Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 19 december 2007 kl. 13.50.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som tidigare.

   

  Meddelas att landskapsregeringens svar med anledning av ltl Danne Sundmans enkla fråga nr 3/2007-2008 kommer att avges vid plenum den 7 januari 2008.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1 och 1a/2007-2008 angående budget för landskapet Åland 2008. (FR 1/2007-2008).

   

  Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande 1a/2007-2008. Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Torbjörn Eliasson:

  Herr talman!

  Jag skall nu föredra finansutskottets betänkande nr 1a. Vid ärendets enda behandling den 19 december 2007 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 1/2007-2008. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över det av lagtinget fattade beslutet.

   

  Det här gäller alltså moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs enbart. Lagtinget har beslutat att anslaget under momentet skall minskas med 2 miljoner euro och att motiveringen under momentet skall kompletteras med följande:

   

  ”Golfbaneprojektet förverkligas huvudsakligen i privat regi med ett stöd från landskapet som uppfyller EU:s statsstödsregler och är konkurrensneutralt gentemot andra entreprenörer i samma bransch. Landskapsregeringen upptar förhandlingar med potentiella investerare för att utröna intresset att förverkliga projektet.”

   

  Herr talman!

  Finansutskottet har efter omröstning 3-2 beslutat att vidbli sitt tidigare beslut. Beslutet biträddes av ordföranden Torbjörn Eliasson samt ledamöterna Danne Sundman och Göte Winé. I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé.

   

  Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet att utskottet vidblir sitt tidigare beslut.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw:

  Herr talman!

  Ingenting nytt har framkommit i denna sena timme av behandlingen av golfbaneprojektet. I finansutskottet behandlade vi ärendet enligt det korta formuläret och det blev omröstning där. Det är väl ingen obekant hur liberalerna – de flesta i alla fall – har diskuterat i detta ärende och därför är vi i detta skede också nöjda med det beslut som togs av lagtinget tidigare, alltså med de motiveringar som fanns i finansmotion nr 9 och som också utskottsordföranden läste upp. Eftersom det blev omröstning och ltl Torsten Sundblom och jag blev i minoritet kommer jag i detaljbehandlingen att föreslå att frågan tas upp till omröstning.

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Herr talman!

  Ltl Raija-Liisa Eklöw säger att vi alla visste vad liberalerna tyckte i den här frågan. Det är riktigt att det framkom av finansutskottets ordinarie betänkande i den liberala reservationen med två namn under, och det lades också fram ett sådant förslag på våra bord. Vad är det som har gjort att liberalerna nu har bytt fot på det här sättet jämfört med den ordinarie behandlingen i finansutskottet, måste  man fråga sig när ltl Raija-Liisa Eklöw säger att alla vet liberalernas inställning.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik:

  Fru talman!

  Liberalernas inställning har varit att vi är för golf. Vår hantering i finansutskottet utgick från att det var bättre att det inte finns pengar som binder projektet utan att landskapsregeringen kan hantera saken  när ärendet kommer tillbaka. När det efter behandlingen konstaterades att vi inte så ingående hade behandlat motionen som ltl Fredrik Karlström hade lämnat ansåg vi att det var en mycket bra lösning; då fanns det pengar i budgeten och landskapsregeringen kan på de premisserna gå vidare med projektet, men den totala hundraprocentiga finansieringen finns inte kvar där.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Herr talman!

  Det är bra när man kan ändra sig och det är bra att det under plenums gång här tidigare under dagen skedde en sådan förändring att man efter att ha lagt ett förslag igår om att pengarna skulle försvinna är man nu inne för att de skall finnas kvar! Frågan är nu hur liberalerna avser att använda pengarna. Det måste ju finnas en plan för det när man föreslår att det skall göras så här mera konkret, särskilt när det gäller placeringen av golfbanan är den frågan intressant. Avser alltså liberalerna att få till stånd en lösning i Godby/Ämnäs?

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik:

  Herr talman! Beroende på resultatet av dagens omröstning kommer vi att lämna detta till landskapsregeringen, som sedan får ta nya tag i den riktning som lagtinget visar i dag.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Fredrik Karlström:

  Herr talman!

  Jag aviserade min motion till detaljbehandlingen eftersom liberalerna i samma behandling föreslog att anslaget skulle utgå. Jag är för och positivt inställd till golfbanan, har alltid varit, men jag har under hela mitt liv, hela min politiska karriär varit emot alla satsningar som landskapet har gjort till 100 procent. Jag anser att man måste få in privata i de satsningar som har gjorts också: badhusen, kk-huset, IT-byn, alla utredningar som har varit till 100 procent har jag varit emot. Sålunda är jag även det i det här fallet att man skulle finansiera golfbanan till 100 procent. Jag tror att näringslivet kan bygga banan, jag tror att de kan bygga den billigare än vad landskapet kan göra, om man jämför med allting annat som landskapet gör så är det oftast mycket dyrare än när privata gör det. Framför allt tycker jag att frågan borde ha varit löst av regeringspartierna. Den borde ha kommit en linje vad man vill driva någonting i regeringsprogrammet. Jag tycker att det är fegt och svagt av landskapsregeringen att inte kunna ta ett ansvar här utan maktpositionerna har varit viktigare än sakfrågan och man har lämnat den till lagtinget. Min grundinställning är som sagt att landskapet inte skall gå in i projekt till 100 procent och finansiera för jag tror inte på den lösningen på sikt, det kommer att skapa större problem framöver hur vi skall behandla andra banor, hur vi skall behandla andra eventuella infrastrukturella satsningar och sålunda lämnade jag in motionen som alltså fortfarande ger nästan 9 miljoner gamla mark till för att visa hur villigt inställd man är till golfen, till skillnad från liberalernas förslag som helt enkelt skulle strykas och utgå. Jag såg det alltså som en viktig sak att från min personliga sida visa att golf är viktigt, men det finns en idelogisk fråga i det som jag inte kan släppa. Jag kan inte ställa mig bakom en 100-procentig finansiering; däremot ca 30 procent som finns kvar i förslaget eftersom min motion gick igenom vid föregående plenum.

   

  Men, återigen, jag anser att det här är en fråga som regeringspartierna borde ha skött bättre. Jag tror på näringslivet och jag tror att när det finns 1,5 miljoner euro kvar i potten så har vi inte slutet på den här frågan ännu.

   

  Ltl Åke Mattsson, replik:

  Herr talman!

  Jag ställer mig frågande till resonemanget att det skulle byggas billigare om näringslivet får göra det. Jag tror att näringslivet kommer till en kraftansträngning när man lägger anbud på arbetet och går in för att bygga en väldigt billig och bra bana och visa att man kan hantera det inom det här kostnadstaket. Vi har ett bestämt kostnadstak inom vilket man skall bygga banan. Då hävdar man å andra sidan att det inte går att bygga för de här kostnader som är reserverade, så diskussionerna går emot varandra hela tiden, men jag tycker att man kunde avvakta och se att vad har man fått in för anbud och vad har det funnits för möjligheter. Jag vet att det finns en beredskap ute bland näringslivet att verkligen gå in och försöka göra vad man kan för att bygga den så billigt som möjligt och få den till stånd. De flesta i näringslivet anser – det hävdas här att det finns andra åsikter – att det här är en mycket viktig satsning för Åland. Då pratar jag inte om golf generellt utan jag pratar om Godby/Ämnäs-banan, att det är just den som är viktig och som är så långt på väg.

   

  Ltl Fredrik Karlström, replik:

  Herr talman!

  Jag tror att om näringslivet bygger banan, till skillnad från förslaget att landskapsregeringen skall bygga banan, så kan näringslivet göra det mera ekonomiskt förmånligt, man kan förhandla med entreprenörer på ett annat sätt, man kan hitta andra praktiska lämpliga lösningar, man kan bara se konkret i dag att om näringslivet bygger en hall och om landskapet bygger en hall, så är landskapshallen betydligt mycket dyrare, det har vi många exempel på. Samma sak med det här projektet. Bygger landskapsregeringen en golfbana blir den kanske inte optimalt ekonomiskt förmånlig eftersom det är landskapsregeringen som skulle vara huvudman till skillnad från om näringslivet är bakom.

   

  Ltl Åke Mattsson, replik:

  Herr talman!

  Nu gäller det att vi skall få en bra konkurrenskraftig och en fin bana och det går ett väldigt stort kapital till den. Avkastningen på det kapitalet från golfbanan kommer inte att motsvara insatserna rakt av, utan det är kringeffekterna som man ute är efter. Så är det också från näringslivets sida;:att få en konstellation där rederierna går ihop, försäkringsbolag, banker som är lönsam är väldigt svårt om man inte gör på det här sättet. Jag tycker för min del att det här var en optimal lösning och det tycker man från näringslivet. Man har också granskat detta i massmedia, vridit och vändit på det och också där ställer man sig bakom och inser att det här är kanske den lösning som vi behöver ha för att komma vidare just nu. Nästa lösning kommer om fem-tio år och man anser att redan det här är för sent för golf; oavsett vad man försöker hävda men säger man nej till det här så säger man nej till golf.

   

  Ltl Fredrik Karlström, replik:

  Herr talman!

  Jag anser inte att man säger nej till golf om man lämnar kvar 1,5 miljoner euro och det är positivt uttalat att man vill se golfbanan förverkligad. Jag hinner inte på en minut gå in på alla mina anföranden och varför jag argumenterat emot att inte landskapet skall satsa på en hundraprocentigt finansierad bana. Det sätter s.a.s. framtiden ur spel, vi går in i en ny tidsepok där vi helt plötsligt inte kommer att veta var vi slutar, tror jag, om man gör på det sättet. Jag vet att jag har misslyckats i kk-husdebatten, jag har misslyckats i IT-husdebatten, jag har misslyckats i badhusdebatten, jag har inte kunnat argumentera tillräckligt väl för att lagting och övriga kommunala nämnder skulle ha förstått mitt resonemang, att det är fel när landskapet går in och finansierar någonting till 100 procent. Jag tror inte på det.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Harry Jansson, replik:

  Herr talman!

  Det anknyter lite till vad ltl Åke Mattsson redan tog upp. Jag delar hans uppfattning om att det är antingen eller. Antingen säger lagtinget ja i dag till satsningen eller så kommer det nog att bli mycket svårt. I och med att ltl Fredrik Karlström är lite av arkitekt bakom det som kanske blir lagtingets beslut senare i dag skulle jag vilja ställa frågan: Tror ltl Fredrik Karlström att Ålands golfklubb kommer att finnas kvar som aktör om det blir ett nej till det förslag som finansutskottet har upprepat?  Vad anser ltl Fredrik Karlström om markbytesaffären i grunden? Anser ltl Fredrik Karlström, i och med att det inte nämns i det förslag till beslut som lagtinge redan har röstat om en gång i dag, att det skall fortsätta att ligga till grund för projektet?

   

  Ltl Fredrik Karlström, replik:

  Herr talman!

  Jag kan inte tala för hur Ålands golfklubb kommer att agera efter den här dagen. Jag hoppas att de inte kommer att ge upp eftersom man fortsättningsvis är väldigt positiv till golf. Jag tror att det går att samla krafter på Åland när man från samhällets sida visar att det måste bli ett stopp på 100 procent finansierade infrastrukturella projekt. Då tror jag att vi kommer att gå tillbaka till ett förhoppningsvis borgerligt Åland som säger att vi också måste ta ett ansvar från näringslivets sida och finansiera vissa av projekten. Motionen nämner ingenting om markbytet, det håller jag med om. Vi vet att det är en känslig fråga för många medlemmar av den här församlingen. Personligen har inte jag någonting emot att man gör någonting med kungsgårdarna, jag har inte samma känsla som vissa andra har. För min del får man gärna förverkliga någonting på dem och därför har jag inte skrivit någonting om det.

   

  Ltl Harry Jansson, replik:

  Herr talman!

  Tack för det förtydligandet, dvs. att kungsgården skulle kunna utgöra en allmän nytta för hela landskapet Åland genom att nyttjas i ett sådant här projekt. Faktum kvarstår att ifall lagtinget säger nej till förslaget om 5,3 miljoner finns det ingen aktör som kommer att driva frågan, dvs. ta driftsansvaret. Jag vill upprepa det som ltl Danne Sundman sade häromdagen att man kan inte tala om en hundraprocentig landskapssatsning här, man kan inte jämföra det med kk-huset i och med att näringslivet de facto är berett att ställa upp med över 3 miljoner euro för att få projektet i hamn. Det är alltså inte jämförbart. Det som lite förvånar med tanke på ltl Fredrik Karlströms tidigare politik är att han kanske borde vara glad över att den här summan pengar kommer att gå till en satsning som ger avkastning.

   

  Ltl Fredrik Karlström, replik:

  Herr talman!

  Jag tror att näringslivet har avvaktat just den här behandlingen och givetvis inte sagt att vi kommer att bygga en golfbana eftersom det hittills har varit en majoritet för från politikerhåll att betala den. Näringslivet är inte dumt; kan någon annan stå för investeringen, kan någon annan ta den risken, så naturligtvis låter man samhället ta den risken. Vi får väl se hur omröstningen slutar. Som jag sade, alternativet som liberalerna lade fram om att 3,5 miljoner skall utgå, anser jag inte att är ett klokt förslag. Jag anser att mitt förslag är betydligt mycket klokare där man fortsättningsvis uttalar sig positivt, man är villig att sätta in ett startkapital på 1,5 miljoner euro i ett eventuellt bolag som någon är villig att starta och driva. Visar det sig sedan att det inte kommer någon, ja, då kommer förmodligen näringslivet att hitta på någonting annat framöver för jag tror inte att näringslivet blir stillasittande och inte gör någonting. Jag tror på näringslivet, jag tror inte att politikerna måste driva utvecklingen på utan jag ser hellre att näringslivet gör det. TALMANNEN: Tiden är ute!

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Torsten Sundblom, replik:

  Herr talman!

  Det var så med det förslaget att jag var nöjd när ltl Fredrik Karlströms motion gick igenom och då kunde jag ju inte dra tillbaka ett förslag som var ställt; därav röstade jag för motionen. Jag är positiv till golf, men jag skulle hellre ha sett att ärendet hade varit berett och att vi hade fått se den exakta summan. Det här är kanske inte den exakta summan, men kanske den går att korrigera.

   

  Ltl Fredrik Karlström, replik:

  Herr talman!

  Eftersom jag såg att ltl Torsten Sundblom lade fram ett förslag om att anslaget skulle utgå ansåg jag att jag måste lägga fram min motion som jag anser att är klokare. Skulle jag inte ha gjort det skulle förmodligen denna diskussion inte ha uppstått utan det skulle ha blivit ett klart nej till golfbanan eftersom anslaget utgår. Nu är det inte ett klart nej till golfbanan utan det är ett klart nej att den inte skall byggas till 100 procent i samhällets regi, tack vare min motion. Jag anser fortfarande att det är liberalerna och centern som skall ta ansvaret i den här frågan och som skall driva projektet vidare och se till att förhoppningsvis få in privata investerare i projektet. Jag kände mig tvungen att lämna in motionen; alternativet hade varit att anslaget utgått och att förmodligen ingenting skulle ha hänt, eftersom det är liberaler och center som sitter på makten.

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Barbro Sundback:

  Herr talman!

  I morse när jag kom hit var jag rätt övertygad om att golfbanans öde i Godby/Ämnäs skulle avgöras. Det som de flesta av oss väl trodde att gällde var att antingen så röstar en trolig majoritet bort hela projektet på basen av ltl Torsten Sundbloms motion eller med ungefär talmannens utslagsröst skulle landskapsregeringens förslag vinna. Så blev det inte alls. Plötsligt stöder så gott som hela majoritetsblocket ett förslag från oppositionen. Det är lite oklart vad man egentligen vill från majoriteten. Den som verkligen i dag har vunnit den stora lottovinsten är ltl Fredrik Karlström. Han har dessutom fört en ideologisk linje som man har hållit fast vid hela tiden och nu har han då lyckats få hela majoritets- och regeringsblocket bakom sin linje.

   

  Så återstår då frågan: Vad betyder det här? Majoriteten har tidigare i debatten deklarerat att man är för golf, men av olika skäl har platsen och finansieringen inte kunnat accepteras av majoriteten. På en punkt är man överens med ltl Fredrik Karlström och det är att landskapet inte skall bygga banan, den s.k. hundraprocentiga finansieringen, utan det skall byggas i privat regi av en entreprenör och högst skall 30 procent av kostnaderna kunna stöda av samhället. Därutöver har argumenten varit att det finns inte riktigt stöd för det här. Det här är en näring som inte mera utvecklas. Efterfrågan är svag. Man har talat om den adress på 1.500 personer - en uppvaktning som var här för många år sedan - där många människor vädjade till lagtinget att man skulle bevara de värdefulla markerna runt Grelsby gård från en golfbana eftersom man ansåg dem kultur- och naturhistoriskt så värdefulla. Och sist men inte minst har en del t.o.m. ändrat åsikt sedan 1999 när processen började med en golfbana som delvis sträckte sig utanför Finströms kyrkas närområden. Man har anfört att markbytena är ofördelaktiga, ur olika synvinklar, ur vems synvinkel det riktigt är ofördelaktigt kommer inte så klart och tydligt fram, men det är i alla fall ett starkt argument för dem som har sagt att de inte kan stöda förslaget att landskapet bygger osv. Det argumentet har inte förändrats i och med att det är 30-procentig finansiering och att det är en privat entreprenör.

  Herr talman!

  Om man skall tro att majoriteten verkligen menar allvar, dvs. att landskapsregeringen nu skall ta fram en privat entreprenör - vi har hört av representanter för majoritetsblocket att det finns intresserade som vill bygga banan - så måste också markfrågorna lösas på det viset att avtalen förlängs och att man tryggar förutsättningarna för banan att förverkligas i området. Annars förefaller inte det här vara riktigt trovärdigt ur majoritetens synvinkel för markfrågan löses inte med ltl Fredrik Karlströms förslag utan det problemet kvarstår. Det sägs inte heller någonting om det i någon kläm eller någonting, de är alla borta. För att majoriteten skall vinna trovärdighet i den här frågan måste man väl utgå från att markavtalen och bytena inte är lika viktiga som de har varit hittills utan det är också ett passerat kapitel i den här processen samt att åsikterna hos alla dessa 1.500 som är emot hela projektet inte väger så starkt numera, utan att majoriteten vill förverkliga en golfbana i Godby/Ämnäs för att man är för golf. Men man vill ha en annan finansiering och man vet att förutsättningarna för den finansieringen finns. Det tycker jag att är ett strålande resultat av den här budgetbehandlingen.

   

  Jag gratulerar majoriteten om ni kan bygga golfbanan i Godby/Ämnäs med 30 procent samhällsstöd och resten privata pengar med en privat entreprenör! Det är en stor framgång för det här projektet, grattis!

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik:

  Herr talman!  Jag vet inte vad ltl Barbro Sundback menar med att majoriteten har en privat finansiär för projektet. Om ltl Barbro Sundback hänvisar till de repliker jag hade igår så gällde det inte alls golfbanan i Godby/Ämnäs utan jag sade uttryckligen att det finns andra projekt som är beredda att byggas på de bidrag som landskapet kan ge med statsstödsregler. Om ltl Barbro Sundback har misstolkat mig på det här sättet är det helt fel, annars grundar hon sina uttalanden på någonting annat.

   

  Ltl Barbro Sundback, replik:

  Herr talman! I och med att majoriteten har gått in för den här skrivningen är man väl ganska övertygad om att den är möjlig att förverkliga, att det finns privata entreprenörer som ställer upp på villkoren. Det är det argumentet som ltl Fredrik Karlström hela tiden har anfört att han tror att näringslivet kommer emot. Det är bra att ltl Raija-Liisa Eklöw förtydligar att det inte alls är Godby/Ämnäs hon har talat om när hon känner till privata intressenter utan det är någonting helt annat som hon har tänkt på.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat. 

   

  Ltl Anders Eriksson:

  Fru talman!

  Vi har hört så många egna hemsnickrade historiebeskrivningar och också försök till så split när det gäller den här den här frågan, och det har varit en knepig fråga, men jag tror ändå att om man försöker lägga en ödmjuk aspekt på det är det min övertygelse att det finns en absolut majoritet i Ålands lagting som inser golfens ekonomiska bärighet som turistprodukt, det är jag faktiskt helt övertygad om. Jag tror att vissa som har velat väl när det gäller det här projektet, som har stött på många motgångar under resans gång, om det så har varit markavtal, om det har varit finansieringsupplägg, oavsett vad det har varit, så ju mera väl man har velat desto mera snett har projektet hamnat. Jag tror att vi får lov att konstatera att det finns inte en politisk majoritet för det upplägg som man har jobbat på hittills och det får man helt enkelt acceptera. Det är aldrig roligt. Vi från Ålands Framtids sida hamnar ofta i minoritet när det gäller värnandet om vårt språk, självstyrelseutveckling osv. Det är aldrig roligt att bli i minoritet, men någon gång måste man acceptera att så här är det.

   

  Jag tror personligen, herr talman, att det beslut som lagtinget kommer att ta kommer att skapa en viss frustration hos dem det berör, men jag tror också att det kommer att leda till en nödvändig reningsprocess som är absolut nödvändig för att man skall få projektet på rätt. Jag vill ändå i det här skedet ställa en fråga som jag anser att är ganska viktig, att hur kan man gå vidare med projektet? Som jag ser det är ett av de absolut största bekymren om man skall starta upp ett golfbaneprojekt att få ett tillräckligt stort sammanhängande markområde. Där riktar jag direkt mig till landskapsregeringen: försök trygga det aktuella markområdet på ett eller annat sätt. Om man finansierar det genom att man säljer ut markområden, det må vara hur det vill, men man måste komma bort från den sits som vi har hamnat i. Jag riktar den ödmjuka uppmaningen till landskapsregeringen: försök trygga det aktuella markområdet och se till att få det här på rätt bog, då kan det bli någonting bra!

   

  Ltl Åke Mattsson:

  Herr talman!

  Jag hör till dem som har ställt mig bakom projektet och det finns väl olika uppfattningar om varför, men jag vill å det bestämdaste framhålla att det är tack vare näringslivet och de som därifrån har kontaktat mig samt det engagemang som finns där för att få igång banan. Det är också många från golfklubben som engagerar sig i den här frågan och som är intresserade att få igång en bana. Man tror på den och framför allt att Åland behöver ha banan. Till att börja med skall vi ta en fundering: Vad tar vi nu ställning till? Tar vi ställning för eller emot golf?  Riktigt så enkelt är det inte. Vi kan väldigt enkelt ta ställning mot golf, att vi säger nej och då kommer med all sannolikhet banan inte att byggas, det finns så pass många oklarheter och jag tror inte att näringslivet och de som har jobbat ideellt med detta vill gå vidare och vågar satsa mera engagemang i det här med tanke på att man hittar på nya orsaker att köra omkull projektet. Däremot om man säger ja, så betyder det inte att man säger ja till golfen och hela konceptet utan man säger ja till att gå vidare med frågan. Den lever kvar och det finns många frågor som fortsättningsvis skall lösas och det finns många frågetecken runt det. Går det att bygga för det här priset? Får man anbud som ligger inom rimliga kostnader? Markbyten har man också lämnat en öppning för, så jag tycker att man borde ha sett lite mera på den biten.

   

  Ltl Fredrik Karlström konstaterade tidigare att han har försökt sänka badhusprojektet, I-tiden-projektet, kk-husprojektet och också sjöfartsmuseet. Också Bomarsund vill han sänka när det är samhällsfinansierat. Det här är ett projekt som han har möjlighet att sänka just nu om han lyckas med sitt förslag. Vi har andra projekt där vi har satsat 100 procent i: kk-huset, som också är beroende av golfbanan i mycket hög grad. Det kommer att vara kringeffekter också för kk-huset.  Bomarsund och sjöfartsmuseet kommer också att ha nytta av det här, det drar mera folk hit. Det är det här som lyfter turismen och lägger till de marginaler som man behöver för att man skall klara sig och satsa det lilla extra. Man skall kunna bygga lite lyxigare, lite bättre stugor åt turister som har råd att betala det. Det här är ett koncept som är väldigt långt kommet just nu att man kan starta upp, vi har planerna färdiga. Skall vi igen börja med ett helt nytt koncept? Hur många år tar det innan man kommer vidare med det? Har man intressenterna? Det finns folk som är beredda att starta upp och bygga precis när som helst, senast igår sade man det, tills journalisterna får tag i vilka det gäller och man frågar: tänker ni bygga och så svarar de att, nej, det projektet är redan omkullagt.

   

  Med tanke på vad vi just tog ställning – som jag också var delaktig i själv – nämligen snusfrågan, vi förbjöd all försäljning av snus. Det blir lite tuffare och hårdare för rederierna. Vi har nya färjor som är på väg hit, så kanske man skulle ge dem ett tecken att man är med. Jag tror att vi kommer att vara med om så många gånger att näringslivet samlar ihop 3,2 miljoner åt oss här i landskapsregeringen och säger att det här får ni om ni startar upp det här projektet.

   

   

   

  Ltl Anders Englund:

  Herr talman!

  Jag skall inte orda så mycket om detta ärende, men jag vill stöda ltl Anders Erikssons tankegångar som han nyss anförde. Jag tyckte att det var ganska klart och belysande hur många tänker och funderar.  Jag vill också understöda ltl Raija-Liisa Eklöws förslag om att lagtinget vidblir sitt tidigare beslut.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Enligt 58 § 2 mom. lagtingsordningen blir lagtingets beslut gällande om finansutskottet omfattat detta. Föreslår finansutskottet ändringar besluter lagtinget angående varje särskilt punkt att antingen omfatta dem eller vidbli sitt tidigare beslut. Andra förslag kan inte framläggas.

   

  Lagtinget kan antingen omfatta finansutskottets förnyade betänkande eller vidbli sitt tidigare beslut. Finansutskottets förnyade betänkande ligger till grund för behandlingen. Begärs ordet?

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw:

  Herr talman!  Jag föreslår att lagtinget vidblir sitt tidigare beslut.

   

  Ltl Gun Carlson:

  Herr talman!  Jag ber att få understöda ltl Raija-Liisa Eklöws förslag att lagtinget vidblir sitt nyligen fattade beslut.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Raija-Liisa Eklöw, understödd av ltl Gun Carlson, föreslagit att lagtinget skall vidbli sitt tidigare beslut. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar för ltl Raija-Liisa Eklöws ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Johan Ehn: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Roger Jansson: Herr talman! Jag stöder ltl Johan Ehns förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts av ltl Johan Ehn och understötts av ltl Roger Jansson och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Olof Erland att biträda vid omröstningen. Ja för finansutskottets förslag och nej för lagtingets tidigare beslut av ltl Raija-Liisa Eklöw.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: nej, Dahl: nej, Sjölund: nej, Carlson: nej, Englund: nej, Aaltonen: ja, Winé: ja, Sundback: ja, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Roger Jansson: ja, Strand: ja, Lindström: ja, Eliasson: ja, Erland: nej, vtm Gunnar Jansson: nej, Åke Mattsson: ja, Sirpa Eriksson: nej, Lundberg: nej, Sjöstrand: nej, Sundblom: nej, Salmén: nej, Slotte: nej, Thörnroos: nej, Karlström: nej, vtm Lindholm: nej, Nordberg: avstår, Sundman: ja, Harry Jansson: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 nej-röster och 12 ja-röster och en ledamot har avstått. Lagtinget har sålunda omfattat ltl Raija-Liisa Eklöws ändringsförslag.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 7 januari 2008 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.40).