Enda behandling

 • Först tillåts diskussion sedan vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Talman! Det finns inga tungt vägande skäl att uppehålla oss alltför länge vid denna fjärde tilläggsbudget för 2021. Finans- och näringsutskottet har hanterat förslaget och har inga invändningar. För att vårt nuvarande ekonomiska system ska fungera och vara uppdaterat krävs dessa tillägg till budgeten i form av städarbudgeter när räkenskapsåret är avslutat.

  Denna fjärde tilläggsbudget har alltså den karaktären där anslag som förändrats under tiden oförutsägbart rättats till. När denna budget är hanterad kan således arbetet med att sätta ihop bokslutet för 2021 fortsätta och slutföras.

  Budgetförslaget innehåller bland annat anslag för sjötrafiken, inkomster och anslag för pandemin, högre förskottsinkomster från avräkningsbeloppet samt en större nedskrivning av balansposter i anläggningsregistret. Typiska städaråtgärder.

  Det budgeterade årsbidraget har förbättrats från minus 10 miljoner euro till plus 5,8 miljoner, huvudsakligen en följd av att de skatterelaterade intäkterna har ökat med 18,6 miljoner, vilket är bra.

  I samband med behandlingen av denna fjärde tilläggsbudget har utskottet fört ett resonemang kring vad den så kallade puckeleffekten innebär för den åländska ekonomin, alltså de extra intäkter som övergången till det nya avräkningssystemet för med sig. Den frågan kan emellertid vara lite tidigt väckt. För att jämföra vad systemen skulle ge för ett givet år krävs alla uppgifter för ett och samma år, det vill säga skatte- och stadsbokslutsåret 2021, som är det första året med det nya systemet. All denna information blir tillgänglig först i slutet av detta år 2022, kanske lite tidigare i samband med att förhandsuppgifter från beskattningen publiceras i början av sommaren. I hela beräkningen ingår också den så kallade säkerhetsmekanismen som inträder om samfunds och kapitalskatterna inte blir tillräckligt höga.

  Utan att gå in på alla detaljer kring detta så skulle jag vilja be om överseende för att det kan dröja ytterligare ett tag innan utskottet kommer tillbaka med en analys över de två systemen. Man ska minnas att det som gjordes blev en rätt stor omläggning av hur det självstyrande Åland finansieras. Alla har nog att vinna på att den analysen görs med rätt stor noggrannhet.

  Med hänvisning till det anförda så föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2021, att budgetmotionen förkastas samt att lagtinget beslutar att fjärde tillägget i budgeten för år 2021 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtinget beslutat. Tack, talman!


 • Tack, fru talman! Tack till utskottet och dess ordförande för ett gott jobb. Jag kan bekräfta det som ordförande för utskottet berättade här om jämförelsen mellan det gamla och det nya systemet. Det måste låta vänta på sig till mot slutet av året när man har samtliga uppgifter som behövs för att kunna göra den här jämförelsen.


 • Tack för det. Vi känner alla en rätt stor nyfikenhet över hur det verkligen blev. För som alltid när man lämnar någonting bakom sig som är känt, och går in i någonting nytt som än så länge är okänt, så vill man ju gärna ha reda på hur det gick, särskilt mot den bakgrunden att när systemet infördes så ramlade vi rätt ner i en pandemi vars konsekvenser fortfarande inte är fullständigt kända. Så den jämförelsen ser vi fram emot, men vi tillägger att det är nog viktigt att den görs med stor omsorgsfullhet.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 14:14

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag vill tacka utskottskollegerna och sekreteraren för jag tycker att det var en bra skrivning som kom in i betänkandet och som också gjorde att den liberala gruppen valde att inte föra sina motioner vidare.

  Det finns givetvis att läsa, men jag vill ändå läsa upp delar av det: "Det förbättrade årsbidraget för budget 2021 kan i huvudsak förklaras med en ökning av de skatterelaterade intäkterna med 18,6 miljoner euro. Utskottet noterar att budgeten för 2021 innehåller en budgetmässig puckeleffekt (på grund av övergången till det nya ekonomiska avräkningssystemet) på intäktssidan om 23,8 miljoner euro, vilket påverkar helhetsbilden över budgetintäkterna.
  Utskottet konstaterar att den positiva utvecklingen av budgeten till största delen beror på högre intäkter. Utskottet efterlyser fortsättningsvis en ökad kostnadseffektivitet och vill på nytt lyfta utskottets betänkande i samband med grundbudgeten för år 2021 där man skrev följande: Vad gäller landskapets egen organisation förespråkar utskottet en modell som utgår från tydlig rambudgetering och utvecklad resultatstyrning. Resultatmedvetenheten måste öka på alla nivåer och det behövs tydliga incitament för att aktivt förbättra verksamheternas kostnadseffektivitet".

  Avslutningsvis, fru talman, så anser den liberala gruppen att den fartblindhet som präglar synen på den offentliga ekonomin behöver bromsas in. Vi kan inte bygga en politik som ständigt behöver växande intäkter. Jag hoppas att det här också blir en färdkost till finansminister Höglunds arbetsgrupp som snart blir sjösatt. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets tredje kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.