Remissdebatt

  • Diskussionen är gemensam med budgeten för år 2023.


  • Tack, talman! Jag ska fatta mig kort så att vi kan fortsätta med budgetdebatten. Vi föreslår att landskapsfinansieringen av medborgarinstitutet ändras så att den frikopplas från landskapsandelssystemet och istället helt regleras i landskapslagen om medborgarinstitut. Vi föreslår att man istället beviljar landskapsstöd till huvudmannen för medborgarinstitutet genom ett flerårigt avtal mellan just huvudmannen och landskapsregeringen, och därigenom tryggar finansieringen mer långsiktigt.

    Bakgrunden känner ni till. När man gjorde om landskapsandelssystemet minskade landskapsandelen för medborgarinstitutet drastiskt. En temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitutet för att möjliggöra ett tillfälligt stöd för driftskostnaderna har därefter gjorts tre gånger av lagtinget. Finans- och näringsutskottet har i sitt betänkande lyft att det behövs tas fram en ny modell för medborgarinstitutets finansiering. Här har vi haft två arbetsgrupper som har utarbetat det här förslaget kring finansieringsmodellen och har ett förslag till avtal för åren 2023 - 2027 med Mariehamns stad. Landskapsstödet för år 2023 föreslås vara strax över 200 000 euro. Beräkningsgrunden finns också med i lagförslaget. Jag stannar där. Tack.


  • Tack, talman! Tack till minister Hambrudd för att man försöker jobba vidare med det här och slå vakt om medborgarinstitutets verksamhet. Det är en viktig verksamhet för många i dessa tider.

    Jag undrar bara hur beloppen blir att se ut, för året och också framöver. Blir det ett starkare samhällsstöd, totalt sett, till Medis eller ett lägre?


  • Tack, talman! Beloppet blir ungefär detsamma skulle jag säga. Det finns en beräkning att 7 500 undervisningstimmar med en uppskattad kostnad per undervisningstimme på 67,50 euro, och så tar man 40 procent av det. Det handlar också om utifrån vad som landskapet finansierar. Så det är i stort sett samma. Genom det här blir det en mer långsiktigt tryggande av finansiering av medborgarinstitutet, vilket det inte har varit de senaste åren.


  • Det är naturligtvis en väldigt eftersträvansvärd målsättning att kunna både finansiera detta långsiktigt och uthålligt, på en nivå som är förutsägbar. Jag kan med säkerhet säga att Socialdemokraterna kommer att stödja den här initiativet.


  • Tack, talman! Tack ledamot Gunell för det stödet. Medborgarinstitutet är faktiskt en viktig del i ålänningarnas liv. Glädje, samhörighet och kunskapssökande är faktiskt den gemensamma faktorn oberoende om det språk, vävning, matlagning och annat som står på agendan. Kursutbudet är brett, avgiften måttlig och tillgängligheten stor. Det intressanta är också att det är 78 procent kvinnor och 22 procent män som utnyttjar eller använder sig av Medis, inte bara i Mariehamn utan runt hela Åland.