Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det ska löna sig att vara flitig och vilja arbeta vid sidan av sina studier. Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.

  Genom förslaget slopas gränsen för förvärvsinkomster som den studerande kan ha under år 2022, samtidigt som han eller hon lyfter studiestöd. Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studeranden att vid sidan av studier kunna arbeta som vikarier under kortare perioder utan att arbetsinsatsen ska påverka möjligheten att lyfta studiestöd. Flit ska löna sig.

  Förslaget bidrar förhoppningsvis till att öka studerandens intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna. En from förhoppning från utskottet är ju att det inte ska gå ut över studierna, utan snarare utgöra en bonus för den som tycker sig ha kraft att så göra.

  Lagförslaget, som finans- och näringsutskottet har hanterat, hänför sig till landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget som ska behandlas vid ett annat plenum senare idag. Avsikten är ändå att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft. Här finns ingen tid att förlora på samma sätt som när det gäller annat kring pandemins kölvatten. Det gäller att komma igång så snabbt som möjligt.

  Merkostnaden för landskapet uppskattas till 300 000 euro för år 2022. Det är en siffra som är uppskattad och det måste man hålla i minnet.

  Mot den bakgrunden föreslår utskottet att lagförslaget antas i oförändrad form för lagtinget. Tack!


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Min fråga gäller resurserna hos AMS som handhar studiestödsansökningarna. Finns det kommande resurser med tanke på att vi också kommer att behandla ett lite större lagpaket som också rör den servicemyndigheten? Har man förberett sig på det här?


 • Talman! Huruvida myndigheter och organisationer har tillräckligt med resurser har finans- och näringsutskottet i det här skedet inte gått in på. Vi förutsätter att man har den kapaciteten. Det handlar ändå om att följa den lagstiftning som man från lagtinget antar, och då bör myndigheterna se till att det blir gjort. Jag är säker på att alla myndigheter har resurser för att göra något mer än vad man kanske gör för ögonblicket. Jag tror inte att resurserna blir ett problem i det fallet.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:18

  Talman! Bästa lagting, åhörare. Genom att fler jobbar kan vi också stärka välfärden. Självklart ska den som vill anstränga sig lite extra belönas och inte bestraffas. Självklart ska det vara enkelt att gå ut på arbetsmarknaden. Vi har idag branscher som ropar efter arbetskraft, både inom det privata och inom det offentliga. Ska vi då hämma den personliga valfriheten och initiativet till att arbeta? Naturligtvis inte. Att lyfta bort inkomsttaket för studerande är ett lysande sätt att stärka arbetslinje, valfrihet och försörjningskvot på och att tillgodose behovet från arbetsmarknaden. Vi behöver fler åtgärder som stimulerar till arbete, det är så vi skapar ett starkare samhälle.

  Jag önskar att Liberalerna kunde få vara delaktiga när denna temporära lagstiftning utvärderas och även när den stora utvärderingen av studiestödssystemet slutförs. Det skulle vara bra om långsiktiga överenskommelser kan uppnås när denna nu tillfälliga åtgärd förhoppningsvis permanentas och mycket väl kan innefatta andra målgrupper än studeranden. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.