Finansutskottets betänkande 1/2007-2008

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2008, Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.05 Radio- och tv-verksamhet, Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Självstyrelseutveckling', Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Utveckling av förvaltningen', Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Självstyrelseutveckling, Åland och EU, Komplettering av allmänna motiveringen under avsnitten 'Ekonomisk politik, Budgetsitationen', Höjning av anslaget under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet, Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, Ändring av motiveringen till moment46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Ändring av motiveringen till moment 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola, Tillägg till motiveringen under moment 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar, Höjning av anslaget under moment 45.10.53 Barnbidrag (F), Sänkning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar, Höjning av anslaget under moment 43.05 Främjande av rundradioverksamhet, Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Tillägg till motiveringen under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 som lånegaranti för företagare, Tillägg till motiveringen under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Höjning av anslaget under moment 47.03.47 Finansiering för företag i skärgården, Komplettering av kapitelmotiveringen under kapitel 45.15 Av kommunerna anordnade sociala tjänster, Komplettering av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Komplettering av allmänna motiveringen under rubriken 'Självstyrelseutveckling', Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter, Tillägg till motiveringen under kapitel 44.80 Posten Åland, Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst, Tillägg till motiveringen unde kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Sänkning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål, Sänkning av anslaget under moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete, Tillägg till motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen, Sänkning av anslaget under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 46.15 Grundskoleväsendet, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter, Tillägg till motiveringen under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnads av Självstyrelsegården, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Höjning av anslaget samt tillägg till motiveringen för moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden, Tillägg till motiveringen för moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Sänkning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen, Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter, Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet, Tillägg till motiveringen under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), Sänkning av anslaget och tillägg till motiveringen under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2008

·      Landskapsregeringens framställning nr 1/2007-2008

·      Finansmotionerna nr 1-52/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Den ekonomiska politiken. 2

Självstyrelseutveckling. 3

Landskapet och kommunerna. 3

Utveckling av förvaltningen. 3

Bostadspolitiken. 3

Näringspolitik 4

Motionerna. 4

Detaljmotivering. 4

Ärendets behandling. 19

Motioner 19

Rättelser 23

Utlåtanden. 23

Hörande. 23

Närvarande. 24

Reservationer 24

Utskottets förslag. 25

BILAGA. 26

Utskottets synpunkter 33

Ärendets behandling. 34

Utskottets förslag. 35

Utskottets synpunkter 37

Preliminär plan för socialvården. 37

Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2008. 37

Finansmotionerna. 38

Ärendets behandling. 39

Utskottets förslag. 39

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2008 antas för landskapet Åland uppgående till 330.809.000 euro.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 52 finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att ett anslag om 40 000 euro upptas för föreningen för Företagsam skärgård rf:s fortsatta verksamhet. Dessutom föreslås att ett anslag om 100 000 euro upptas för stöd till skogsägare för utvinning av biobränsle. I övrigt föreslås att budgetförslaget godkänns med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet. Utskottet omfattar vidare förslaget i finansmotion nr 16. Övriga finansmotioner föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Den ekonomiska politiken

 

Efter det att budgetförslaget lades fram för lagtinget har en ny landskapsregering tillsatts och ett nytt handlingsprogram antagits. Som en naturlig följd av detta har en del av utskottets beredning inneburit en granskning av budgetförslaget mot bakgrund av det antagna handlingsprogrammet. Med hänsyn till denna granskning föreslås inte några större linjeändringar i betänkandet. Utskottet anser dock att budgeten är alltför expansiv och manar därför till större återhållsamhet. Det konstateras i förslaget att investeringsnivån är mycket hög, samtidigt som det uppges att klumpsumman och skattegottgörelsen enligt prognoserna kommer att plana ut under kommande år. En omständighet som bidrar till viss osäkerhet är att förhandlingar om nya kollektivavtal fortfarande pågår och att de ekonomiska konsekvenserna av slutresultatet är något som finansutskottet kommer att få ta ställning till först i ett senare skede. Generellt konstaterar utskottet att det är ytterst viktigt att löneökningar och produktivitet håller jämna steg också inom den offentliga sektorn. Demografiska förändringar leder till att en allt större del av befolkningen kommer att utgöras av pensionärer i allt högre åldrar, vilket kommer att ställa högre krav på de yrkesaktivas produktivitet samt öka pressen på sjukvården.

     I fråga om de större projekten som är upptagna i budgetförslaget önskar utskottet att landskapsregeringen med beaktande av det rådande konjunkturläget följer den tidigare antagna prioritetsordningen utan att något projekt för den skull stoppas. Landskapsregeringen som har det övergripande ansvaret bör följa utvecklingen och styra projekten så att de kan förverkligas i en sådan ordning och i en sådan takt att de inte i onödan bidrar till en överhettning inom byggsektorn. Utskottet återkommer till de större investeringarna under respektive moment nedan.  

     När det gäller vissa andra viktigare frågor, projekt och reformprocesser som finns upptagna i budgetförslaget uppmanar utskottet landskapsregeringen, som närmare framgår under respektive moment, att återkomma antingen i ett meddelande alternativt i samband med en tilläggsbudget för att redogöra för landskapsregeringens planer och politiska prioriteringar. På det här sättet ges den nytillträdda landskapsregeringen möjlighet att ta ställning till dessa frågor och att utforma förslag som lagtinget ska besluta om. När det gäller eventuella andra åtgärder i handlingsprogrammet som kan få återverkningar i det nu behandlade budgetförslaget uppmanas landskapsregeringen att återkomma i en tilläggsbudget.

     Beträffande den ekonomiska politiken på lite längre sikt konstateras att finansutskottet i sitt betänkande om fjolårets ordinarie budget sade att en rambudget för hela mandatperioden alltid bör överlämnas av landskapsregeringen till lagtinget under inledningen av en ny mandatperiod. I budgetförslaget omtalas också att det kan vara motiverat med ett separat meddelande i början av en mandatperiod. Enligt handlingsprogrammet har landskapsregeringen för avsikt att utarbeta en resurs- och behovsplan med ekologiska, ekonomiska och sociala mål för mandatperioden 2007-2011 med prognoser för ett längre tidsperspektiv. Planen skall också beakta det finansiella utrymmet, klimatmålen och målsättningen att stärka den sociala tryggheten för utsatta grupper. Planen som skall presenteras som ett ramdokument för budgeten skall lämnas i form av ett meddelande till lagtinget. Utskottet förväntar sig att landskapsregeringen i meddelandet redogör närmare för hur handlingsprogrammet förhåller sig till den långsiktiga budgetsituationen. Landskapsregeringen uppmanas att i rambudgeten ta sikte på en försiktig politik med stegvisa åtstramningar.  

Självstyrelseutveckling

 

Av landskapsregeringens handlingsprogram framgår att den nya landskapsregeringen har för avsikt att under mandatperioden inleda en översyn av självstyrelselagen och att ta fram ett förslag till en åländsk konstitution. En parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp skall se över tillämpningen av näringsrätts- och jordförvärvsbestämmelserna samt hembygdsrätten. Det senare särskilt med hänsyn till kravet på finskt medborgarskap som förutsättning för att erhålla hembygdsrätt. I enlighet med den tidigare landskapsregeringens språkpolitiska program föreslås i budgeten att anslag reserveras för språkrådets verksamhet.

     Utskottet anser att det är ytterst viktigt att svenska språkets ställning stärks och att de åtgärdsförslag, bland annat tillsättandet av ett språkråd, som framgår av landskapets språkpolitiska program, verkställs med högsta prioritet.

 

Landskapet och kommunerna

 

Det nya landskapsandelssystemet tas i bruk under budgetåret. Konsekvenserna av detta är ännu inte tydliga. Enligt budgetframställningen kommer förändringarna mellan åren 2007 och 2008 i landskapsandelssystemet och övriga kompensationer, vilka är en följd av landskapsandelsreformen, att vara i storleksordningen 5,7 miljoner euro. Utskottet konstaterar att det framdeles är nödvändigt att kommunerna håller driften under kontroll för att klara nödvändiga investeringar. Det nya systemet bör stimulera till ökat samarbete mellan kommunerna både vad gäller investeringar och administrativa tjänster. Utskottet understryker behovet av att landskapsregeringen noga följer upp det nya landskapsandelssystemets effekter och kommer med en utvärdering.

     Utskottet har erfarit att Ålands kommunförbund hållit ett utbildningstillfälle om kommunernas möjligheter att tillämpa det nya systemet och planerar att hålla ytterligare ett för kommunpolitiker.

 

Utveckling av förvaltningen

 

Enligt den allmänna motiveringen under denna rubrik föreslås att en ny tjänst som byråchef inrättas vid finansavdelningens allmänna byrå. Utskottet föreslår i detaljmotiveringen till momentet att landskapsregeringen skall återkomma i en tilläggsbudget i denna fråga innan tjänsten får inrättas.

 

Bostadspolitiken

 

Det har under beredningen framkommit att det fortsättningsvis råder brist på bostäder och att det kan verka hämmande på näringslivets möjligheter att rekrytera personal utanför Åland. Utskottet stöder med hänvisning till bostadsbristen den gällande bostadspolitiken, vilket innebär att bostadsproduktion även fortsättningsvis skall stödas med hjälp av s.k. enhetslån. Enligt vad utskottet har erfarit uppgår den beräknade subventionen totalt till 1,9 miljoner euro. Fördelat på bostadsyta blir subventionen för det befintliga belånade bostadsbeståndet drygt 2 euro per kvadratmeter och månad. För nyproduktion är subventionen 7 euro per kvadratmeter och månad.

     Utskottet har vidare inbegärt uppgifter över hyresutvecklingen i landskapet. Utvecklingen av indexet för fastighetskostnader har under perioden 1995-2006 ganska exakt motsvarat ökningen av hyresnivån på Åland. Med beaktande av att kostnaderna för finansiellt kapital under samma period har sjunkit så har realhyrorna de facto ökat en aning.

 

Näringspolitik

 

Utskottet konstaterar att ÅSUB i sin konjunkturrapport hösten 2007 förväntar sig en dämpning av tillväxten år 2008. Landskapsregeringen skriver i budgetframställningen att sjöfartens långsiktiga konkurrensförutsättningar skall förbättras genom rikslagstiftning som gör att flaggbyte är ointressant för landets rederiföretag. Utskottet understryker vikten av att fortsätta ansträngningarna att få till stånd anpassningar av skattelagstiftningen för sjöfarten, bl.a. genom förnyelse av tonnagebeskattningen och bestämmelserna om reserveringar för nyinvesteringar. Utskottet konstaterar dessutom att hotell- och restaurangbranschen har en negativ långsiktig tillväxttrend samt att ÅSUB ser tecken på en negativ produktivitetstrend inom den för Åland så viktiga IT-branschen.

     Utskottet har under beredningen ägnat särskild uppmärksamhet åt vissa projekt som kan bidra till en positiv utvecklingen inom turismbranschen. I landskapsregeringens handlingsprogram och i budgetens motiveringar anges att turismstrategiprogrammet skall förnyas. Viktiga nyckelpersoner och organisationer har involverats i processen. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att arbetet redan är igångsatt och att det finns konkreta planer och målsättningar för hur processen skall drivas vidare.

     Landskapsregeringen har enligt handlingsprogrammet vidare för avsikt att se till att de kringeffekter som kultur- och kongressturismen förväntas ge utnyttjas effektivt. I detta syfte skall ett ”Team-Åland” bildas för att fungera som en samlande kraft.

 

Motionerna

 

Med hänvisning till betänkandets allmänna motivering och landskapsregeringens handlingsprogram föreslås att finansmotionerna nr 1, 21, 22, 23, 24 och 43 under den allmänna motiveringen förkastas.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 16 godkänns med hänvisning till motiveringen under moment 48.01.01. Övriga finansmotioner föreslås förkastade.

 

 

Detaljmotivering

 

INKOMSTER

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

33.40.88

Överlåtelse av fastigheter

 

Enligt motiveringen till kapitlet skall bebyggda fastigheter som landskapet inte längre behöver och som saknar särskilda kulturhistoriska- eller miljövärden i allmänhet avyttras. Med tanke på att de åsyftade fastigheterna antingen förfaller eller kostar att underhålla uppmanar utskottet landskapsregeringen att avyttra fastigheterna i snabbare takt. Utskottet hänvisar till tidigare framförda synpunkter i samband med beredningen av 2006 och 2007 års budget samt den rapport som utarbetades av en arbetsgrupp med uppdrag att se över landskapets fastighetsbestånd. Avyttringen bör följa den då föreslagna prioritetsordningen.

     I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 6 föreslås att anslaget under momentet höjs med 500 000 euro samt att ett tillägg fogas till motiveringen under momentet. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen ovan.

 

 

 

UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

41.01.

LAGTINGET

41.01.01

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

 

Av momentets motivering framgår bl.a. att kanslikommissionen avser att inför det nya lagtinget föreslå att antalet arvodesberättigade dagar höjs till 245 på grund av nya uppgifter och det större ansvar som påläggs ledamöterna.

     Under beredningen har formerna för hur denna typ av frågor avgörs diskuterats. Utskottet föreslår att lagtinget överväger att införa bestämmelser om att dessa och liknande uppgifter framdeles skall skötas av en arvodeskommission. 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

42.05.11

Utgifter för språkrådet

 

Enligt momentets motiveringar skall ett språkråd tillsättas. Det framgår vidare att resurser inom förvaltningen kommer att avdelas för språkrådets verksamhet. Rådet skall bl.a. assisteras av en tjänsteman inom landskapsförvaltningen, som skall fungera som föredragande tjänsteman och ha ett informationsansvar gentemot allmänheten. Utskottet anser att språkrådet har mycket betydelsefulla uppgifter och vill betona vikten av att verksamheten startas upp så snabbt som möjligt.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 25 föreslås att anslaget under momentet höjs med 90 000 euro. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till betänkandets och framställningens motiveringar.

 

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

 

Utskottet ställer sig positivt till den pågående utvecklingen inom ÅSUB. Verksamheten expanderar framför allt på grund av att ÅSUB tar emot ett växande antal externa uppdrag som finansieras genom bl.a. projektintäkter. Den nya tjänsten finansieras t.ex. med hjälp av externa medel. Utskottet konstaterar att ÅSUB har en mycket viktig roll, inte minst när det gäller att producera utredningar till stöd för landskapsförvaltningen.

     Utskottet har erfarit att ÅSUB har för avsikt att se över de olika verksamhetsdelarna, externa och övriga uppdrag, under år 2008 samt att anpassa sitt ekonomisystem för de olika verksamhetsuppdragen. Väntetiderna för nya beställningsuppdrag är för närvarande långa. Ett visst utrymme reserveras dock för mindre utredningar som kan utföras snabbare. Det finns bl.a. en överenskommelse med landskapsregeringen om rätten att beställa uppdrag med kortare väntetid. 

     Med hänvisning till ÅSUB:s viktiga funktion för landskapsförvaltningen vill utskottet betona vikten av en god balans mellan myndighets- och forskningsuppdrag. Det är viktigt att kapacitet reserveras för landskapsregeringens uppdrag.

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

 

Enligt kapitelmotiveringen skall en ny lagsamling ges ut under budgetåret. Utskottet föreslår att lagberedningen i samband med detta arbete skapar rutiner för att fortlöpande uppdatera en elektronisk lagsamling som görs tillgänglig både för den interna förvaltningen och för allmänheten på Internet. Enligt utskottet skulle detta innebära en betydelsefull förbättring av servicen. Genom en elektronisk lagsamling som ständigt uppdateras underlättas för envar att smidigt och utan svårigheter informera sig om gällande lagstiftning.

     Det är med tillfredsställelse som utskottet noterar att fortsatt uppmärksamhet kommer att ägnas åt att beakta krav och önskemål som ställts från lagtingets sida. Framför allt skall de beredande tjänstemännen få den tid som krävs för kontrollarbete, kvalitets- och språkgranskning. Utskottet, som vid flera tillfällen lyft fram vikten av detta arbete, hänvisar till tidigare betänkanden och landskapsregeringens handlingsprogram.

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

 

Den av landskapsregeringen antagna motiveringen för kapitlet omfattas. Enligt motiveringen ska bl.a. ett nytt etermediepolitiskt program utarbetas av en oberoende sakkunnig under ledning av en parlamentarisk referensgrupp. Utskottet förordar ett brett mandat för den sakkunnige utredaren och referensgruppen att se över alla de frågor som har anknytning till Ålands Radio och TV Ab:s verksamhet och finansiering. Utskottet understryker vikten av att en oberoende utredare utses som saknar kopplingar till de politiska grupperna i landskapet. Vidare hänvisas till finansutskottets motiveringar i budgeten för 2007 (bet. nr 3/2006-2007) samt landskapsregeringens handlingsprogram. Enligt handlingsprogrammet ska, utöver det ovan nämnda, organisationen för Ålands Radio och TV Ab ses över samt TV-avgiften ersättas med en medialicens.

     Utskottet har under beredningen erfarit att förhandlingar pågår i syfte att kunna erbjuda ett utvidgat programutbud. TV4+ är en av de kanaler som Ålands Radio och TV Ab vill erbjuda i ett nytt programpaket. Utskottet, som stöder ansträngningarna att utöka antalet kanaler, anser att Ålands Radio och TV Ab bör eftersträva att samma programutbud som finns i omkringliggande regioner också kan erbjudas i landskapet. 

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 2 föreslås ett tillägg till motiveringen angående finansieringen av Ålands Radio och TV Ab:s verksamhet. Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslås att motionen förkastas.

 

43.05.60

Främjande av rundradioverksamhet (F)

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 32 föreslås att anslaget under momentet höjs. Motionen föreslås förkastad med hänvisning till motiveringen under kapitel 43.05.

 

43.05.61

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 3 föreslås ett tillägg till motiveringen under momentet angående kanalutbudet över Smedsböle. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen under kapitel 43.05.

 

43.05.62

Upphovsrättskostnader (F)

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 4 föreslås att anslaget under momentet utgår samt en ändring av motiveringen.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 34 föreslås att anslaget under momentet utgår.

     I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 47 föreslås att anslaget under momentet sänks.

     Utskottet föreslår att motionerna förkastas med hänvisning till utskottets motiveringar under 43.05 ovan och i betänkandet (FU bet. nr 3/2006-2007) över budgeten för 2007 under moment 43.05.60.

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

43.25.62

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens målsättningar under momentet. Om anslaget skulle visa sig vara för litet föreslår utskottet att landskapsregeringen återkommer med förslag om ytterligare anslag i en tilläggsbudget. Utskottet betonar att kriterierna för beviljande av stöd från anslaget bör utformas så att de avsedda åtgärderna verkligen gynnar miljön. 

     I ltl Harry Janssons m.fl. finansmotion nr 28 föreslås att anslaget under momentet höjs med 100 000 euro. Med hänvisning till motiveringen ovan föreslås att motionen förkastas.

 

43.25.83

Bostadslån (R)

 

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 5 föreslås att anslaget under momentet sänks och att ett tillägg fogas till motiveringen. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till budgetens och betänkandets allmänna motivering.

 

43.27

ELSÄKERHET OCH ENERGI

43.27.05

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringen ser till att en opartisk övergripande utredning genomförs för att klargöra hur elmarknaden i landskapet fungerar och som visar hur energipolitiken bör utformas för att optimera de positiva effekterna för miljön.

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

 

I ltl Johan Ehns finansmotion nr 51 föreslås en ändring av kapitelmotiveringen. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar under kapitlet.

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

43.40.74

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

 

Det har framkommit under beredningen att ett relativt bra beslutsunderlag redan har utarbetats. Utskottet föreslår att landskapsregeringen i snabb takt fortsätter det påbörjade arbetet och återkommer i en tilläggsbudget eller i nästa ordinarie budget med förslag till åtgärder. Möjligheter till utlokaliseringar bör i detta sammanhang utredas. Enligt utskottets mening bör dock hela enheter hållas ihop med hänsyn till effektiviteten. Det är inte ändamålsenligt att flytta ut enskilda tjänstemän i lokaler utanför Självstyrelsegården. 

     I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 46 föreslås att motiveringen under momentet kompletteras med ett tillägg. Med hänvisning till motiveringen ovan föreslås att motionen förkastas.

 

43.40.75

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

 

Under momentet föreslås bl.a. att 50 bilparkeringsplatser för Självstyrelsegårdens behov skall inköpas i en av Mariehamns stad planerad parkeringsanläggning. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen tidigare har beviljats anstånd med att uppfylla stadens krav på antal parkeringsplatser på fastigheten. Genom stadens erbjudande har landskapsregeringen nu möjlighet att delvis lösa parkeringsproblemet genom att köpa ett visst antal parkeringsplatser som inte ryms på den egna fastigheten. Utskottet har erfarit att det ännu inte finns tillförlitliga kostnadsberäkningar. Med hänsyn till bristen på lämpliga markområden i närheten av Självstyrelsegården är det viktigt att landskapsregeringen följer projektets planering och bevakar att kostnaderna är rimliga. Då parkeringsplatserna kommer att kunna användas fritt av alla som besöker staden kommer platserna till nytta förutom för Självstyrelsegårdens personal även för företag i staden och för landskapets invånare som är bosatta utanför staden.   

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 31 föreslås att anslaget under momentet sänks. Med hänvisning till motiveringen ovan föreslås att motionen förkastas.

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

Utskottet har erfarit att inköp av nya polisbilar utreds. Detta kan innebära en övergång till en ny bilmodell. Enligt utskottet är det i detta sammanhang lämpligt att se över möjligheterna att med rimliga medel ge landskapets polisbilar en egen åländsk profil. Utskottet vill i sammanhanget betona att miljökriterier ska vägas in vid valet av ny bilmodell.

     När det gäller polisernas uniformer har det framkommit att en egen profil är förhållandevis kostsam att ta fram. Vissa detaljer i den åländska poliskårens uniformer skiljer sig dock redan från den uniform som bärs av rikets poliser. Utskottet föreslår att reservuniformer inköps så att dessa kan lånas ut i samband med att extra personal från riket anlitas vid större evenemang och liknande tillfällen.

     Utskottet har vidare erfarit att försöket med att hyra in ridande poliser för tillfälliga uppdrag har fått positiv respons och att avsikten är att öka användningen av ridande poliser som även i fortsättningen enbart kommer att hyras in. Det finns inga planer på att utbilda egen personal eller att skaffa egna hästar.

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 7 föreslås ett tillägg till kapitelmotiveringen. Med hänvisning till motiveringen ovan föreslås att motionen förkastas.

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

44.01.01

Finansavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

Under momentet föreslås att en tjänst som byråchef inrättas vid allmänna byrån fr.o.m. den 1 mars 2008. Utvecklandet av landskapets ekonomiförvaltning skall ha hög prioritet och utskottet föreslår att inrättandet anstår tills landskapsregeringen har sett över organisationsförändringen och uppgiftsfördelningen. Landskapsregeringen bör återkomma i en tilläggsbudget i denna fråga.  

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.36

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

 

Utskottet förordar anslaget och motiveringen under momentet och hänvisar samtidigt till landskapsregeringens handlingsprogram. Enligt programmet ska möjligheterna att använda kommunalskatten som instrument för att stimulera näringsverksamhet, nyföretagande och regionala satsningar utvärderas och tillämpas där det finns förutsättningar.

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 8 föreslås ett tillägg till motiveringen under momentet. Motionen föreslås förkastas.

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

44.10.74

Landskapsprojekt (R)

 

Utskottet har erfarit att marknadsföringen av Alandica kultur och kongress pågår och att bokningar redan har tagits emot. En bred marknadsföringsstrategi tillämpas. Riktade utskick görs till företag, kulturföreningar och andra organisationer. Annonsering sker i olika tidningar och på Internet. Ett nyhetsbrev är under beredning. Marknadsföringen har fått god respons men borde enligt utskottet ha satts igång tidigare. När det gäller arrangerandet av större kongresser sätts planeringen i genomsnitt igång 1,5 år på förhand.  

     Det har framkommit att det finns ett behov av en öppen dialog med företagare, flygbolag och passagerarrederier om öppettider och tidtabeller för att uppnå hög kvalité för hela vistelsen i landskapet. 

    

44.80.

POSTEN ÅLAND

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 10 föreslås att ett tillägg fogas till motiveringen under kapitlet. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till landskapsregeringens handlingsprogram. Enligt programmet ska arbetet med att minimera byråkratin med skattegränshanteringen fortgå. Vidare kommer landskapsregeringen att söka nya möjligheter att ytterligare förenkla skattegränsbyråkratin tillsammans med berörda parter och arbeta för att tillämpningsföreskrifterna i EU:s tullkodex utformas fördelaktigt.

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

Utskottet har av social- och miljöutskottet inbegärt ett utlåtande om de preliminära planerna för hälso- och sjukvården och socialvården som ingår som bilagor till budgetförslaget. Social- och miljöutskottet har dessutom ombetts uttala sig om finansmotionerna nr 11, 12, 30, 33, 35-37 och 41.

     Finansutskottet har beslutat att omfatta social- och miljöutskottets utlåtande i sin helhet. När det gäller Ålands hälso- och sjukvårds utveckling av ekonomisystemet så vill utskottet dock föreslå en precisering i förhållande till landskapsregeringens motiveringar och den preliminära planen för hälso- och sjukvården. Utskottet hänvisar till betänkandets motivering under kapitel 45.70. När det gäller de nämnda motionerna föreslår utskottet att de förkastas med hänvisning till motiveringarna i social- och miljöutskottets utlåtande som fogats till betänkandet.

     I ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion nr 13 föreslås ett tillägg till kapitlets motivering enligt vilket landskapsregeringen föreslås överväga åtgärder för att tillse att avfallstaxorna i kommunförbundet MISE blir mer rättvisa. Utskottet konstaterar att avfallshanteringen är en kommunal angelägenhet. Motionen föreslås därför förkastad. Samtidigt hänvisas till landskapsregeringens handlingsprogram.

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 11 föreslås att ett anslag upptas under ett nytt moment under detta kapitel, Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringarna i social- och miljöutskottets utlåtande som fogats till detta betänkande.

 

45.10.53

Barnbidrag (F)

 

I ltl Harry Janssons m.fl. finansmotion nr 30 föreslås att anslaget under momentet höjs. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringarna i social- och miljöutskottets utlåtande som fogats till detta betänkande.

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 41 föreslås att kapitelmotiveringen kompletteras i enlighet med motionens kläm. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringarna i social- och miljöutskottets utlåtande som fogats till detta betänkande.

 

45.52.

NATURVÅRD

45.52.88

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

 

Det har framkommit under beredningen att anslaget under momentet är nödvändigt för att fullfölja landskapets åtaganden enligt EU:s Natura 2000-program.

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 14 föreslås att anslaget under momentet minskas. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringarna i budgeten och vad som sägs ovan.

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45.54.60

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

 

Utskottet konstaterar att avsikten är att alla avlopp skall uppfylla de krav på rening som ställs enligt gällande regler. I fråga om  Lotsbroprojektet och de kommunala avloppsledningsnäten har målsättningen varit att få så många med som möjligt för att uppnå bästa möjliga renings- och kostnadseffektivitet. När det å andra sidan gäller de enskilda avloppen bör flera avvägningar göras för att uppnå bästa resultat. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utreda kostnaderna för de olika lösningarna så att jämförelser kan göras. Landskapsregeringen kan återkomma i en tilläggsbudget med förslag till stödformer som är så rättvisa som möjligt och som samtidigt inte leder till att de olika lösningarna motverkar ett bra slutresultat.

     Landskapsregeringen uppmanas vidare att i samråd med kommunerna definiera och planera vilka avloppsledningar som skall anses vara huvud- respektive anslutande stamledningar. Landskapsregeringen ska därefter utarbeta principer för stöd till anslutande stamledningar enligt samma grunder som stöd för huvudledningar.

     I ltl Harry Janssons m.fl. finansmotion nr 26 föreslås att anslaget under momentet höjs för att möjliggöra utgivande av stöd för enskilda avloppsprojekt. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringarna i budgeten och vad som sägs ovan.

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

Av kapitelmotiveringen framgår att det finns ett behov av att utveckla ekonomirutinerna och den interna rapporteringen samt att anpassa det nya ekonomisystemet. I planerna för 2008 finns bl.a.  ibruktagande av elektronisk hantering av leverantörsfakturor. I investeringsplanen, som ingår i den preliminära planen för hälso- och sjukvården 2008, anges att ekonomisystemets fortsatta utbyggnad kommer att innebära ett anslagsbehov om 150.000 euro under 2008.

     När det gäller elektronisk hantering av fakturor har utskottet erfarit att finansavdelningen har som målsättning att slutföra arbetet med införandet av ett system för digital fakturahantering inom förvaltningen under 2008. Finansavdelningen kommer dessutom under budgetåret att utreda förutsättningarna för bildandet av ett offentligt räkenskapsverk, inledningsvis omfattande landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter.

     Utskottet utgår från att det system för elektronisk hantering av fakturor som enligt planerna kommer att kunna tas i bruk av finansavdelningen under budgetåret även kommer att kunna användas av ÅHS. För att undvika att liknande system utvecklas parallellt bör ÅHS därför invänta det system som utvecklas genom finansavdelningens försorg. Detta gäller också för övriga ekonomisystem som utvecklas av finansavdelningen och som är avsedda att kunna användas av underlydande myndigheter.

     I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 36 föreslås ett tillägg till kapitelmotiveringen angående allmän tandvård. I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 37 föreslås att ett nytt stycke intas i kapitelmotiveringen angående sammanhållen hemvård. Motionerna föreslås förkastade med hänvisning till motiveringarna i social- och miljöutskottets utlåtande som fogats till betänkandet.

 

45.70.20

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

     I ltl Göte Winés m.fl. finansmotion nr 35 föreslås ett tillägg till motiveringen angående högkostnadsskydd för sjukpensionärer.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 33 föreslås att anslaget under momentet minskas med 500 000 euro.

     Motionerna föreslås förkastade med hänvisning till motiveringarna i social- och miljöutskottets utlåtande som fogats till betänkandet.

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

46.01.23

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

 

Finansutskottet har av kulturutskottet inbegärt ett utlåtande om momentet och finansmotionerna nr 1 och 29.

     I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 1 föreslås ändringar i budgetförslagets allmänna motivering under rubriken ”Utbildnings- och kulturpolitik” som bl.a. innebär att Ålands lyceum skall lämnas utanför reformen.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 29 föreslås en ändring av motiveringen under momentet så att Ålands lyceum skall lämnas utanför reformen och att möjlighet ges för elever att läsa ett fjärde år vid Ålands lyceum.

     I utlåtandet från kulturutskottet sägs bl.a. att slutmålet för den pågående reformprocessen inom gymnasieskolorna är oklart. Det är därför angeläget att landskapsregeringen, efter en utvärdering, så snart som möjligt tar ställning i frågan. Finansutskottet, som i likhet med kulturutskottet anser att det är viktigt att få klarhet i fortsättningen av processen, uppmanar landskapsregeringen att utan dröjsmål besluta om slutmålet för Struktur-07 och Reform-08. Landskapsregeringen bör återkomma i den första tilläggsbudgeten med en redogörelse.

     Med ovanstående tillägg har utskottet beslutat att omfatta kulturutskottets betänkande i sin helhet och föreslår med hänvisning till utlåtandet att motionerna förkastas.

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

När det gäller Ålands hantverksskola hänvisas till landskapsregeringens handlingsprogram. Utskottet anser att det är viktigt att hantverksutbildningen kommer igång så snabbt som möjligt med Folkhögskolan som huvudman. Landskapsregeringen bör utreda hur ett andra utbildningsår verkställs på bästa sätt under tiden mangårdsbyggnaden i Kastelholm renoveras.

 

46.05.51

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

 

Med hänvisning till landskapsregeringens handlingsprogram anser utskottet att alla invånare i landskapet bör ges rättvisa möjligheter att ta del av verksamhet som erbjuds i Medborgarinstitutets regi.

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

46.11.52

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 15 föreslås att anslaget under momentet minskas. Utskottet föreslår att motionen förkastas, men föreslår att landskapsregeringen ser över möjligheten att förverkliga de planerade aktiviteterna för skärgårdsungdomarna på ett mer kostnadseffektivt sätt än genom att köpa en husbil. Utskottet anser att målsättningen bör vara att medlen används för att stöda kontinuerlig ungdomsverksamhet i alla skärgårdskommuner.

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

46.13.58

Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

 

Projekteringen för utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum fortskrider enligt planerna. Enligt motiveringen under momentet avser landskapsregeringen att utreda bildandet av ett fastighetsbolag tillsammans med Ålands Nautical club rf.

     I översikten för landskapets och kommunernas investeringsplaner anges inget belopp för 2009 för detta projekt. Utskottet har dock erfarit att avsikten är att utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum skall inledas så snart Alandica Kultur och Kongress färdigställts. Medel kommer därför att upptas i budgeten för 2009. Enligt de förhandsuppgifter utskottet tagit del av kan anslagsbehovet komma att uppgå till ca. 3 miljoner euro. Utskottet uttalar sitt stöd för att projektet fortskrider som planerat.

     Under beredningen har även samarbetet med museifartyget Pommern diskuterats. Utskottet anser att Pommern och Ålands sjöfartsmuseum bildar en naturlig helhet och att samarbetet mellan Mariehamns stad och landskapet därför bör syfta till att verksamheterna stöder varandra i större utsträckning än vad som nu är fallet.  

 

46.13.59

Främjande av regionteaterverksamheten

 

Enligt landskapsregeringens motivering föreslås ett nytt moment för främjande av teaterverksamheten i landskapet. Det framgår vidare att anslaget är avsett för ett utvidgat samarbete med kringliggande regioner. Ett samarbete mellan Åbo Svenska Teater och yrkesmässigt teaterverksamma på Åland skulle enligt momentet ge landskapet fler teaterproduktioner. Utskottet anser att alla teaterföreningar skall ges samma möjligheter och vill påpeka att motsvarande organisationer i Sverige kan utgöra alternativ till det föreslagna samarbetet.   

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 20 föreslås ett tillägg till kapitlets motivering enligt vilket skolorna skall tillse att elever som väljer IT/multimedia som tilläggsämne skall erhålla undervisning av lärare med hög kompetens i dataprogrammen som används av näringslivet idag samt att datorerna är utrustade med sådana mjukvaror.

     Utskottet har erfarit att Mariehamns stad nyligen har genomfört en utredning om datautbildningen i stadens skolor. Undersökningen utgick från att IT används på olika sätt i skolans arbete. IT kan i första hand användas som ett praktiskt verktyg som underlättar lärarens arbete före och efter lektionstiden. Det är dessutom ett pedagogiskt stöd i undervisningen. Vidare bör undervisningens syfte vara att ge eleverna grundläggande insikter i IT-användningen för att förbereda sig för vuxenlivet. IT används dessutom för att underlätta effektiv kommunikation mellan skola och omgivande samhälle, inom lärarkollegiet, mellan lärare och elever samt mellan skolan och hemmet.

     Undersökningen visade att det finns ett behov av att fokusera på dessa frågor. För det första är det viktigt att anta en IT-strategi med målsättningar för i vilken utsträckning IT skall kunna användas som ett arbetsredskap och som ett pedagogiskt hjälpmedel. Dessutom måste målsättningar antas för den kunskapsnivå som lärarna bör inneha och vilken kunskapsnivå som eleverna genom undervisningen skall uppnå. En grundläggande förutsättning för att uppnå IT-strategins mål är att erbjuda lärarna nödvändig fortbildning och att ta vara på den resurs som ”entusiasterna” utgör. När det gäller tillgången till datorutrustning och mjukvara visade undersökningen att detta inte utgjorde ett problem i stadens skolor.

     Enligt budgetens motiveringar under 46.19.08 har landskapsregeringen inlett motsvarande arbete i landskapets skolor under hösten 2007. Ett projekt för IT-strategiska åtgärder med lärarfortbildning i skolorna på gymnasialstadiet föreslås påbörjas och fortgå under åren 2008-2009.

     Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att motionen förkastas.

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

46.17.05

Utgifter för åländska studerande i Norden (F)

 

I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 48 föreslås att anslaget under momentet höjs och att ett tillägg till motiveringen fogas till momentet. Utskottet föreslår att motionen förkastas men anser samtidigt att landskapsregeringen bör överväga att återgå till det tidigare tillämpade systemet att en studerande per år kan erbjudas möjlighet att påbörja den tvååriga utbildningen vid Red Cross United World College i Norge.                     

 

46.19.

Vuxenutbildning

46.19.08

Utgifter för IT och nätpedagogik, validering, integration och infrastruktur (VR)

 

Utskottet har erfarit att anslaget som upptagits för projektet ”Validering på Åland, åren 2008-2009 under momentet, är upptaget till ett för lågt belopp. Efter det att budgeten överlämnats till lagtinget har en noggrannare kostnadsberäkning uppgjorts. Projektet kommer att erhålla EU-finansiering till 100 procent som betalas ut i efterhand mot redovisning. Ett motsvarande moment finns därför upptaget på inkomstsidan, 36.19.08. För att projektet skall kunna inledas förutsätts att tillräckligt anslag finns upptaget i landskapets budget. Utskottet anser att projektet får inledas och uppmanar landskapsregeringen att återkomma i en första tilläggsbudget så att resterande anslagsbehov kan tas upp under respektive moment.

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

46.60.20

Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)

 

Under momentet föreslås att en tjänst som informationskoordinator inrättas fr.o.m. den 1 mars 2008. Utskottet anser att det är oklart vilka uppgifter som är avsedda att knytas till tjänsten och om dessa uppgifter kan skötas på annat sätt än genom att inrätta en ny tjänst. Landskapsregeringen bör återkomma i en tilläggsbudget med nämnda redogörelse före tjänsten får inrättas.

     I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 52 föreslås att anslaget under momentet sänks med 32 000 euro och att den nya tjänsten inte inrättas. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till utskottets motivering ovan.

 

46.60.74

Utvecklande av Bomarsund (VR)

 

Enligt landskapsregeringens handlingsprogram skall ett besökscentrum förverkligas för att lyfta fram Bomarsund med Skarpans som en historisk plats. Driften skall enligt handlingsprogrammet skötas i privat regi.

     Utskottet anser att det är viktigt att den verksamhet som planeras i besökscentret inte konkurrerar med privata entreprenörer som redan från tidigare bedriver näringsverksamhet i området. När det gäller sådant arbete som planeringen och uppsättandet av utställningar finner utskottet att medel för det inte ingår i budgeten.

     Beträffande frågan om när byggnadsarbetena skall få inledas konstateras att landskapsregeringen i budgeten för 2005 angav att utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum var det projekt som skulle igångsättas så snart kultur- och kongresshuset förverkligats. Finansutskottet tog i sitt betänkande fasta på denna prioritetsordning.

     Utskottet har erfarit att det finns privata entreprenörer som planerar ny turismverksamhet i närheten av besökcentret. En framflyttning av projektstarten skulle göra det möjligt att i god tid samordna alla satsningar och göra Bomarsund till ett komplett upplevelsecentrum. Eftersom projekteringen av Ålands sjöfartsmuseum drar ut på tiden och det finns frågor att reda ut i Bomarsundsprojektet, anser utskottet att landskapsregeringen bör utreda projekten parallellt och återkomma med nödvändiga förtydliganden och prioriteringar i tilläggsbudget.

     I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 18 föreslås att anslaget under momentet minskas med 500 000 euro och att motiveringen kompletteras med ett tillägg om att landskapsregeringen skall utreda intresset hos privata aktörer att delta i driften av besökscentret i Bomarsund.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 27 föreslås att driften av besökscentret separeras från museibyråns övriga verksamhet.

     I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 49 föreslås att motiveringen för momentet kompletteras med följande skrivning: ”Projektet påbörjas efter det att om- och tillbyggnaden av Ålands Sjöfartsmuséum inletts.

     Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 18, 27 och 49 förkastas med hänvisning till utskottets motiveringar ovan.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 38 föreslås att ett nytt moment upptas under kapitlet med syfte att införa en lånegaranti för företagare samt att regelverk utformas under år 2008.

     Utskottet är av åsikten att införandet av en lånegaranti är komplicerad med hänsyn till det EU-regelverk som gäller för stöd till företag. Det är bl.a. nödvändigt att beräkna värdet av den ekonomiska nyttan av garantin. Utskottet föreslår dock att landskapsregeringen ser närmare på möjligheten att förverkliga en lånegaranti för t.ex. nystartade företag. Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att motion nr 38 förkastas.

     I ltl Dennis Janssons finansmotion nr 50 föreslås att ett nytt moment införs och ett anslag om 250 000 euro upptas för kompensation av merkostnader förorsakade av Ålands utanförskap i EU.

     Utskottet föreslår med hänvisning till landskapsregeringens handlingsprogram att motionen förkastas.

 

47.03.42

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

 

Med hänvisning till utskottets motivering under moment 47.03.47 föreslår utskottet att anslaget under momentet höjs med 40 000 euro.

 

47.03.47

Finansieringsstöd för företag i skärgården

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 40 föreslås att anslaget under momentet höjs med 40 000 euro för att garantera föreningen Företagsam skärgårds fortsatta verksamhet.

     Utskottet är enigt med motionären om att ett anslag bör upptas för att stöda Företagsam skärgårds fortsatta verksamhet. Förslaget är dock väckt under fel moment. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas och föreslår en motsvarande höjning av anslaget under moment 47.03.42 .

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

47.15.46

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

 

Anslaget under momentet är avsett för räntestöd för lån beviljade med anledning av skördeskador. Denna form för stöd i samband med skördeskador infördes budgetåret 2006. Utskottet har erfarit att det under 2007 har förekommit en del skördeskador i samband med hagelskurar och hårt långvarigt regn. I vissa fall har det extrema vädret lett till lokala men för enskilda jordbrukare mycket omfattande skördeskador med betydande ekonomiskt inkomstbortfall som följd. Utskottet har erfarit att intresset för räntestödet är svagt bland de drabbade. Med anledning av detta har utskottet diskuterat andra former av stöd för skördeskador. Möjligheten att inrätta en fond har bl.a. diskuterats. Fonden skulle kunna inrättas med hjälp av ett grundkapital som landskapregeringen erlägger. Jordbrukarna föreslås kunna delta i finansieringen av fonden genom årliga inbetalningar vars storlek bestäms exempelvis i förhållande till den odlade arealen. Enligt utskottet är det angeläget att hitta lämpliga lösningar för att hjälpa de jordbrukare som drabbas av ekonomiska problem i samband med skördeskador. Landskapsregeringen bör därför i skyndsam ordning utreda möjligheten att med stöd av ny lagstiftning grunda en skördeskadefond.

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har antagit och sänt in programmet för landsbygdens utveckling till EU-kommissionen och väntar inom kort på att få besked om programmet kan godkännas.

 

47.17.44

Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 – 2013, axel 3 och 4 (RF)

 

Utskottet konstaterar att det s.k. Leaderprojektet ingår i axel 4 i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Det är i likhet med övriga delar av programmet beroende av att kommissionen meddelar att programmet godkänns innan åtgärder i enlighet med programmet kan vidtas. 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

47.21.41

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

 

Enligt motiveringen har landskapsregeringen med beaktande av det höga oljepriset bedömt att utvinningen av flis kan ske på marknadsmässiga grunder. Eftersom motsvarande stöd utbetalas i riket anser utskottet att landskapsregeringen av konkurrensskäl bör harmonisera stödet. Utskottet har erfarit att stödformen bör utnyttjas under en tidsperiod om 3-5 år för att stimulera skogsägarna till att utvinna flis. Utskottet föreslår att anslaget under momentet höjs med 100 000 euro för utbetalning av stöd till skogsägare för utvinning av flis avsett för biobränsle.

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 17 föreslås ett tillägg till motiveringen under kapitlet angående implementeringen av ett system för ersättning av sälskador inom ramen för det åländska strukturprogrammet för fiskerinäringen. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till landskapsregeringens handlingsprogram enligt vilket ersättningen för sälskador bör vara på samma nivå som i omgivande regioner.

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

47.52.77

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnas (R)

 

Enligt ÅSUB:s undersökning om turismens samhällsekonomiska betydelse (Rapport 2004:2) är golf den lönsammaste produkten för ”destination Åland”. År 2003 genererade golfturisterna 35 % mer än evenemangsturisterna, 65 % mer än gäster på tjänsteresa, 330 % mer än fiske- och cykelturismen och nästan 400 % mer än fritidsbåtsturisterna räknat per dygn. Golfgästerna vistades i genomsnitt 2,3 dygn på Åland.

     Finansutskottet har erfarit att en golfgäst spenderar drygt 200 euro per dygn, varav knappt 20 % tillfaller leverantören av golfprodukten. Resterande del fördelas mellan ett stort antal andra aktörer som hotell, stugbyar, gästhem, restauranger, transportbolag, rederier, handel med mera.

     Utskottet har erfarit att turismnäringen inte har utvecklats enligt målsättningarna i landskapets turismstrategi. Enligt Ålands turistförbunds verksamhetsplan 2008 är de övergripande målen att öka antalet gästnätter, att stärka resmålet Ålands varumärke samt att öka fokus på service och kvalitet. Eftersom logikapaciteten på kort sikt är relativt konstant och fullt utnyttjad under högsäsong är en nyckel till ökat antal gästnätter i första hand en förstärkning av utbud och tillgänglighet under vår och höst. Golfturism uppfyller dessa kriterier.

     Under finansutskottets höranden har det framkommit att Åland redan har gott renommé som golfdestination och har förutsättningar att bli marknadsledare i Östersjöområdet. Det har också framkommit att konkurrensen hårdnat och att Åland halkar efter om produkten inte utvecklas och förnyas. Det behövs nya anläggningar parallellt med att kvaliteten på befintliga banor höjs. Finansutskottet anser att detta i kombination med gemensam marknadsföring och ökat samarbete mellan golfanläggningarna och de stora marknadsaktörerna skulle bidra till att turismstrategins målsättningar uppfylls.

     Eftersom det är av stor vikt att också befintliga golfanläggningar håller tillräckligt hög klass anser utskottet att landskapsregeringen bör uppmuntra aktörerna, i första hand Eckerö Golf, att planera och genomföra standardhöjningar. Utskottet anser att landskapsregeringen i så fall ska bistå med rådgivning och maximala företagsstöd inom ramarna för regelverket.

     Finansutskottet som tidigare har hört företrädare för golfbaneprojekt på Föglö och Lappo med långt framskridna planer, har nu erfarit att ytterligare ett skärgårdsprojekt planeras. Utskottet anser att nästa golfanläggning, efter Godby/Ämnäs-projektet, bör byggas i skärgården för att ge ny växtkraft för en region med avfolkningsproblem och brist på arbetstillfällen.

     Landskapsregeringen avser förverkliga en golfbana i Godby/Ämnäs med planerad byggstart i april 2008. För ändamålet föreslås ett anslag om 3,5 miljoner euro under detta moment.

     Utskottet har erfarit att näringslivets branschorganisationer anser att en golfanläggning i Godby/Ämnäs har högsta prioritet samt att de största bolagen på Åland tillsammans med många mindre företag har förbundit sig att genom sponsoravtal finansiera maskininvesteringar och att garantera driften under 15 år. Utskottet vill understryka att denna satsning i första hand är ett infrastrukturellt projekt för att stöda näringslivet och i synnerhet turismbranschen.

     Utskottet konstaterar att lagtinget tidigare fastställt taket för projektets totalkostnader till 5,3 miljoner euro samt förutsätter att de planerade markbytena inte verkställs förrän nödvändiga tillstånd erhållits och byggentreprenör kontrakterats, vilket innebär att förhandsavtalen angående markbytena måste förlängas. Med hänvisning till budgetens motiveringar samt det ovan anförda förordar utskottet landskapsregeringens förslag.

     Utskottet har fattat beslutet genom omröstning som utföll 2-2 (en ledamot avstod). Beslutet understöddes av ordföranden Torbjörn Eliasson och ledamoten Göte Winé.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

48.01.01

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 16 föreslås ett tillägg till motiveringen under momentet angående införskaffandet av fler hastighetsvisare. Utskottet omfattar förslaget.

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

48.10.45

Understöd för kollektivtrafik

 

I ltl Göte Winés m.fl. finansmotion nr 39 föreslås ett tillägg till motiveringen under momentet enligt vilket landskapsregeringen under 2008 skall beräkna kostnaderna för en avgiftsfri busstrafik för hela Åland och uppgöra en plan för hur pendlartrafiken kunde effektiviseras.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen enligt handlingsprogrammet har för avsikt att uppgöra ett miljötrafikprogram som bl.a. innehåller en studie över attraktivare kollektivtrafik och nya miljövänliga kommunikationsalternativ. Eftersom det kommer att innebära en översyn och utvärdering av hela det befintliga kollektivtrafiksystemet föreslås att motionen förkastas.

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

Under beredningen har utskottet blivit uppmärksammad om att det finns anledning att se över de olika förbindelsefartygens skick samt hur trafiken med dem organiseras. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att verkställa en sådan översyn.

    

48.20.20

Sjötrafiken – verksamhetsutgifter (VR)

 

Efter det att budgeten överlämnades till lagtinget har den nya landskapsregeringen fattat beslut om skärgårdstrafikens olika turlistor. Turlistorna ska gälla i tre år framåt. På grund av lagtingsvalet har beslutet försenats. Den nya landskapsregeringen har dessutom haft för avsikt att se över trafiken i syfte att möjliggöra återinsättandet av turer som under tidigare budgetår dragits in på grund av att budgetmedlen inte har räckt till. Merkostnaden för dessa åtgärder har uppskattats till ca. 77 000 euro. Utskottet har erfarit att det är osäkert om denna merkostnad ryms inom det föreslagna anslaget under momentet. Utskottet vill understryka att det är viktigt att eftersträva högsta möjliga kostnadseffektivitet när förändringarna i turlistan genomförs. Om anslaget trots detta inte skulle räcka till föreslås att landskapsregeringen återkommer i en tilläggsbudget.

     Utskottet vill i detta sammanhang framhålla att landskapsregeringen bör eftersträva en betydligt bättre framförhållning när det igen blir aktuellt att fastställa nya turlistor. Utskottet föreslår att beslut ska fattas ett år före turlistorna tas i bruk.

     Även i övrigt bör landskapsregeringen fortsätta planerna på en mer effektiv och ekonomisk skärgårdstrafik. Utskottet konstaterar att flera projekt är på gång som skall möjliggöra en mer kostnadseffektiv kortruttstrafik.

     När det gäller det nya bokningssystemet för skärgårdstrafiken har utskottet erfarit att det nu har prövats internt i ett år. Systemet har under denna tid utvecklats och är nu redo för att prövas i en utvidgad användargrupp. I första hand görs Internet-bokningen tillgänglig för en avgränsad grupp såsom en utvald grupp av årskortsinnehavarna. Först när det har säkerställts att systemet fungerar tillfredställande utan störningar kommer det att öppnas för allmänheten. Utskottet anser att det är viktigt att Internet-bokningen kommer igång.

     I ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 44 föreslås ett tillägg till motiveringen under momentet enligt vilket landskapsregeringen i den första tilläggsbudgeten presenterar förslag på hur nuvarande trafik kunde genomföras billigare alternativt hur man får mera trafik till samma kostnad. Motionen föreslås förkastad.

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48.30.77

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

Av budgetförslaget framgår att en vägplan skall uppgöras för vägsträckan mellan Näfsby och Gölby i Jomala. Landskapsregeringen har för avsikt att 2009 reservera medel för en ombyggnad av landsväg nr 40 och dess anslutning till landsväg nr 2. Utskottet anser att den nya anslutningen inte bör byggas. Anslutningarna på  vardera sida om den planerade korsningen bör istället byggas om och göras trafiksäkra.

 

     I ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 19 föreslås att anslaget under momentet höjs för att förverkliga en tunnel för gång- och cykeltrafik under Lemlandsvägen i Söderby och för projektering av gång- och cykelvägar från Lemström till Söderby och från Mariehamn till Järsö.

     I ltl Göte Winés m.fl. finansmotion nr 42 föreslås en komplettering av motiveringen under momentet.

     I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 45 föreslås en ändring av motiveringen under momentet.

     Utskottet förordar att den ovan föreslagna tunneln för gång- och cykeltrafik i Söderby tas upp i budgeten för 2009. Utskottet föreslår att motionerna 19, 42 och 45 förkastas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 november 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och finansmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner:

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering. (FM 1/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.05 Radio- och TV-verksamhet.  (FM 2/2007-2008).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R). (FM 3/2007-2008).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet.  (FM 4/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Sänkning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån.  (FM 5/2007-2008).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter. (FM 6/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet. (FM 7/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F).  (FM 8/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Sänkning av anslaget och tillägg till motiveringen under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs. (FM 9/2007-2008).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 44.80 Posten Åland.  (FM 10/2007-2008).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl.: Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst.  (FM 11/2007-2008).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning.  (FM 12/2007-2008).

 

Ltl Mika Nordberg m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning.  (FM 13/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål.  (FM 14/2007-2008).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete.  (FM 15/2007-2008).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - Verksamhetsutgifter.  (FM 16/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen. (FM 17/2007-2008).

 

Ltl Danne Sundman m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund.  (FM 18/2007-2008).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten.  (FM 19/2007-2008).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 46.15 Grundskoleväsendet. (FM 20/2007-2008).

 

Ltl Harry Jansson m.fl.: Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet "Självstyrelseutveckling".  (FM 21/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet "Utveckling av förvaltningen".   (FM 22/2007-2008).

 

Ltl Harry Jansson m.fl.: Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet "Självstyrelseutveckling, Åland och EU." (FM 23/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Komplettering av allmänna motiveringen under avsnittet "Ekonomisk politik, Budgetsituationen".  (FM 24/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet. (FM 25/2007-2008).

 

Ltl Harry Jansson m.fl.:  Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R). (FM 26/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund.  (FM 27/2007-2008).

 

Ltl Harry Jansson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R). (FM 28/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola. (FM 29/2007-2008).

 

Ltl Harry Jansson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.10.53 Barnbidrag. (F).  (FM 30/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar.  (FM 31/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet.   (FM 32/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter.  (FM 33/2007-2008).

 

Ltl Anders Eriksson  m.fl.: Strykning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader.  (FM 34/2007-2008).

 

Ltl Göte Winé m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster.  (FM 35/2007-2008).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård.  (FM 36/2007-2008).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård.  (FM 37/2007-2008).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03  som lånegaranti för företagare.  (FM 38/2007-2008).

 

Ltl Göte Winé m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik.  (FM 39/2007-2008).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.03.47 Finansiering för företag i skärgården.  (FM 40/2007-2008).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Komplettering av kapitelmotiveringen under kapitel 45.15 Av kommunerna anordnade sociala tjänster.  (FM 41/2007-2008).

 

Ltl Göte Winé  m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten.  (FM 42/2007-2008).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Komplettering av allmänna motiveringen under rubriken "Självstyrelseutveckling".  (FM 43/2007-2008).

 

Ltl Roger Jansson m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter.  (FM 44/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten.  (FM 45/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården.  (FM 46/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Sänkning av anslaget för moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader.  (FM 47/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Höjning av anslaget samt tillägg till motiveringen för moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden.  (FM 48/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Tillägg till motiveringen för moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund.  (FM 49/2007-2008).

 

Ltl  Dennis Jansson: Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 Näringslivets främjande. (FM 50/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn: Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen.  (FM 51/2007-2008).

 

Ltl Johan Ehn m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter.  (FM 52/2007-2008).

 

 

Rättelser

 

Utskottet har under behandlingen av ärendet informerats om att i det tryckta budgetförslaget ingår några felaktigheter i texten som inte blivit rättade i förhållande till landskapsregeringens beslut. Utskottet har därför beslutat att inta dessa rättelser som en bilaga till betänkandet.

 

Utlåtanden

 

Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt utlåtanden av kulturutskottet och social- och miljöutskottet som bifogats detta betänkande.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört:

lantrådet Roger Nordlund,

vice lantrådet Jörgen Strand,

landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell,

Harriet Lindeman,

Britt Lundberg,

Runar Karlsson,

Jan-Erik Mattsson och

Mats Perämaa,

avdelningscheferna Linnea Johansson,

Niklas Karlman,

utvecklingsplaneraren Conny Nyholm,

och finanschefen Dan E. Eriksson,

försäljaren Nina Andersson,

avdelningsjuristen Susanne Andersson,

jordbrukaren Jörgen Blomqvist,

VD Bjarne Blomster,

finanschefen Peter Carlsson,

VD för Ålands handelskammare Daniel Dahlén,

VD för WJ Dahlman Ab Lars-Erik Dahlman,

rektorn för Ålands folkhögskola Jana Ekebom,

byggnadsinspektören Conny Eklund,

VD för Viking Line Abp Nils-Erik Eklund,

ordföranden för Nautical Club rf Gun Erikson-Hjerling,

ordföranden för Leaderföreningen Mikael Ericksson

bostadslåneinspektören Sten Eriksson,

VD Tryggve Eriksson från Eriksson Capital Ab,

företagaren Yvonne Eriksson,

ordföranden i kommunstyrelsen i Finström Ragnar Erlandsson,

äppelodlaren Viola Fagerholm,

ordf. i Ålands krematorie- och minneslundsförening rf Karl Fagerlund,

överinspektören Göran Frantzén,

skoldirektören för Södra Ålands högstadiedistrikt Per-Olof Friberg,

VD för Röde orm Uffe Grüssner,

VD Peter Grönlund från Ålandsbanken Abp,

chefen för Ålands sjöfartsmuseum Hanna Hagmark-Cooper,

VD Monica Hansen från Marstad FAB,

konsulten Mia Hanström,

ordföranden för Bomarsundssällskapet Geir Henriksen,

projektledaren för Navigare Ronny Holmström,

polismästaren Camilla Hägglund,

kommuningenjören Thomas Idman,

VD för Ålands turistförbund Annika Jansson,

ordföranden för utskottet för ekologisk odling vid Ålands producentförbund Anders Johansson,

projektledaren för Scandinavian Island Rickard Johansson,

avtalschefen Sara Karlman,

processledaren förTankesmedjan ekon.dr. Agneta Karlsson,

verksamhetsledaren för Ålands miljöservice Fredrik Karlsson,

företagaren Jan-Olof Karlsson,

byråchefen Olof Karlsson,

skoldirektören Mari-Ann Kullman från Mariehamns stad,

konsulten Robert Lindfors,

direktören för ÅSUB Bjarne Lindström,

förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall,

verksamhetsledaren för Ålands fiskarförbund Fredrik Lundberg,

ordföranden för Ålands golfklubb Dick Lundqvist,

byråchefen Jan-Ole Lönnblad,

entreprenören Christer Mattsson,

ombudsman Jonny Mattsson,

stadsdirektören Bjarne Pettersson,

VD för Ålands penningautomatförening Lars Porko,

rektorn för Ålands naturbruksskola Bodil Rehgård,

ordföranden för Ålands hyresgästförening Eva Ringwall,

projektledaren Graham Robins,

VD för Ålands radio och TV Ab Pia Rothberg-Olofsson,

företagaren Olof Salmi,

journalisten Gunilla Sanders,

VD för Ålands trädgårdshall Tord Sarling,

vikarierande enhetschefen Sören Silverström,

entreprenören Dick Sirén,

sales manager Terese Sjöblom,

båtföraren Sune Sjöström,

VD för Ålands centralandelslag Johannes Snellman,

verksamhetsledare Cecilia Stenman,

vice ordföranden Sara Strandberg och

styrelsemedlemmen i SKUNK Maja Sundblom,

kommundirektören Katarina Sundberg,

tekniska chefen Kai Söderlund från Mariehamns stad samt

kommundirektören John Wrede.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw (delvis), ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman (delvis) och Göte Winé samt ersättarna Folke Sjölund (delvis) och Roger Slotte (delvis).

 

Reservationer

 

Följande reservationer har fogats till betänkandet:

en reservation av ltl Danne Sundman, tre reservationer av ltl Göte Winé samt en gemensam reservation av ltla Torsten Sundblom och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2008 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån:

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans­utskottets
förslag

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-31 215 000

-31 355 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-3 344 000

-3 384 000

47.03.42

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-110 000

-150 000

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-315 000

-415 000

47.21.41

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-240 000

-340 000

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-18 097 000

-17 957 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-7 047 000

-6 907 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-7 047 000

-6 907 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-330 809 000

-330 809 000

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-15 och 17-52.

 

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2007

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


BILAGA

 

Under rubriken "Ärendets behandling" har utskottet noterat att vissa rättelser inte blivit införda i det tryckta budgetförslaget. Utskottet har beaktat följande rättelser:

 

 

 

Sida nr

Kapitel/Moment

Rättelse

 

64

 

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

 

 

Fjärde meningen i andra stycket skall rätteligen lyda: ... Projektet är delfinansierat av IEEA (Intelligent Energy Executive Agency, HKA1) och pågår ...

 

194

 

46.50. Ålands vårdinstitut

 

Slutet av första stycket skall rätteligen lyda:

... samma krav som utbildningar i riket (ÅFS 2005:37 respektive FFS 549/2005).

 

 

 

 

 

 

 

296

 

 

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

 

 

Slutet av texten skall rätteligen lyda: ... för överföring till utjämningsfonden varefter det totalt finns drygt 46,7 miljoner euro i fonden.

 

 


R E S E R V A T I O N

 

 

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 1/2007-2008) med anledning av landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2008, på följande punkter.

 

 

Förslag till förändringar under betänkandets del ”Utskottets synpunkter - Allmän motivering”:

 

 

1. Under rubriken ”Självstyrelseutveckling” föreslås ett tillägg enligt finansmotion nr 1:

 

 ”Näringsrättens språkskydd stärks och i övrigt kvarstår näringsrätten som tidigare. Kravet på styrelseledamöter med hembygdsrätt i aktiebolags styrelser kvarstår likaså då detta är väsentligt för näringslivets lokala förankring och för att jordförvärvsskyddet skall fungera avseende aktiebolags rätt att förvärva mark. Under året förslås lagstiftning som ger studerande utanför Åland rätt att inneha hembygdrätt under studietiden samt fem år efter avslutade studier.”

 

2. Ett nytt stycke med rubriken ”Åland och EU” föreslås införas i betänkandet med följande lydelse enligt finansmotion nr 1:

 

”Det nya s.k. reformfördraget som föreläggs för lagtingets godkännande inom kort kan inte antas om inte de s.k. inflytandefrågorna; parlamentsplats, talerätt och subsidiaritetskontrollen fått sin slutliga lösning.”

 

3. Ett nytt stycke föreslås införas i betänkandet under rubriken ”Utveckling av förvaltningen”, med följande lydelse enligt finansmotion nr 1:

 

”Under de kommande åren går en stor grupp av landskapets anställda i pension. Dessa avgångar bör systematiskt nyttjas för att smidigt reformera och effektivisera förvaltningen. För att möjliggöra detta krävs framförhållning i form av en plan för hur detta skall ske. Vid varje fall av naturlig avgång såsom t.ex. pensionering bör behovet av tjänsten kritiskt granskas och möjlighet till omorganisering utredas i syfte att stävja expansionen av offentlig sektor samt möjliggöra en modernare och tidsenlig förvaltning med utrymme till reformer.”

 

4. Ett nytt stycke med rubriken ”Bostadspolitik” föreslås införas i betänkandet med lydelse i enlighet med finansmotion nr 5, 2 p.:

 

”Under året utarbetas underlag för nya principer för landskapets bostadsfinansiering med målet att det på sikt skall gå att bygga hyresbostäder på mer marknadsmässiga grunder och att samhällets stöd istället skall kanaliseras till låginkomsttagare och regionala satsningar på landsbygden och i skärgården.”

 

5. Ett nytt stycke med rubriken ”trafik- och transportpolitik” föreslås införas i betänkandet med följande lydelse i enlighet med finansmotion nr 1:

 

”Landskapets verk och inrättningar skall inte konkurrera med privata entreprenörer. Tvärtom så skall upphandling av tjänster göras på så många ställen som möjligt för att stimulera konkurrens och nedbringa kostnaden för förvaltningen”

 

 

Förslag till förändringar under betänkandets detaljmotivering:

 

6. Under momentet 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter föreslås ett höjt anslag med 500.000,- EUR och att motiveringen i betänkandet ersätts med följande i enlighet med finansmotion nr 6:

 

”Landskapsregeringen fortsätter under året arbetet med att avyttra fastigheter på den öppna marknaden som inte behövs för landskapsförvaltningen. En utredning görs under året om landskapets skogsinnehav skall avyttras helt eller delvis. Landskapets markområde på Svinö planeras för exklusivt boende i egnahemshus och tomter säljs därefter till högst bjudande. Detta för att medverka till att tillgången till denna typ av boende ökar för att motsvara efterfrågan”

 

7. Föreslås i enlighet med finansmotion nr 11 att det under ett nytt moment 45.10.51 upptas ett anslag om 500.000 EUR och en motivering fogas till momentet som lyder:

 

”Momentet nytt. Ett Ålandstillägg betalas till de pensionärer som har lägst inkomst. Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med detaljerad utformning av stödet.”

 

8. Föreslås under kapitel 46.05 Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning att betänkandets motivering ersätts med följande :

 

”Landskapsregeringen fortsätter ansträngningarna att etablera en modern hantverksutbildning på Kastelholms kungsgård i privat drift i samarbete med tidigare aktörer i projektet”

 

9. Föreslås under momentet 47.15.46 Utgifter för räntestödslån vid skördeskador att betänkandets motivering kompletteras med följande:

 

”Som ett alternativ till en skördeskadefond bör ett system utredas där jordbrukaren anlitar privat försäkringsbolag och landskapsregeringen återförsäkrar dessa försäkringar för att nedbringa premierna genom att minska risken vid omfattande skördeskador.”

 

10. Föreslås under moment 47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder att utskottets motivering samt förslag om höjning av anslaget utgår.

 

11. Föreslås att anslaget under moment 46.60.74 Utvecklandet av Bomarsund minskas med

500 000 € i enlighet med finansmotion nr 18.

 

 

Lemland den 13 december 2007

 

 

 

Ltl Danne Sundman


Reservation

 

 

 

Undertecknad  reserverar sig mot finansutskottets majoritets beslut under kapitel 46.05 där det i betänkandet gällande Ålands hantverksskola hänvisas till landskapsregeringens handlingsprogram. Utskottets majoritet anser att det är viktigt att hantverksutbildningen kommer igång så snabbt som möjligt, med folkhögskolan som huvudman. I handlingsprogrammet  framgår det inte vilken del av utbildningen som skall förläggas till Kastelholms kungsgård.  

 

Undertecknad föreslår att texten i betänkandetkapitel  46.05 Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning utgår och ersätts med följande text:

                     

När det gäller Ålands hantverksskola hänvisas till landskapsregeringens handlingsprogram. Utskottet anser att det är viktigt att hantverksutbildningen kommer igång så snabbt som möjligt med folkhögskolan som huvudman. Landskapsregeringen bör utreda hur ett andra utbildningsår verkställs på bästa sätt under tiden mangårdsbyggnaden i Kastelholm renoveras. Målet skall vara  att andra året i hantverksutbildningen förläggs till Katstelholms kungsgård och ges formen av  avancerad hantverksutbildning med inriktning på formgivning och design.  

 

 

 

Sund den 13 december 2007

 

 

 

 

Göte Winé


Reservation

 

 

Undertecknad reserverar sig mot utskottsmajoritetens beslut att under moment 46.11.52 föreslå att landskapsregeringen ser över möjligheten att förverkliga de planerade aktiviteterna för skärgårdsungdomarna på ett mer kostnadseffektivt sätt än genom att köpa en husbil. Utskottet anser att målsättningen bör vara att medlen används för att stöda kontinuerlig ungdomsverksamhet i alla skärgårdskommuner.

     Förslaget om att köpa husbil har föreningen SKUNK under tidigare år prövat för att få en kontinuitet i ungdomsarbetet i skärgården. SKUNK:s försöksverksamhet med den mo­bila mötesplatsen Husbilen SKUNK i den åländska skärgården år 2005 genomfördes i form av två sexveckors sessioner, den första under våren och den andra un­der hösten. Projektet finansierades med medel från EU:s ungdomsprogram samt Ålands penningautomatförening.

     Husbilen rullade runt i alla sex skärgårdskommuner under sammanlagt 64 resdagar. Husbilen erbjöd program och aktiviteter för ungdomar, ofta i samarbete med skolorna. Husbilen användes dessutom vid ett par seminarier samt för studiebesök. Verksamhe­ten bestod främst av rast- och skolverksamhet, eftermiddagsverksamhet för skolbarn och ungdomar samt ungdomsverksamhet på kvällstid. Innehållet i verksamheten bestod utöver öppen verksamhet av bland annat av EU-information, workshops i konflikthan­tering, akvarellmålning, smyckestillverkning, fotografering, data- och mobiltelefonkom­munikation, streetdance, tidningsproduktion samt sång och musik.

     SKUNK – Intresseorganisationen för ungdomar i skärgården grundades 1989 men fungerade innan dess i projektform under fyra år. Föreningen drivs av ungdomarna själva och har som uppgift att bevaka skärgårdsungdomarnas intressen samt att skapa fritidsverksamhet för dem. Därför anser undertecknad att man borde lyfta fram ungdomars engagemang och understöda en sådan verksamhet.

     Med att nu begränsa ungdomars initiativ och förslag  inskränker man ungdomars inflytande i samhällsfrågor. I stället borde man uppmuntra att ungdomar själva engagerar sig och kommer med egna förslag till att lösa möjligheter till stimulerande fritidsverksamhet.

 

 

     Undertecknad föreslår att texten i betänkandet under moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete får följande lydelse:

                     

Utskottet omfattar förslaget att bevilja anslag för inköp av en husbil för att förbättra skärgårdsungdomarnas möjligheter till stimulerande fritidsverksamhet med utgångspunkt från barns och ungdomars egna idéer och medverkan  och föreslår därför att ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 15 förkastas.

 

 

Sund den 13 december 2007

 

 

Göte Winé


RESERVATION

 

Undertecknad reserverar sig mot utskottsmajoritetens beslut under moment 46.60.74.

     I ett besökscenter bör ett café finnas för att erbjuda den service som förväntas av ett besökarcenter men däremot  bör driften av caféet skötas av en privat entreprenör.

     Eftersom projekteringen av Bomarsunds besökcenter blir klar den 1 maj 2008 bör man i stället få en byggstart fortast möjligt för att  inte  försena utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum.

     Om tidtabellen skulle försenas på grund av ett beslut att besökscentret i Bomarsund inte kan börja byggas före man börjar bygga ut sjöfartsmuséet kan man förvänta sig vissa följder.En del av det arbete som görs under det nuvarande projektet kommer att behöva göras om.Under förutsättning att byggprojektets budget (idag 2,85 miljoner €) ändras i takt med ökade byggkostnader (som idag räknas öka med 6 % per år) och andra förutsättningar för projektet förblir mer eller mindre oförändrade betyder det att endast en ny kostnadskalkyl skulle behöva tas fram inför byggstarten.

     Eftersom besökscentret är delvis finansierat med EU-stöd  anser undertecknad att det finns en risk för att EUstödet kan minskas eller helt utebli vid en fördröjniing av projektet. Projektet är delfinansierat av EU genom Ålands Mål 2-program (drygt 140 000 € i EU stöd). Stödet beviljas enligt regler som bland annat handlar om hur projektet genomförs och även om projektets fortsättning efter det att EU-stödet har investerats.

     Undertecknad föreslår därför att den i betänkandet av utskottsmajoriteten föreslagna motiveringen  under moment 46.60.74 . Utvecklandet av Bomarsund utgår och ersätts med följande text:

 

Enligt landskapsregeringens handlingsprogram skall ett besökscentrum förverkligas för att lyfta fram Bomarsund med Skarpans som en historisk plats. Driften skall enligt handlingsprogrammet skötas i privat regi.                  När det gäller sådant arbete som planeringen och uppsättandet av utställningar som hör till museibyråns normala verksamhet finner utskottet att detta sannolikt inte kan läggas ut på privata entreprenörer.

   När det gäller frågan om när byggnadsarbetena skall få inledas anser utskottet att byggstart planeras senast till våren 2009.

 

 

Sund den 13 december 2007

 

 

 

Göte Winé


RESERVATION

 

Undertecknade reserverar oss mot utskottets beslut rörande

47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

 

 

På Åland finns idag två golfbanor. En till stor del samhällsfinansierad bana i Kastelholm, Sund, som drivs av Ålands golfklubb r.f. och en privat bana i Eckerö som erhållit landskapsfinansiering enligt det regelverk som gällde vid investeringstidpunkten.

     Golfen har utvecklats starkt som fritidssysselsättning och som en viktig aktivitet för besöksnäringen. Anläggningarna i Eckerö och Sund har betydande samhällsekonomiska effekter för närregionerna och för andra anläggningar och aktiviteter inom besöksnäringen på hela Åland.

     Finansutskottet konstaterar att det finns planer på nya banor i olika regioner på Åland, bland annat Brändö, Föglö, Vårdö och mer centrala områden på fasta Åland.

     Eftersom det finns en gemensam marknad och en konkurrenssituation för nuvarande och eventuella nya golfbanor föreslår utskottet att finansieringen skall följa gällande stödprinciper om 30 procent i investeringsstöd och vara lika för alla. I prioriteringen av nya banor skall banans kvalitet, unikhet och regionala spridningseffekt beaktas.

     Angående den planerade golfbanan i Godby/Ämnäs har utskottet erfarit att den fastställda kostnadsramen på 5,3 miljoner euro är för snäv för att garantera fullgod kvalitet, särskilt på byggnaderna.

     För att möjliggöra en rationell planering och drift samt en högklassig bana med kommersiella utvecklingsmöjligheter anser finansutskottet att en privat huvudman bör förverkliga projektet med det 30-procentiga stöd landskapets principer medger.

     Oberoende av huvudman och finansieringsstöd föreslår utskottet att avtal om markbyte inte kan ingås före finansieringen av hela anläggningen inklusive byggnader och maskiner samt nödvändiga tillstånd är klara, samt att byggnadskontrakt är tecknade.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att anslaget om 3,5 miljoner euro utgår.

 

Mariehamn 13.12.2007.

 

 

 

Torsten Sundblom                                    Folke Sjölund


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets utlåtande

Budget för landskapet Åland 2008 samt finansmotionerna 1 och 29/2007-2008

 

Lagtinget har den 19 november 2007 till finansutskottet remitterat landskapsregeringens framställning nr 1/2007-2008 med förslag till budget för landskapet Åland 2008. Finansutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen i ett brev av den 26 november 2007 inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet. Finansutskottet önskar att utskottet yttrar sig över moment 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola i förslaget till landskapets budget för 2008. Dessutom vill utskottet att kulturutskottet uttalar sig om finansmotionerna nr 1 och 29/2007-2008.

 

Utskottets synpunkter

 

I landskapsregeringens förslag till budget upptas under moment 46.01.23 ett anslag om 103.000 euro för ett utvecklingsprojekt kallat Ålands gymnasieskola. Anslaget är avsett att användas för en fortsatt samordning av utbildningen på gymnasialstadienivå. Målet för samordningen enligt budgetförslaget är detsamma som för Struktur –07.

     Landskapsregeringen har också tillsatt en ledningsgrupp för en utvecklingsprocess kallad Reform -08, vars uppdrag är att utöka samarbetet inom utbildningen på gymnasialstadienivå och vuxenutbildningen i syfte att uppnå en effektivare användning av de totala ekonomiska och personella resurserna. Ledningsgruppens mandatperiod är 5.10.2007-31.7.2008. Skolornas och vuxenutbildningens interna organisation, förvaltning och ledning, personal och bemanning, gemensamma system för IKT, marknadsföring och fastighetsskötsel samt en gemensam skolhälsovård utgör särskilda utvecklingsområden enligt gruppens mandat. Dessutom ska ledningsgruppen möjliggöra för studerande inom yrkesutbildningens årskurs 1 att från och med hösten 2008 välja kärnämnesstudier alternativt studier i allmänna ämnen i enlighet med läroplanen för den studieförberedande utbildningen i avsikt att fördjupa sin kunskap inom respektive ämne vilket också öppnar möjligheten att avlägga en hel eller delar av studentexamen parallellt med gymnasialstadieexamen inom respektive yrkesområde.

     Parallellt med arbetet med samordning mellan gymnasieskolorna har arbetet med för skolorna gemensamma kollektivavtal pågått. En arbetsgrupp med representanter för arbetsgivare och arbetstagare har under året lämnat en rapport som kommer att ligga till grund för kommande avtalsförhandlingar. Utskottet anser att landskapsregeringen i egenskap av avtalspart har all anledning att eftersträva att ett avtal fås till stånd snarast möjligt. Ett sådant avtal ökar samarbetsmöjligheterna mellan skolorna och utgör en förutsättning för att lärare ska kunna anställas av landskapet istället för av en enskild skola.

     Utskottet konstaterar att arbetet i ledningsgruppen Reform -08 fortskridit planenligt. Läroplansgrunderna har till exempel ändrats så att det från och med hösten 2008 kommer att vara möjligt för studerande inom yrkesutbildningen att avlägga fördjupad kurs inom ämnena svenska, matematik och engelska. En arbetsgrupp bestående av de olika skolornas IT-handledare har tillsatts för samordning inom IKT och planerna på samordning av skolhälsan är relativt långt framskridna. Enligt vad utskottet fått erfara vid behandlingen av ärendet förefaller så gott som alla representanter för de olika gymnasialstadieskolorna anse att reformprocessen redan medfört att flera av målen för Struktur -07 har uppfyllts.

     En av orsakerna till den pågående reformprocessen av gymnasialstadiet är att elevunderlaget på sikt enligt ÅSUB:s prognoser kommer att minska eftersom antalet ungdomar i åldern 15-18 avtar. Utskottet konstaterar dock att elevunderlaget i någon mån kan påverkas i positiv riktning av att antalet vuxenstuderande troligen ökar i framtiden. Redan idag finns ett stort antal vuxenstuderande exempelvis vid Ålands vårdinstitut. 

     Utskottet konstaterar att med ett minskat elevunderlag kommer det att bli nödvändigt med en nedskärning av antalet utbildningsplatser varför en fortsatt och ökad samordning av gymnasieutbildningen är oundviklig. Utskottet ställer sig därför positivt till en fortsatt samordning. Enligt utskottets uppfattning är slutmålet för den pågående processen dock oklart. I budgetmotiveringen anges att målet är detsamma som för Struktur -07, alltså en gymnasieskola istället för som idag sju skolor, medan mandatet för ledningsgruppen för Reform -08 går ut på samarbete och samordning. Utskottet har valt att i detta skede inte ta ställning till om reformprocessens mål också ska vara sammanslagning av skolor utan anser det angeläget att landskapsregeringen efter utvärdering av den pågående processen så snart som möjligt tar ställning i frågan.

     Anslaget under momentet utgörs till största delen av personalkostnader för en tillfällig tjänst. Utskottet föreslår inga ändringar av anslaget men anser att landskapsregeringen bör pröva i vilken utsträckning anslaget ska tas i anspråk.

     Med hänvisning till att landskapsregeringen bör fastställa slutmålet för reformen föreslår utskottet att finansmotionerna nr 1 och 29/2007-2008 ska förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Finansutskottet har den 26 november 2007 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt kulturutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört tidigare landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, avdelningschefen Yvonne Eliasson, överinspektören Elisabeth Storfors, projektledaren Rainer Juslin, rektorn Gyrid Högman, direktionsordföranden Sten-Erik Abrahamsson och elevrepresentanten Simon Pellas från Ålands lyceum, t.f. rektorn Lars Selander från Ålands yrkesskola, t.f. rektorn Jorma Lehtinen och direktionsordföranden Gun Erikson-Hjerling från Ålands sjömansskola, rektorn Diana Axén, direktionsordföranden Gunilla G. Nordlund och elevrepresentanten Johanna Nordqvist från Ålands hotell- och restaurangskola, t.f. rektorn Daja Rothberg, direktionsordföranden Kurt Gustafsson och elevrepresentanten Pontus Sandström från Ålands handelsläroverk, direktionsordföranden Tage Eriksson och elevrepresentanten Erik Ekström från Ålands naturbruksskola samt t.f. rektorn Angela Sjöberg från Ålands vårdinstitut.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, vice ordföranden Ulla-Britt Dahl (delvis), ledamöterna Veronica Thörnroos, Fredrik Karlström, Margaret Lundberg (delvis) samt ersättaren Harry Jansson (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet som sitt utlåtande

 

att finansutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 december 2007

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Budget för landskapet Åland 2008 samt finansmotionerna 11, 12, 30, 33, 35, 36, 37 och 41/2007-2008

 

Lagtinget har den 19 november 2007 till finansutskottet remitterat landskapsregeringens framställning nr 1/2007-2008 med förslag till budget för landskapet Åland 2008. Finansutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen i ett brev av den 26 november 2007 inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet. Finansutskottet önskar att utskottet yttrar sig över de preliminära planerna för hälso- och sjukvården och socialvården som ingår som bilagor till budgetförslaget. Dessutom vill utskottet att social- och miljöutskottet uttalar sig om finansmotionerna nr 11, 12, 30, 33, 35, 36, 37 och 41.

 

Utskottets synpunkter

 

Preliminär plan för socialvården

 

Utskottet konstaterar att socialvårdsplanen är tänkt att i första hand vara landskapsregeringens verktyg för styrning av kommunernas sociala verksamhet för vilken det beviljas landskapsandelar. Planen utgörs därför till största delen av anvisningar till kommunerna och synpunkter på kommunernas verksamhet. Utskottet finner det positivt att det i planen ingår också vissa åtaganden från landskapsregeringens sida såsom intentionen om ökad allmän information om ny och gällande lagstiftning på området.

     Utskottet understryker behovet av att regelverkena för och hanteringen av socialvårdsärenden följs upp av landskapsregeringen i egenskap av övervakande myndighet. I socialvårdsplanen påtalas att det ibland föreligger vissa skillnader i servicenivåerna mellan kommunerna på ett sätt som inte är önskvärt. Framför allt handlar det om åtgärder inom handikappservicen, missbrukarvården och barnskyddet. Utskottet anser att landskapsregeringen här har ett stort ansvar i egenskap av tillsynsmyndighet. Därför stöder utskottet intentionerna i finansmotion nr 41/2007-2008 om att landskapets tillsyn beträffande personer med funktionshinder ska intensifieras. Utskottet föreslår dock inte att motionen ska godkännas eftersom landskapsregeringen i sitt handlingsprogram anger att en social tillsynsplan ska utarbetas för att stärka enskilda personers rättigheter.

 

Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2008

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att kostnaderna för hälso- och sjukvården i landskapet kontinuerligt ökar och att fortsatta ökningar är att vänta med tanke på att befolkningen blir äldre samtidigt som medicinska och tekniska framsteg leder till ökade kostnader för utrustning och mediciner. Eftersom hälso- och sjukvårdspersonal är en bristvara höjs dessutom lönerna som utgör den största kostnaden för hälso- och sjukvården. På Åland är sjukvården därtill dyr räknat per capita eftersom det i landskapet måste finnas en viss utrustning och verksamhet som är motiverad med tanke på det geografiska läget. Vård utanför Åland och akuta sjuktransporter är också mycket kostsamma och tenderar att öka i volym.

     Mot bakgrund av de ökande kostnaderna finner utskottet det synnerligen angeläget att landskapsregeringen i samarbete med ÅHS påskyndar arbetet med en effektivering av verksamheten bland annat genom en kontinuerlig översyn av organisationen i syfte att öka samordning och samverkan över avdelnings- och enhetsgränser och genom att öka satsningen på egenvård och friskvård. Med tanke på att de äldre kommer att bli fler anser utskottet också att det är motiverat med en ökad satsning på hemsjukvården. Ett hembesök kostar idag ca 40 euro medan ett vårddygn kostar nästan 400 euro. Här finns alltså stora möjligheter till kostnadseffektivitet samtidigt som livskvaliteten ökar för de äldre som vill stanna hemma så länge som möjligt.

     En bidragande orsak till de höga kostnaderna för sjukvården har varit de omfattande till- och ombyggnadsarbetena under ett antal år. Om- och tillbyggnadsarbetena fortgår under de kommande åren och i investeringsplanen för åren 2008–2010 ingår i enlighet med lagtingets beslut i anledning av budgeten för år 2006, bland annat etapp II och III i om- och tillbyggnaden på sjukhusområdet. Utskottet konstaterar att byggnadsarbetena delvis utförs för att öka möjligheterna till samordningar inom ÅHS.

     I budgeten för år 2008 ingår inte medel för sanering och ombyggnad av Gullåsen som drabbats av uppenbara fuktproblem och som är i allmänt behov av renovering. Landskapsregeringen har enligt vad utskottet fått erfara inte tagit ställning till hur och när ombyggnaden ska genomföras och hur den ska finansieras. En tilläggsbudget för detta ändamål kan troligen bli behövlig.

     Utskottet konstaterar därtill att avtalen i landskapet för ÅHS-anställda  ännu är öppna för år 2008 och framåt. Påslaget om 2 procent som upptagits i budgeten för att täcka löneförhöjningarna motsvarar inte den avtalsnivå som förhandlats fram i riket. De lönekostnader som kan uppkomma utöver den beräknade förhöjningen måste enligt utskottets mening anslås i tilläggsbudget.

     Beträffande den s.k. vårdgarantin konstaterar utskottet att det redan i planen för innevarande år nämns att en vårdgaranti ska införas. Utskottet förutsätter nu att garantin snarast utformas av landskapsregeringen.                   

 

Finansmotionerna

 

Finansmotionerna nr 33 och 41/2007-2008 föreslås förkastade med hänvisning till motiveringarna ovan.

     I finansmotion nr 11 föreslås att det under moment 45.10.51 upptas ett anslag om 500.000 euro med motiveringen att ett Ålandstillägg ska betalas till de pensionärer som har lägst inkomst. I finansmotion nr 30 föreslås att anslaget under moment 45.10.53 höjs så att barnbidragets ensamförsörjartillägg kan höjas. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen enligt socialvårdsplanen avser att som en följd av ÅSUBs rapport nr 2007:5 om Ekonomisk utsatthet och social trygghet påbörja en översyn av regelverket och ersättningsnivåerna för utkomststöd och bostadsbidrag under år 2008. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen vid översynen ägnar särskild uppmärksamhet åt de mest utsatta grupperna, däribland de pensionärer som har lägst inkomst samt vissa ensamförsörjare. 

     I finansmotion 35 föreslås att högkostnadsskyddet för sjukpensionärer blir detsamma som för ålderspensionärer. Utskottet ställer sig positivt till att landskapsregeringen ser över högkostnadsskyddet för sjukpensionärerna men föreslår ingen ändring i budgettexten varför motionen förkastas.

     I finansmotion nr 12/2007-2008 föreslås att motiveringen till kapitel 45.01 får ett tillägg enligt vilket åtgärder bör vidtas så att patienters rätt till en andra bedömning säkras. Utskottet konstaterar att rätten till en andra bedömning redan ingår i ÅHS-planen och föreslår att motionen förkastas eftersom förslaget inte berör budgeten utan är en lagstiftningsfråga.

     I finansmotion nr 36 föreslås att allmän tandvård ska införas i landskapet under år 2009. Utskottet konstaterar att landskapsregeringens mål enligt ÅHS-planen är att omfattningen av servicen inom hälso- och sjukvården ska dimensioneras så att landskapets befolkning inte kommer i sämre ställning än i riket. I fråga om tandvården gäller dock inte samma villkor eftersom det i riket har genomförts en tandvårdsreform som avser att ge medborgarna rätt till tandvård genom samhällets försorg. Utskottet konstaterar att styrelsen för ÅHS har beslutat att under 2008 utreda frågan i hela dess omfattning varför motionen inte kan omfattas.

     I finansmotion 37/2007-2008 föreslås att motiveringen under kapitel 45.70 får ett tillägg enligt vilket lagstiftningen ska ändras för att möjliggöra sammanhållen hemvård, alltså en samordning av hemsjukvård och hemvård. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen i socialvårdsplanen  anger att avsikten är att ändra lagstiftningen för att möjliggöra sammanhållen hemvård.

     Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet således att finansmotionerna förkastas.

 

 

Ärendets behandling

 

Finansutskottet har den 26 november 2007 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört tidigare landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, avdelningschefen Carina Strand, landskapsläkaren Birger Ch. Sandell, klinikchefen Birgitta Hermans, klinikchefen Ann-Christine Mannström samt förvaltningschefen Björn Olof Ehrnström från ÅHS, verksamhetsledaren Kerstin Sand från Ålands handikappförbund, socialsekreteraren Cecilia Dahlström från Hammarlands kommun och socialdirektören Susanne Lehtinen från Mariehamns stad.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet som sitt utlåtande

 

att finansutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 december 2007

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson