Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar. 1

  Remiss. 1

  1   Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg

  Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010)

  Tredje behandling. 1

  2   Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

  Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010)

  Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)

  Tredje behandling. 2

  3   Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010)

  Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)

  Fortsatt enda behandling. 2

  4   Budget för landskapet Åland 2010

  Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)

  Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010)

  Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010)

  Enda behandling. 13

  5   Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2009-2010)

  För kännedom... 28

  6   Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009

  Landskapsregeringens framställning (FR 11/2009-2010)

  Plenum slutar. 28

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.

  Remiss

  1      Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg

  Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010)

  Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Ärendet remitteras till lagutskottet.

  Tredje behandling

  2      Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

  Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010)

  Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 8 § landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om motorfordonsbyrån för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslag om diskrimineringsombudsmannen för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslag om datainspektionen för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Tredje behandling

  3      Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010)

  Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)

  Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling?

  Begäres ordet?  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  4      Budget för landskapet Åland 2010

  Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)

  Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010)

  Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010)

  Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum 18.12.2009.

  Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna jämte detaljmotiveringar enligt huvudtitlar, därefter inkomsterna jämte detaljmotiveringar enligt avdelningar, betänkandets allmänna motivering och slutligen betänkandets klämmar. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs 41 Ht Lagtinget, enligt kapitel.

  Kapitel 01. Godkänt.

  Kapitel 05. Godkänt.

  Kapitel 10. Lagtingets övriga utgifter. Begäres ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål sänks till 223 200 euro.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Karlströms förslag.

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av vtm Gun-Mari Lindholm föreslagit att anslaget under moment 41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål sänks till 223 200 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Föreläggs Kapitel 20. Godkänt.

   

  Föreläggs 42 Ht Landskapsregeringen, i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs enligt kapitel 43 Ht Kansliavdelningens förvaltningsområde:

  Kapitel 01. Godkänt.

  Kapitel 03. Godkänt.

  Kapitel 04. Godkänt.

  Kapitel 05. Godkänt.

  Kapitel 10. Godkänt.

  Kapitel 15. Godkänd.

  Kapitel 20. Godkänt.

  Kapitel 25.  Godkänt.

  Kapitel 27. Godkänt.

  Kapitel 30. Godkänt.

  Kapitel 32 . Godkänt.

   

  Kapitel 40 Fastighetsförvaltning. 

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 43.40.74 ges följande tillägg i enlighet med min reservation till finansutskottets betänkande: "Landskapsregeringen kommer under året att genomföra mindre renoveringar i Självstyrelsegården inklusive renoveringar av caféet och ventilationen men innan en större totalrenovering genomförs kommer landskapsregeringen att utföra en helhetsplan där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas samt även undersöka möjligheten att flytta landskapsarkivet utanför stadsgränsen. Landskapsregeringen kommer även att fullfölja planeringen av en fjärde våning och återkomma med närmare information och förslag i senare budget".

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag ber att få understöda Fredrik Karlströms lagda förslag.

  Begäres ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlströms, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att motiveringen under moment 43.40.74 ges ett tillägg enlighet med hans reservation till finansutskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

   

  Omröstning kommer att verkställas.

  De som röstar med finansutskottet röstar ja, de som röstar med ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Ltl Mika Nordberg

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer därför att verkställas. Omröstning verkställs. Jag ber ltl ledamöterna Ulla-Britt Dahl och Carina Aaltonen att biträda.

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Karlströms ändringsförslag röstar nej.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod.

  Majoritet för finansutskottets betänkande.

  Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Kapitel 60. Godkänt.

  Kapitel 95. Godkänt.

   

  Föreläggs enligt kapitel 44 Ht Finansavdelningens förvaltningsområde.

  Kapitel 01. Allmän förvaltning

  Begäres ordet?

  Ltl Jörgen Strand

  Herr talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 17/2009-2010 att motiveringen under moment 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning får följande lydelse: "Anslag för personal har beaktats enligt bilaga 5 i budgetförslaget. Anslaget avser inte avlönande av semestervikarier."

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag ber att få stöda det av ltl Strand framlagda ändringsförslaget.

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Jörgen Strand, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att motiveringen under moment 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning får följande lydelse i enlighet med finansmotion nr 17/2009-2010: "Anslag för personal har beaktats enligt bilaga 5 i budgetförslaget. Anslaget avser inte avlönande av semestervikarier." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Jörgen Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 05. Allmänna stöd till kommunerna. Begäres ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår att sista stycket i motiveringen under moment 44.05.30 får följande lydelse: ”Av anslaget skall 166 000 euro under moment 44.05.30 användas för att kompensera de kommuner Jomala, Saltvik och Brändö som förlorat motsvarande intäkter på grund av felaktig fördelning av samfundsskatter.

  Ltl Jörgen Strand

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Karlströms förslag.

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lagtingsledamoten Jörgen Strand föreslagit en ändring av motiveringen under moment 44.05.30 i enlighet med sin till finansutskottets betänkande fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Jörgen Strand

  Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Strands förslag om öppen omröstning.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Herr talman! Det är redan understött. Det var också mitt förslag.

  Öppen omröstning har blivit föreslagen av ltl Strand och understödd av ltl Aaltonen och vtm Lindholm och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Folke Sjölund och Camilla Gunell att biträda.

  Ja för finansutskottets förslag, nej för ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag .

  Upprop. Röstningen gav vid handen: 13 ja röster, 17 nej.

  Majoritet för ltl Karlströms ändringsförslag.

  Begäres ytterligare ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår också att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), höjs med 3 150 000 euro så att det allmänna skatteavdraget inte upphör utan att flitpengen i sin helhet återbetalas till medborgarna .

  Ltl Anders Eriksson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), höjs med 3 150 000 euro så att det allmänna skatteavdraget inte upphör utan att flitpengen i sin helhet återbetalas till medborgarna. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Anders Eriksson

  Understödes.

  Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Barbro Sundback och Gun Carlsson att biträda.

  Ja, för finansutskottets förslag. Nej, för ltl Karlströms ändringsförslag.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 23 ja-röster, 16 nej-röster, 1 avstod.

  Majoritet för finansutskottet.

  Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Kapitel 10. Godkänt.

  Kapitel 20. Godkänt.

  Kapitel 90. Godkänt.

  Kapitel 95. Godkänt.

   

  Föreläggs enligt kapitel 45 Ht Social- och hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde.

  Kapitel 01. Godkänt.

  Kapitel 10. Godkänt.

  Kapitel 15. Godkänt.

  Kapitel 20. Godkänt.

  Kapitel 25. Godkänt.

  Kapitel 30. Godkänt.

  Kapitel 35. Godkänt.

  Kapitel 50. Godkänt.

  Kapitel 52. Godkänt.

  Kapitel 54. Vattenförsörjning och vattenvård.

  Ltl Roger Jansson

  Herr talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 19/2009-2010 att motiveringen under 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård får följande lydelse: "Den målsättning för minskningen av fiskodlingens fosforbelastning på Östersjöns miljö som lagtinget fastslagit skall stå fast och genomföras i samarbete med fiskodlingsnäringen."

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Roger Janssons lagda förslaget.

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Roger Jansson, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att motiveringen under 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård får följande lydelse: "Den målsättning för minskningen av fiskodlingens fosforbelastning på Östersjöns miljö som lagtinget fastslagit skall stå fast och genomföras i samarbete med fiskodlingsnäringen." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Roger Jansson

  Herr talman! Jag förslår öppen omröstning.

  Ltl Johan Ehn

  Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

  Öppen omröstning har blivit föreslagen understödd och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Anders Englund och Jörgen Strand att biträda.

  Ja, för finansutskottets förslag. Nej, för ltl Roger Janssons ändringsförslag.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 17 ja-röster, 10 nej-röster, 10 avstod.

  Majoritet för finansutskottet betänkande.

  Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Kapitel 56. Godkänt.

  Kapitel 60. Godkänt.

  Kapitel 70. Ålands hälso- och sjukvård. Begäres ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! I enlighet med min reservation föreslår jag att anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR) höjs med 600 000 euro för att säkerställa att verksamheten på Övergårds kan fortgå tills det att det nya psykiatribygget och Trobergshemmet i Mariehamn står klar.

  Ltl Camilla Gunell

  Jag ber av det innerligaste understöda ltl Fredrik Karlströms förslag.

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, föreslagit att anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR) höjs med 600 000 euro för att säkerställa att verksamheten på Övergårds kan fortgå tills det att det nya psykiatribygget och Trobergshemmet i Mariehamn står klara. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag önskar öppen omröstning i det här ärendet.

  Ltl Camilla Gunell

  Jag ber att få stöda öppen omröstning.

  Öppen omröstning har blivit föreslagen och understödd och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Åke Mattsson och Roger Jansson att biträda.

  Ja, för finansutskottet. Nej, för ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod.

  Majoritet för finansutskottets betänkande.

  Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Föreläggs 46 Ht Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i sin helhet. Godkänd!

  Föreläggs enligt kapitel 47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde:

  Kapitel 01. Godkänt.

  Kapitel 03. Näringslivets främjande. Begäres ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under momentet 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet får följande tillägg: ”Landskapsregeringen fullföljer de ingångna resultatavtalen med Ålands Handelskammare r.f., och Ålands Företagareförening r.f.”

  Ltl Camilla Gunell

  Jag ber att få understöda ltl Karlströms förslag.

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell föreslagit att motiveringen under momentet 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet får följande tillägg: ”Landskapsregeringen fullföljer de ingångna resultatavtalen med Ålands Handelskammare r.f., och Ålands Företagareförening r.f.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Kapitel 05. Godkänt.

  Kapitel 15. Godkänt.

  Kapitel 17. Godkänt.

  Kapitel 21. Godkänt.

  Kapitel 22. Godkänt.

  Kapitel 24. Godkänt.

  Kapitel 26. Godkänt.

  Kapitel 30. Godkänt.

  Kapitel 44. Godkänt.

  Kapitel 46. Godkänt.

  Kapitel 55. Godkänt.

  Kapitel 58. Godkänt.

   

  Föreläggs enligt kapitel 48 Ht Trafikavdelningens förvaltningsområde:

   

  Kapitel 01. Godkänt.

  Kapitel 10. Godkänt.

  Kapitel 20  Godkänt.

  Kapitel 30. Kostnader för väghållning. Begäres ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! I enlighet med min reservation föreslår jag att anslaget under moment 48.30.78 kvarstår i enlighet med landskapsregeringens förslag samt att motiveringen under moment 48.30.78 ges följande tillägg: ”Av de upptagna medlen reserveras 800 000 euro. Innan medlen kan användas bör landskapsregeringen dock under året återkomma till lagtinget med en redogörelse för en helhetsplan för skärgårdstrafiken utgående ifrån ett helt nytt trafiksystem innefattande kortrutt samt trafik med kombikatamaraner. Dessutom bör alla markavtal och tillstånd vara i skick.”

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Fredrik Karlströms förslag.

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lagtingsledamoten vtm Gun-Mari Lindholm, föreslagit att anslaget under moment 48.30.78 kvarstår i enlighet med landskapsregeringens förslag samt det till motiveringen under moment 48.30.78 fogas ett tillägg i enlighet med ledamot Karlströms till betänkandet fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Mika Nordberg

  Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Öppen omröstning har blivit föreslagen och understödd och kommer därför att verkställas. Jag ber vtm Gunnar Jansson och ltl Johan Ehn Åke Mattsson att biträda.

  Ja, för finansutskottet. Nej för lagtingsledamoten Karlströms ändringsförslag.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 24 ja-röster, 5 nej röster, 1 avstod.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Begäres ytterligare ordet? Därmed är kapitlet godkänt.

   

  Kapitel 31. Godkänt.

  Kapitel 32. Godkänt.

  Kapitel 70. Godkänt.

   

  Föreläggs 49 Ht Skatter och avgifter av skattenatur i sin helhet. Godkänd.

  Därmed är utgifterna behandlade.

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar.

  Avd. 31. Godkänd i sin helhet. Godkänd.

  Avd. 32. Godkänd i sin helhet. Godkänd.

  Avd. 33. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Därmed är avdelning 33 godkänd i sin helhet.

  Avd. 34. Godkänd.

  Avd. 35 Godkänd.

  Avd. 36. Godkänd

  Avd. 37. Godkänd

  Avd. 38. Godkänd

  Avd. 39. Godkänd

  Därmed är inkomsterna behandlade.

   

  Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Därmed är klämmarna behandlade.

   

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Ekonomisk översikt Godkänd

  Landskapets budgetekonomi

  Begäres ordet?

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att en text fogas till betänkandets allmänna motivering under rubriken Ekonomisk politik i enlighet med min till betänkandet fogade reservation.

   Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Gunells förslag.

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att en text fogas till betänkandets allmänna motivering under rubriken Ekonomisk politik i enlighet med hennes till betänkandet fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Begäres ytterligare ordet?

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag föreslår att det i enlighet med finansmotion nr 11/2009-2010 till den allmänna motiveringen fogas följande text: "Nödvändiga strukturförändringar bör leda till ett nollresultat år 2012 och det ackumulerade underskottet för perioden 2009-2012 skall begränsas till 50 miljoner euro.

  Ltl Roger Jansson

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Ehns förslag.

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Johan Ehn understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att det i enlighet med finansmotion nr 11/2009-2010  till den allmänna motiveringen fogas följande text: "Nödvändiga strukturförändringar bör leda till ett nollresultat år 2012 och det ackumulerade underskottet för perioden 2009-2012 skall begränsas till 50 miljoner euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Johan Ehns ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Begäres ytterligare ordet? Därmed är rubriken godkänd.

   

  Självstyrelseutveckling Godkänd

  Landskapet och kommunerna

  Begäres ordet?

  Ltl Jörgen Strand

  Herr talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 12/2009-2010 att det till den allmänna motiveringen under landskapet och kommunerna fogas följande text: "För att Åland även i fortsättningen skall vara en attraktiv bostadsort med bibehållen välfärdsservice och ett moderat skattetryck kommer landskapsregeringen under 2010 i samarbete med kommunförbundet att inleda ett arbete med en reformering av kommunstrukturerna. "

  Ltl Camilla Gunell

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Jörgen Strand, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, föreslagit att det till den allmänna motiveringen under landskapet och kommunerna fogas följande text: "För att Åland även i fortsättningen skall vara en attraktiv bostadsort med bibehållen välfärdsservice och ett moderat skattetryck kommer landskapsregeringen under 2010 i samarbete med kommunförbundet att inleda ett arbete med en reformering av kommunstrukturerna." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Jörgen Strand

  Herr talman! Jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Camilla Gunell

  Jag ber att få understöda öppen omröstning.

  Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Olof Erland och Karlström att biträda.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Därmed är rubriken godkänd.

   

  Då återgår vi till rubrikerna:

  Socialvård och äldreomsorg Godkänd

  Hälso- och sjukvård Godkänd

  Näringsliv och arbetsmarknad Godkänd

  Trafik Godkänd

  Fördelningen av penningautomatmedel och budgeten Godkänd

   

  Budgeten och avlöningsutgifterna Begäres ordet?

  Ltl Fredrik Karlström

  Herr talman! Jag föreslår i enlighet med min reservation att följande läggs till de allmänna motiveringarna under rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna: ”Det generella permitteringshotet upphör och istället uppmuntras avdelningarna till att hitta frivilliga lösningar där motsvarande inbesparingar kan genomföras. Landskapregeringen kommer under året att utreda vilka personalresurser landskapet inte klarar sig utan och med beaktande av de stora kommande pensionsavgångarna intensifiera arbetat med personalförsörjningsplanen och få ner antalet tjänster genom omplaceringar och fortbildningar.”  

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Fredrik Karlströms framlagda förslaget.  

  Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Fredrik Karlström, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn föreslagit att en text läggs till de allmänna motiveringarna under rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna i enlighet med hans till betänkandet fogade reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. (Ringsignal) De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl John Hilander

  Herr talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamoten Eliasson och vtm Lindholm att biträda.

  Upprop. Omröstningen har givit vid handen: 19 ja-röster, 10 nej-röster, 1 avstod

  Majoritet för finansutskottets betänkande. Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets förslag, remitteras ärendet på nytt till finansutskottet. Ärendets enda behandling avbryts i avvaktan på utskottets förnyade betänkande.

  Plenum avbryts här och återupptas om 10 minuter. Talmanskonferensen sammanträder omedelbart för diskussion om lagtingets tidtabell.

  Talmannen

  Plenum fortsätter. Talmanskonferensen föreslår att nästa plenum blir kl. 13.00 idag för att ge finansutskottet tid att komma med ett betänkande.

  Enda behandling

  5      Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2009-2010)

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Vtm Gunnar Jansson

  Herr talman! Vi har att göra med ett ärende vars budgeteffekter är något under en promille av effekten av det beslut som lagtinget nyss fattade, dock så att finansutskottet tar ärendet ånyo.

  Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamöter är ett gammalt beslut tillkommet i en helt annan miljö och andra grunder än vad som gäller idag. Ett beslut från 1970-talet när den finansiella kopplingen till riket under lydde den gamla självstyrelselagen och som i ringa omfattning eller egentligen inte alls beaktat den ändring som inträffade vid den nuvarande självstyrelselagens ikraftträdande 1993.

  I alla händelser så har uppenbara behov uppkommit om att justera detta arvodesbeslut på det sätt som framgår i motiveringen. Huvudsakligen på det sättet att dagtraktamenten och måltidsersättningarna rensas ut ur arvodesbeslutet såsom otidsenliga, att skillnaden mellan arbetsresa och tjänsteresa blir tydligare. Att uppdrag för lagtinget som berättigar till resekostnadsersättning också blir mera exakt, samt att ersättningar för verkliga och godtagbara logikostnader preciseras.

  Det här ärendet behandlades förberedelsevis i kanslikommissionen som har den strängare uppfattning om utgången än vad talmanskonferensen i föreliggande förslag anför. Skillnaden är inte särskilt stor. Det handlar närmast om ersättning för logikostnader. Den här skrivningen som nu finns i moment tre är mera rättvisande. Tanken är att de ledamöter, som valts till lagtinget och som sammanträder i Mariehamn enligt särskilda regler, inte oskäligt ska ha dyrare levnadskostnader än vad vi andra har som klarar oss med ett boende.

  I övrigt var beslutet talmanskonferensen formellt enigt, även om ltl Carina Aaltonen antecknade en åsikt i protokollet, som nog har gott stöd på två sätt. Det ena är att en hänvisning till tjänstekollektivavtalet för landskapet tjänstemäns tjänsteresor kan på goda grunder diskuteras i en parlamentarisk ordning. Men det blir nu så här i brist på bättre.

  Det andra är att behovet av en total översyn av reglerna för resekostnadsersättning och övriga ersättningar som sammanhänger med lagtingsuppdraget är uppenbart. Emellertid befinner vi oss nu mitt i perioden. Talmanskonferensen stannade den här gången för att, i ärenden som rör oss själva, iaktta måttfullhet och vidta de mest akuta ändringarna och uttala den allmänna uppfattningen. Det gjorde både kanslikommissionen och talmanskonferensen, att förslagsvis från ingången av nästa mandatperiod för lagtinget, november 2011, skulle vara en lämplig tidpunkt för helt nya regler, som de facto tar sikte på att lagtinget är den folkförsamling, det parlament som rätteligen strävar att åtminstone i EU och också annars har status av nationellt parlament. Därför tycker jag att strävandena i hög grad är godkännbara på det sättet att komma ifrån sådana här tjänstemannaaktiga arrangemang och delvis arrangemang som påminner om arbetslivet i allmänhet. Man skulle fortsätta så att parlamentet får ett regelverk som anstår ett parlament med de särskilda förhållanden som gäller för det här uppdraget.

  Herr talman! Jag slutar här och äskar bifall till talmanskonferensens förslag.

  Ltl Leo Sjöstrand, replik

  Herr talman! I den här framställningen står det att ersättning för verkliga och godtagbara logi- och merkostnader för dubbelt boende erläggs i enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer. Det tycker jag inte säger någonting. Jag skulle gärna vilja veta hur man har diskuterat.

  Det andra är arbetsresor och tjänsteresor, kan man ge lite närmare förklaring på skillnaden mellan arbetsresor och tjänsteresor?

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Tack herr talman! Tredje momentet definierar tydligare än hittills vilka logikostnader som kan ersättas. De ska vara verkliga, de ska basera sig på ett dubbelt boende, där man måste betala för det boendet. Kostnaderna ska vara godtagbara, de ska inte tillåta en nivå som inte står i proposition till uppdragets art med beaktande också av lagtinget speciella sätt att fungera. Det är idén med förtydligandet, verkliga och godtagbara kostnader. Den här frågan diskuterades särskilt i talmanskonferensen. Det förtydligandet, som här ingår, menade talmanskonferensen är till för att göra reglerna tydligare med tanke på ledamöter som har dubbelt boende.

  Skillnaden mellan arbetsresa och tjänsteresa är den att arbetsresa är resan till arbetsplatsen som är avdragbar i beskattningen. Tjänsteresa eller kommenderings resa är en resa som regleras i andra momentet och som ersätts enligt de särskilda regler som gäller här. Normalt är den också skattefri men inte nödvändigtvis, det beror på förhållandena.

  Ltl Leo Sjöstrand, replik

  Herr talman! Tack för de förklaringarna. Jag har lite svårt som skärgårdsbo som verkligen berörs av de här besluten. Om jag åker från Kökar till Mariehamn, lagtinget, så är jag inte berättigad till traktamenten. Men däremot när jag kommer till Mariehamn och sätter mig i ett utskott och far till Kökar på en utskottsresa, då är jag berättigad till fullt traktamente. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på vad skillnaden är.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Det sammanhänger med konstruktionen. Kopplingen sedan gammalt har gjorts till tjänstekollektivavtalen i landskapsförvaltningen. När man hemifrån ska fara till sitt jobb, gör man det så som folk i allmänhet. Man företar en arbetsresa. När man en gång är på jobb, eller i vissa särskilda fall ifrån hemmet, och kommenderas att besöka Saltvik, Kökar eller Bryssel eller vad det nu kan handla om, då får man en särskild ersättning för det. Då är man borta både från hemmet och från arbetsplatsen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack herr talman! Det är ett välkommet beslut som föreläggs lagtinget. Vi ska få klarare gränsdragningar mellan olika former av ersättningar som ska utgå i lagtingsuppdraget. Man kan ifrågasätta att man förändrar villkoren under pågående mandatperiod. Det kan ju finnas ledamöter som har ställt upp förvissat sig om att ett visst system ska gälla under en hel period. Jag förstår den oro som ltl Sjöstrand ger uttryck för. Det är väl där man från kanslikommissionens sida man verkligen bör visa omtanke, att man inte försämrar enskilda ledamöters förutsättningar att stå till förfogande för politiska uppdrag.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Det var en lysande replik som hade en lämpat sig som anförande. Jag kan bara instämma.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Barbro Sundback

  Herr talman! Det här tycker vi från socialdemokratiskt håll att är en bra förändring. Det är en bit på vägen att klargöra villkoren för de ersättningar man har rätt till när man blir invald i lagtinget.

  Traditionellt var det så lagtingsledamöterna uppbar arvode. De har inte lön som det ofta står i massmedia. Det var knutet till tjänstemanna avlöningssystemet helt och hållet. Jag tror det var under förra mandatperioden eller kanske det var förrförra mandatperiodenmandat, som vi jobbade på att man skulle komma ifrån det här. De förmåner som tjänstekollektivavtalet ledde till, via avtal, de tillföll också lagtingsledamöterna automatiskt som semesterersättningspenningen o.s.v. det tyckte vi var helt fel att lagtinget skulle åka snålskjuts på avtalsrundorna. Eftersom det inte är lön vi har, utan ett arvode som vi faktiskt själva beslutar om, ska det beslutet föregås av diskussion. Som vtm Gunnar Jansson sade, ska arvodet visa sig vara proportionerlig, rimlig och vettig på alla sätt och vis.  Lagtingets arvode höjdes så sent som 1.1.2008. Avlöningen är väl på en rätt hyfsad nivå nu. I det sammanhanget diskuterades inte ersättningarna för resor, dagtraktamenten och logi. De är väldigt gamla och jag tycker att det var ett förbiseende att de då inte togs upp den gången.

  I och med byte av lagtingsdirektör kom de här frågorna upp mera som en administrativ fråga. Det gjordes långa, långa listor på de här resorna. Det var ett arbetsdrygt arbete att sitta och pricka av det. I kanslikommissionen började vi granska det närmare och kom fram till att det här med måltidsersättningar och reseersättningar är väldigt orimligt och ojämlikt idag faktiskt. Det är som någon sade att det bygger på gamla hemmafrumodellen, d.v.s. de som bodde i stan, de gubbar som satt i lagtinget, de gick hem och åt lunch medan de som kom längre bort ifrån fick en ersättning för att gå ut och äta lunch. Så där är det ju inte idag utan alla människor som jobbar äter lunch. Det är inte så många hemmafruar som står och steker hela förmiddagen för att det ska finnas någonting på bordet när mannen, försörjaren kommer hem på lunch.

  Det är en fråga om jämlik behandling. Det var väl inte så svårt att ta bort det, likaså dagtraktamentet. Fortsättningsvis slår man vakt om reseersättningen. Det är klart att de som inte bor i staden, de har dagliga resor till sitt arbete att det ska beaktas. Det olyckliga med det här är att man igen har den här kopplingen till tjänstekollektivavtalet. Man kallar det i beslutet för arbetsresor.  Alla som kommer hit, dagligen med sin bil eller buss, de gör arbetsresor. Men enligt tjänstekollektivavtalet är det inte arbetsresor, det är därför som det blir skattefritt, utan det är tjänsteresor. Här tycker jag att lagtinget för en kvalificerad dubbel politik för att komma runt det här med beskattningen. Om man ska vara renhårig, vilket jag tycker att man ska vara, måste man för det första bestämma om det är arbetsresa, och det har vi gjort. Då borde det i likhet, med alla andra medborgare, var avdragbart i beskattningen. Om lagtinget sedan tycker att det är för lite eller för dåligt då borde man fatta beslut om särskilda ersättningar för att kompensera dem som bor långt bort ifrån till staden. Men som man gör nu så tycker jag nog att man inte är riktigt ärlig i den här frågan. Vtm Gunnar Jansson antydde att det här inte är ett sätt att grunda den här skattefriheten på för de här resorna.

  Sedan det här med logi, det har väl också ändra sig ganska mycket. Nu är det ju så idag att många som bor i skärgården faktiskt har en ägo bostad i staden. Ska lagtinget delta i de kostnaderna? Eller är det bara för hyra av bostad? Rimligt är väl kanske att i de båda fallen uppbärs någon sorts ersättning. Det känns lite konstig ändå att jämställa de här. Jag tycker att det är rimligt att de som hyr en bostad i staden skulle ha samma ersättning som en studerande, runt 300 euro som man kan uppbära i högsta belopp. Jag tror att det uppfattades som alldeles för snålt. Det har varit så nu att man i stort sett har fått 100 procent i hyresersättning om man har en bostad i staden. Eftersom hyresläget kan vara lite kärvt mellan varven och det kan vara svårt att få tag på något kan det bli ganska kostsamma hyresbostäder.

  Herr talman! Det är svåra frågor det här. Vi är villiga att gå med på det här den här gången.  Principen att lagtinget ska svara för hur man ersätter lagtingsledamöterna tycker jag att man ska göra uppriktigt och ärligt på egna grunder och inte försöka gömma sig bakom något tjänstekollektivavtal.

  Ltl Folke Sjölund, replik

  Herr talman! Jag fäste mig vid ett uttryck som ltl Sundback använder, nämligen semesterpenning och semesterersättning. Åtminstone jag, sedan 1991 under mina år i lagtinget, har aldrig fått en cent eller penni i semesterpenning. Det beror på den enkla orsaken att lagtingsledamöterna inte har någon semester. Det är inte en förmån som vi har haft eller har.

  Det andra är att när vi pratar om boendekostnader för den andra bostaden så är det rimliga att de som måste ha en andra bostad för att kunna sköta det här uppdraget inte ska straffas på det sättet att de måste betala ur egen börs extra för sitt boende. Det blir ju inte ett rättvist system.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Nej, vi har ingen semesterersättning, men vi hade det på 80-talet. Det var så arrangerat då. Det där har ju gudskelov ändrats och blivit vettigare. Sedan angående den egna bostaden, om lagtinget betalar för en ganska bra bostad så har man ju tillgång till den hela året, naturligtvis. Lagtinget sammankommer ju inte hela året. Stora delar av året står den här lägenheten till förfogande. Det kanske ska vara så. Jag tycker att det är väl värt att beakta i de fortsatta diskussionerna.

  Ltl Folke Sjölund, replik

  Herr talman! Som jag ser det, är det nog det enda vettiga, att för den period som man innehar sin fullmakt som lagtingsledamot, ska lagtinget betala den kostnaden för den andra bostaden. Det är ju inte enbart plenum och utskottsmöten som lagtingsarbetet omfattar, det är en massa andra saker också. Det betyder ju t.ex. gruppmöten, partiarbete och allt möjligt annat.  Ur praktisk synvinkel är det enda vettiga att lagtingsledamöterna har sin bostad under hela valperioden och lagtinget ersätter hyreskostnaden för den.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Visst är det så att det är rättvist att bostaden finns tillgänglig hela mandatperioden. Men de facto, får den här ledamoten en ekonomisk nytta som man kan utnyttja hela året. Inte bara under tider när det är nödvändigt för lagtingsuppdraget. Man kan utnyttja den för familjens behov, man kan kanske t.o.m. med hyra ut lägenheten under sommaren o.s.v. Åtminstone idag är det inte begränsat på något sätt. Jag tycker att det finns flera aspekter i de här frågorna som kan vara viktiga att diskutera öppet och offentligt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Gun Carlson, replik

  Herr talman! Jag tycker att det här är en förbättring av det tillstånd som vi har haft förut när det gäller de här frågorna. Det har varit mycket oklarheter och olikheter, det är alldeles sant.

  När det gäller reseersättningen och kilometerersättningen tycker jag att den är befogad. Det är ju meningen att folk från hela Åland ska kunna delta utan att behöva betala. Det här är ju lite annorlunda eftersom det är ett förtroendeuppdrag.

  Jag tycker det är alldeles klart att skärgårdsbor inte ska behöva betala ur egen ficka för att delta i Ålands lagtingsarbete. Då blir det fel. Grunden är alldeles klar, tycker jag. Resonemanget om arbetsresor kontra tjänsteresor, ja, det kan säkert vara olika men arbetsresorna är avdragbara i beskattningen. Jag kan väl inte tänka mig att man söker avdrag om man får sina arbetsresor ersatta för kilometerersättning. Det gör i alla fall aldrig jag, då blir det ju dubbelt. Det är väl en självklarhet, tycker jag.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Problematiken är att talmanskonferensen säger att det är arbetsresor, resor från hemmet till lagtinget. När man hänvisar till tjänstekollektivavtalet då klassar man de här resorna som tjänsteresor för att uppnå skattefriheten. Det är det som jag menar är den kvalificerade dubbelmoralen. I stället borde lagtinget ta särskilda beslut där man fastslår vilka förmåner lagtingsledamöterna har, i stället för att gömma sig bakom det här tjänstekollektivavtalet.

  Ltl Gun Carlson, replik

  Herr talman! Om det är oklarheter, vilket jag inte tycker att det är, så är det upp till kanslikommissionen. Man ska ju ge mera konkreta regler också när det gäller det dubbla boendet. Dubbla boende är ju inte bara hyra idag, det är ju också bredbandsuppkoppling och telefonkostnader.  Man kan inte vara utan det är heller. Det tycker jag också är en självklarhet att måste finnas på dubbla ställen. Visst blir det ju merkostnader för dem så måste ha dubbelt boende.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Ja, det blir det säkert. Det blir det för alla som pendlar eller som bor i skärgården och har sin arbetsplats på färjan eller något sådant ställe. Det finns andra ute i vårt samhälle som också har den här dubbla kostnaden. Det regleras via skattesedeln. Nu vill lagtingsledamöterna ha lite extra. Då bör man klargöra det väldigt öppet och inte på det sätt som man har gjort här. Det finns en gammal tradition att bete sig på det här sättet, att man använder sig av tjänstekollektivavtalet. Det tycker jag inte vi ska göra. Vi ska ha egna regler där det klart definierar vilka förmånerna är och varför.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Leo Sjöstrand, replik

  Herr talman! Jag vill bara önska kanslikommissionen, som ska ta de här besluten, lycka till när man avgör vad som är förmåner och vad som inte är förmåner. Jag blir lite orolig när man tittar på sammansättningen i kanslikommissionen. Det är enbart stadsbor i kanslikommissionen. Man pratar om hyror, man sätter ett tak på hyror till 320 euro, som var föreslaget. Jag tycker att de som är i kanslikommissionen borde veta vad hyressättningen är i staden ungefär, för att veta om man vill ha ett tak.

  Sedan pratas det mycket om utnyttjande av förmåner, det är bara förmåner, då ska man också beakta de nackdelar de här förmånerna innebär att man sitter låst i Mariehamn en vecka.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Herr talman! Med all respekt för ltl Sjöstrands oro så måste man ändå konstatera att det här är den enda fråga han har varit aktiv i, så länge jag vill minnas under den här mandatperioden, i lagtinget. Att tala så i egen sak är naturligtvis tillåtet. Men om inte ltl Sjöstrand har förtroende för vtm Gunnar Jansson så är det nog dit han ska rikta sin kritik och inte mot andra.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Roger Jansson

  Herr talman! Vi har här ett förslag som innebär en kostnadseffekt på lagtingets egen budget som är något över en procent.

  Det här ärendet har en stor principiell betydelse på flera sätt. Det tidigare systemet har varit uppbyggt på basen av att riksdagsledamöterna i Helsingfors har en hel del skattefria förmåner. Man försökte för 20-25 år sedan här i landskapet bygga upp ett lika rättvisande system som möjligt i förhållandet till riksdagens system. Orsaken till att man har problem med det där att riksdagen kan stifta lagar om skattefrihet för sig själv och sina ledamöter. Men i det här parlamentet kan vi inte göra det annat än när det gäller kommunalskatten. Det här är inte rimligt att vi har den här skillnaden mellan de två parlament som finns i landet. Man kunde naturligtvis förenkla det och säga att ja, men det beror på att vi inte har statsbeskattningsbehörigheten. Då kunde vi naturligtvis göra det. Men även när vi inte har den, utan staten har hand om den största delen av beskattningen, så borde parlamenten behandlas lika. Det är en principiell viktig synpunkt. Sedan kommer vi då till verkligheten och det är hur det fungerar i riksdagen. I riksdagen har man, om man är ålänning, en skattefri ersättning per månad på 1 800 euro, plus att man har fria resor som också är skattefria. Boende rör sig ofta om 500-600 euro. Cirka 2 300 euro har man då möjlighet att använda till annat, det är ingenting annat än ett skattefritt arvode för de flesta. Ett sådant system bör ju inte vi ha. Det är alldeles uppenbart att riksdagen har gjorts till ett skattefrälse i landet. Det är ingenting som vi ska efterfölja.

  Därför är det bra att vi tittar över det här systemet som har varit bundet till riksdagsledamöternas skattefrihet.

  Det är rimligt, i en sådan situation, att vi tillser att de extra kostnader som folk invalda från den åländska periferin har i förhållande till de övriga.

  När man har extra resekostnader som inte är alldeles obetydliga så bör man kunna få ersättning för det. När man har tvingats till extra logi som man inte har sedan tidigare utan man tvingas till ett dubbelt boende så är det rimligt att man har en ersättning för det.

  Däremot tror att många blev väldigt förvånade över de deltraktamenten som frikostigt har betalats ut. Har inte det betalats ut så har det betalats ut måltidsersättningar. När ledamöter sitter tillsammans i matsalen så är det vissa som får ersättning t.o.m. mera än vad måltiden kostar. Medan den som sitter på stolen bredvid, gör samma jobb i det här huset, inte får det. Det är ju störande att det har varit på det sättet. Därför var det brådskande att få en förändring både när det gäller deltraktamenten och måltidsersättningarna.

  Sedan när det gäller skillnaderna i att sammanträda för lagtinget på olika platser i landskapet är det ett klart att det i lagtingsordningen står att lagtinget sammanträder i Mariehamn. Här har vi också vårt hus. Det är det jobbet, som alla som ställer upp i lagtinget, har sökt till. Ingen har sökt till lagtingsarbetet på Kökar, ltl Sjöstrand. Därför är det inte möjligt att göra den jämförelsen. Jag återkommer till problem som har att göra med den frågan.

  Här har det redan i debatten klargjorts om ersättningen för arbetsresor genom att använda tjänstereseinstrumentet. Det är naturligtvis fel. Det är ett gammalt fel som vi har haft i våra regelverk, som man nu avser att bibehålla. Det kommer att innebära med all säkerhet efter den debatt som har varit, att ersättningen som baserar sig på regelverket för tjänsteresor, men som ges för arbetsresor, nu kommer att beskattas. Jag kan inte tänka mig att beskattaren skulle agera på ett annat sätt i den mån det inte har beskattats tidigare. De ledamöter som har redovisat det på ett korrekt sätt i sin beskattning så har det naturligtvis beskattats tidigare. Har man redovisat det som tjänsteresa då har det inte beskattats. Men å andra sidan har man gjort rätt utgående från formuleringen i lagtingets beslut, som i sig är fel. Det här får man väl ta nästa gång när man gör en korrigering.

  Tjänsteresor för tjänstemännen i landskapsregeringen sker enligt den princip som redovisas här i det andra stycket under resekostnader.

  Avslutningsvis och det mest bekymmersamma i det här förslaget gäller boendet. Kanslikommissionen hade ett klart förslag om att man skulle få en normersättning att man inte kan hyra hurdan lägenhet som helst utan det ska vara ett rimligt boende, 350 euro var resonemanget. Man behöver inte som övernattningslägenhet ha en fyra. Det finns exempel på allt det här. Det är ju rimligt att alla får ungefär samma boendeersättning för sitt dubbla boende, för sin övernattningslägenhet.

  Det andra som kanslikommissionen var på det klara med är att om familjen av andra skäl har en bostad i Mariehamn för att den ena jobbar i Mariehamn, vilket är vanligt och förekommer även här i lagtinget, så har man för det jobbet då en arbetsbostad i Mariehamn. Om då den ena parten, som inte jobbar i Mariehamn, blir invald i Ålands lagting så ska man då plötsligt börja betala från lagtinget sida för arbetsbostaden, som den andra personen måste ha eftersom man jobbar i Mariehamn sedan tidigare. Det är bristande moral enligt min uppfattning. Det här tillägget har talmanskonferensen strukit. Det är osnyggt. Det finns också andra exempel på att man, i tidigare lagting och i det här lagtinget, de facto har en bostad av andra skäl och därför egentligen inte borde få en ersättning. Man kan säga att det finns en del skärgårdsbor som har fritidsbostad i Mariehamn. Det är inte riktigt att få ersättning för det. Eftersom man har det av andra skäl ändå. Det ungefär som om jag skulle få ersättning om lagtinget vore beläget i Degerby för jag har sommarstuga i Föglö.

  Det här är någonting som kanslikommissionen framöver får utarbeta ett regelverk på, utgående från den nya formuleringen som talmanskonferensen har gjort ändringar i och föreslår. Alltså ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader. Det är här bedömningen kommer in på vad som är godtagbara logikostnader utgående från att man har ett boende sedan tigare.

  Det får fungera som svar till ltl Sjöstrand som här kämpar för att hans familjs bostad i Mariehamn sedan länge också ska kunna ersättas av lagtinget.

  Herr talman! Vad som är oklart i den här formuleringen är tillägget och merkostnader. Man ska få ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader och merkostnader för dubbelt boende. Alltså det är någonting mera än logiersättning som ska betalas här. Det är en fråga till vtm Gunnar Jansson: Vad betyder merkostnader? Vad ska vi till betala från lagtingets sida utöver hyrorna för de här övernattningslägenheterna?

  Ltl Leo Sjöstrand, replik

  Herr talman! Först vill jag tacka ltl Roger Jansson för att han upplyser om att lagtinget är i Mariehamn. Jag var faktiskt också medveten om det när jag ställde upp i valet. Sedan att man hyr en bostad, jag har faktiskt varit med och haft familjen boende i Mariehamn. Jag har varit med när familjen inte har bott i Mariehamn. Jag kan upplysa ltl Roger Jansson om att den tiden när min familj bodde i Mariehamn och jag var på Kökar så tog jag aldrig betalt för någon logiersättning. Det var ju helt naturligt när man bodde hemma med sin familj, man åt med sin familj. Så det kan jag lugna ltl Roger Jansson att jag åtminstone inte har tagit betalt för någon för familjebostad. Jag återkommer.

  Ltl Roger Jansson, replik 

  Herr talman! Uppenbarligen borde inte ltl Sjöstrand ha något problem med den formuleringen, som kanslikommissionen föreslog inför talmanskonferensen, när det gäller boendekostnader. Och ännu mindre problem borde då förelägga med uttrycket ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader.

  Ltl Leo Sjöstrand, replik

  Herr talman! Om vi går in på direkta kostnader. För det första vill jag be om ursäkt för att jag pratar om sådant som berör mig själv. Det känns inte bra. Jag anser att det här är en så pass regionalpolitisk fråga som är viktig för skärgården. Jag bor i en lägenhet där ltl Jansson har varit styrelseordförande. Det är en lägenhet på 35 kvadratmeter, där man har en viss hyra. Den hyra, som kanslikommissionen föreslog, är inte alls i på den nivån. Vi betalar ytterligare även elräkningar och tillägg för bredband, som vi betalar direkt av beskattade pengar. Inte blir vi så rika på det här.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Tanken med ersättningen är att om man och när man blir invald till lagtinget, och får extra kostnad för logi för att man är skärgårdsbo och inte kan pendla hem varje dag, så ska den kostnaden ersättas. Ett sådant system bör regelverket byggas upp omkring. I den mån ltl Sjöstrand och andra skärgårdsbor har den typen av tilläggskostnader så är det rimligt att lagtinget ersätter dem. Men det bör naturligtvis inte vara till vilken kostnad som helst. Att hyra en större lägenhet, för att man av andra orsaker än lagtingsarbetet har önskemål att ha en större lägenhet, så bör man ersätta mellanskillnaden själv mellan för det som är rimligt för lagtinget att ersätta. Därav diskussionen om en schablonersättning som var mycket förnuftig. Sedan om ersättningen var onödigt låg kan man alltid diskutera.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Olof Erland, replik

  Talman! En orsak till att formuleringen verkliga och godtagbara kostnader är med, är ju för att man ska kunna göra en prövning. Det visas nämligen i de undersökningar som har gjorts och de diskussioner vi har haft att hyrorna varierar, 320-350 euro i Mariehamn idag. Därför måste man alltså se framåt och bedöma vad som är rimligt och godtagbart.

  Samma sak när det gäller merkostnader för dubbelt boende, det måste man också ta med i beräkning. Som vi har diskuterat så har man två uppsättningar kastruller, det kanske inte säger så mycket men det säger i alla fall att det rör sig om merkostnader för utrustning i hushållet. Det vet ju alla, som har haft dubbelt boende, att det är fråga om extra kostnader. Men det viktiga är att man måste sätta någon sorts rimlig norm.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Jag tackar för den sakliga kompletteringen av resonemanget i talmanskonferensen om vad man menar med den här skrivningen. Det här med merkostnader blir uppenbarligen en svår bedömning. Men det är väl någon form av schablonberäkning som man måste ha. Man kan väl inte komma med sina kastrullräkningar till lagtingets kansli, hoppas jag. När det sedan gäller godtagbara logikostnader har jag en ganska bra bild av vad en 30 kvadratmeters enrummare kostar i Mariehamn. Det rör sig alltså i spannet 250-400 euro. Det kan finnas dyrare också, men då måste det vara synnerligen luxuöst i så fall.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Det finns många beräkningar. När vi har diskuterat det här har vi hamnat runt 480 euro i några exempel. Det är ju kanslikommissionens jobb att diskutera Jag begärde egentligen replik för en intressant fråga som man kanske bör föra vidare? När ltl Jansson sade att Kökar inte är en arbetsplats eller någonting sådant, då är frågan vad är lagtingsarbetet? Det är ju ett politiskt arbete som utförs här i lagtinget men vi har också våra arbetsrum både här och hemma. Det viktigaste politiska arbete förs ju ute bland allmänheten på gator och torg. Var ska man dra gränsen? När man kommer hit och utnyttjar sitt arbetsrum när det inte är plenum så då finns det heller inte några möjligheter att ta upp kostnader för det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

  Herr talman! Det är väldigt bra att ersättningarna och arvodena för lagtingsledamöterna tas upp, redovisas och klargörs. Fast man nu inte får prata i egen sak, så är jag en av dem som har lång väg till jobbet. Jag har under alla år skrivit reseräkning precis enligt de bestämmelser som har redovisats åt oss. Att sedan här får höra lite populistiskt att det har frikostigt betalats ut ersättningar för lagtingsarbetet är ju inte bra. Det är bra att alla fel ord som används kommer bort, att det blir klargjort vad vi har rätt till och vad vi inte har rätt till.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Jag vill klargöra att jag använde ordet frikostigt när det gäller logiersättningar och när det gäller alldeles särskilt deltidstraktamentena och måltidsersättningarna. Inte när det gäller reseersättningar har jag använt uttrycket frikostigt. Det har ett regelverk där det har betalats kilometerersättning i princip mellan hemmet och lagtinget. Jag vet att det har utnyttjats lite utöver det till kring resor, om man säger så. Det har ju inte varit riktigt. Det har godkänts av lagtinget och därför ska ingen lastas för det heller. Ltl Eklöw har säkerligen bara redovisat mellan hemmet och lagtinget, på det sättet har det varit riktigt.

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

  Herr talman! Till saken hör att ltl Eklöw har varit så enfaldig att jag aldrig har anhållit om ett dagtraktamente eller måltidsersättning. Det har någon gång av kansliet tillsatts på mitt konto, då har jag undrat varför jag har fått det. Om vi nu riktigt ska gå till personligheter så har det gått till på det viset. Men för mina resor har jag ansökt och erhållit ersättning. Jag tycker att det är jättebra att det här redogörs nu. Vad är rätt och fel? Huvudsaken är att vi vet hur vi ska göra.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Talman! Ltl Eklöws eget exempel visar att bara det erfordrar ett klargörande av systemet. Att alla under samma förutsättningar behandlas lika. Att det inte blir så att den ena personen får den ersättningen för att han har rätt till det medan den andra personen, som inte har anhållit om det, inte får det. Man behöver få ett klart genomskinligt system.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Folke Sjölund

  Herr talman! Jag tycker det var ett bra resonemang som ltl Roger Jansson förde här med en viss jämförelse med riksdagen. Det var egentligen det som vtm Gunnar Jansson också var inne på, men kanske inte lika tydligt. Nämligen att det normala i olika parlament finns en schablonmässig ersättning för extra kostnader som man har p.g.a. sitt uppdrag. Vi ska inte gå in på detaljer när det gäller detta. Ett par saker tänkte jag ta upp. Det ena är tolkningen av resekostnadsbiten i första momentet. Jag omfattar texten som sådan, till skillnad från ltl Sundback. I början av den här meningen står det; ”för vissa möten är lagtingsledamot berättigad att erhålla ersättning för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen vilka är längre än fem kilometer”. Sedan fortsätter det med en helt annan sak; bestämningen om hur stora dessa ersättningar ska vara, till belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass ett. Det här är ju inte en hänvisning till eller jämförbart med tjänstekollektivavtalet. Lagtinget bestämmer att det ska finnas en ersättning för resorna och så bestäms ersättningens storlek för de här resorna. Det ska alltså vara samma som tjänstemän inom förvaltningen får.

  Sedan är det en helt annan fråga hur skattemyndigheterna betraktar denna ersättning. Det finns också en parallell till det hela inom den kommunala sektorn. Där förekommer det också precis motsvarande resekostnadsersättning till personer som jobbar med kommunala uppdrag, till fullmäktige och till styrelser och de är skattefria. Det skulle vara lite konstigt om lagtingsuppdraget inte skulle betraktas som jämbördigt med ett kommunalt uppdrag. Men det där är en skild fråga för sig.

  Beträffande logikostnaderna och merkostnaderna så tyckte jag att replikskiftet mellan ltl Roger Jansson och övriga här var rätt klargörande. Vad är rimlig logi? En 30 kvadratmeters enrummare tycker jag inte riktigt är rimlig logi. Därför att det inte finns så himla många sådana i Mariehamn, faktiskt. Man behöver väl göra en bedömning i kanslikommissionen vad som är rimligt. Om man nu går till ungefär 40 kvadratmeters lägenhet, det som understiger det, tycker åtminstone jag är rimligt. Det finns hyresnivåer i Mariehamn som kanske pendlar mellan 8-15 euro per kvadratmeter. Man behöver ta i beaktande vad som är godtagbar kostnad för logi. Man var också inne på dessa merkostnader, dubbel uppsättning av diverse utrustning. Man behöver ha två bredbandsuppkopplingar och två telefonanslutningar osv. Det finns väl kanske inte riktigt så stora andra möjligheter än att ha någon uträkning för schablonersättning för det hela.

  Herr talman! Sedan kommer jag till det allvarligaste av allt, nämligen ltl Barbro Sundbacks påhopp på ltl Leo Sjöstrand. För mig är det fullständigt oacceptabelt att någon i lagtinget, på ett sådant sätt, nedvärderar en lagtingskollega, som ltl Sundback nu gjorde. Jag kan inte acceptera det. Jag uppfattar det som en ren och skär mobbning. Det finns två möjligheter att klara ut det hela. Det ena är att ltl Sundback uppriktigt ber om ursäkt. Det andra är att talmannen med skärpa tar i den här typen av uppträdande. Det är absolut oacceptabelt.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Beträffande resors skattefrihet, när det gäller riksdagsledamöternas fria resor är det en gammal praxis. Jag tror inte det är lagstiftat om skattefriheten eftersom det är transportbolagen som tydligen står för det på något sätt, även om riksdagen betalar åtskilliga transportbolag. Så det blir på det sättet en kostnad, men det borde egentligen vara en beskattningsbar förmån. Men om det inte är det så, måste det grunda sig på lag. Jag vågar inte riktigt svara på hur det är där. Resor till kommunala uppdrag är uppenbarligen någonting man i riket har lagstiftat om att transportkostnaden till kommunala uppdrag ska vara skattefri. Visst är det så, som ltl Sjölund säger, att det borde vara lika för lagtinget. Men eftersom det inte är lagstiftat så kan det inte vara det. Beskattaren kommer då att följa det regelverket som finns.

  Ltl Folke Sjölund, replik

  Herr talman! Jag har föreställt mig, om vi förhoppningsvis går in för ett motsvarande arrangemang som övriga parlament, att vi behöver komma överens med riksdagen om att det i rikslagstiftningen tas in sådana bestämmelser som gör att vi blir jämställda med riksdagsledamöterna i det här avseendet.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Som framgick av mitt huvudanförande så är jag av samma uppfattning. Då gäller det inte bara reseersättningarna utan det gäller också övriga skattefria förmåner som dock är rimliga och som inte innebär större ersättningar än som motsvarar de kostnader som man har.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Herr talman! Jag kan konstatera att ltl Sjölund, genom att bekräfta ltl Roger Janssons utsagor, också har bekräftat det som jag föreslog, d.v.s. att vi själva ska bestämma om våra förmåner och inte luta oss mot tjänstekollektivavtalet eller någonting annat. Det kallas för att osynliggöra.

  Det andra är att jag inte tänker acceptera att bli diskriminerad eller kritiserad vad gäller min kompetens eller min heder p.g.a. att jag är bosatt i Mariehamn. Det tror jag att man måste börja diskutera här i lagtinget. Det är kanske någonting som man först ska ta itu med. Sedan har jag sagt att ltl Leo Sjöstrand är mycket aktiv i den här frågan. Det har han varit.

  Ltl Folke Sjölund, replik

  Herr talman! Beträffande det första i repliken är det självklart att ingen naturligtvis ska diskrimineras för någonting. Det är väl den enda naturliga utgångspunkten.

  Det andra, mobbningen av ltl Sjöstrand, var precis just det här att i anförandet direkt påstå att Leo Sjöström inte har gjort något i det här lagtinget förutom i den här frågan nu, när han är aktiv. Det här är en sådan nedvärdering av en lagtingskollega som jag känner och som jag vet att också gör en hel del. Det syns inte så tydligt i plenum, nej, det är riktigt men han gör en betydande parlamentarisk arbetsinsats. Därför accepterar jag absolut inte den här typen av omdömen som ltl Sundback stod för.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Herr talman! Jag vill att det till protokollet anförs att ltl Folke Sjölund har citerat mig fel. Jag har sagt att ltl Leo Sjöstrand har uppvisat en stor aktivitet i den här frågan jämfört med andra frågor under den här mandatperioden.

  Sedan vill jag ännu poängtera att repliken är ett svar på utfallet mot att om man kommer ifrån stan, då har man inte kompetens eller heder att avgöra den här frågan.

  Ltl Folke Sjölund, replik

  Herr talman! Det är ju enkelt att konsultera det stenografiska protokollet, så att vi får se vad som verkligen har sagts. Min uppmaning till talmannen kvarstår.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Leo Sjöstrand

  Herr talman! Jag har fått mig påskrivet på näsan att jag inte så ofta står i den här talarstolen, det stämmer. Jag har andra sätt att arbeta i lagtinget än att diskutera saker och ting här i talarstolen. Nu när jag en gång är här så ska jag önska en god jul åt lagtinget, för det är snart jul.

  Det blev kanske lite extra mycket diskussion om mina svar till ltl Barbro Sundback. Jag måste faktiskt säga att jag blev ledsen. Att jag endast deltar när det rör mina arvoden, det är helt riktigt. Men jag anser att den här frågan är mycket större än mina egna arvoden. Jag har snart suttit 14-15 år i lagtinget. Det här är min sista period så det berör kanske inte mig så mycket. Men regionalt är jag förvånad att Socialdemokraterna, som har värnat om skärgården så mycket, inte säger någonting om det här. Man kunde värna om möjligheterna för skärgårdsborna att uppnå samma villkor. Det är någonting som ni ska ta ställning till i kanslikommissionen.

  Det kommer att bli jättesvårt för er att göra en bedömning. Vad är kostnader? Man far borta en vecka, det är inte bara kostnader man har, man har också förluster när man inte kan fara hem på kvällen. Det där är en avvägningsfråga som är jättesvår. Jag kan inte ge något svar på det där. Jag tycker inte att vi ska göra någon större gås av den här dialogen om inte Barbro Sundback vill be mig om ursäkt så tar jag det som ett uttalande från en erfaren socialdemokrat som värnar om skärgården. Det tycker jag hon ska fortsätta med.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Tack, herr talman! Jag känner ltl Sjöstrand som en man som man kan komma överens med. Man kan uppriktigt säga sin åsikt till honom och det blir inga ”hard feelings” för det.

  Frågan om logikostnader har inte något parti tagit ställning till slutgiltigt. Diskussioner har förts, både i kanslikommissionen, i talmanskonferensen och nu här i salen. Det är viktiga synpunkter, också de synpunkter som ltl Sjöstrand för fram. Jag kan intyga att socialdemokraterna kommer att beakta de regionalpolitiska effekterna.

  Ltl Leo Sjöstrand, replik

  Det hoppas jag verkligen. Med vad jag sade i min replik tidigare var det att jag var lite orolig, jag nedsätter inte Mariehamnarna, men jag blir lite orolig när de sitter enbart Mariehamnare i kanslikommissionen. Kan de föreställa sig skärgårdsbornas syn på det här? Det var det jag ville ha fram. Det var inte menat som någon diskriminering varken för stadsbor eller för skärgårdsbor. Vi är alla lika inför lagtinget.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Gun Carlson, replik

  Herr talman! Jag vill stöda ltl Sjöstrand. Jag håller med om att det ingalunda är antalet minuter i talarstolen som avgör hur duktigt en lagtingsledamot arbetar för hela Åland. Det är långt ifrån detta. Det tror jag vi alla vet. Jag tycker inte heller det är någonting som han behöver ta till sig. Lagtinget kommer alltid att behöva folk ifrån hela Åland. Därför måste vi skapa regler som möjliggör att folk från hela Åland kan delta i arbetet. Jag tycker det här förslaget är bättre än det gamla. Därför tycker jag att Leo Sjöstrand har rätt att diskutera de här frågorna och visa på problemen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Gunnar Jansson

  Tack, herr talman! Vådorna med att, mitt under spelet, ändra reglerna för spelet har minsann besannats. Visst försökte vi både i kanslikommissionen och i talmanskonferensen väga in dessa vågor. Utgångsläget var att ett lagting under en mandatperiod skriver regler som i princip ska börja gälla från att nästa nyvalda lagting tar vid. Och i så god tid att de som kandiderar vet vilka regler som gäller. Att under spelets gång ändra spelets regler är alltid äventyrligt. Jag säger bara detta för att vi ska vara medvetna om att det här försökte vi beakta under beredningens gång. Det här är ingen nyhet. En del berörs mera, andra berörs mindre och övriga berörs inte alls. Nu är det ju legitimt att uttala sig också i egen sak när vi tar den risken att starta en diskussion under den pågående mandatperioden. Att tala i egen sak även om det är lite ovanligt att man gör så i ett parlament. Vi hamnar tyvärr i den situationen.

  Så här inför en stundande jul så är naturligtvis påkallat att visa en viss moderation i engagemang i den här saken. Ändringarna är klarläggande och nog behövliga men de är ändå blygsamma. Blygsamheten kommer sig av att en total reform av regelverket är nödvändig. Det har kanslikommissionen och talmanskonferensen sagt att ska genomföras.

  I det här fallet, rättvisa kopplat till tjänstekollektivavtal eller till andra instrument leder ofta fel och skapar onödiga spänningar, som vi har hört här idag.

  Jag har erfarenhet och jag tror att kollegan Roger Jansson också i någon mån har erfarenhet av ett helt annat system. I början för mig i riksdagen var det alltid lika motbjudande att sitta och fundera på sådana här saker. Till och med i sådana fall där de inte skulle börja gälla mitt i en period utan från början av en ny, i de händelser där man själv visste att man skulle kandidera och i bästa fall till och med bli val. Systemet var de facto ihåligt, slumpmässigt och ohållbart. Därför ändrades systemet. Nog har jag den övertygelsen att också lagtinget behöver ändra sina ersättningsregler i riktning mot det schablonförfarandet som här har sagts. Den beställningen är utlagd. Den ska genomföras så att vi inte längre ska behöva ha den här typen av diskussioner mitt i en period.

  Slutligen när det gäller frågan om vad som ingår i merkostnader har jag inte så mycket mer att tillägga än det som nu här har vittnats om. Också här är de med dubbelt boende kanske de bästa experter att berätta om vad som ingår i dubbelt boende.

  Igen, om jag hänvisat till min tidigare verksamhet, så har jag en uppfattning om vad det innebar att ha ett dubbelt boende. Men naturligtvis var jag så pass långt borta ifrån hemmet att omfattningen och karaktären av de förhållandena kanske inte riktigt lämpar sig på det vi har här i lagtinget. Om jag nu förstår rätt så kan alla ledamöter av Ålands lagting numera besöka hemmet alla dagar.

  Därför behöver vi, som sagt i juletid, vara medvetna om att det här är ett övergångsarrangemang och att behovet av nya och kanske mindre uppslitande regler är uppenbart.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, herr talman! Ett litet misstag kanske vtm Jansson sade. Alla kan inte besöka hemmet om man ska sköta arbetet här. Det fungerar knappast om man bor på Jurmo i Brändö. Det tror jag aldrig.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Tack talman! Det kan mycket väl förhålla sig på det sättet. Därmed har jag lämnat vittnesbörd om mina bristfälliga geografiska insikter, vilket jag enbart kan beklaga.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?

  Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  6      Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009

  Landskapsregeringens framställning (FR 11/2009-2010)

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 4 januari 2010.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls idag kl. 13.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 11.55).