Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Talman! Som ni vet så sker det just nu i Finland en mängd reformer och större lagstiftningsförändringar. En sådan är en ny funktionshinderlag som nu föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. En ny funktionshinderlag har länge varit aktuellt, det har nämligen under flera mandatperioder lyfts upp och sedan aldrig förverkligats men nu ligger lagen i riksdagen dit den kom i september månad för behandling. Det var då som vi för första gången fick se lagen som helhet på svenska för första gången, alltså i mitten på september.

  I propositionen föreslås det att bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning ska samordnas i den nya lagen om funktionshinderservice. Den stora förändringen som föreslås är att handikapplagen upphävs och specialomsorgslagen förblir i kraft i fråga om administrativa ingrepp i den personliga friheten.

  En ny lag om självbestämmanderätt som ska upphäva resterande bestämmelser i specialomsorgslagen är under beredning men det vi hört är att den kommer att ligga vilande till nästa mandatperiod och påbörjas då.

  Reformens målsättning är att uppnå likabehandling, inkludering och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att lagändringen ska tillgodose kraven för personer med funktionsnedsättning oberoende av vilken diagnos man har. Här på Åland regleras funktionshinderservicen genom ett flertal blankettlagar och blankettförordningar.

  Talman! Vi är nu i mitten på november och lagen ska träda i kraft vid årsskiftet och vi vet inte ännu hur den slutliga versionen kommer att se ut då denna lag nu ligger både i social- och hälsovårdsutskottet samt grundlagsutskottet för behandling. Tiden är för knapp för mer omfattande analyser så att den ska kunna träda i kraft här på Åland vid årsskiftet. Det här arbetet är omfattande och kommer att ta tid.

  Det vi nu föreslår från landskapsregeringen är en frysning av rättsläget och detta görs så snabbt det är möjligt innan årsskiftet helst. Det är således av största vikt att ärendet behandlas skyndsamt.
  Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.