Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Jag ska nu presentera en ändring i blankettlagen om beskattningsförfarande. Ändringen är inte kontroversiell, men den är lite brådskande och behöver således behandlas nu.

  Den omfattande reformen av hälso- och sjukvården som genomförs i riket påverkar beskattningen på Åland på olika sätt. Välfärdsområden skapas och dessa finansieras av staten vilket innebär en förskjutning av finansieringsansvaret från kommunerna till staten.

  I Finland ska den kommunala inkomstskattesatsen minskas med 13,26 procentenheter för år 2023. Detta görs genom fullmäktigebeslut som tas senast i mitten av november. I det fall att fullmäktige inte sänker skattesatsen till den föreskriva nivån så anges i en temporär bestämmelse i 91 b§ i lagen om beskattningsförfarande att inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 13,26 procentenheter ändå får iakttas i beskattningen för 2023.

  Noteras bör att marginalskattesatserna i statens inkomstskatteskala ska sänkas med 13,26 procentenheter för dem som har sin hemkommun på Åland.

  Som bekant så berör sotereformen inte Åland, vilket innebär att vi behöver göra anpassningar i våra system för att parera de förändringar man går in för i riket.

  En av dessa förändringar är den ändring som nu görs i 91 b§ i lagen om beskattningsförfarandet. För att våra åländska kommuner inte ska riskeras att omfattas av denna skattesänkning så föreslås nu att vi i vår landskapslag om tillämpning av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande gör ett undantag. Undantaget lyder "den temporära 91 b§ i lagen om beskattningsförfarande ska inte tillämpas på Åland." Alltså ska inte tillämpas. Tack!


 • Tack, talman! Tack minister Höglund. Jag har ställt frågan tidigare i samband med att Åland tvingas parera hälsoreformen i riket. Det skapar ju ett merarbete, inte minst för lagberedningen men även politiskt och för tjänstemän. Har reformen på något sätt varit en del av självstyrelsearbetet? Alltså, har vi kunnat påvisa att vi hamnar i en ganska negativ sits på grund av den här reformen och på det sättet också kunna ha ett argument i förhandlingarna om den nya självstyrelselagen?


 • Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Holmberg. Det är helt klart att när vi gör anpassningar som beror på sotereformen så skapar det ett merarbete. Den här lagen skapar i och för sig nu merarbete den här gången. Det är en tillsvidare lagstiftning, så förhoppningsvis så ska den här justeringen leva ett antal år framöver.

  Jag är säker på att man i förhandlingarna runt självstyrelselagsrevisionen lyfter upp de problem som vi upplever.


 • Tack, talman! Jag vet inte, för jag uppfattade det som att vi nog bara tar de negativa sidorna som åsamkar Åland. Vi är helt oberoende av den reformen, men vi får en hel del negativa effekter till oss. Vi har en lagberedning som ändå idag är fullt sysselsatt och borde kunna få hantera viktigare ärenden som utvecklar Åland. Jag har sagt det förut att det skulle vara av vikt att Åland verkligen för fram det här omaket som det medför. Sist och slutligen handlar det om väldigt många timmar och väldigt mycket tankearbete som krävs, och det tar inte slut i och med det här även fast just den här lagstiftningen är tillsvidare.


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Holmberg. Det kommer ju flera lagar nu som berör beskattningen på grund av sotereformen och vi får arbeta med dem och göra våra anpassningar. Jag kan på nytt bara säga att det är klart att den här problematiken lyfts ju upp i förhandlingarna.


 • Talman! Vi har nu igen då en kommunal beskattning. Det kommer att komma flera, säger finansminister. Liberalerna har i olika omgångar lämnat in motioner om att ta ett helhetsgrepp kring den kommunala beskattningen. Är det här någonting som ligger i röret hos landskapsregeringen eller är det bara sådant att man anpassar sig till de finska förändringarna?


 • Tack, herr talman! I det korta perspektivet så gör vi anpassningar.

  Jag håller helt med om att det skulle vara jättebra att ta ett större helhetsgrepp runt beskattningsfrågor i allmänhet och kanske inte bara runt den kommunala beskattningen, utan också över landskapets egna beskattningsfrågor och de möjligheter som kan finnas med det nya systemet.


 • Talman! Vi tycker från Liberalernas sida att landskapsregeringen borde lägga mer krut på just skattefrågan. Vi diskuterade förra veckan två olika motioner där man klart och tydligt kan se att hushållens ekonomi försämras. Det instrument som landskapsregeringen har i sin hand som kanske är mest effektivt med lägst transaktionskostnader är just kommunalskatteverktyget. Från Liberalernas sida skulle vi önska att landskapsregeringen omvärderar sin linje.


 • Tack, herr talman! Tack för frågan ledamot Zetterman. Det är ju så att beskattningsfrågor är komplexa till sin natur och de är otroligt resurskrävande. Det är väl kanske så att vi just nu har fullt upp med allt annat som ska göras så att vi får återkomma. Jag håller med om att frågan i sig är väldigt intressant och angelägen.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Anförande | 13:11

  Herr talman! Jag ides inte ta en replik på finansministern. för det jag tänkte säga riktar sig lika mycket till finans- och näringsutskottet. Landskapsregeringen använder ju den lagstiftningstekniken att man för in en undantagsbestämmelse. Jag tycker att det är inte så mycket annat som man kan göra. För det första är det för att undvika oklarheter och för det andra att lagstiftningen ska bli tydligare. Det har inte jag några invändningar emot.

  Men det som jag hoppades att finans- och näringsutskottet skulle kunna titta på är faktiskt - märkligt nog vad vi tänker lika ibland - det som framfördes från liberalt håll. Man skulle titta på hur mycket merarbete medför den här typen av anpassningsarbete, som vår lagstiftning hela tiden får göra, utan att man har möjlighet att medverka i ett utvecklingsarbete. Jag tror att var någon som pratade om ett helhetsgrepp här.

  När det gäller skatterätten så vet jag att det blir ett stort uppdrag om man ska titta på en total beskattningsrätt, men jag har förstått att man fortfarande inte har bestämt sig. Kommer man de facto ge beskattningsrätt åt välfärdsområdena eller inte? Lagstiftningen är inte uppbyggd så nu, men det pratas ju fortfarande om det. Det är ganska intressant att man kan tänka sig politiskt att ge beskattningsrätt åt underlydande områden som ett välfärdsområde, men man kan absolut inte ge beskattningsrätt åt den enda autonomin som man har. Detta skulle jag också gärna se att finans- och näringsutskottet tittar på.

  Sen är det en motivering som är lite märklig. Jag håller med om att den är ryckt ur sitt sammanhang. Det står: "Det kan inte anses rimligt att de åländska kommunernas inkomstskattesatser ska sänkas på motsvarande sätt som för kommunerna i riket." Jag vill ju gärna att man ska sänka skatterna så mycket det nu bara är möjligt, men jag förstår resonemanget. Men tittar man på motiveringen så hänger den inte riktigt ihop.

  Så summan av kardemumman utan att bli alltför långrandig, så hoppas jag finans- och näringsutskottet kan titta på det som Liberalerna på ett bra sätt förde fram och som var min huvudtanke. Hur mycket arbetstid går det egentligen till den här anpassningsprocessen utan att det tillförs mera? Och sedan också föra ett resonemang om hur det skulle se ut om vi hade en egen beskattningsrätt. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.