Lagtingets beslut 53/2009

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2010, Solpaneler, strykning av anslaget, Vinförsäljning, ändring i motiveringen under rubriken Regional utveckling, Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen, Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen, Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen, Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänkning av anslag, Minskning av fosforutsläpp från fiskodling, ändring av motivering, Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget, Den generella permitteringen på ÅHS utgår, ändring av motiveringarna, Självfinansiering av Ålands Sjösäkerhetscentrum, sänkning av anslag, Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag, Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag, Föglötunnel, strykning av anslag, Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering, Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen, Jakt på helgdagar, komplettering av motiveringen, Flaggning i Bryssel, komplettering av allmänna motiveringen, Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag, Allmänna motiveringen, 'Åtgärder beträffande landskapets inkomster', Utredning av 'Jumbolans', ändring av motiveringen, Fler fastighetsförsäljningar, ökning av inkomstanslag, Utbildningsledare inom ÅHS, ändring av kapitelmotiveringen, Näringslivets främjande, ändring av kapitelmotiveringen, Projekt mot ungdomsarbetslöshet, ändring av anslag, Strategisk plan för utbildningen inom sjukvården och den sociala sektorn, komplettering av motiveringen, Investeringsstöd, höjning av anslag,, Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen, Permitteringar, ändring av allmänna motiveringen, Semestervikarier, ändring av motiveringen, Utvecklingsarbete vid finansavdelningen, sänkning av anslag, Motprestation för utkomststöd, tillägg till allmänna motiveringen, Utredning av kortrutter, ändring av motivering, Kombikatamaran, tillägg till motiveringen, Geriatriskt sjukhus, komplettering av motiveringen, Finansieringsstöd till kommunerna, ändring av motiveringen, Lån ur penningautomatmedel, sänkning av anslag, Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag, Djurskyddshem i privat regi, ändring av motivering, Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, höjning av anslag, Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering, Fredsinstitutets utrymmesbehov, tillägg till motiveringen, Öppen rätt till Smedsbölesändaren, tillägg till motiveringen, Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget, Bostadsbidrag, tillägg till motiveringen, Skärgårdssamarbete, höjning av anslaget, Ingen avgiftshöjning för ÅHS, sänkning av inkomstanslag, Stimulans av bostadsbyggandet, tillägg till motiveringen, Ekologiskt utvecklingscentrum, tillägg till allmänna motiveringen, Golfbana på Jomala gård, ändring av motivering, Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag, Landskapets finansiering för landbygdens utveckling, minskning av anslag, Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen, Medborgarinstitutet, höjning av anslag, Uttag från pensionsfonden, minskning av inkomstanslag, Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag, United World College, höjning av anslag, Sociala bostadsprojekt, tillägg till motivering, Stöd för uppvärmningssystem, sänkning av anslag, Utredning av Föglötunnel, sänkning av anslag, Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen, Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter, Nybörjarplatser inom yrkesutbildningen, tillägg till motiveringen, Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor, komplettering av motiveringen, Sjöfartsutbildningen, komplettering av motiveringen, Slopande av arbetsgivaravgifter, komplettering av motiveringen, Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag, E-bokläsare för lagtinget, tillägg till motiveringen, Försäljning av hangar, tillägg till motiveringen, Ombyggnad av självstyrelsegården, minskning av anslag, Tillägg till motiveringarna för moment 43.01 Kansliavdelningen, allmän förvaltning, Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen, Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuséet, ökning av anslaget, Permitteringar, tillägg till allmänna motiveringen, Allhallen i Eckerö, minskning av anslag, Lantbruksutbildning, ändring av motivering, Ålands läromedelscentral, höjning av anslag, Turismens främjande, höjning av anslag, Högskolan på Åland, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter, Äldrevården, ändring av motivering, Ålands handelskammare, ändring av motivering
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 53/2009

 

Datum

Ärende

 

2009-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2010

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2010:

 

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 31

 

 

 

 

31.

LAGTINGET

5 000

 

 

 

31.05.

LAGTINGETS KANSLI

5 000

31.05.01.

Lagtinget - verksamhetsinkomster

5 000

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

243 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

197 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet

43 000

32.05.12.

Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013

154 000

 

 

 

32.20.

KONSUMENTFRÅGOR

42 000

32.20.39.

Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksam-

 

 

hetens kostnader

42 000

 

 

 

32.40.

LAGBEREDNINGEN

4 000

32.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsinkomster

4 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 229 000

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

65 000

33.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

65 000

 

 

 

33.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

27 000

33.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

27 000

 

 

 

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

2 269 000

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

2 269 000

 

 

 

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

180 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

90 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

90 000

 

 

 

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

15 000

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

15 000

 

 

 

33.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

2 000

33.30.04.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

33.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

17 000

33.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster

17 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

262 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

262 000

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

247 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

247 000

 

 

 

33.95.

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

145 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

145 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30 765 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

1 235 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

1 235 000

 

 

 

34.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

14 000 000

34.20.50.

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

14 000 000

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

15 500 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

15 500 000

 

 

 

34.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

30 000

34.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

30 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

10 198 000

 

 

 

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

25 000

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

25 000

 

 

 

35.52.

NATURVÅRD

3 000

35.52.01.

Naturvård - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

570 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

250 000

35.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster

320 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9 600 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

6 200 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

3 400 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 948 000

 

 

 

36.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

10 000

36.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

10 000

 

 

 

36.03.

STUDIESTÖD

50 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

50 000

 

 

 

36.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

2 000

36.13.55.

Inkomster av kulturell verksamhet

2 000

 

 

 

36.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

4 000

36.15.24.

Inkomster från försäljning av läromedel

4 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

251 000

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

1 000

36.19.08.

Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland

250 000

 

 

 

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

345 000

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

345 000

 

 

 

36.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

44 000

36.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster

1 000

36.25.39.

Kommunernas andel i kostnaderna

43 000

 

 

 

36.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

119 000

36.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

119 000

 

 

 

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

82 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

82 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

21 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

21 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

75 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

75 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

78 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

78 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

85 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

85 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

188 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

53 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

135 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

40 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

40 000

 

 

 

36.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

12 000

36.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster

12 000

 

 

 

36.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

270 000

36.55.23.

Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare

270 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

271 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

270 000

36.60.88.

Inkomst av donation

1 000

 

 

 

36.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

1 000

36.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

4 036 000

 

 

 

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

29 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

29 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

167 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

167 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

0

 

 

 

37.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

317 000

37.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF

317 000

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

108 000

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

108 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

2 639 000

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

2 639 000

 

 

 

37.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

137 000

37.22.04.

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

123 000

37.22.40.

Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt

14 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

485 000

37.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013

485 000

 

 

 

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIG HET

2 000

37.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

25 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

25 000

 

 

 

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

127 000

37.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

127 000

 

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

0

37.58.75.

Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

0

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 334 000

 

 

 

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

57 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

57 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

0

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

0

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

0

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

182 000

38.20.70.

Försäljning av fartyg

182 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

63 000

38.30.88.

Försäljning av fastigheter

63 000

 

 

 

38.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

100 000

38.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster

100 000

 

 

 

38.50.

VERKSTAD OCH LAGER

2 000

38.50.20.

Verkstad och lager - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

930 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

930 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

257 708 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

3 550 000

39.01.91.

Räntor på lån

1 330 000

39.01.92.

Ränteinkomster

1 000 000

39.01.93.

Premier för landskapsgarantier

20 000

39.01.94.

Dividendinkomster

1 200 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

178 230 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

167 300 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

3 000 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

7 200 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

730 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

3 125 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

3 125 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

50 703 000

39.30.87.

Regionallån

2 500 000

39.30.90.

Finansieringslån

48 203 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

2 100 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

100 000

 

 

 

39.95.

UTJÄMNINGSFOND

20 000 000

39.95.90.

Överföring från utjämningsfond

20 000 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

0

39.98.99.

Föregående års överskott

0

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

309 466 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

-2 775 000

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

-1 617 000

41.01.01.

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

-1 617 000

 

 

 

41.05.

LAGTINGETS KANSLI

-657 000

41.05.01.

Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

-627 000

41.05.04.

Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-454 000

41.10.04.

Revisionsutgifter (VR)

-45 000

41.10.05.

Expertutlåtanden

-6 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-248 000

41.10.18.

Dispositionsmedel (VR)

-155 000

 

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-47 000

41.20.01.

Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

-47 000

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 472 000

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-813 000

42.01.01.

Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

-743 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

-70 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-396 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet (F)

-43 000

42.05.05.

Utredningar

-40 000

42.05.07.

Kommittéer och sakkunniga (F)

-20 000

42.05.09.

Externt samarbete

-64 000

42.05.11.

Utgifter för språkrådet

-30 000

42.05.12.

Interrreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)

-154 000

42.05.13.

Koordinering av integrationsarbetet

-20 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-25 000

 

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

-60 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

-42 000

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

-18 000

 

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

-129 000

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-129 000

 

 

 

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-466 000

42.30.20.

Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

-466 000

 

 

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

-435 000

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

-435 000

 

 

 

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

-62 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

-62 000

 

 

 

42.59.

DATAINSPEKTIONEN

-111 000

42.59.20.

Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)

-111 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-18 102 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 857 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 857 000

 

 

 

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

-348 000

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-177 000

43.03.02.

Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

-76 000

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

-95 000

 

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-72 000

43.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

-72 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 314 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

-2 029 000

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

-45 000

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-240 000

 

 

 

43.10.

LAGTINGSVAL

0

43.10.04.

Utgifter för lagtingsval (F)

0

43.10.31.

Landskapets andel av valnämndernas utgifter

0

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-180 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-90 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-90 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-67 000

43.20.01.

Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-67 000

43.20.30.

Understöd för planering (R)

0

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-1 190 000

43.25.31.

Understöd för hyresbostäder (R)

0

43.25.51.

Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen

-10 000

43.25.61.

Understöd för bostadsreparationer (R)

-100 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

-160 000

43.25.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder

 

 

i flerbostadshus (R)

-20 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-900 000

43.25.83.

Bostadslån (R)

0

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-6 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

0

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-6 000

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-75 000

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

0

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-75 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-410 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-410 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

-6 449 000

43.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR)

-1 129 000

43.40.20.

Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R)

0

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

-2 500 000

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-2 820 000

 

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-4 644 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-4 644 000

 

 

 

43.95.

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-490 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-405 000

43.95.09.

Personalpolitiska åtgärder

-85 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-37 899 000

 

 

 

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 099 000

44.01.01.

Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 839 000

44.01.04.

Verkställande av beskattningen (VR)

-210 000

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

-50 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-6 165 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

-2 000 000

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-1 815 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-650 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-1 700 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-3 736 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-1 235 000

44.10.50.

Understöd till föreningar för anslutning till svenska moderorganisationer

-1 000

44.10.87.

Regionallån

-2 500 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

-3 482 000

44.20.50.

Bidrag ur penningautomatmedel

-1 000 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

-597 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

-100 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

-1 785 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-21 540 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

-280 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-20 700 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-560 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-877 000

44.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

-580 000

44.95.04.

Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

-12 000

44.95.05.

IKT-utveckling (VR)

-140 000

44.95.08.

Förtroendemannaarvoden m.m.

-15 000

44.95.70.

Anskaffning av inventarier (R)

-130 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-116 303 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 097 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 097 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-10 320 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-46 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-1 100 000

45.10.52.

Moderskapsunderstöd (F)

-90 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

-8 640 000

45.10.54.

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

-19 000

45.10.55.

Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

-100 000

45.10.56.

Underhållsstöd (F)

-325 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-18 310 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-18 170 000

45.15.31.

Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

-140 000

 

 

 

45.20.

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

-350 000

45.20.30.

Mottagande av flyktingar (R)

-350 000

 

 

 

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-2 650 000

45.25.50.

Understöd för social verksamhet

-2 200 000

45.25.53.

Understöd för miljöverksamhet

-450 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-1 383 000

45.30.01.

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

0

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-1 350 000

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-30 000

45.30.53.

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

-3 000

 

 

 

45.35.

MILJÖHÄLSOVÅRD

-5 000

45.35.01.

Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)

-5 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-32 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

-32 000

 

 

 

45.52.

NATURVÅRD

-194 000

45.52.01.

Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

45.52.20.

Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

-168 000

45.52.60.

Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur

-1 000

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

0

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-797 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-352 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-25 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-420 000

45.54.61.

Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder

0

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-63 000

45.56.04.

Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)

0

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-63 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 102 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-1 419 000

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

-683 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-79 000 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-72 000 000

45.70.70.

Anskaffningar (R)

-650 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-350 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-6 000 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-56 758 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-905 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning -

 

 

verksamhetsutgifter (VR)

-780 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-120 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

-5 000

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

0

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-6 760 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-6 600 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-140 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-20 000

 

 

 

46.05.

BILDNINGSARBETE

-319 000

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-259 000

46.05.52.

Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet

-60 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-664 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-98 000

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-536 000

46.07.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

-30 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-779 000

46.09.04.

Utgifter för Ålands kulturdelegation

-18 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-96 000

46.09.23.

Utgifter för serien Det åländska folkets historia

0

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården (VR)

0

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)

-654 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-11 000

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-1 513 000

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

-38 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-235 000

46.11.53.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet

-1 105 000

46.11.54.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar

-65 000

46.11.56.

Understöd för särskilda idrottsevenemang

-60 000

46.11.86.

Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)

-10 000

 

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-6 355 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

-672 000

46.13.51.

Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.

-260 000

46.13.52.

Understöd för filmproduktion

-150 000

46.13.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

-35 000

46.13.54.

Understöd för ungdomsensemblen Alandia Strings

-50 000

46.13.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

-48 000

46.13.57.

Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet

-140 000

46.13.74.

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

-5 000 000

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 200 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-12 200 000

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

0

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-35 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-20 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i norden (VR)

-15 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-1 317 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

-600 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-47 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

-420 000

46.19.08.

Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)

-250 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-355 000

46.20.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

-10 000

46.20.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

-10 000

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

0

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-335 000

 

 

 

46.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

-67 000

46.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter (VR)

-67 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 088 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 088 000

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-873 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-873 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-3 305 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-3 305 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-2 881 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

-2 479 000

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

-402 000

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-100 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-4 455 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-4 455 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-918 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-900 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

-18 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-1 745 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 650 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

-95 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-1 111 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-1 111 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

-1 136 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

-1 136 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-4 870 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-4 600 000

46.55.23.

Utgifter för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare (VR)

-270 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-2 871 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-2 870 000

46.60.50.

Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

0

46.60.70.

Inköp av konst med donationsmedel (F)

0

46.60.71.

Inköp av konst (R)

0

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

0

46.60.76.

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

0

46.60.88.

Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)

-1 000

 

 

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

-136 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

-136 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-22 751 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 765 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 765 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-2 309 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

-11 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-263 000

47.03.24.

Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR)

-55 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

-110 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

-1 240 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-130 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

0

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

-100 000

47.03.46.

Räntestöd för företags investeringar

-35 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-175 000

47.03.48.

Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

-40 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

0

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt (R)

-150 000

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

0

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-534 000

47.05.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)

-12 000

47.05.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R) 

-12 000

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-205 000

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-305 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-1 244 000

47.15.04.

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

-12 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-636 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-260 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

0

47.15.45.

Ersättningar för skördeskador (R)

0

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

-15 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-1 000

47.15.48.

Stöd för producentorganisationer och rådgivning

-320 000

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-9 616 000

47.17.05.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

-140 000

47.17.06.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

-140 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-362 000

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

-6 320 000

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

-155 000

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-241 000

47.17.47.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

-1 752 000

47.17.48.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

-506 000

 

 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-312 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-35 000

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

-17 000

47.21.41.

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-260 000

47.21.83.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

0

47.21.84.

Skogsförbättringslån (R)

0

47.21.88.

Ersättning för biotopskydd (R)

0

 

 

 

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

-117 000

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

-103 000

47.22.40.

Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av

 

 

fallvilt (R)

-14 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-164 000

47.24.01.

Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

-13 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

-50 000

47.24.43.

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

-1 000

47.24.44.

Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik

-40 000

47.24.49.

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

-60 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-952 000

47.26.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

-5 000

47.26.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

-5 000

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-471 000

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-471 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE

 

 

MYNDIGHET

-4 429 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 109 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-80 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-2 000 000

47.30.52.

Specialutgifter för arbetskraftsservicen

-40 000

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

-100 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

-1 100 000

 

 

 

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-250 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-250 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-501 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-501 000

 

 

 

47.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

-123 000

47.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

-123 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-435 000

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-435 000

47.58.75.

Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

0

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-27 806 000

 

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-620 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-620 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-2 058 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-50 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik 

-513 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-1 495 000

48.10.70.

Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

0

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-14 392 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-12 872 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

-1 268 000

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

-252 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

0

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-9 575 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-2 000 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-52 000

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar,

 

 

hamnar och byggnader (VR)

-535 000

48.30.25.

Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR)

-2 021 000

48.30.30.

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av

 

 

kommunalvägar (R)

-220 000

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-247 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-2 900 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

-100 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

-1 500 000

 

 

 

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

0

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

48.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

-337 000

48.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-337 000

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-824 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-824 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-24 600 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-450 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-50 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-400 000

 

 

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

-150 000

49.90.90.

Återförda inkomstrester (F)

-150 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

0

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

0

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-24 000 000

49.98.98.

Föregående års underskott

-24 000 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

0

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-309 466 000

 

 

     Mariehamn den 21 december 2009

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman