Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! Detta betänkande är resultatet av en utskottsbehandling som på ett pragmatiskt och tillväxtpräglat sätt hanterat krav på en begripligare elmarknad och åtgärder som gör förhållandet mellan säljare och köpare tydligare. Landskapsregeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om elmarknaden främst mot bakgrund av elmarknadsdirektivets krav. Dessa inkluderar till exempel ett nytt regelverk för att hantera konflikter mellan elbolag och näringsidkare i form av en tvistenämnd. När det handlar om enskilda konsumenter kan sådana hanteras av landskapets konsumenttvistenämnd.

  Den andra åtgärden som föreslås i lagförslaget är att bereda hushållskunder och mikroföretag tillgång till verktyg som ger dem möjlighet att enklare än idag jämföra erbjudanden från el-leverantörer med betydande marknadsinflytande.

  Elbranschen är svår terräng även för de som är insatta och därför krävs ständiga åtgärder för att lagstiftningen ska hålla jämna steg med marknaden. Detta samspelar också med det långsiktiga europeiska målet att till år 2050 minska utsläppen av växthusgaser med uppemot 95 procent jämfört med 1990. Detta skapar enorma möjligheter för Åland att utvecklas till en energiexportör vilket skulle stärka hela Åland och vår självstyrelse. El är framtiden och bara i Finland har elmarknadslagen ändrats nio gånger sedan 2017 då blankettlagen antogs.

  Utskottet tillstyrker alltså förslaget till ny lag, med undantaget att anmälningskravet tas bort i samband med anläggande av elledningar av storleken 1-110 kilovolt. Tanken bakom detta är att vi inte ska överbyråkratisera utbyggnad och tillväxt mer än absolut nödvändigt. Utskottet ägnade rätt stor kraft åt att analysera konsekvenserna av slopandet av denna bestämmelse utan att hitta betydande nersidor. Till exempel existerar ingen motsvarande anmälningsplikt för anläggande av avlopp, vatten eller teleledningar, vilka i praktiken tar samma typ av mark i anspråk.

  Utskottet har erfarit att de landskapsmyndigheter som hörs inom de 30 dagar under vilken anmälningstiden gäller i praktiken har konsulterats redan under planeringsstadiet. Utskottet konstaterar att planeringsunderlaget, till exempel i form av digitalt kartunderlag, idag är betydligt mer omfattande och håller en högre kvalitet än när denna regel i tiden infördes. Resultatet av en enklare hantering, vilket utskottet föreslår, bör därmed bli bättre ekonomi för både leverantör och konsument.

  Utskottet har också gjort vissa förändringar mera av teknisk natur vilka framkommer i betänkandet.

  Med hänvisning till dessa och med beaktande av förslaget att slopa trettiodagarsgränsen föreslår utskottet att lagförslagen godkänns. Tack, talman!


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 11:14

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Tack ordförande Pettersson för ett bra anförande om betänkandet.

  Det passar rätt bra att detta lagförslag blir ett av de sista att behandlas av lagtinget denna mandatperiod. Lagförslaget är ett ypperligt exempel på prestigelöshet, pragmatism och öra mot marken politik. Ett litet lagstiftningssteg, men ett stort steg för avbyråkratiseringen.

  Lagförslaget har visat hur byråkrati och lagstiftning kan slå helt fel ute på fältet. I lagförslaget fanns ett krav på anmälan i samband med anläggande av elledningar av storleken 1-110 kilovolt. Något liknande finns inte för anläggande av avlopp, vatten eller teledragningar, vilka i praktiken tar samma typ av mark i anspråk. Detta lyftes av mig och ledamot Mansén i samband med remissdebatten av lagförslaget och vicelantrådet sade sig inte förlora nattsömn om det togs bort i utskottsbehandlingen.

  Efter grundliga höranden valde utskottet lyfta bort kravet. Detta kommer i praktiken spara administration, tid, frustration och kostnader. Kostnader som mångt och mycket i sista änden landat hos åländska konsumenterna. Det här visar vikten av att ta till sig de remissvar som inkommer kring lagförslag. Det visar på vikten av att kunna ändra sig politiskt. En eloge till landskapsregeringen och speciellt till vicelantrådet Harry Jansson. Det visar också på vikten av att vi avbyråkratiserar Åland. Det är enkelt att påföra nya krav, men ytterst svårt att förenkla, varför det kan man undra.

  Förhoppningsvis kan detta lagförslag visa vägen mot mindre byråkrati och större lyhördhet att lyssna på alla dem som har något att säga kring ett lagförslag. Det finns givetvis många aspekter att ta hänsyn till i lagstiftning. Men på något sätt tycker jag att vi ofta glömmer bort de ekonomiska konsekvenserna och vardagen för den som ska följa lagarna, inte minst företagens, kommunernas eller den lilla människans vardag. Lagförslaget kring ändringen av elmarknadslagstiftningen bevisar att det går. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett mycket bra anförande. Det gläder mig att du lyfte att vi tog bort trettiodagarsregeln. Jag instämmer till fullo med det som framfördes av ledamot Holmberg. Det var en mycket bra diskussion. När vi kan se pragmatiskt på hinder när man ser att det finns problematik så underlättar det för det åländska samhället i stort, utan att för den skull tumma på konsekvenserna av trettiodagarsregeln. Det löser man på annat sätt. Tack för ett bra anförande.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 11:17

  Tack, talman! Tack ledamot Mansén. Det blir ju ofta en bild från lagtinget att vi mest tjafsar och argumenterar och aldrig kommer någonstans. Jag tycker att det passar bra att det här är ett av de sista lagförslagen vi tar här den här mandatperioden. Jag tycker att det är ett bra exempel på att det nog går att göra 1+1=3.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om Ändring av 4 § landskapslagen om av landskapslagen om Ålands energimyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands tvistenämnd för energimarknaden för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.