Finansutskottets betänkande 1a/2007-2008

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2008, Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.05 Radio- och tv-verksamhet, Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Självstyrelseutveckling', Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Utveckling av förvaltningen', Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Självstyrelseutveckling, Åland och EU, Komplettering av allmänna motiveringen under avsnitten 'Ekonomisk politik, Budgetsitationen', Höjning av anslaget under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet, Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, Ändring av motiveringen till moment46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Ändring av motiveringen till moment 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola, Tillägg till motiveringen under moment 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar, Höjning av anslaget under moment 45.10.53 Barnbidrag (F), Sänkning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar, Höjning av anslaget under moment 43.05 Främjande av rundradioverksamhet, Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Tillägg till motiveringen under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 som lånegaranti för företagare, Tillägg till motiveringen under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Höjning av anslaget under moment 47.03.47 Finansiering för företag i skärgården, Komplettering av kapitelmotiveringen under kapitel 45.15 Av kommunerna anordnade sociala tjänster, Komplettering av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Komplettering av allmänna motiveringen under rubriken 'Självstyrelseutveckling', Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter, Tillägg till motiveringen under kapitel 44.80 Posten Åland, Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst, Tillägg till motiveringen unde kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Sänkning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål, Sänkning av anslaget under moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete, Tillägg till motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen, Sänkning av anslaget under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 46.15 Grundskoleväsendet, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter, Tillägg till motiveringen under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnads av Självstyrelsegården, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Höjning av anslaget samt tillägg till motiveringen för moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden, Tillägg till motiveringen för moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Sänkning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen, Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter, Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet, Tillägg till motiveringen under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), Sänkning av anslaget och tillägg till motiveringen under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1a/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-12-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2008

·      Landskapsregeringens framställning nr 1/2007-2008

·      Finansmotionerna nr 1-52/2007-2008

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 19 december 2007 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 1/2007-2008. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över det av lagtinget fattade beslutet.

    

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

 

 

 

Lagtinget har beslutat att anslaget under momentet skall minskas med 2 000 000 euro och att motiveringen under momentet ska kompletteras med följande: ”Golfbaneprojektet förverkligas huvudsakligen i privat regi med ett stöd från landskapet som uppfyller EU:s statsstödsregler och är konkurrensneutralt gentemot andra entreprenörer i samma bransch. Landskapsregeringen upptar förhandlingar med potentiella investerare för att utröna intresset att förverkliga projektet”.

     Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att vidbli sitt tidigare beslut. Beslutet biträddes av ordföranden Torbjörn Eliasson samt ledamöterna Danne Sundman och Göte Winé.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 december 2007 återremitterat ärendet till finansutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet vidblir sitt tidigare beslut.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 december 2007

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson