Behandling av kläm

 • Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, understödd av vicetalman Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen senast inför den andra referensperioden med fokus på klimatambitionen samt att vidare ta ställning till huruvida det behövs förtydliganden gällande hur lagstiftningen ska tillämpas".

  Detta kallas lagtingsledamoten Ingrid Zetterman förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas. På grund av den glesa sittningen hålls omröstningen enligt upprop. Jag ber ledamöterna Eliasson och Fellman att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att lagtingsledamotens Zettermans kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen utföll:17 ja-röster, 7 nej-röster, 1 avstod och 5 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.