Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
  Diskussion.


 • Talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola samt följdändringar i annan landskapslagstiftning med anledning av den nya landskapslagen.

  Ålands lagting antog den 27 september 2019 den nya landskapslagen som ska träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas från och med den 1 augusti 2021.

  Efter lagtingets beslut om antagandet konstaterade landskapsregeringen ett behov av justeringar av ett antal bestämmelser i lagen samt att den nya lagen föranleder följdändringar i annan lagstiftning.

  Republikens president meddelande den 28 februari 2020 att lagens bestämmelser gällande tre punkter utgör ett överskridande av lagstiftningsbehörigheten och därmed förordnats att förfalla. Dessa handlar om: 1) Hemfrid och inspektioner vid privat barnomsorg 2) Om undantag från läroplanen 3) Om god förvaltning och förfarande vid avstängning av elev för en viss tid.

  Talman! Lag- och kulturutskottet konstaterade tidigare i sitt betänkande att lagförslagets indelning i delar, kapitel och paragrafer inte är ändamålsenlig och att det i samband med nästa reform av lagen därför bör göras en ny paragrafindelning.

  Landskapsregeringen konstaterar att den nya lagens innehåll är mycket omfattande och att omfattningen motiverar en indelning i delar samt kapitel inom delarna och anser inte att det är motiverat att göra ändringar i lagens uppbyggnad. Däremot har landskapsregeringen förenklat paragrafhänvisningen vilket gör lagen mer lättläst.

  Talman! Landskapsregeringen förslår ett flertal ändringar av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Ändringarna består främst av förtydliganden, korrigeringar av förbiseenden och språkliga korrigeringar. Landskapsregeringen föreslår en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen. Landskapsregeringen föreslår nya bestämmelser istället för de lagrum som Republikens president förordnat att förfalla. Tack.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Anförande | 14:41

  Herr talman! Den här lagen behandlades ju så sent som under hösten 2019, så alla känner väl att man har bearbetat den både grundligt och genomgripande.

  Det var några punkter som Ålandsdelegationen och Högsta domstolen ansåg att här överskred man landskapets lagstiftningsbehörigheter och på det sättet kom lagen tillbaka.

  Lagförslaget om barnomsorg och grundskola är att betrakta som en omfattande och omfångsrik lag. Den förändrar också kommunernas basverksamhet eftersom den slår ihop barnomsorgen som hittills har hört till kommunernas sociala verksamhet med grundskolan. Det fastställer därmed att kommunernas utbildningsverksamhet omfattar barnet från den tidpunkt som barnet och föräldrarna börjar ta del av kommunens barnomsorg till dess att barnet går ut från nionde klassen med förhoppningsvis avgångsbetyg i handen eller annat dokument som visar uppnådda färdigheter.

  Det här är en synnerligen viktig lag eftersom utbildningen utgör grunden för vårt demokratiska samhälle och det är utbildningen som lett till den samhällsutveckling och tekniska framåtskridande som startade under början av förra århundradet. Att de nordiska länderna under slutet av 1800-talet gick in för att skapa en grundläggande eller en folkundervisning som var riktad till alla barn var ett vinnande koncept. Jag tror att våra skolfäder och –mödrar - ja, det fanns också skolmödrar på den tiden - knappast kunde föreställa sig vilken kunskapsrevolution de lade grunden till.

  Genom de basfärdigheter som eleverna tillägnar sig i grundskolan har de förutsättningar att fortsätta sin utbildning, satsa på de yrken och områden som de känner sig lämpade och hågade inför. Utbildningen är till för alla. Det är betydelsefullt att var en och enligt sin egen förmåga får möjlighet till mogna och växa och tillägna sig kunskap och bildning. En av skolans viktigaste uppgifter är att öppna dörrar – sedan är det upp till var och en om man vill gå in.

  Att utforma lagar är en knivig uppgift, det är lätt att i efterhand hitta kryphål och sakna mer preciserade formuleringar. Särskilt i en lag som är så omfattande som lagförslaget om barnomsorg och grundskola är det förståeligt om något blivit bortglömt, om något ord eller uttryck borde formuleras på annat sätt eller om något borde förtydligas. Det sägs i bakgrundsanalysen att grunddokumentet till detta lagförslag bereddes under tidsbrist. Tyvärr är det väl så att man alltid skulle önska sig ha mer tid, men det är ändå så att man oavsett tidsaspekt alltid i efterhand hittar något att rätta till.

  Därför är det bra att denna viktiga lag ytterligare har bearbetats, kommer att bearbetas och förhoppningsvis har texten blivit mer entydig och klar. Jag önskar dock att lag- och kulturutskottet vid sin beredning tittar på del V, 2 § i den ursprungliga lagtexten som behandlar tjänster och befattningar och där en mening behandlar timlärare. Här finns ett behov till ett förtydligande gällande timlärarens anställningsförhållande.

  Lagförslaget om barnomsorg och grundskola – både det ursprungliga lagförslaget och i den nuvarande formen med tillägg och preciseringar är ett lovvärt och nödvändigt paket. Samhällsutvecklingen pågår ständigt och skolan måste hänga med i förändringen.

  Lagen avses träda i kraft 1.1.2021 – inom om ett halvår och tillämpas fr.o.m. höstterminen 2021 – dvs. inom ett år. Det är olyckligt att denna viktiga lag, dess implementering och beredning kommer i skuggan av den pandemi som just nu lamslår världen och också vårt lilla samhälle. Det är en pandemi som inte bara drabbar människor med sjukdom och död utan också är förödande för samhällsekonomin. Man skulle önska att det fanns mer resurser att tillgå för att genomföra detta viktiga lagpaket, men nu är det som det är och vi får göra det bästa under rådande omständigheter.

  Centerns lagtingsgrupp omfattar förslaget och överlämnar det till lag- och kulturutskottet för behandling. Tack.


 • Tack, talman! Tack ledamot Högman. Det är, som sagt, ett mycket omfattande lagpaket. Hur mycket tid man än har så är det säkert något man glömt och något som kunde ändras. Jag tackar ledamot Högman. Jag lyfter frågan om timlärarna som man behöver titta närmare på och för det vidare till utskottet.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 14:47

  Talman! Det är i materiellt hänseende lätt att hålla med föregående talare till stora delar. Jag kommer därför inte att lägga flera ord på det. Jag konstaterar enbart att en uppstädning är behövlig. Det är bra att den görs.

  Det är dock anmärkningsvärt med de tre ställena som presidenten har förordnat att förfalla. Den gängse uppfattningen brukar vara att vår behörighet på utbildningsområdet är relativt långtgående. Den inskränks egentligen enbart av 27 § i självstyrelselagen 39 punkten gällande arkivalier där det dock som ett undantag är rikets behörighet. I övrigt har vi väldigt långt egen behörighet på området.

  Jag vill uppmana det behöriga utskottet, lag- och kulturutskottet, att särskilt studera dessa tre ställen som presidenten har förordnat att förfalla.

  Personligen finner jag det mest anmärkningsvärt att 7a § har förordnats att förfalla, alltså undantag från läroplanen. Det vore bra om utskottet i arbetet ställer sig frågan: Är detta behörighetsläckage? För om det läcker lite överallt så dräneras självstyrelsen på sikt och därför är det bra att läsa denna lag med de glasögonen. Tack för ordet.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 14:49

  Talman! Grundskolan är det finaste vi har, det har jag alltid tyckt. Särskilt i coronatider märker man hur oerhört viktig skolan är och att den fungerar även i kristider.

  Det är bra att jobba snabbt men ibland blir det inte helt rätt och då är det bra om det går att rätta till, det kommer vi säkert att få göra många gånger.

  Det är särskilt viktigt att inte allt handlar om corona även om det är kristider utan också om utveckling och framåtanda, särskilt när det gäller social- och utbildningspolitik som ändå är det som ska bära oss sedan till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

  Ändringarna som ska göras är behövliga. Det är viktigt att få ändringarna gjorda snabbt så att kommunerna vet vad de har att jobba efter när de ska förverkliga den här jättestora reformen, precis som ledamoten Högman sade.

  Jag skulle gärna ställa frågan till minister Hambrudd om ikraftsättande av den här lagen. Jag har åtminstone hört diskussioner om att det finns de som vill att man skjuter fram ikraftsättande av den här lagen. Finns det sådana planer? Jag hoppas att det inte är så.

  I övrigt stöder vi det här lagförslaget.


 • Tack, talman! Tack för frågan ledamot Fellman. Ja, det har varit sådana diskussioner och önskemål att eventuellt skjuta fram den här lagen. Men vi gör bedömningen att barn- och grundskolelagen går väldigt mycket ihop i socialvårdslagen och kompletterar varandra. Det är oerhört svårt att den här lagen skulle skjutas fram. Vi förordar nog att båda paketen borde gå i kraft när de ska gå i kraft.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:51

  Tack för svaret och för det lugnande beskedet.


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet
  omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.