt kompensation av socialskyddsavgifter till privata företag i skärgårdskommunerna samt att jämföra med rikets motsvarande system.

     I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 77 föreslås att det under 2006 inleds en undersökning och kartläggning av kvinnligt entreprenörskap och företagande på Åland med syftet att klargöra drivkrafter, motiv och hinder.

     Utskottet noterar en negativ trend där antalet företagare minskar generellt och anser att det finns skäl att se över helheten ur genusperspektiv och anser att en undersökning behöver göras. Motionen föreslås med den motiveringen förkastad.

     Utskottet anser att det är angeläget att bredbandsutbyggnaden på hela Åland kan förverkligas, utgående från olika förutsättningar i olika regioner. Utskottet understryker betydelsen av att också skärgårdsregionen Kumlinge-Brändö får bredbandslösningar som är långsiktiga. Utskottet noterar att landskapsregeringen har beredskap att inom Mål 2-programmet stöda dessa bredbandslösningar.

 

47.03.41.

Turismens främjande (R)

 

I ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. finansmotion nr 58 förslås att anslaget höjs med 10.000 € för att utreda ett ”Experimentarium”. Utskottet anser att en sådan verksamhet eventuellt skulle kunna placeras i anslutning till sjöfartsmuseet. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

 

Utskottet noterar att stödsystemet för skördeskador ändras från ersättning till räntestödslån.

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

 

I ltl Brage Eklunds m.fl finansmotion nr 10 föreslås att anslaget höjs med 50.000 € för att stöda tillvaratagande av energivirke i första gallringen. Utskottet föreslår att motionen förkastas och hänvisar till allmänna motiveringen om energipolitiken.

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet har erfarit att all lagstiftning för den nya arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten inte kommer att träda i kraft till årsskiftet. Utskottet föreslår därför att anslaget fram till dess den nya lagstiftningen trätt i kraft kan användas för verksamhet i enlighet med den nuvarande lagstiftningen.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

48.01.05.

Utredningar (VR)

 

I ltl Mats Perämaas m.fl. finansmotion nr 60 föreslås att anslaget höjs med 50.000 € för en fortsatt projektering för Bärö-projektet.

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att projektet finns i trafikplanen samt till finansutskottets betänkande nr 2/2004-2005 om landskapets budget för år 2005.

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

48.10.45

Understöd för kollektivtrafik

 

Utskottet noterar miljöfördelarna med kollektivtrafik och uppmanar landskapsregeringen att utveckla den. Utskottet föreslår att motion nr 63 förkastas.

     I ltl Raija-Liisa Eklöws finansmotion nr 78 föreslås att anslaget höjs med 10.000 € för rabatterade biljetter för ungdomarna. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att frågan bereds av ungdomsrådet.

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

Utskottet har erfarit att ett nytt bokningsprogram kommer att tas i bruk under 2006. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i tilläggsbudget återkomma med en redogörelse för bokningsregler  och ibruktagandet. Utskottet anser att det är viktigt att programmet tas i bruk till kommande turistsäsong. Utskottet hänvisar även till motiveringen i finansutskottets betänkande nr 2/2004-2005 om budget för landskapet Åland år 2005 gällande överväganden om att utlokalisera bokningen.

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR)

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 61 föreslås att en väntstuga uppförs vid färjfästet i Svinö. Utskottet föreslår att motionen godkänns.

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

I ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. finansmotion nr 59 föreslås att hög prioritet sätts på att gång- och cykelbanor längs huvudväg 1 och 3 planeras och förverkligas.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas och konstaterar att motionärerna och landskapsregeringen har samma inställning till nödvändigheten av att bygga ut gång- och cykelbanor.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2005 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och finansmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlas följande finansmotioner:

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna. (FM 1/2005-2006).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin. (FM 2/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter. (FM 3/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Tillägg till de allmänna motiveringarna, "Självstyrelseutveckling". (FM 4/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar. (FM 5/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av detaljmotivering under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. (FM 6/2005-2006).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslag under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete. (FM 7/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslag under moment 42.05.05 Utredningar. (FM 8/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 42.50 Diskrimineringsombudsman. (FM 9/2005-2006).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket. (FM 10/2005-2006).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader. (FM 11/2005-2006).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer. (FM 12/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen. (FM 13/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl. Sänkning av anslaget under momenten 33.70.20 och 43.70.20 Motorfordonsbyrån. (FM 14/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 42.05.60 Anslag för humanitärt bistånd. (FM 15/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringarna, Näringspolitik. (FM 16/2005-2006).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Ändring av motiveringen för moment 47.03.41 Turismens främjande. (FM 17/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter. (FM 18/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.19. Mark- och vattenplanering. (FM 19/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik. (FM 20/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 – kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter. (FM 21/2005-2006).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl: Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet. (FM 22/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.27 Elsäkerhet och energi. (FM 23/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Sänkning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för främjande av förnybar energi. (FM 24/2005-2006).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Höjning av anslaget under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter. (FM 25/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet. (FM 26/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter. (FM 27/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Strykning av anslaget under moment 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet. (FM 28/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetsutgifter. (FM 29/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond. (FM 30/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Upptagande av ett nytt moment under kapitel 45.15. för kompensation för felaktig barnomsorgstaxa. (FM 31/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 32/2005-2006).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål. (FM 33/2005-2006).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.52.20 Naturreservat. (FM 34/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen. (FM 35/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 45.58 Ålands miljölaboratorium. (FM 36/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 37/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan. (FM 38/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av rubriken och motiveringen under moment 46.09.26 Projekt för skärgårdskultur. (FM 39/2005-2006)

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer. (FM 40/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsuppgifter. (FM 41/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum. (FM 42/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Minskning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar. (FM 43/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin. (FM 44/2005-2006).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Höjning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter. (FM 45/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändringar av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder. (FM 46/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor. (FM 47/2005-2006).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 48/2005-2006).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 48.31 Vägunderhållsverksamhet. (FM 49/2005-2006).

 

Ltl Sune Mattsson m.fl.: Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård. (FM 50/2005-2006).

 

Ltl Sune Mattsson m.fl.: Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka. (FM 51/2005-2006).

 

Ltl Sune Mattsson m.fl.: Ändring av rubrik och motivering under moment 45.54.77 Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran. (FM 52/2005-2006).

 

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Utveckling av förvaltningen. (FM 53/2005-2006).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 Näringslivets främjande. (FM 54/2005-2006).

 

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik. (FM 55/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete. (FM 56/2005-2006).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning. (FM 57/2005-2006).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.03.41 Turismens främjande. (FM 58/2005-2006).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 59/2005-2006).

 

Ltl Mats Perämaa m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.05.01 Utredningar. (FM 60/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Ändring i detaljmotiveringen under moment 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader. (FM 61/2005-2006).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna. (FM 62/2005-2006).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik. (FM 63/2005-2006).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubrikerna "Budgetutvecklingen" och "Landskapet och kommunerna". (FM 64/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, specialsjukvården. (FM 65/2005-2006).

 

Ltl Roger Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna Utveckling av förvaltningen. (FM 66/2005-2006).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete. (FM 67/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Ändring av allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken. (FM 68/2005-2006).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Åland och EU. (FM 69/2005-2006).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Övriga sociala utgifter - verksamhetsutgifter. (FM 70/2005-2006).

 

Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av moment 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia. (FM 71/2005-2006).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset. (FM 72/2005-2006).

 

Ltl Åke Mattsson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 73/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter. (FM 74/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, utbildnings- och kulturavdelningen. (FM 75/2005-2006).

 

Vtm Viveka Eriksson: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Landskapet och kommunerna. (FM 76/2005-2006).

 

Ltl Katrin Sjögren: Komplettering under kapitel 47.03 Näringslivets främjande. (FM 77/2005-2006).

 

Ltl Raija-Liisa Eklöw: Höjning av anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik. (FM 78/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 79/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av  fastigheter. (FM 80/2005-2006).

 

Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Självstyrelsens ställning.  (FM 81/2005-2006).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter.  (FM 82/2005-2006).

 

Rättelser

 

Utskottet har under behandlingen av ärendet informerats om att det i det tryckta budgetförslaget ingår några felaktigheter som inte blivit rättade i förhållande till landskapsregeringens beslut. Utskottet har därför beslutat att inta dessa rättelser som en bilaga till betänkandet.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell, Harriet Lindeman, Britt Lundberg, Runar Karlsson och Lasse Wiklöf, landshövdingen Peter Lindbäck, finanschefen Dan E. Eriksson, kanslichefen Elisabeth Nauclér, avdelningscheferna Yvonne Eliasson, Olof Erland, Niklas Karlman och Arne Selander, basenhetschefen Juha Ahlroth, verksamhetsledaren för Ålands cancerförening Helka Andersson, specialrådgivaren Andreas Backfolk, ordföranden i ungdomsrådet Isac Boman, kommundirektören Kurt Carlsson, alarmmästaren Markus Dahl, företagaren Thomas Dahlgren, kulturchefen Tom Eckerman, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrström, kommundirektören Niklas Eriksson, rektorn Agneta Eriksson-Granskog, konsulten Carl-Gustav Flink, ordföranden i Ålands Turistförbund Terese Flöjt, rektorn Kjell Frisk, överinspektören Göran Frantzén, organisationssekreteraren i Akava-Åland rf. Maria Hagman, byråchefen Gösta Helander, IT-chefen Christina von Hertzen, vägingenjören Stig Jansson, VD för Ålands Turistförbund Annica Jansson, vice häradshövdingen Gunnar Jansson, kommundirektören Harry Jansson, kommunstyrelseordföranden Håkan Jansson, byråchefen Linnéa Johansson, företagarna Mona och Torbjörn Karlsson, trafiksäkerhetskonsulenten Lena King, ekonomen/statistikern Jouko Kinnunen, kommunstyrelseordföranden Jorma Lehtinen, VD för Mariehamns Bioenergi Ab Henning Lindström, förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall, t.f. landskapsantikvarien Viveca Löndahl, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, verksamhetsledaren Robert Mansén, VD:n Henrik Nordström, bokningschefen Katarina Norrgård, kommundirektören Christina Nukala-Pengel, affärsmannen Roger Rundberg, landskapsforstmästaren Mikael Sandvik, medlemmen i ungdomsrådet Gunilla Schåman, Agenda 21-samordnaren Maria Stenroos-Fagerström, överinspektören Elisabeth Storfors, kommunfullmäktigeordföranden Jan Strandberg, tekniska chefen i Mariehamn Kai Söderlund samt kommundirektören John Wrede.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund (delvis) samt ersättaren Jan-Erik Mattsson (delvis).

 

Reservationer

 

Vice ordföranden Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2006 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån.

 

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 525 000

-2 575 000

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-438 000

-488 000

42.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

 

-50 000

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-40 943 000

-41 943 000

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-5 380 000

-6 380 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

-1 700 000

-2 700 000

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-16 992 000

-15 942 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-5 592 000

-4 542 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-5 592 000

-4 542 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-274 091 000

-274 091 000

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-60 och 62-82/2005-2006.

 

 

Mariehamn den 16 december 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist

 


 

BILAGA

 

Under rubriken "Ärendets behandling" har utskottet noterat att vissa rättelser inte blivit införda i det tryckta budgetförslaget. Utskottet har beaktat följande rättelser:

 

 

 

Sida nr

 

 

157

Detaljmotiveringen, kapitel 46.17.

Direkt före tabellen högst upp på sidan 157 skall följande text fogas: Nettodriftsutgifterna per studerande beräknas enligt följande:

Bilaga 5

16

46.55.20 Högskolan på Åland

Under rubriken personal i arbetsavtalsförhållande skall ”Fastighetsskötare-driftstekniker - 1” ändras till ”Fastighetsskötare-driftstekniker - 2”. Samtidigt skall ”Vaktmästare-gårdskarl - 1” utgå.

215

Detaljmotiveringen moment 47.01.01.

Under statistikuppgifterna för tillfälliga tjänster år 2006 skall ”6,5” bytas ut mot ”7”.

 

 

 

Bilaga 5

18

47.01.01 Allmänna byrån

Under rubriken tillfälliga tjänster skall ”Utvecklingsplanerare, 50 % - 0,5” utbytas mot ”Utvecklingsplanerare - 1”.

 

 

 

Bilaga 4

Ht. 47. Näringsavdelningen och Totalt exklusive timlärare

Statistikuppgifterna för tillfälliga tjänster år 2006 skall utökas med ½ under huvudtitel 47 och även under totalt exklusive timlärare.

 

 


RESERVATION

 

Undertecknad omfattar inte finansutskottets betänkande till alla delar.

Jag reserverar mig skriftligen mot utskottsmajoritetens beslut på följande punkter.

 

 

 

FÖRVALTNING

 

Landskapsregeringen anger i den allmänna motiveringen under rubriken "Utveckling av förvaltningen" att lagstiftningsarbete om förändring av landskapslagen om (landskapsstyrelsens) allmänna förvaltning pågår så att förvaltningen skall ledas av en förvaltningschef och att lagstiftningen om tjänstledighet för politiska uppdrag bör ändras så att avdelningschefer vid allmänna förvaltningen inte skulle kunna beviljas sådan tjänstledighet. Vidare redogör den för ett planerat övergångsförfarande för den nuvarande innehavaren av avdelningschefstjänsten vid näringsavdelningen.

 

Det som landskapsregeringen föreslår är stora förändringar av förvaltningen. Dels beskrivs att den blivande förvaltningschefen förutsätts ha "landskapsregeringens förtroende". Dels vill landskapsregeringen införa olika tjänstledighetsvillkor för olika tjänstemän.

Finansutskottet väljer att inte ha någon åsikt om dessa förändringar.

Landskapsregeringen avser också att införa en helt ny princip vilken går ut på att det skall vara möjligt att ” köpa bort” för landskapsregeringen besvärliga tjänstemän.

Det är anmärkningsvärt att en sådan princip införs och det är ytterligt anmärkningsvärt att majoriteten i finansutskottet väljer att förbigå en sådan principiellt viktig förändring med tystnad. Lagtinget borde framföra sina åsikter då det gäller en sådan stor förändring i förhållningssättet gentemot personalen i förvaltningen.

Landskapsregeringen måste ta den oro som finns inom landskapsförvaltningen på största allvar och arbeta för att förbättra situationen för personalen.

 

I finansmotion nr 53/2005-2006 har den liberala gruppen anfört motiv för varför förslagen om begränsning av avdelningschefernas rätt till tjänstledighet och införandet av nya system för att betala bort tjänstemän inte bör genomföras. Finansutskottet har emellertid beslutat förkasta motionen.

 

Jag reserverar mig mot utskottets beslut och föreslår att under rubriken  "Utveckling av förvaltningen" i betänkandets allmänna motivering införs följande tillägg:

                                           

 

Utskottet omfattar med hänvisning till finansmotion nr 53 inte landskapsregeringens synpunkter angående behovet att ändra lagstiftningen om tjänstledighet för politiska uppdrag och inte heller det föreslagna övergångsförfarandet för avdelningschefen vid näringsavdelningen.

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår under moment 44.95.08. Övriga avlöningar, att ett anslag om 300.000 euro skall upptas.

Under finansutskottets behandling har det framkommit att 75.000 euro av dessa anslag skall användas till det såkallade övergångsförfarande för avdelningschefen vid näringsavdelningen som föreslås under den allmänna motiveringen " Utveckling av förvaltningen "

 

Med de motiv om övergångsförfarandet som anges i finansmotionerna nr 53/2005-2006, nr 5/2005-2006 och nr 43/2005-2006 reserverar jag mig och föreslår att anslaget sänks med 75.000 euro samt att följande införs i betänkandet:

                                           

 

                                            44.95.08. Övriga avlöningar

Utskottet anser inte att nya system för frigörande av personal skall införas på detta sätt genom budget.

Personalfrågor skall lösas genom befintliga regelsystem med iakttagande av god personalpolitik.

Utskottet föreslår att anslaget minskas med 75.000 euro.

 

 

 

KOMMUNAL EKONOMI/KAPITALSKATTEN

 

Landskapsregeringen föreslår under moment 44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna, att kommunerna skall kompenseras med 800.000 euro.

 

I finansmotion nr 62/2005-2006 och lagmotion nr 1/2005-2006 föreslår den liberala gruppen att kompensationen till kommunerna skall utökas med 5.200.000 euro till 6.000.000 euro.

Finansutskottets har beslutat förkasta finansmotion nr 62/2005-2006 och som följd av detta beslutat att förkasta lagmotion nr 1/2005-2006.

 

Samtidigt som landskapets ekonomiska utveckling varit gynnsam har kommunernas inkomstutveckling stagnerat. Landskapet lägger undan pengar medan de flesta kommuner får allt större svårigheter.

De kommunala skatteintäkterna urholkas dels av att en stor del av kommuninnevånarna kapitalbeskattas och dels på grund av avdragssystemet. Samhällsekonomiskt är det av största vikt att kommunernas ekonomi stabiliseras. Det torde ligga i landskapets intresse att kommunerna har ekonomiska förutsättningar att utföra de serviceåtgärder kommunerna enligt lag är ålagda att sköta.

Kapitalinkomstskatten är en statsskatt, och går således kommunerna förbi, men återbetalas via den ekonomiska utjämningen till landskapet. Samtidigt som inkomsterna minskat har de lagstadgade kommunala utgifterna ökat.

 

Med ovanstående motiveringar samt med de motiveringar som anges i finansmotion nr 62/2005-2006 och lagmotion nr 1/2005-2006 reserverar jag mig mot finansutskottets beslut och föreslår att anslaget höjs med 5.200.000 euro samt att i betänkandet införs följande:

 

 

 

44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till    kommunerna

Utskottet omfattar motion nr 62 med en utökad kompensation av 5.200.000 euro till kommunerna och föreslår en fördelning i enlighet med lagmotion nr 1/2005-2006.

 

 

 

KK-HUSET

 

Landskapsregeringen beskriver under moment 34.10.74. Försäljning av fastigheter, hur försäljningen av Ålands turisthotell har kopplats ihop med driften av det planerade KK-huset.

 

Den nu föreslagna modellen där försäljningen av Turisthotellet binds samman med driften av KK-huset är inte ändamålsenlig varken ur företagarsynpunkt eller för kulturens del.

KK-huset skall ge ringeffekter till hela samhället och ingen enskild företagare skall gynnas särskilt av en sådan stor samhällsinvestering.

Det är också av största vikt att kulturverksamheten i huset är garanterad utrymme så att de kommersiella intressena inte blir allt för dominerande.

Fastighets Ab Ålands turisthotell kan säljas, fristående från driften av KK-huset, när ett för landskapet  fördelaktigt pris kan erhållas.

Lagtinget och Mariehamns stad har tidigare beslutat att KK-huset skall drivas av ett samhällsägt driftsbolag där landskapet och Mariehamns stad står som huvudägare.

 

Med hänvisning till ovanstående motiveringar föreslår jag att i betänkandet under moment 34.10.74. Försäljning av fastigheter, införs följande tillägg:

 

 

Landskapsregeringen bör återgå till de ursprungliga planerna och verkställa det av lagtinget fattade beslutet om att bilda ett driftsbolag där landskapet och staden är huvudägare.  Aktier i driftsbolaget kan också bjudas ut till övriga intressenter. Ett samhällsägt driftsbolag garanterar neutralitet gentemot olika företagare och tryggar också en aktiv kulturverksamhet i huset.

 

 

 

INFRASTRUKTURELL SATSNING I SKÄRGÅRDEN

 

Landskapsregeringen anger i den allmänna motiveringen under rubriken "Näringspolitik" och under moment 47.03. Näringslivets främjande, om sina avsikter av finansieringen av det bredbandsprojekt (fiberoptiska projekt) som Brändö och Kumlinge har planerat att förverkliga tillsammans.

 

Det har framgått med all tydlighet under finansutskottets behandling av budgetförslaget för år 2006 att landskapsregeringen inte tycks ha den politiska viljan att stöda det av Kumlinge och Brändö planerade fiberoptiska projektet fullt ut. Beredningen tycks grunda sig på ett politiskt beslut att endast stöda projektet i enlighet med tidigare tankar om bredbandslösningar för denna region och i enlighet med de motiveringar som fanns i en förprojekteringsansökan som Kumlinge och Brändö fick stöd för och sedan utförde. Jag anser att beredningen av den Mål-2 ansökan som inlämnats av Kumlinge och Brändö skall grunda sig på ansökan och ingenting annat. Utskottet har kunnat erfara att ingenting tyder på att stödansökan skulle strida mot statsstödsreglerna eller något annat regelverk.

 

Jag vill påminna om att landskapsregeringen tidigare har medfinansierat en utbyggnad av bredband för hela Åland. Kumlinge och Brändö lämnades den gången utanför utbyggnaden.

 

Jag vill ytterligare påminna om alla de löften om utveckling som gavs av landskapsregeringen i samband med lanserandet av landskapsregeringens miljöhandlingsprogram.

 

Finansutskottets majoritet har valt en otydlig formulering i betänkandet som är ett stöd för landskapsregeringens avsikter men inte kan betecknas vara ett stöd för den ansökan som Kumlinge och Brändö har inlämnat.

 

Med hänvisning till ovanstående motiveringar reserverar jag mig och föreslår att det sista momentet i betänkandet under 47.03. Näringslivets främjande, ersätts med följande:

 

 

 

 

Utskottet anser att det är angeläget att bredbandsutbyggnaden på hela Åland kan förverkligas, utgående från olika förutsättningar i olika regioner. Utskottet understryker betydelsen av att också skärgårdsregionen Kumlinge-Brändö får bredbandslösningar som är långsiktiga. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att prioritera beredningen och medfinansiera det gemensamma fiberoptiska projekt som kommunerna Kumlinge och Brändö vill förverkliga och har anhållit om stöd för.

 

 

 

Förutom dessa skriftliga reservationer så har undertecknad en avvikande åsikt än

utskottsmajoriteten på följande punkter och har  föreslagit att följande finansmotioner skall antas:

 

FM nr 81, FM nr 64, FM nr 76, FM nr 55, FM nr 72, FM nr 70, FM nr 51, FM nr 50,

FM nr 74, FM nr 56, FM nr 18, FM nr 60, FM nr 78

 

 

 

                                            Kumlinge den 18.12.2005                          Mats Perämaa