Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Därefter föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling och slutligen föredras lagtingsledamoten Camilla Gunells klämförslag i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion för antagande i andra
  behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Föredras slutligen ledamoten Camilla Gunells tidigare utdelade samt bordlagda förslag till åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Klämmen lyder: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skapa en bostadspolitik där man formulerar mål och redskap för att långsiktigt trygga produktionen av hyresbostäder i både goda och sämre tider så att inflyttningen till Åland inte förhindras av bristande tillgång till hyresbostäder". Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Camilla Gunells klämförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll 19 ja-röster, 3 nej-röster 5 avstod från att rösta.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.