Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Tack, talman! Även jag ska fatta mig kort när det handlar om just det här betänkandet som genomgick en rätt enkel behandling i utskottet.

    Det handlar om hur man ska främja energi från förnybara källor och att man i stället ska börja använda sig av en slags blankettlagstiftning där rikslag föreslås bli tillämplig på Åland, utom när det gäller spillvärme och spillkyla. Lagförslaget har genomgåtts i utskottet och vi har kommit med en förändring av kosmetisk karaktär.

    Med hänvisning till det anförda föreslår ett enigt utskott, talman, att lagtinget antar det andra lagförslaget i oförändrad lydelse och att lagtinget antar det följande lagförslaget i lydelsen som framgår. Tack för det.


  • Tack, talman! Det var kanske en sen replik, men jag kom att tänka på att ofta i energidebatten i dag så sägs att uppemot 60 procent av det vi förbrukar är grön energi här på Åland. Men tittar man då på definitionen, tittar man på just de gröna elcertifikaten så är det inte alls så pass stor del av förbrukningen som faktiskt är certifierad grön när man köper den, alltså när slutrecipienten får elen. Det här är en missuppfattning som jag ändå vill ta tillfället i akt att bemöta. Har vi en produktion på Åland som är av vindkraft så betyder det inte automatiskt, rent formellt sett, att det också är den som förbrukas på Åland. Därför är också just den här lagstiftningen så viktig för att klargöra att vi faktiskt har tungan rätt i mun. När man pratar om produktionen så är det viktigt också att stimulera så att fler tar gröna energicertifikat, elcertifikat.


  • Tack, talman! Det är med säkerhet så som ledamoten Holmström sade. Mycket väl illustrerar det vikten av att vara pedagogisk och kommunicera ut vad det handlar om. Min känsla när det handlar om energidebatten är att mycket blir ogenomträngligt att förstå för den vanlige medborgaren och att nyttja den. Så för varje gång som vi kan förklara energifrågor på ett mer begripligt sätt har vi nått lite längre. Det tror jag att vi alla ska tänka på väldigt ofta faktiskt.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ursprungsgaranti för energi för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.