Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


  • Tack, talman! Det här lagförslaget är helt av teknisk natur. När den nya socialvårdslagen antogs för Ålands del så gjordes en mängd följdändringar i annan speciell lagstiftning på socialvårdens område. Ändringarna gjordes bland annat i landskapslagen om tillämpning i landskapet av lagen om privat social service. I samband med det så gjordes ett tekniskt misstag i ingressen till ändringarna i en av paragraferna så att en av tabellerna föll bort. Landskapsregeringen föreslår att detta rättas till så att tabell två åter tas in i lagen, samt att den ändring som ingår i lagtingets beslut införs.


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.