Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:01

  Tack, fru talman! Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till att lagen om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk träder i kraft på Åland till de delar konventionerna faller inom landskapets behörighet.

  Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att konventionens syfte är att genom olika åtgärder främja internationell gemenskap genom filmskapande. Genom samproduktioner möjliggörs utbyte och utveckling av kompetenser, samt större möjligheter till finansiering och distribution av filmverk. Det finns inte orsak från vår sida att orda dess mer om framställningen som i grunden är en positiv sak för utvecklandet av internationellt samarbete kring filmproduktion och finansiering. Mycket positivt har ju även hänt på Åland under de senaste åren och nya intressanta satsningar är i görningen.

  Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att förslaget i presidentens framställning är att lagtinget godkänner såväl lagen om ikraftträdande av den ursprungliga konventionen som den reviderade konventionen. Frågan om hur tillägg till fördrag till vilka lagtingets bifall inte inhämtats tidigare ska behandlas har varit föremål för diskussion i lagtinget tidigare vid olika tillfällen. Utskottet konstaterar att varje fall givetvis är unikt och utgår från behörighetsfrågan men förfarandet kan tjäna som modell för alla fördrag till vilka lagtingets samtycke av olika orsaker inte tidigare har inhämtats.

  Talman! Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.