Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:41

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland upphävs. Lagen har gällt sedan 1940-talet i oförändrad form och berör hantering av så kallad celluloidfilm. Eftersom nya tekniker har införts i olika material sedan långt tillbaka och nu i modern tid i digitala format anses lagstiftningen, vid en inventering som landskapsregeringen gjorde 2020, som otidsenlig. Det är lätt att hålla med landskapsregeringen i den saken, varför utskottet, herr talman, föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack.


 • Ledamot Robert Mansén (C) Anförande | 13:42

  Talman! I dagsläget regleras biografverksamheten på Åland i en gammal landskapslag från 1942. Lagens utformning och syfte har i stort varit att reglera biografernas och dess personals hantering av celluloidfilm.

  Vi talar alltså om en snart 80 år gammal lag som inte genomgått några revideringar under årens lopp. Det är inte att undra på att landskapsregeringen vid en översyn av lagstiftningen under sommaren 2020 drog slutsatsen att lagen var obsolet och att den i och med det borde upphävas.

  Det har skett en påtaglig teknisk utveckling på filmområdet så lagen är kort sagt föråldrad och inaktuell. 1930-talets brandfarliga celluloidfilm har ersatts med mindre brandfarliga och säkrare materialval i samband med övergången till betydligt säkrare och nyare teknik såsom t.ex. den digitala filmtekniken.

  Angående de bestämmelser som i den gamla lagen rör byggnaders brandsäkerhet och konstruktion mm, så finns de numera infört och reglerat i annan lagstiftning. Men därmed inte sagt att riskerna är helt borta. Den gamla filmtekniken lär nog kunna förekomma länge än. Så i det sammanhanget är det bra att landskapsregeringen ämnar komplettera räddningsförordningen (2006:111) för landskapet Åland med bestämmelser om vad som gäller vid förevisning för allmänheten av äldre brandfarlig film.

  Talman! Slutligen vill jag säga att Centerns lagtingsgrupp omfattar lagförslaget och lag- och kulturutskottets betänkande.

  Slutorden för det här bioinspirerade anförandet måste få bli That's All Folks!'


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.