Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Talman! Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

  Därför begärdes den 24 maj social- och miljöutskottets yttrande i ärendet, vilket jag nu ska redogöra för.

  HELCOM-konventionen beslutade år 1992 om en allmän överenskommelse för att skydda Östersjöområdets marina miljö. En handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) har tagits fram. Målet är att Östersjön ska vara opåverkat av övergödning, ostört av miljögifter, ha en miljöanpassad sjöfart och en väl bevarad biologisk mångfald.

  Ändringar i bilagorna till HELCOM-konventionen ska anses ha blivit godkända efter utgången av den tid som kommissionen har fastställt, om inte en enda part under denna tid skriftligen har meddelat att den motsätter sig ändringarna. Avtalsparterna ska utarbeta anvisningar och rapportera till kommissionen.

  Några ord om Europeiska unionen, som också är part i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö och har fattat ett beslut om att anta ändringen av i konventionen som därför kommer att vara bindande för unionen. Ändringen av bilagan innebär en modernisering av kraven rörande skyddet av Östersjön, en ändring av EU:s internationella åtaganden och ambitioner och ett ökat skydd av miljön. Unionen stöder antagandet av rekommendationen.

  I landskapsregeringens utlåtande kan man läsa mera detaljerat vilka områden som berörs. Ändringarna är i linje med de krav som finns i EU-direktiv, FN:s hållbarhetsmål och bärkraftsmålen. Landskapsregeringen arbetar aktivt med att genomföra så många som möjligt av åtgärderna, vilket huvudsakligen genomförs genom de åtgärdsprogram som upprättats enligt vattendirektivets och havsmiljödirektivets krav. I övrigt genomförs jordbruksåtgärder genom CAP-strategin. Alla jordbrukare som erhåller EU:s jordbruksstöd måste följa villkorlighetens goda odlingsmetoder som fastställts i statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.

  Av landskapsregeringens utlåtande framgår vidare att det i jordbrukets nya CAP-strategi finns riktlinjer och krav uppställda för bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik för att minska belastningen från jordbruk, vilket är i linje med både den här planen och EU-kraven.

  Men landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis i sitt utlåtande att nitratbeslutet behöver ses över samt att några EU-definitioner behöver införas, vilket enligt landskapsregeringen kan genomföras i samband med uppdateringen av vattenlagen och vattenförordningen. I övrigt konstaterar landskapsregeringen att ändringarna i bilagorna till HELCOM-konventionen inte står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

  Till sist, talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Tack, talman!


 • Man kan lätt få uppfattningen att det här regelverket, konventionen, har krav som är frivilliga eftersom det i själva texten står rekommendationer och så listas ett antal rekommendationer där. Men i själva verket så handlar det om något som är bindande eftersom Finland har valt att ta de här rekommendationerna som en bilaga, alltså i statsrådets förordning, och det kommer då direkt att bli gällande också på Åland. Har man den här missuppfattningen om vad det gäller, då tycker man att detta sköter vi genom lite tekniska förändringar i lagstiftningen och gör inte så mycket mer. Underskattar man betydelsen av den här HELCOM-konventionen så kommer man inte att se några praktiska konsekvenser. Betänkandet har egentligen lagtinget som mottagare och inte landskapsregeringen som mottagare, så vi har inte haft den möjligheten att brodera ut texten eftersom inte landskapsregeringen ska få detta till känna. Men det var ändå viktigt att klargöra det i ett replikskifte.


 • Tack, talman! Absolut, den här HELCOM-konventionens betydelse kan uppfattas så eftersom det är rekommendationer. Men det är ju rekommendationer som ska följas och de följs upp bland annat av EU:s lagar och förordningar. Vi kommer säkert att se pålagor från olika håll, olika bestämmelser, bland annat det här nitratdirektivet som jag nämnde och eventuellt andra åtgärder också om det visar sig att det behövs.


 • Talman! Under behandlingen så har det framkommit ganska tydligt, åtminstone för mig, att man hittills inte har gjort en djuplodande analys kring vad bilagan verkligen kräver för typ av lagstiftningsförändringar. Bilagan kommer nu också att göras gällande på Åland och förändringarna gäller nitratdirektiv, miljöskyddslagstiftning, gödsellagstiftning och vattenlagstiftning och man avser att göra det nu i och med detta. Jag tror att man kommer att se att det här inte bara handlar om definitionsförändringar. De är såklart också är viktiga så att alla länder i Östersjön pratar samma språk, men att man också tittar på vad som är den bästa tillgängliga tekniken och vad som krävs i förhållande till bästa möjliga praxis. Jag tror att vi kommer att se mycket mer av det här också från landskapsregeringens sida framöver när man harmoniserar regelverket.


 • Tack, talman! Absolut. Detta kräver ju också resurser när det kommer olika bestämmelser och pålagor. Jag har väl den uppfattningen att orsaken till att det här ärendet har legat så länge hos landskapsregeringen är för att man inte har haft resurser att kunna titta på det och bocka av de här olika bestämmelserna. Så jag hoppas nu verkligen att landskapsregeringen prioriterar det här, för det här är jätteviktigt. Jag hoppas att de snart återkommer i ärendet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.