Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Anförande | 15:59

  Tack, herr talman! Den socialdemokratiska gruppen föreslår att landskapsregeringen, som åtgärd i coronakrisen, utbetalar ett extra barnbidrag. Skolorna; grundskolan och gymnasiet, stängde ju den 18 mars och har nu när de öppnar igen, den 14 maj, varit stängda i åtta veckor, det vill säga i två hela månader.

  Det betyder att för många familjer är det stora extra kostnader som tillkommer på grund av lunch och mellanmål som nu serveras i hemmen men som vanligen annars skulle ha serverats i skolorna. Skollunchen är någonting mycket värdefullt och som för många familjer och barn kanske är det viktigaste målet man får under en hel dag.

  Detta är nu ett läge när man kan hjälpa människor på olika sätt. Företag och kommuner är viktiga men också ett rent direkt stöd till barnfamiljer. Det här är någonting man som kunde ha tagit upp i den tilläggsbudget som nu ligger på bordet. Det har landskapsregering valt att inte göra. Men jag sätter mina förhoppningar till att man ändå inkluderar detta i nästa. Det är en mycket viktig socialpolitisk åtgärd.

  Barnbidraget är ju ett generellt bidrag, det ges till alla på lika grunder beroende på hur många barn man har i en familj. Just den här situationen nu med ökade kostnader hemma, kanske i kombination med arbetslöshet eller företag som förlorat sin inkomst, så skulle det här vara ett ytterst välkommet beslut.

  Det här är ett system som är vedertaget, etablerat och betalningskanalerna är helt färdiga. Det enda som behövs är att landskapsregering tar ett initiativ och fattar ett beslut. Man behöver alltså inte vänta på riket och på något förslag i riksregeringen, utan beslutet ligger helt i landskapsregeringens händer. Det är ju pengar som direkt också går ut i handeln. Majoriteten av barnbidraget går direkt ut till dagligvaror och till affärer för anskaffningar av mat, kläder och sådant som barn behöver. Så därmed stärker man också köpkraften hos barnfamiljerna och indirekt hjälper näringslivet. En månads utbetalning torde kosta 750 000 euro.

  Det finns inte så mycket att säga mer om saken, jag tror att vi har framfört vårt önskemål. Tack, herr talman.


 • Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Ibland känns det som om oppositionen är lite ur fas här. Jag vet att i vissa skolor får de hämta lunch, för två dagar - mat för idag och mat för imorgon. Man har sett till att barnen får sin jätteviktiga lunch. Skolorna öppnar snart gradvis och snart är det sommarlov.

  Ytterligare om man läser tilläggsbudget nr 3 så står det att det finns pengar för att i högre utsträckning användas till förebyggande utkomststöd för dem som har det riktigt svårt. Så nog finns det med i tilläggsbudgeten nr 3 också. Så jag förstår inte riktigt den här motionen.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 16:03

  Jag vet inte om ledamoten Höglund har barn eller känner familjer med barn som vet att det här har varit betungande.

  Det är dessutom inte alls ur fas. Skulle de här pengarna komma nu eller fast de kommer i juni så är det en otroligt stor hjälp. Dessutom är det bara ett fåtal skolor som har öppnat för lunchservering. En del får det, det är bra så. Tack till de kommunerna som har sett till att de kan servera lunch! Men långtifrån alla barn på Åland får skollunch.

  Barnbidrag är på det viset rättvist, det går till alla på lika grunder. Jag tror inte jag känner en enda familj som skulle säga att barnbidraget är onödigt, det går till kostnader som man har kring barnens förnödenheter.


 • Tack, talman! Jag har tre barn. Jag har ett barnbarn i årskurs fem som går till skolan och hämtar mat. Jag vet jättebra hur det här är. Jag vet att alla kommuner inte har den här förmånen, vilket jag tycker att är synd. Jag vet att inte alla barn får en lunch varje dag. Det är beklagligt.

  Snart är det sommar. Jag ser liksom inte nu nyttan med det hela. Alla vill ha extra pengar, det förstår jag mycket väl.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 16:04

  Ja, då vet vi hur ledamoten Höglund ser på barnfamiljer och deras behov. Jag ser annorlunda på det. Jag tar det på stort allvar för jag vet att för många så betyder det väldigt mycket med varje euro som kommer in på kontot.

  De kommuner som lyckades få igång lunchserveringen så kom den igång väldigt sent. Det hade redan gått en månad utan servering.

  Jag hävdar nog att det här är en bra kanal att stöda barnfamiljerna och väldigt nödvändig. Men jag noterar ledamotens Höglunds syn på barn.


 • Tack, talman! Ledamot Gunell vill se extra barnbidrag till familjer som har tvingats ha barnen hemma på grund av skolstängning och påminner då om att de här pengarna kommer ut i samhället. Det tror jag faktiskt är en riktig analys.

  Jag hade en fråga om hur mycket pengar ledamoten tror att det handlar om och hon sade att det var 150 000 euro.

  Jag undrar också om du vet ungefär hur många barnfamiljer det gäller? Hur definierar man en barnfamilj med många barn? Det funderar jag på när jag läste motionen.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 16:06

  Det står i landskapets budget hur mycket momentet är på, jag minns inte precis, men 752 000 euro var det i fjol per månad. Så det här torde väl kosta ungefär 750 000 - 760 000 euro för en månads utbetalning. Det är det som den här motionen går ut på.

  Övriga siffror kan säkert utskottet närmare titta på, hur många barnfamiljer det gäller, hur mycket det är per familj och allt det här finns reglerat i lag.


 • Tack för ett närmare resonemang. Jag hoppas att man kan titta närmare på det här. Det som vi hoppas allra mest på är att människor kommer ut i arbetslivet igen och kan fortsätta att försörja sina familjer. Tack för redogörelsen av siffrorna.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 16:07

  Jo, det tror jag att vi alla hoppas på. Vi sitter och väntar med spänning på regeringens presskonferens som pågår just nu kring exitstrategier och hur man kommer att göra när man öppnar samhällena igen. Men det är ingen lätt situation. Det gäller att komma ihåg det, det är ingen lätt situation och det är heller ingen lätt sommar som vi går in i för någon. Hur länge det här kommer att pågå så vet man inte. Att säga att skolorna ska stänga ändå den 8 juni så det är för många barnfamiljer ändå en lång tid att försörja med extra måltider, särskilt om man har många barn.


 • Tack, talman! Det är en viktig fråga som ledamot Gunell lyfter upp. Det är någonting som vi ofta tänker på och pratar om i regeringen, hur vi ska göra riktade insatser för dem som verkligen behöver hjälp.

  Eftersom skattkista inte är hur stor som helst så har vi ju verkligen försökt tänka på de saker som gör mest nytta.

  I det liggande tilläggsbudgetsförslaget som ni har på bordet idag så har vi satt in 1,5 miljoner för förebyggande utkomststöd. Det kommer att stå tydligt i anvisningarna att man kan använda det här stödet för oförutsedda tillfälliga kostnader, vilket man kan säga att det är om man har barnen hemma under en längre period.

  Vi har också gått in med ett temporärt stöd på 30 euro per dag som innebär 645 euro i månaden till de som nu lyfter (… taltiden slut).


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 16:09

  Jag förstår mycket väl att man funderar över alla euron och hur man använder dem.

  Jag vill tala för barnbidraget för att det är ett generellt stöd, det är lika för alla och det är väldigt snabbt administrerat. Det kräver ingen byråkrati varken av barnfamiljer, av kommuner eller någon enhet. Det är direkt och det är liksom okomplicerat. Det är därför jag talar för det och tycker att det är det bästa alternativet som landskapsregering kan välja.

  Det är också viktigt att hjälpa kommunerna enligt den tilläggsbudget som nu ligger. Det är ytterst välkommet. Utkomststödet har ändå en stor hög tröskel för många, att ändå söka utkomststöd. Men det är klart att det ska finnas och den delen är jag helt enig om.


 • Tack, talman! Vid diskussioner som jag har haft med representanter som jobbar med barn och unga så har jag lyft frågan om de anser att ett extra barnbidrag skulle vara rätt väg att gå. Det var ingen faktiskt som sade att de trodde det, för de trodde att pengarna inte nödvändigtvis skulle gå till barnen utan att de kanske skulle gå till att betala någon annan räkning. Sedan får man ju tolka det. Det är ju fortfarande pengar som är till familjen.

  I förra tilläggsbudgeten så satte vi in mera pengar för bostadsbidrag. Vi vet att eftersom flera blir permitterade så kommer det att vara flera som kommer att vara berättigade till att få bostadsbidrag.

  Vi har också nu det generella stödet från FPA som är 28,94 per dag och som innebär 723,50 i månaden som just är för föräldrar som har behövt vara hemma med sina barn och som inte kan (… taltiden slut).


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 16:11

  Om pengar går till rätt ändamål, det vill säga om går barnbidraget alltid går till stövlar, kläder och mat till barnen eller om de går generellt in i en familjs kassa, det tror jag att är väldigt svårt att veta. Man kan heller inte veta precis vart utkomststödet går och vad det blir av dem i slutändan.

  Men just för att barnbidragssystemet är så enkelt, väletablerat och så välfungerande så tycker jag att det skulle vara en snabb kanal. Man kunde ha tryckt på den knappen redan för en månad sedan, men eftersom inte initiativ har tagits från landskapsregeringen så ville jag lägga den här motionen.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. Jag vill ge några allmänna och personliga kommentarer till denna åtgärdsmotion.

  För det första så hade jag gärna sett att man hade preciserat lite, t.ex. hur stort det ska det vara per månad. Ska alla barn få det? Är det kanske för andra eller tredje barnet? Hur lång tid ska det vara? Det ju är svårt att veta vad det blir att kosta. Nu tar ni en summa per månad för alla. Ska det vara under ett år eller ett halvt år?

  Jag tycker också att det är positivt på det sättet att administration måste ju rimligtvis bli väldigt liten och enkel. Man riskerar ju inte heller att andra stöd, t.ex. hyresbidrag, minskas eller naggas i kanten på basen av det här.

  Herr talman! Det här är ett stöd som är riktat till personer framförallt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi ska rikta stödet i den här coronakrisen. Det är en orsak till att jag rent principiellt stöder denna åtgärdsmotion.

  När man lade fram den första tilläggsbudgeten så sade man då att det skulle bli 10 miljoner extra till personer och 10 miljoner extra till företag. Sedan skulle 8 miljoner gå till ÅHS och 4 miljoner till extra utgifter.

  Men då började jag fundera, gick det faktiskt 10 miljoner till personer, alltså extra miljoner? 5 miljoner gick ju till AMS för att betala arbetslöshetsunderstöd och om jag förstår saken rätt så var det i enlighet med gällande lag. Skulle man inte ha fått pengar då så skulle man ha anhållit om det senare.

  Trettio euro, 30-lappen, som man kritiserade så funderade jag att om man inte skulle ha gett den så skulle ju kommunerna i så fall ha blivit tvungna att kanske betala högre bostadsbidrag och så vidare. Så som jag ser det så var det egentligen kommunerna som de pengarna gick till. Jag såg egentligen inte några extra pengar till personer. Det är av den orsaken som jag av principiella skäl stöder den här åtgärdsmotionen som definitivt går till personer.

  Herr talman! Om vi fortfarande tittar på ett principiellt plan så nämndes den här tilläggsbudgeten som nu ges till kännedom. Där ser vi att det går 5,6 miljoner extra till kommunerna, visserligen 1,5 miljoner till personer under vissa villkor, som ministern nämnde. Men resultatet är fortfarande att kommunerna har fått ungefär 10 miljoner, företagen 10 miljoner, medan det har gått väldigt lite till personer.

  Vi från Åländsk Demokrati anser att landskapet främst ska stöda personer och företag men inte kommuner. Det är en orsak till att jag stöder den här motionen. Jag tycker inte att vi här om ett halvt år år, som det blir ungefär, ska börja ta lån för att ge pengar till kommunerna. Vi kan tänka oss att ta ett lån för att ge pengar till personer och företag men inte till kommuner. Tack för ordet, herr talman.


 • Kan ledamot Toivonen utveckla hur ni menar med att stödet på 30 euro per person har gått till kommunerna egentligen?


 • Tack, herr talman! Ja, rätta mig om jag har fel, som det brukar heta. Om de inte skulle ha fått rätt den här 30-lappen så misstänker jag att många av dem istället skulle ha varit tvungna att gå till kommunerna för att kanske få ett bostadsbidrag. Nu var det ju räknat så - och det var väldigt bra - att de på ett enkelt sätt skulle få 30 euro så att de inte skulle behöva få dessa stöd. Men man kan säga att indirekt var det en hjälp till kommunerna också.


 • Men att få ett vanligt utkomststöd är ju inte särdeles enkelt. I det här fallet, om du ska få ett utkomststöd, så kan du egentligen inte äga och inneha någonting. Du måste sälja ditt företag, du måste sälja din bil, du måste sälja aktier och allt sådant för att kunna ha chans att få utkomststöd. Så den tröskeln är väldigt hög. Det är det som gör att det förebyggande utkomststödet ändå är mycket enklare. Sedan finns det så klart en viss skepticism och viss oro att använda det ute i kommunerna. Det är därför som vi kommer att ha noggranna anvisningar över hur man ska använda sig av det instrument, som vi gärna vill uppmuntra att man gör ute i kommunerna.


 • Tack, herr talman! Nu känner jag ju inte till detaljerna som ni känner. Men jag ser positivt på det här stödet och reglerna, som ni lite var inne på. Jag har tänkt stöda det också när det gäller tilläggsbudgeten, men inte det andra stödet som ni avser till kommunerna.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 16:17

  Talman! Moderat samling förespråkar riktade åtgärder till dem som verkligen behöver det, såsom den justering av bostadsbidrag som nämndes av ansvarig minister och likaså satsningar på förebyggande utkomststöd, vilket regeringen gör i sin tredje tilläggsbudget med 1,5 miljoner till kommunerna.

  Det som dock föreslås här är att alla ska få extra barnbidrag rik som fattig. Utskottet kan med fördel fördjupa sig i vad det kostar att höja barnbidraget generellt exempelvis med 10 eller 100 euro. Det är ganska stora summor det är frågan om över ett budgetår.

  Avslutningsvis noterar jag att om den här åtgärdsmotionen är ett lackmustest för politisk inriktning så hör nog Åländsk Demokrati till åländsk vänster från och med idag.


 • Det förvånar mig inte att Moderaternas Wille Valve har den uppfattningen. Socialdemokratin bygger på generella åtgärder där alla får samma. Sedan finns det vissa riktade åtgärder och där man måste prövas för att få de här resurserna. Det är ett helt annat system.

  Generell välfärd är en väldigt viktig byggsten i den nordiska modellen. Det är därför barnbidraget - jag vet inte när det kom till i vårt land - har varit en otroligt viktig institution. Jag har inte heller än idag hört någon rik människa som har sagt att de inte har haft nytta och glädje av barnbidraget. Det är just därför att du inte ska behöva uppsöka en institution och bli prövad i den ekonomiska situation, utan en hjälp till alla på ett enkelt sätt. Därför förespråkar jag (… taltiden slut).


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 16:20

  Vi har den uppfattningen att ekonomiskt stöd ska gå till de grupper som verkligen behöver. Vi kan tycka att en kris, som den som vi befinner oss i, den inskärper ytterligare betydelsen av att vi verkligen stöder dem som behöver få stöd.

  Det här blir lite att skjuta en mygga med pistol. Om man tittar på de senaste fattigdomsutredningarna som har gjorts så är det en liten del av befolkningen som är ekonomiskt utsatta. Men här skulle vi alltså höja barnbidraget till alla och det är någonting som vi har principiella invändningar och också praktiska, vilket jag just här har anfört.


 • Ja, det är ju just därför att situationen så kräver. Det här handlar inte bara om extremt utsatta familjer som känner en ekonomisk tyngd på grund av den ekonomiska krisen, utan det är verkligen också någonting som många medelklassfamiljer känner stort i plånboken när skolan varit stängd i två månader.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 16:21

  Jag har tre barn. Jag skulle inte behöva det extra stödet som socialdemokraterna föreslår. Jag skulle vilja att det går till någon som verkligen behöver det.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.