Finansutskottets betänkande 1a/2009-2010

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2010, Solpaneler, strykning av anslaget, Vinförsäljning, ändring i motiveringen under rubriken Regional utveckling, Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen, Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen, Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen, Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänkning av anslag, Minskning av fosforutsläpp från fiskodling, ändring av motivering, Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget, Den generella permitteringen på ÅHS utgår, ändring av motiveringarna, Självfinansiering av Ålands Sjösäkerhetscentrum, sänkning av anslag, Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag, Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag, Föglötunnel, strykning av anslag, Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering, Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen, Jakt på helgdagar, komplettering av motiveringen, Flaggning i Bryssel, komplettering av allmänna motiveringen, Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag, Allmänna motiveringen, 'Åtgärder beträffande landskapets inkomster', Utredning av 'Jumbolans', ändring av motiveringen, Fler fastighetsförsäljningar, ökning av inkomstanslag, Utbildningsledare inom ÅHS, ändring av kapitelmotiveringen, Näringslivets främjande, ändring av kapitelmotiveringen, Projekt mot ungdomsarbetslöshet, ändring av anslag, Strategisk plan för utbildningen inom sjukvården och den sociala sektorn, komplettering av motiveringen, Investeringsstöd, höjning av anslag,, Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen, Permitteringar, ändring av allmänna motiveringen, Semestervikarier, ändring av motiveringen, Utvecklingsarbete vid finansavdelningen, sänkning av anslag, Motprestation för utkomststöd, tillägg till allmänna motiveringen, Utredning av kortrutter, ändring av motivering, Kombikatamaran, tillägg till motiveringen, Geriatriskt sjukhus, komplettering av motiveringen, Finansieringsstöd till kommunerna, ändring av motiveringen, Lån ur penningautomatmedel, sänkning av anslag, Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag, Djurskyddshem i privat regi, ändring av motivering, Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, höjning av anslag, Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering, Fredsinstitutets utrymmesbehov, tillägg till motiveringen, Öppen rätt till Smedsbölesändaren, tillägg till motiveringen, Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget, Bostadsbidrag, tillägg till motiveringen, Skärgårdssamarbete, höjning av anslaget, Ingen avgiftshöjning för ÅHS, sänkning av inkomstanslag, Stimulans av bostadsbyggandet, tillägg till motiveringen, Ekologiskt utvecklingscentrum, tillägg till allmänna motiveringen, Golfbana på Jomala gård, ändring av motivering, Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag, Landskapets finansiering för landbygdens utveckling, minskning av anslag, Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen, Medborgarinstitutet, höjning av anslag, Uttag från pensionsfonden, minskning av inkomstanslag, Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag, United World College, höjning av anslag, Sociala bostadsprojekt, tillägg till motivering, Stöd för uppvärmningssystem, sänkning av anslag, Utredning av Föglötunnel, sänkning av anslag, Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen, Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter, Nybörjarplatser inom yrkesutbildningen, tillägg till motiveringen, Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor, komplettering av motiveringen, Sjöfartsutbildningen, komplettering av motiveringen, Slopande av arbetsgivaravgifter, komplettering av motiveringen, Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag, E-bokläsare för lagtinget, tillägg till motiveringen, Försäljning av hangar, tillägg till motiveringen, Ombyggnad av självstyrelsegården, minskning av anslag, Tillägg till motiveringarna för moment 43.01 Kansliavdelningen, allmän förvaltning, Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen, Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuséet, ökning av anslaget, Permitteringar, tillägg till allmänna motiveringen, Allhallen i Eckerö, minskning av anslag, Lantbruksutbildning, ändring av motivering, Ålands läromedelscentral, höjning av anslag, Turismens främjande, höjning av anslag, Högskolan på Åland, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter, Äldrevården, ändring av motivering, Ålands handelskammare, ändring av motivering
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1a/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2010

·       Landskapsregeringens framställning nr 1/2009-2010

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 21 december 2009 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 1/2009-2010. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över det av lagtinget fattade beslutet.

    

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

 

 

 

Lagtinget har beslutat att det sista stycket i betänkandet föreslagna motiveringen får följande lydelse: ”Av anslaget skall 166.000 euro under moment 44.05.30 användas för att kompensera de kommuner (Jomala, Saltvik och Brändö) som förlorat motsvarande intäkter på grund av felaktig fördelning av samfundsskatter”.

   Finansutskottet föreslår att den föreslagna motiveringen i sista stycket under moment 44.05.30. i detaljmotiveringen i finansutskottets betänkande nr 1/2009-2010 får nedan angiven lydelse:

”Utskottet föreslår att finansmotion nr 36/2009-2010 förkastas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att tillse att frågan skall lösas på politisk nivå mellan landskapet och de kommuner som fått en orättmätig fördelning av samfundsskatten så att respektive kommuner erhåller sina rättmätiga andelar. Frågan skall vara löst, och transaktionerna genomförda, senast den 1 mars 2010.”.

     Utskottet har fattat beslutet genom omröstning som utföll 3-2. Beslutet understöddes av ordföranden Torbjörn Eliasson, viceordförande Raija-Liisa Eklöw samt ledamoten Torsten Sundblom.

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 december 2009 återremitterat ärendet till finansutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Fredrik Karlström och Torsten Sundblom.

     Lagtingsledamöterna Camilla Gunell och Fredrik Karlström har fogat reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet förslår att den föreslagna motiveringen i sista stycket under moment 44.05.30. i detaljmotiveringen i finansutskottets betänkande nr 1/2009-2010 får i detta betänkande angiven lydelse.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 

 

 

 


RESERVATION

 

 

Finansieringsstöd till kommunerna

 

Motivering

 

Tidigare års fördelning av samfundsskatter har av orsaker som utretts av landskapsregeringen och berörda kommuner skett på ett felaktigt sätt. Konsekvensen av den felaktiga fördelningen är att enskilda kommuner har förlorat över 166 000 euro i intäkter. Frågan har också utretts i näringsutskottet i samband med behandlingen av landskapsregeringens framställning nr 18/2007-2008 Kontroll av beräkningsgrunderna för fördelning av samfundsskatten. Utskottet beslutade enhälligt enligt följande: "Utskottet förutsätter här att landskapsregeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att ingen enskild kommun ska drabbas av de tidigare felaktigheterna i fördelningen". Detta blev sedan lagtingets enhälliga beslut. Trots detta har en lösning inte uppnåtts, varför lagtingets medverkan åter är nödvändig att en gång för alla få detta ärende ur världen och ge de kommuner det gäller sin rättmätiga tilldelning av samfundskatterna.

 

Förslag

 

Att sista stycket i motiveringen under moment 44.05.30 får  följande lydelse: ”Av anslaget skall 166.000 euro under moment 44.05.30 användas för att kompensera de kommuner (Jomala, Saltvik och Brändö) som förlorat motsvarande intäkter på grund av felaktig fördelning av samfundsskatter".

 

 

Mariehamn den 21 december 2009

 

 

Camilla Gunell                         Fredrik Karlström