Lagtingets beslut 56/2005

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2006, Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna, Höjning av anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket, Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen, Höjning av anslaget under moment 42.05.60 Anslag för humanitärt bistånd, Ändring av allmänna motiveringarna, Näringspolitik, Ändring av motiveringen för moment 47.03.41 Turismens främjande, Höjning av anslaget under moment 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter, Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin, Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 – kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, Sänkning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 43.27.40 Understöd för främjande av förnybar energi, Höjning av anslaget under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet, Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter, Strykning av anslaget under moment 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet, Höjning av anslaget under moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetsutgifter, Höjning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 45.15. för kompensation för felaktig barnomsorgstaxa, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål, Tillägg till motiveringen under moment 45.52.20 Naturreservat, Ändring av motiveringen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.58 Ålands miljölaboratorium, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan, Ändring av rubriken och motiveringen under moment 46.09.26 Projekt för skärgårdskultur, Tillägg till de allmänna motiveringarna, 'Självstyrelseutveckling', Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer, Höjning av anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsuppgifter, Höjning av anslaget under moment 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum, Minskning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar, Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin, Höjning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter, Ändringar av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder, Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor, Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 48.31 Vägunderhållsverksamhet, Sänkning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar, Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård, Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka, Ändring av rubrik och motivering under moment 45.54.77 Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Utveckling av förvaltningen, Tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Tillägg till allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik, Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, Sänkning av anslaget under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning, Tillägg till motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av detaljmotivering under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, Höjning av anslaget under moment 48.05.01 Utredningar, Ändring i detaljmotiveringen under moment 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader, Komplettering av motiveringen till moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Ändring av allmänna motiveringen under rubrikerna 'Budgetutvecklingen' och 'Landskapet och kommunerna', Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, specialsjukvården, Tillägg till allmänna motiveringarna Utveckling av förvaltningen, Tillägg till motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, Ändring av allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Åland och EU, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete, Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Övriga sociala utgifter - verksamhetsutgifter, Höjning av moment 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia, Sänkning av anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset, Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Höjning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Landskapet och kommunerna, Höjning av anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Sänkning av anslaget under moment 42.05.05 Utredningar, Sänkning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Självstyrelsens ställning, Ändring av motiveringen till moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 42.50 Diskrimineringsombudsman
Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 56/2005

 

Datum

Ärende

 

2005-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2006

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2006:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 31

 

 

 

 

31.

LAGTINGET

2 000

 

 

 

31.05.

LAGTINGETS KANSLI

2 000

31.05.01.

Lagtinget - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

208 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

169 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

168 000

32.05.10.

Inkomster från Källskär

1 000

 

 

 

32.20.

KONSUMENTRÅDGIVNING

35 000

32.20.39.

Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksam-

 

 

hetens kostnader

35 000

 

 

 

32.40.

LAGBEREDNINGEN

4 000

32.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsinkomster

4 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 729 000

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

60 000

33.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

60 000

 

 

 

33.03.

EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET

27 000

33.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

27 000

 

 

 

33.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

3 000

33.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

2 050 000

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

2 050 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

101 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

62 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

39 000

 

 

 

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

15 000

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

15 000

 

 

 

33.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

3 000

33.30.04.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

33.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

18 000

33.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster

18 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

250 000

33.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster

250 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

0

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

392 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

392 000

 

 

 

33.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

730 000

33.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

730 000

 

 

 

33.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

0

33.80.23.

Posten på Åland

0

 

 

 

33.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

80 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

80 000

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30 670 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

9 550 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

50 000

34.10.74.

Försäljning av fastigheter

5 000 000

34.10.75.

Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet

4 500 000

 

 

 

 

 

 

34.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

13 000 000

34.20.50.

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

13 000 000

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

8 100 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

8 100 000

 

 

 

34.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

20 000

34.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

20 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

10 612 000

 

 

 

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

13 000

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

13 000

 

 

 

35.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

1 000

35.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

35.52.

NATURVÅRD

4 000

35.52.01.

Naturvård - verksamhetsinkomster

4 000

 

 

 

35.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

271 000

35.58.20.

Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster

271 000

 

 

 

35.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

84 000

35.59.01.

Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsinkomster

84 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

10 239 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

5 839 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

4 400 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

2 302 000

 

 

 

36.03.

STUDIESTÖD

50 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

50 000

 

 

 

36.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

1 000

36.13.55.

Inkomster av kulturell verksamhet

1 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

1 000

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

410 000

36.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3

410 000

 

 

 

36.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

100 000

36.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster

7 000

36.25.39.

Kommunernas andel i kostnaderna

93 000

 

 

 

36.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

133 000

36.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

133 000

 

 

 

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

55 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

55 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

180 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

180 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

138 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

88 000

36.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsinkomster

50 000

 

 

 

36.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

353 000

36.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster

353 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

73 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

73 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

123 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

123 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

200 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

50 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

150 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

35 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

35 000

 

 

 

36.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

178 000

36.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster

21 000

36.52.23.

Inkomster för system för kompetenshöjning för vuxna

157 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

271 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

270 000

36.60.88.

Inkomst av donation

1 000

 

 

 

36.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

1 000

36.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

5 913 000

 

 

 

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

28 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

28 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

45 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

35 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

10 000

 

 

 

37.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

1 217 000

37.05.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 2

717 000

37.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder

500 000

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

23 000

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

23 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYG-

 

 

DENS UTVECKLING

3 515 000

37.17.45.

EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling

3 515 000

 

 

 

37.19.

MARK- OCH VATTENPLANERING

20 000

37.19.20.

Vattenenheten - verksamhetsinkomster

20 000

 

 

 

37.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

118 000

37.22.04.

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

98 000

37.22.40.

Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt

20 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR

 

 

FISKERISEKTORN

427 000

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

427 000

 

 

 

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

 

 

MYNDIGHET

5 000

37.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

5 000

 

 

 

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

25 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

25 000

 

 

 

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

490 000

37.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

140 000

37.55.21.

Försäljning av fastigheter

350 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 160 000

 

 

 

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

46 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

0

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

0

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

0

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

740 000

38.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsinkomster

740 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

120 000

38.30.88.

Försäljning av fastighet

120 000

 

 

 

38.32.

PROJEKTERINGSVERKSAMHET

210 000

38.32.20.

Projekteringsenheten - verksamhetsinkomster

210 000

 

 

 

38.50.

VERKSTAD OCH LAGER

44 000

38.50.20.

Verkstad och lager - verksamhetsinkomster

44 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN-

 

 

KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

219 495 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

2 845 000

39.01.91.

Räntor på lån

1 300 000

39.01.92.

Ränteinkomster

1 500 000

39.01.93.

Premier för landskapsgarantier

44 000

39.01.94.

Dividendinkomster

1 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

197 650 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

174 000 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

19 500 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

3 500 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

650 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

4 000 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

4 000 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

2 500 000

39.30.87.

Regionallån

2 500 000

39.30.90.

Finansieringslån

0

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

2 500 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

500 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

10 000 000

39.98.99.

Föregående års överskott

10 000 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

274 091 000

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

-2 473 000

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

-1 455 000

41.01.01.

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

-1 455 000

 

 

 

41.05.

LAGTINGETS KANSLI

-634 000

41.05.01.

Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

-606 000

41.05.04.

Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

-28 000

 

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-337 000

41.10.04.

Revisionsutgifter (F)

-44 000

41.10.05.

Expertutlåtanden

-6 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-225 000

41.10.18.

Dispositionsmedel

-62 000

 

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-47 000

41.20.01.

Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

-47 000

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 575 000

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-837 000

42.01.01.

Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

-737 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

-100 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-488 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-168 000

42.05.05.

Utredningar

-80 000

42.05.07.

Kommittéer och sakkunniga (F)

-30 000

42.05.09.

Externt samarbete

-111 000

42.05.10.

Förvaltningsutgifter för Källskär (VR)

-24 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

-25 000

42.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

-50 000

 

 

 

42.20.

KONSUMENTRÅDGIVNING

-35 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

-35 000

 

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

-147 000

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-147 000

 

 

 

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-432 000

42.30.20.

Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

-432 000

 

 

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

-570 000

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

-570 000

 

 

 

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

-66 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

-66 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-22 705 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 803 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 723 000

43.01.04.

Informationsverksamhet (VR)

-80 000

 

 

 

43.03.

EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET

-249 000

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-168 000

43.03.02.

Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

-81 000

 

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-129 000

43.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

-129 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 307 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

-2 050 000

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

0

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-257 000

 

 

 

43.10.

LAGTINGSVAL

-

43.10.04.

Utgifter för lagtingsval (F)

-

43.10.31.

Landskapets andel av valnämndernas utgifter

-

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-101 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-62 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-39 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-79 000

43.20.01.

Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-49 000

43.20.30.

Understöd för planering

-30 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-7 610 000

43.25.31.

Understöd för hyresbostäder (R)

0

43.25.51.

Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen

-9 000

43.25.61.

Understöd för bostadsreparationer (R)

-60 000

43.25.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med

 

 

ekonomiska svårigheter (R)

-20 000

43.25.66.

Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för

 

 

anskaffande av ägarbostad (F)

-20 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-500 000

43.25.69.

Räntestöd för renovering av flerfamiljshus

-1 000

43.25.83.

Bostadslån (R)

-7 000 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-1 635 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning

-90 000

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-5 000

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

-1 540 000

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-160 000

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-70 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och

 

 

räddningsväsendet

-90 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-388 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-388 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

-1 321 000

43.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR)

-970 000

43.40.20.

Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R)

-15 000

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

-100 000

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-236 000

 

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-5 430 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-4 580 000

43.60.74.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

-850 000

 

 

 

43.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 051 000

43.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-681 000

43.70.74.

Renovering och tillbyggnad (R)

-370 000

 

 

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-442 000

43.95.05.

Utgifter för hyreslokaliteter

-157 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-285 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-41 943 000

 

 

 

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 849 000

44.01.01.

Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 589 000

44.01.04.

Verkställande av beskattningen (VR)

-200 000

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

-60 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-6 380 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

-2 700 000

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-800 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-800 000

44.05.33.

Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag

-2 000 000

44.05.34.

Kompensation i samband med förändrad samfundsskatte-

 

 

fördelningsnyckel (F)

-80 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-7 050 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-50 000

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

-4 500 000

44.10.87.

Regionallån

-2 500 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

-8 902 000

44.20.50.

Bidrag ur penningautomatmedel

-650 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

-6 464 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

-200 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

-1 588 000

 

 

 

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-16 790 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

-80 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-16 300 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-410 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-972 000

44.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

-350 000

44.95.04.

Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

-12 000

44.95.05.

IKT-utveckling (VR)

-160 000

44.95.08.

Övriga avlöningar

-300 000

44.95.70.

Anskaffning av inventarier (R)

-150 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-91 246 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 313 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verk-

 

 

samhetsutgifter (VR)

-1 313 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-9 105 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-135 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-620 000

45.10.52.

Moderskapsunderstöd (F)

-93 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

-8 240 000

45.10.54.

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

-17 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-10 446 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för soci-

 

 

alvården (F)

-8 796 000

45.15.31.

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för

 

 

anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

-1 400 000

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och

 

 

missbrukarvård

-250 000

 

 

 

45.20.

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

-170 000

45.20.30.

Mottagande av flyktingar (R)

-170 000

 

 

 

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET

-1 820 000

45.25.50.

Understöd för ideell verksamhet

-1 820 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-1 212 000

45.30.01.

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-1 185 000

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-14 000

45.30.53.

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

-3 000

 

 

 

45.35.

MILJÖHÄLSOVÅRD

-18 000

45.35.01.

Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)

-18 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-50 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

-50 000

 

 

 

45.52.

NATURVÅRD

-347 000

45.52.01.

Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

45.52.20.

Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

-177 000

45.52.60.

Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och

 

 

särskilt skyddsvärda arter av djur

-3 000

45.52.63.

Bidrag för landskapsvård

-7 000

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-150 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-2 290 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-325 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-15 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-1 950 000

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

0

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-176 000

45.56.04.

Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)

-20 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-120 000

45.56.65.

Räntestöd för lån för projekt som främjar avfallshanteringen

-6 000

45.56.67.

Understöd för skrotning av motorfordon (F)

-30 000

 

 

 

45.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

-271 000

45.58.20.

Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

-271 000

45.58.74.

Investeringsutgifter för samordning av laboratorier (R)

0

 

 

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

-388 000

45.59.20.

Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

-388 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-63 640 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-62 200 000

45.70.70.

Anskaffningar (R)

-220 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-120 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-1 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

-48 144 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-828 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning -

 

 

verksamhetsutgifter (VR)

-728 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-70 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

-30 000

46.01.74.

Fastighetsplanering (R)

0

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-5 640 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-5 500 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-110 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-30 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-521 000

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-271 000

46.05.52.

Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)

-50 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

-160 000

46.05.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

-40 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-570 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-76 000

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-467 000

46.07.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

-27 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-573 000

46.09.04.

Utgifter för Ålands kulturdelegation

-17 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-85 000

46.09.23.

Utgifter för serien Det åländska folkets historia

0

46.09.24.

Utgifter för Ålands konst- och arkitekturhistoria (VR)

0

46.09.26.

Projekt för skärgårdskultur

-55 000

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-249 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-167 000

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

 

 

OCH IDROTT

-1 131 000

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

-34 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-20 000

46.11.53.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet

-932 000

46.11.54.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar

-60 000

46.11.55.

Kostnader för Öspelen på Åland 2009

-70 000

46.11.86.

Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)

-15 000

 

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-1 147 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer

 

 

samt projektmedel och stipendier

-727 000

46.13.57.

Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet

-380 000

46.13.58.

Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

-40 000

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-10 380 000

46.15.24.

Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia (VR)

-60 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-8 370 000

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor

 

 

och allmänna bibliotek (R)

-1 950 000

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-130 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-98 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i norden (F)

-32 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-840 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

-483 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-114 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

-215 000

46.19.07.

Tekniskt stöd - målprogram 3 (VR)

-28 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-19 000

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

0

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-19 000

 

 

 

46.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

-142 000

46.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter (VR)

-142 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-912 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-862 000

46.32.74.

Grundförbättringar och ombyggnad (R)

-50 000

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-722 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-722 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-3 638 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-3 378 000

46.35.76.

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

-260 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-2 572 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

-2 374 000

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

-198 000

46.40.75.

Grundreparationer (R)

0

46.40.76.

Tillbyggnad (R)

0

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-495 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-495 000

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-3 930 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-3 830 000

46.42.74.

Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola (R)

0

46.42.75.

Grundreparationer (R)

-100 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-969 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-917 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

-52 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-1 741 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 609 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

-97 000

46.48.74.

Om- och tillbyggnad av Ålands hotell- och restaurangskola (R)

-35 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-969 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-969 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

-1 289 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

-1 122 000

46.52.23.

Utgifter för system för kompetenshöjning för vuxna (VR)

-167 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-5 049 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-4 900 000

46.55.74.

Grundreparationer och ombyggnader (R)

-149 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-3 808 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-2 890 000

46.60.23.

Utvecklande av Bomarsund

-70 000

46.60.50.

Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

-25 000

46.60.70.

Inköp av konst med donationsmedel (RF)

0

46.60.71.

Inköp av konst (R)

-22 000

46.60.75.

Uppförande av museimagasin (R)

-800 000

46.60.88.

Inköp av värdepapper med donationsmedel (RF)

-1 000

 

 

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

-129 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

-129 000

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-23 807 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 668 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 629 000

47.01.06.

Tekniskt stöd - målprogram 2 (VR)

-39 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-4 947 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

-65 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-152 000

47.03.24.

Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR)

-50 000

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

-20 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

-150 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

-1 340 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-110 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag

-500 000

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

-500 000

47.03.46.

Räntestöd för företags investeringar

-150 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-210 000

47.03.48.

Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

-50 000

47.03.49.

Medel för evenemang

-200 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

-150 000

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt

-250 000

47.03.85.

Produktutvecklingslån (R)

-650 000

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

-400 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-926 000

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

0

47.05.41.

Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

-400 000

47.05.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

-26 000

47.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

-500 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-2 371 000

47.15.04.

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

-25 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-796 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-110 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket

-1 100 000

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

-17 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-3 000

47.15.48.

Stöd för producentorganisationer och rådgivning

-320 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYG-

 

 

DENS UTVECKLING

-7 154 000

47.17.04.

Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR)

-45 000

47.17.40.

Landskapets finansieringsandel - stöd för miljövänlig odling

 

 

och stöd till mindre gynnade områden (R)

-3 394 000

47.17.41.

Landskapets finansieringsandel - stödjande av unga odlare (R)

-200 000

47.17.45.

EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling (R)

-3 515 000

 

 

 

47.19.

MARK- OCH VATTENPLANERING

-110 000

47.19.20.

Vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-110 000

 

 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-285 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-50 000

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

-15 000

47.21.41.

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-195 000

47.21.83.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

0

47.21.84.

Skogsförbättringslån (R)

-15 000

47.21.88.

Ersättning för biotopskydd (R)

-10 000

 

 

 

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

-123 000

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

-98 000

47.22.40.

Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av

 

 

fallvilt (R)

-25 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-386 000

47.24.01.

Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

-45 000

47.24.05.

Tekniskt stöd - strukturprogrammet för fiskerisektorn (VR)

-12 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiske-

 

 

redskap och fiskebåtar (F)

-50 000

47.24.43.

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

-1 000

47.24.44.

Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)

-100 000

47.24.46.

Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R)

-90 000

47.24.49.

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

-88 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR

 

 

FISKERISEKTORN

-1 050 000

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

-623 000

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

-427 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

 

 

MYNDIGHET

-3 231 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 001 000

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

-130 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-83 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-1 200 000

47.30.52.

Specialutgifter för arbetskraftsservicen

-27 000

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

-100 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande

-690 000

 

 

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

0

47.41.50.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

0

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

0

 

 

 

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-346 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-346 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-676 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-676 000

 

 

 

47.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

-113 000

47.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

-113 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-421 000

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-421 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 256 000

 

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-662 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-637 000

48.01.05.

Utredningar (VR)

-25 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-1 250 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-50 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-1 200 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-15 000 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-12 800 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

-1 200 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-1 000 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-8 080 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

-3 920 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder

-70 000

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar

 

 

och byggnader (VR)

-370 000

 

 

 

48.30.30.

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kom-

 

 

munalvägar (R)

-100 000

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

0

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-3 620 000

 

 

 

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

0

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

48.32.

PROJEKTERINGSVERKSAMHET

-264 000

48.32.20.

Projekteringsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-264 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN-

 

 

KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-15 942 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-1 250 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-300 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-950 000

 

 

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

-150 000

49.90.90.

Återförda inkomstrester (F)

-150 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

-10 000 000

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

-10 000 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-4 542 000

49.98.98.

Föregående års underskott

0

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-4 542 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-274 091 000

 

 

     Mariehamn den 22 december 2005

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman